Kasımda KPSS alımı olacak !

   2009 Yılı Kasım ayında KPSS sonucuna göre ikinci bir merkezi yerleştirme (Memur alımı) için DPT kurumlara boş kadrolarını iletmekerini istedi.
  2009 Yılı Kasım ayında KPSS sonucuna göre ikinci bir merkezi yerleştirme işlemi yapılması planlanmakta olup, ilana çıkacak kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini KPSS işlemleri başlığı altında yer alan uyarı ve açıklamalara uygun olarak 30 Eylül 2009 tarihine kadar Başkanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir.


T. C.
BAŞBAKANLIK
Devlet Personel Başkanlığı


Sayı : B.02.1.DPB.0.12.01-250/17059 04/09/2009


Konu : KPSS yerleştirmeleri.


18/03/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 20"nci maddesinin birinci fıkrasında; �Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, açıktan atama yapacakları (B) grubu kadrolar için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili makamlardan izin alındıktan sonra, bu kadroların koşullarının belirlenmesi amacıyla; yüksek öğretim kurumları ile yüksek öğretim üst kuruluşları, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına; bunların dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşları DPB"ye başvurur.� hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise, Devlet Personel Başkanlığının bu bildirimleri, Nitelik-Kod Kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk açısından inceleyerek sonucu manyetik ortamda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildireceği belirtilmiştir.


Bu çerçevede Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilen talepler Nitelik Kod Kılavuzu ve meri mevzuata uygunluk yönünden incelenerek Devlet Personel Başkanlığı adına ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmekte ve ÖSYM Başkanlığı da bu kadro ve pozisyonları KPSS Tercih Kılavuzu ile ilan edilerek yerleştirme işlemini gerçekleştirmektedir.


27/12/2008 tarihli ve 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesinde "13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2008 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 25"ini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 4.000 adet, diğerleri için ilave 21.000 adet atama izni verilebilir." hükmü yer almıştır. Söz konusu 21.000 adet atama izni kontenjanının dağılımı da, Başbakanlık Makamlarının 31/03/2009 tarihli Olurları ile tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığının 01/04/2009 tarihli ve B.02.1.DPB.0.10.00.00/6745 sayılı yazısı ile ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulmuştur.


Ayrıca, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2009 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında 2008/14201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar'ın 4 üncü maddesinde ise, teşebbüs içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, 2008 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) en fazla yüzde on (%10)'u kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanması konusunda teşebbüs yönetim kurulu yetkili kılınmış ve personel alımlarının Devlet Personel Başkanlığının yürürlükteki mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı belirtilmiştir.


Devlet Personel Başkanlığı adına ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2009 Yılına ait ilk merkezi yerleştirme işlemleri başvuruları 06-20 Temmuz 2009 tarihleri arasında alınan 2009/3 KPSS Tercih Kılavuzu ile gerçekleştirilmiştir.


Kamu kurum ve kuruluşlarına ait 2009 Yılı için kendilerine tahsis edilen atama


kontenjanlarından kullanılmayan ve ilk defa atama yapmak istedikleri kadroları ile 2009/3 KPSS Tercih İşlemlerinde boş kalan kadro ve pozisyonları için Kasım ayı içerisinde ikinci bir merkezi yerleştirme işlemi yapılması planlanmaktadır.


Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşları Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre ilk defa açıktan atama yapacakları kadro veya pozisyonlarına ilişkin taleplerini Devlet Personel Başkanlığının resmi internet adresinde (www.dpb.gov.tr) yenilenmiş haliyle yer alan Nitelik Kod Kılavuzuna ve yerleştirme taleplerinin bildirilmesine ilişkin uyarı ve açıklamalara uygun olarak en geç 30/09/2009 tarihine kadar yüksek öğrenim kurumları ile yüksek öğretim üst kuruluşları Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı aracılığıyla, mahalli idareler İçişleri Bakanlığı aracılığıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları da doğrudan manyetik ortamda Devlet Personel Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.


Bilgilerinize arz ederim.


Hayati YAZICI


Devlet Bakanı


DAĞITIM:


Gereği:


Anayasa Mahkemesi Başkanlığına


Yargıtay Başkanlığına


Danıştay Başkanlığına


Sayıştay Başkanlığına


Başbakanlık Merkez Teşkilatına


Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına


Devlet Bakanlıklarına


(Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Devlet Bakanlıklarınca) Bakanlıklara


(Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Bakanlıklarca)


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına


(Yükseköğretim Kurumları İle Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına YÖK Başkanlığınca) Mahalli İdarelere (İçişleri Bakanlığınca)
Yazının orjinali için tıklayınız

Memuruz.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş