Çevre ve Orman bakanlığı 1.158 personel alacak

 - Çevre ve Orman Bakanlığı, 28-29 Haziran 2008'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre bin 158 personel istihdam edecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi, 564, 4/B kapsamında 594 olmak üzere mühendis, mimar, kimyager, şehir plancısı, biyolog, veteriner hekim, programcı ve çözümleyici, toplam bin 158 personel alacak.
ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan adaylar, 17-26 Mayıs 2010 arasında ''www.osym.gov.tr'' internet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümleri ve yerleştirme yapılacak merkez ve taşra birimleriyle başvuru tarihlerini inceleyebilecek.
Adaylar, şartlarını karşıladıkları pozisyonlar için başvurularını internet yoluyla yapacak. Gerekli şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacak.
Adayların, yerleştirilme işlemleri ÖSYM tarafından Haziran ayı içerisinde yapılacak.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye bakanlığın ''www.cevreorman.gov.tr'' internet adresinden ulaşılabilecek.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI
4/B SÖZLEŞMELİ 594 VE 4/A 564 MEMUR OLMAK ÜZERE TOPLAM 1158 PERSONEL İSTİHDAM EDECEK
GENEL AÇIKLAMA
Öğrenci Seçme ve yerleştirme Başkanlığı(ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2008-KPSS lisans) sonuçlarına göre Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Sözleşmeli Personel (Mühendis, Mimar, Kimyager, Şehir Plancısı, Biyolog, Veteriner Hekim, Programcı ve Çözümleyici) alınacaktır.
1. UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
1.1 BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
- Tercih edilecek pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
1.2 ÖZEL ŞARTLAR
1) Mühendis, Mimar, Kimyager, Şehir Plancısı, Biyolog ve Veteriner Hekim
a) Mühendis olarak atanacaklarda;(Çevre,Orman,Orman Endüstri,Kimya,Peyzaj Mimarı, Harita, Maden, Meteoroloji, İnşaat, Bilgisayar, Makine, Elektronik ve Endüstri Mühendisi) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
b) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.(KPSSP3 puan türü)
2) Çözümleyici
a) En az lisans düzeyinde mezun olmak,
b) .NET framework altındaki programlama dillerinden en az iki tanesini ve Java geliştirme ortamlarından (Netbeans, eclipse vb..) en az birisi ile program geliştirmiş olduğunu belgelemek.(Üniversitede almış olduğu ders içeriğini gösterir belge, M.E.B. onaylı programlama kursları veya Microsoft, Sun Microsystems yetkili eğitim merkezlerinde almış olduğu belgeler kabul edilir.)
c) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır, ancak 1 yıl Bilgi İşlem Merkezinde programcı olarak çalışmış olma şartı aranır.
d) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.(KPSSP3 puan türü)
e) KPDS En az D seviyesinde İngilizce bilmek.
3) Programcı
a) En az lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak,
b) 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.(KPSSP3 puan türü)
c) Yüksek öğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak.
d) KPDS En az D seviyesinde İngilizce bilmek.
Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından Haziran ayı içerisinde yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan adayların, 17-26 Mayıs 2010 da www.osym.gov.tr internet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümlerini ve yerleştirme yapılacak merkez ve taşra birimleri ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir. Adaylar, şartlarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.
ÖNEMLİ NOT : Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren Bir (1) yıl geçmeyenler tercih işleminde bulunmayacaklardır. Tercihte bulunmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılanlarla 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KURUM İÇİ TAYİNLERİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE YAPILIR.
EK MADDE 3 – (Ek: R.G. 29.03.2009;27184) Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.
Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.
a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.
b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.
c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.
d) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.
BİRİMİ STATÜSÜ ALINACAK SAYI
BAKANLIK MERKEZ 4/B 12
BAKANLIK TAŞRA 4/B 413
BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA 4/A 130
DSİ MERKEZ 4/A 54
DSİ TAŞRA 4/A 124
DSİ TAŞRA 4/B 158
OGM MERKEZ 4/A 5
OGM TAŞRA 4/A 220
DMİ MERKEZ 4/B 3
DMİ TAŞRA 4/A 31
ÖÇKK MERKEZ 4/B 4
ÖÇKK TAŞRA 4/B 4
GENEL TOPLAM   1158
İlanın tam metni için tıklayınız...

AA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş