Uzman öğretmenlik için 10 yıl şartı

 2004 yılında yapılan yasal düzenleme ile uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik mevzuatımıza girmişti. Yapılan yasal düzenlemenin bazı bölümleri hakkında, 2009 yılında, Anayasa Mahkemesi iptal kararı vermişti. İptal kararı 18 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe gireceği için, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni bir yasa tasarısı taslağı hazırlanmış ve bu taslak Bakanlar Kurulunca uygun görülerek, 2 Nisan 2010 tarihi itibariyle, Meclise sevk edilmiştir. İşte tasarının ayrıntıları...

Son yasa taslağı özelinde karşılaştırmalı tabloya aşağıda yer verilmiş olup, tasarının getirmiş olduğu yeni düzenlemeler şu şekildedir:
1- Anayasa Mahkemesi, "hizmet içi eğitimin" kariyer öğretmenlikte dikkate alınmasını Anayasaya aykırı bulduğundan, hizmetiçi eğitim bir kıstas olmaktan çıkarılmıştır.
2- MEB ilk yaptığı düzenlemede sadece lisans mezunlarına, kariyer öğretmenliği vermeyi hedeflemiş ama kanun metni bu isteme uygun yazılmayınca, memurlar.net'in de uyarısı üzerine, ön lisans mezunlarına da kariyer öğretmenlik hakkı ortaya çıkmıştı. Bunu önlemek için yasa net bir tanımlama yapılmakta ve sadece "lisans mezunları" ibaresine yer verilerek, önlisans mezunlarına kariyerlik uygulaması tümüyle dışarıda bırakılmaktadır.
3- Anayasa Mahkemesi "ile diğer hususların" ibaresini de Anayasa'ya aykırı bulmuştu. Bu nedenle yönetmelikte yer alan bazı düzenlemeler kanuna taşınmaktadır. Buna göre, Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup; Değerlendirme puanının; %20’sini yükseköğrenim ve lisansüstü eğitim durumu, %5’ini öğretmenlikteki kıdem, %5’ini sicil notu, %20’sini bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, %50’sini ise sınav puanı oluşacaktır.
4- Anayasa Mahkemesi "sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi"nin yönetmelikle düzenlenmesini de Anayasa'ya aykırı bulmuştu. Yönetmelikte daha önce uzman öğretmenlik için 7 yıl olarak belirlenen şart 10 yıla çıkarılmıştır. Yine daha önce yönetmelikte "Başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte 6 yıl" olarak belirlenen şart, kanun tasarısında "başöğretmenlik sınavına katılacaklarda uzman öğretmen unvanıyla en az 5 yıl görev yapmış" olarak yer almıştır.
İLGİLİ KANUN HÜKMÜ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI YENİ TASARI
8 Temmuz 2004 tarihli kanunun ilk hali için tıklayınız.
MADDE 1.- 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
(1) Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanır.
(2) Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim (hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim), etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) puanları ile sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının % 10'unu kıdem, % 20'sini eğitim, % 10'unu etkinlikler, % 10'unu sicil (iş başarımı) ve % 50'sini de sınav puanı oluşturur.
(3) Kariyer basamaklarında yükselecekler değerlendirme puanlarına göre başarı sıralamasına alınır. Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az % 60'ını almış olmak şartı aranır.
(4) Sınav yılda bir defa olmak üzere ÖSYM'ce yapılır.
(5) Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz. Bu durumda olan öğretmenler kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) ölçütlerine göre değerlendirilir.
(6) Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükseleceklerin gireceği sınav, sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi, hizmet içi eğitim veya lisansüstü eğitim nitelikleri, her bir değerlendirme ölçütüne ilişkin hususlar ve puan değerleri, alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için aranacak kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) şartları ve puan değerleri, branşlar temelindeki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları, yükselmeye ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
(7) Toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranı % 10, uzman öğretmen oranı % 20’dir. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar yükseltmeye yetkilidir.
- 1. maddesiyle 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesinin sonuna eklenen;
1- Birinci fıkranın REDDİNE,
2- İkinci fıkranın;
a- “ … hizmet içi eğitim, …” ibaresinin İPTALİNE,
b- Kalan bölümünün REDDİNE,
3- Üçüncü fıkranın REDDİNE,
4- Dördüncü fıkranın REDDİNE,
5- Beşinci fıkranın;
a- “ … hizmet içi eğitim, …” ibaresinin İPTALİNE,
b- Kalan bölümünün REDDİNE,
6- Altıncı fıkranın;
a- “ … sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi, …”, “… alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için aranacak kıdem, …”, “ … branşlar temelindeki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları, …”, “… ile diğer hususlar …” ibarelerinin İPTALİNE,
b-Kalan bölümünün REDDİNE,
7- Yedinci fıkranın İPTALİNE,
- 1. maddesiyle 1739 sayılı Yasa’nın 43. maddesinin sonuna eklenen altıncı fıkranın, iptal edilen ibareleri nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan kalan bölümünün de 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince İPTALİNE,
İptal hükümlerinin, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE;
18 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Anayasa Mahkemesince iptal edilen dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. “Öğretmen adaylarının en az lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir.”
“Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmede; yükseköğrenim ve lisansüstü eğitim durumu ile öğretmenlikteki kıdem, sicil notu, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve sınav sonucunda alınan puanlar esas alınır. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının; %20’sini yükseköğrenim ve lisansüstü eğitim durumu, %5’ini öğretmenlikteki kıdem, %5’ini sicil notu, %20’sini bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, %50’sini ise sınav puanı oluşturur."
"Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavının yapıldığı tarihte öğretmen unvanlı kadrolarda bulunmak ve başvurunun yapılacağı son gün itibarıyla; uzman öğretmenlik sınavına katılacaklarda adaylık dönemi hariç olmak üzere öğretmen unvanıyla en az 10 yıl, başöğretmenlik sınavına katılacaklarda uzman öğretmen unvanıyla en az 5 yıl görev yapmış olmak şartları aranır. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üstü puan alanlar değerlendirmeye alınmaya hak kazanırlar. Değerlendirme sonucunda 50 ve üstü puan alanlar başarılı sayılırlar. Değerlendirme sonucunda başarılı olanlara durumlarına göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı verilir.”
“Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş