2010 Öğretmenlerin Alan Değiştirme Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Öğretmenlerin Alan Değiştirme Kılavuzunu yayımladı.
Kılavuz için tıklayınız...

1. İLGİLİ MEVZUAT
Bu kılavuz; alan değiştirme isteğinde bulunacak kadrolu öğretmenlerin başvuru ve atama işlemlerini kapsamaktadır.
Alan değiştirme işlemlerinde aşağıdaki mevzuat esas alınır:
a) 10/08/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" ve 30/11/2003 tarihli ve 25302 sayılı "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik",
b) 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği",
c) Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı kararı.
2. İLKELER
Alan değiştirme işlemlerinde;
a)Öğretmenlikte adaylığın kalkmış olması,
b)Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda, norm kadro açığının bulunması,
c) Atamalarda, hizmet puanı üstünlüğü,
ç) Hizmet puanı ile hizmet sürelerinin hesaplanmasında başvuruların son günü esas alınır.
3. GENEL AÇIKLAMALAR
3.1. Mezun olduğu alanı dışında atanan veya öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar ile başka bir alanda yüksek öğrenimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve mezuniyetlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun ilgi (c) Kararında atanacağı alana uygun olması kaydıyla atanabilecekleri alanlara,
3.2. Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilecektir.
3.3. Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin, alan değişikliğinin iptali istekleri dikkate alınmayacaktır.
3.4. Alan değişikliği yapılan öğretmenler 31/12/2010 tarihine kadar il içinde yer değiştirme talebinde bulunamayacaktır.
2010 yılı alan değiştirme döneminde;
 İstihdam alanı daralan öğretmenler, Bakanlık Atama Alanına göre EK-2 çizelgedeki alanlara,  İlgi (c) Karar eki çizelgeye göre geçebileceği alana kaynak olan yüksek öğretim programlarından mezun olan öğretmenler ilan edilen alanlara, alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları; İlgi (a) ve (b) yönetmelikler ile İlgi (c) Karar gereğince EK-1 takvimde belirtilen tarihler arasında Bakanlığımızın http://mebbis.meb.gov.tr İnternet adresindeki "Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu" ile yapılacaktır. Ancak, başvuru formu eğitim kurum müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.
a) Fransızca, Almanca Öğretmenliği kadrosunda olup alanlarının daralması nedeniyle istemeleri halinde ilköğretim okullarına Türkçe Öğretmeni olarak alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir (EK-2),
b) Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunu iken sağlık eğitim fakültesi sağlık eğitim bölümünde 3+1 lisans tamamlamış olanlar sağlık bilgisi alanına,
c) Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde görevli olanlar ile merkeze bağlı taşra teşkilatı eğitim kurumlarında görev yapan meslek dersi öğretmenleri, lisans düzeyindeki öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara kendi eğitim kurumları ile birlikte diğer eğitim kurumlarını da tercih etmek suretiyle,
ç) Alanını değiştirmek isteyen eğitim kurumu yöneticileri, kadrolarının bulundukları eğitim kurumunda geçecekleri alanda ders yükü bulunması şartıyla yöneticilikleri üzerinde kalmak üzere, lisans düzeyindeki öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara,
d) Eğitim kurumu yöneticileri, kendi kurumu dışında elektronik başvuru formuna yansıtılacak olan diğer eğitim kurumlarına da alan değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
 Eğitim kurumu yöneticileri bulunduğu eğitim kurumu dışındaki tercihlerinden herhangi birine atananların yöneticilik görevi sona erecektir.  Merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici görevlendirilenlerden, alan değişikliği gerçekleştirilenlerin görevlendirmeleri sona erecektir.  Alan değiştirmek için başvuruda bulunacakların elektronik başvuru formunu doldurmadan önce MEBBİS Özlük Modülü’ndeki bilgilerini kontrol etmeleri ve bu bilgilerin güncellemesini sağlamaları gerekmektedir. Aksi hâlde başvuru onay işleminden sonra başvuru formu üzerindeki bilgilerde değişiklik yapılmayacaktır. Ayrıca, başvuru formundaki hizmet puanı ile görev kaydındaki hizmet puanının farklı olmaması konusundaki kontrol işlemi titizlikle yapılacaktır.
 Başvuruları Bakanlıkça da uygun görülenlerin alan değişikliği işlemleri, alanlara göre norm açığı sınırlılığında EK-1 takvimde belirtilen tarihte gerçekleştirilecektir.  En son Bakanlık atama kararnamesindeki alanı ile MEBBİS Özlük Modülü’ndeki Bakanlık atama alanı farklı olanların belgeleri, gerekli düzeltmenin yapılabilmesi için Değerlendirme, Denetleme ve Planlama (Modüller) Şubesinin iletişim adreslerine gönderilecektir.  Alan değişikliği yapılan öğretmenlerin iptal istekleri dikkate alınmayacaktır.
A. ALAN DEĞİŞTİRMELER
1. Başvuru Şartları
1.1. EK-2’de belirtilen alan öğretmenlerinin istihdam alanı daralması nedeniyle en son Bakanlık atama kararnamesindeki alanlarına göre başvuruları alınacaktır.
1.2. Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararına göre öğrenim durumu geçeceği alana uygun olma şartı aranacaktır.
2. Başvuru Yerleri
Başvurular http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki “Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu” ile yapılacaktır.
Başvurular yetkili birimler tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.
3. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar
• Mezuniyetine uygun olmayan alana,
• Başvuru formundaki hizmet puanı ile görev kaydındaki hizmet puanı farklı olanların,
• Gerekli şartları taşımadan,
• Bakanlığımızın http://mebbis.meb.gov.tr adresinde yer alan “Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu” dışında bir belgeyle,
• Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,
• Posta yoluyla,
• İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,
• “Elektronik Başvuru Formu” çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan, yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir.
B. BAŞVURU FORMU
1. Bilgilerin Kontrol Edilmesi
1.1. Alan değiştirme isteğinde bulunacakların, MEBBİS Özlük Modülü’ndeki alan ve mezuniyet bilgileri, hizmet süresi, hizmet puanı ile Bakanlık tarafından düzenlenmiş olan en son atama kararnamesindeki alanı kontrol etmeleri gerekmektedir.
1.2. Elektronik ortamda başvuru yapan öğretmenlerin başvurularının onaylanması aşamasında MEBBİS Özlük Modülü’ndeki bilgileri; hizmet süresi, hizmet puanı ve Bakanlık atama alanı ile lisans öğrenimi itibarıyla atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olup olmadığı kontrol edildikten sonra başvurusu uygun görülenlerin elektronik başvuru formu kurum müdürlüklerince süresi içinde onaylanacaktır.
1.3. Bilgilerinde farklılık olması hâlinde belgeye dayalı olarak MEBBİS Özlük Modülü’ndeki bilgilerin düzeltilmesinden sonra elektronik ortamda başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İkinci maddede belirtilen durumlara bağlı olarak başvurularının geçersiz sayılması gerekirken değerlendirmeye alınan ve alan değişikliği işlemi gerçekleşenlerin atamaları iptal edilecektir.
2. Tercihler
Alan değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, başvuru formuna yansıtılacak eğitim kurumları arasından bulundukları il içinde en fazla 5 eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.
C. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
1. Kurum Müdürlükleri
1.1. Kadrosunun bulunduğu kurum tarafından adayın başvuru formuna yansıyan bilgilerinin doğru olup olmadığına ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığına özellikle dikkat edilecektir.
1.2. Bilgisayar ortamında, elektronik başvuru yapanlar iki adet çıktısı ile birlikte okul müdürlüğüne başvuracaklardır. Kurum Müdürlüğünce başvurusu uygun görülenlerin başvuru formu, belge ve sistem üzerinde onaylanıp belgenin bir örneği öğretmene geri verilecektir. Diğer sureti bir yıl süreyle muhafaza edilecektir.
1.3. Başvuru formundaki bilgileri yanlış olduğu sonradan anlaşılan öğretmenlerin, başvuruları reddedilerek süresi içerisinde yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacaktır.
2. İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri
2.1 Başvuru yapan adayın alan değişikliğine ilişkin bilgilerinin uygun olup olmadığını kontrol etmek.
2.2 Adaya ait bilgilerin uygunluğu halinde sistemde elektronik olarak onaylamak. Başvuru ve tereddüt edilen hususlarda iletişim adresleri ile irtibat kurulacaktır.
D. ATAMALAR
1. Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının Duyurulması
Başvurular, hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirilecektir. Hizmet puanının eşit olması hâlinde ise öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir. Bilgisayar ortamında ataması yapılan öğretmenler, başvuru sonuçlarını http://personel.meb.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.
2. Tebligat, Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri
Alan değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerin tebliğ belgeleri, İnternet aracılığıyla PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir. Görevden ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü üzerinden il millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

EK – 2 - F. İSTİHDAM ALANI DARALMASI NEDENİYLE
ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK ALANLAR

EK-3 G. İLETİŞİM ADRESLERİ
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE ALAN DEĞİŞTİRME KONUSUNDA BAŞVURULMASI GEREKEN İLETİŞİM ADRESLERİ
Not: Öğretmen adayları, başvuru yapacakları il millî eğitim müdürlüklerinin (Örnek: http://ankara.meb.gov.tr) internet sayfalarındaki atama birimlerinin iletişim adreslerine başvurmaları gerekmektedir. 
Memurlar.netHiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş