Akademik kadrolara atanmaya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı


Öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalar artık bir merkezi sınav şartına bağlanmıştır. Bu uygulamanın iptaline yönelik olarak açılan davada, Anayasa Mahkemesi iptal kararı vermedi. Yüksek mahkeme sadece, "sınava katılabileceklerin" yönetmelik ile düzenlenmesini öngören hükmün iptaline ve kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

5538 SAYILI KANUN

MADDE 35 - 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Merkezî sınav

EK MADDE 8- Ekli cetvelde yer alan öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına; açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak merkezî sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan almak ve bu sınavı müteakip yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şarttır. Ancak, doktorasını tamamlamış bulunanlar için merkezi sınava, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimine alınanlar için merkezi sınav ve giriş sınavlarına katılma şartı aranmaz. Merkezî sınav ile giriş sınavlarının yapılması, sınavlara katılabilecekler ve diğer hususlara ilişkin esas ve usûller Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI

- 5538 sayılı Yasa"nın 35. maddesiyle 2.9.1983 günlü, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"ye eklenen Ek Madde 8"in:
1- Birinci ve ikinci tümcelerinin Anayasa"ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
2- Üçüncü tümcesinin;
a- “… sınavlara katılabilecekler …” sözcüklerinin Anayasa"ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
b- Kalan kısmının Anayasa"ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
3- Üçüncü tümcesinde yer alan “… sınavlara katılabilecekler …” sözcüklerine ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE"DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

-Yürürlüklerinin durdurulması isteminin REDDİNE

DEĞERLENDİRME
1- Yüksek Mahkeme, giriş sınavını düzenleyen birinci cümle ile doktora veya Tıpta uzmanlık eğitimi alanların durumunu düzenleyen ikinci cümlenin iptali istemini uygun görmemiştir.
2- Mahkeme sadece "sınavlara katılabilecekler"in yönetmelik ile düzenlenmesini öngören hükme ilişkin bir karar vermiş ve bu ibareyi iptal etmiştir. Buna göre sınava karılacakların yönetmelik ile değilk kanun ile düzenlenmesi gerekmektedir.

Milli Gazete

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş