Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Arşiv Personeli Alım İlanı

 BAŞBAKANLIK’TAN
SÖZLEŞMELİ ARŞİV PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı’nda “Ankara” ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda “İstanbul”) 3056 Sayılı Kanun’un 35 inci maddesine göre çalıştırılmak üzere, Ellibeş (55) adet Sözleşmeli Arşiv Personeli kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır.
1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,
2- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin; Arap Dili ve Edebiyatı, Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Fars Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe Öğretmenliği veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP:2, KPSSP:3 veya KPSSP:4 puan türlerinden 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak toplam Sözleşmeli Arşiv Personeli sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır),
4- Giriş Sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak,
5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
7- Giriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Kuruma vermiş bulunmak.
2- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Adaylar başvurularını 04-20 Mayıs 2010 tarihleri arasında http://www.basbakanlik.gov.tr/ ve http://www.devletarsivleri.gov.tr İnternet adresinden “Sözleşmeli Arşiv Personeli Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf mevzuata uygun, son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydettikten sonra Başvuru Formunun çıktısını alıp imzalayacak ve bu formu şahsen, elden veya posta yoluyla Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İvedik caddesi No: 59 Yenimahalle/ANKARA adresine 20 Mayıs 2010 tarihi mesai bitimine (saat 17:00) kadar teslim edeceklerdir. Başvuru Formunu imzalamadan gönderenlerin, postadaki gecikmeden dolayı belirtilen tarihte Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne ulaşmayan başvuruların ve başvuru koşullarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
3- SINAVA GİRİŞ
Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 24 Mayıs 2010 tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde, Ankara’da Genel Müdürlük ve İstanbul’da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı hizmet binası girişlerinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar; giriş sınavına katılabilmek için, yukarıda belirtilen başvuru formuna ilave olarak aşağıdaki belgeleri 25 Mayıs - 01 Haziran 2010 tarihleri arasında (saat 9.30-17.00) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İvedik Caddesi No: 59 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edecekler ve kendilerine Sınav Giriş Belgesi verilecektir.
1- Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ve beraberinde fotokopisi (yabancı okul mezunları için denklik belgesi), (İbraz edilen asıllar adayların kendisinde kalacaktır)
2- Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. Kimlik Numarasının, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği özgeçmişi (form http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinden temin edilebilecektir.)
3- KPSS Sonuç Belgesi ve fotokopisi. Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopisi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nce tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ve şartları uymadığı halde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan, atama yapılmadan önce, sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığına ilişkin yazılı beyan istenecektir.

4- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Adaylar;
a- matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma, transkripsiyon, belge özetleme konularında yazılı sınav olacaklardır.
b- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili olarak arşivcilik, tarih, genel kültür ve muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetinin; Sözleşmeli Arşiv Personeline uygunluğunun değerlendirileceği sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
5- SINAV YERİ VE TARİHİ
Sınav birinci gün yazılı ve diğer günlerde sözlü sınav olmak kaydıyla 07-17 Haziran 2010 tarihlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İvedik Caddesi No:59 Yenimahalle/Ankara adresinde yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, 07 Haziran 2010 günü saat 09:30'da yukarıda belirtilen adreste giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.
6- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Adayların sözlü sınava katılabilmesi için yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavını kazanan adayların listesi ve sözlü sınav tarihleri http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İvedik Caddesi No:59 hizmet binası girişinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınava katılanların sınavda başarılı sayılabilmesi için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olmak kaydıyla ortalamanın 70 puan olması gerekir. Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Asil listenin dışında beş (5) kişilik yedek liste ilan edilecektir. Asil listedeki adaylardan süresi içinde başlamayanların yerine yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilecektir. Yedek listedeki adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. Nihai başarı listesi 28 Haziran 2010 tarihinde http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adresleri ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı “Ankara” ile Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı “İstanbul”) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

Memurlar.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş