İstanbul’da Anadolu Lisesi için en az 156 okul yapmak şart


Evet yanlış duymadınız. Şu anda İstanbul’da Genel Liselerde okuyan öğrencilerin, 30’u geçmeyen tekli eğitim yapılan okullarda okuyabilmeleri için 156 okul yapılması gerekiyor.
İstanbul’da şu anda bulunan düz Lise, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesinde toplam 468.935 Öğrenci okumaktadır. Bu durumda bu öğrencilere 30 derslikli tekli eğitimde öğrenim görebilmeleri için 15631 Dersliğe ihtiyaç vardır. Mevcut Derslik sayısı 11890 olduğundan 3741 Derslik ihtiyacı doğmaktadır.Bu da 24 derslikli 156 okul anlamına gelmektedir.Bu çalışmayı neden yaptım?Bilindiği gibi MEB yayımladığı 2010/30 nolu genelgeye göre tüm genel liseleri Anadolu Lisesine dönüştürecektir. Üstelik bunu 2 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirecektir. Bunu yapmak demek tüm Genel Liselerin sınıf Mevcutlarının 30’larda öğretim şeklinin ise tekli olması demek. Bunu yapmak ne kadar mümkün zamanla ortaya çıkacaktır.Bu konu ile ilgili geniş bir değerlendirmeyi; http://www.memurlar.net/haber/166697 linkinde MEB, tüm liseleri Anadolu lisesi yapacakmış… başlığıyla ele almıştım.Bu kadar okulun maliyeti nedir peki? Bunun maliyeti yaklaşık 1,5milyar TL…Peki MEB’in amacı tüm genel liseleri Anadolu Lisesi yapıp sınıf mevcutlarını 30’a çekmek mi?Tabii ki hayır bu uygulama ile asıl amaç Mesleki Eğitim ile Özel Okulların okullaşmadaki payını yükseltmek.Bu projenin mimarı da tahminen daha önce MEB’de görev yapıp şu anda yapmayan ve yakında MEB’e Müsteşar olması konuşulan bir akademisyen.MEB Meslek Liselerine kaydolacak öğrenci sayısını arttırmak istiyor. Şu anda İstanbul’da Genel Lisede okuyanlar %59 Meslek Lisesi ise %41’dir. Bir de bu noktadan bakalım. Şu anda İstanbul’da bulunan tüm genel liselerdeki derslikleri (10381) 30 kişilik ve tekli eğitime çevirsek bu dersliklerin alacağı öğrenci sayısı 311.430 mevcut öğrenci sayısı 468.935 olduğuna göre mevcut 157.505 öğrencinin mesleğe yönelmesi gerekmektedir. Bu durumda Meslek Liselerinin payı %61’e çıkar Genel Lise ise %39’a düşer.Genelgeden de anlaşılacağı gibi Dokuzuncu kalkınma planında ise 2013 yılına kadar mesleki eğitimin %52.8 olması öngörülmektedir. Hedef böyle iken konuyu abartmak ne kadar yerindedir?Böylece büyük bir kendi açılarından atılım yapılmış olur. Üstelik biz bu sayıyı mevcut durumdaki derslikleri yani Genel Liselerin hiçbirinin meslek Lisesine dönüştürülmemesi durumunda ele aldık. Oysa ki uygulamada şu anda Genel Lise olan bir çok okulda Meslek Lisesine dönüştürülecektir. Bu durumda Genel Liseye gönderilen öğrenci sayısı daha da düşecek Meslek Lisesine gönderilen öğrenci sayısı artacaktır.Gönderilen öğrenci diyorum çünkü Anadolu Lisesine gidemeyip Genel Lise okumak isteyen öğrenciler eğer okul hayatına devam etmek istiyorlarsa ya özel okula gidecekler ya da zorla Meslek Lisesine gönderileceklerdir.Bu doğru mudur? Kesinlikle yanlıştır. Bu insan haklarına da mevcut mevzuatımıza da aykırıdır.Bakınız; Türk Milli Eğitim Sisteminin Anayasası sayılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ne diyor:“III – Yöneltme:Madde 6 – Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.(Değişik: 16/8/1997 - 4306/3 md.) Milli eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir.Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır.IV – Eğitim hakkı:Madde 7 – İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.II – Ortaöğretimden yararlanma hakkı:Madde 27 – İlköğretimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkanlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir.”Şimdi denilecek ki ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre objektif ölçme değerlendirme (SBS) yaparak bu öğrencileri eliyoruz. Puanı tutan Anadolu Lisesine giderek genel lise okuyacak tutmayan Meslek Lisesine.Meslek Lisesine ilgi istidat ya da kabiliyeti olup olmadığını nasıl ölçüyorsunuz? Yöneltmede Rehberlik Hizmetlerinden nasıl yararlanıyorsunuz? diye sormak isterim bu savunmayı yapacaklara.Bu ve benzeri bir çok hukuki ve pedagojik gerekçe ortaya konulabilir bu uygulamanın yanlışlığı noktasında.Şimdi konuya dönecek olursak;MEB bu işte bu kadar ciddi de eksik kalan derslik sayısını tamamlayacak mı? Açıkça söylemek gerekirse hayır. Kaldı ki bu bütçe ile yapılması mümkün de değil. Bağışçılarla uzun zamandır yürütülen bina yapımı yine bu yolla kısmen çözümlenmeye çalışılacaktır.Yarın öbür gün Meslek Liselerinde bırakın tekli eğitim beklemeyi 3’lü eğitime geçilirse şaşırmayın. Çünkü gidişat bunu göstermektedir. İlave derslik yapılmayacak ya da sınırlı sayıda yapılacak, açık mevcut derslikler ya da Genel Liseden meslek Lisesine dönüştürülen dersliklerle kapatılmaya çalışılacak. Tekli eğitim yapan meslek lisesi kalmayacak ikili eğitim yapan ve kalabalık sınıflarda eğitim yapan bir yapı ile karşı karşıya kalınacaktır.Daha da vahimi daha önce düşük akademik başarıya sahip olduğu halde en azından istekli olduğu için meslek lisesine giden öğrenci profiline hem akademik başarısı düşük hem de meslek lisesine ilgisi olmayan belki de alanda yeteneği olmayan öğrenciler eklenecektir.İstanbul’da eğitimi düze koymak standartları oturtmak istiyorsak ihtiyaç bulunan 156 okulun yapılması gerekiyor. Bu okullarımız ister meslek lisesi olsun ister Anadolu isterse genel lise ama acil ihtiyaçtır. Durum böyle iken yani mevcut genel lise öğrencilerinin 30 kişilik sınıflarda tekli eğitim görebilmeleri için bu denli derslik ihtiyacı varken mevcut genel liseleri meslek liselerine dönüştürme çabasını anlamak mümkün değildir. Meslek lisesi ihtiyacı söz konusu ise bunu yeni bina ve tesis yaparak çözmek gerekir.Milli Eğitim Bakanlığının http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2009_2010.pdf linkinden alarak derlediğim istatistiki çalışmayı da aşağıda sizlere sunuyorum.Okul Sayısı Derslik Sayısı Şube Sayısı Öğrenci sayısı Öğretmen sayısı

Genel Lise 591 10381 11890 468935 17824

Mesleki Eğitim 483 5510 8945 322839 11854

1074 15891 20835 791774 29678...Genel Liselerde Derslik Başına Öğrenci Sayısı : 45

Tümü Anadolu Lisesi Olursa ihtiyaç bulunan derslik sayısı 15631

Mevcut genel lise derslik sayısı 11890

İhtiyaç Duyulan Derslik Sayısı 3741

Bu İhtiyaç 24 Derslikli Kaç Okul Demek? 156

Mevcut dersliklerin tamamı Anadolu olursa alacağı öğrenci sayısı 311430

Genel Lisede Okumakta olan Öğrenci sayısı 468935

Mevcut Genel Liseler Anadolu Olduğunda Mecburen Mesleğe ya da Özel Okula Gidecek genel Lise Öğrenci Sayısı 157505

Bu durumda (yani Anadolu okuyamayacak öğrenci eklendikten sonra) Meslek Liselerinde Okuyacak Toplam Öğrenci sayısı 480344

Mevcut durumda toplam mesleki Lisesi % si 41

Mevcut tüm okullar Anadolu’ya dönüşür ve artan öğrenci Meslek Lisesine yönlendirilirse Meslek Lisesi %’si 61Not:1-Genel Lise sayıları verilirken mevcut düz Lise, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi toplamı olarak değerlendirilmiştir. Çalışma bu doğrultuda yürütülmüştür.2-Bu sayılar her ne kadar 2009-2010 istatistiki bilgileri ise de yıllara göre öğrenci sayılarında çok büyük düşüş olmadığı aksine okullaşmayı arttırmak adına artışların meydana geldiği de göz önüne alınmalıdır.Saygılarımla…Maksut BALMUKEğitim Yöneticisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş