Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Başvuru ve Görevlendirme Kılavuzunu yayımlandı !

 Milli eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Başvuru ve Görevlendirme Kılavuzunu yayımladı.
Kılavuz için tıklayınız...

1. İLGİLİ MEVZUAT
a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?Sorgu=Evet)
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.657&sourceXmlSearch=)
c) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?Sorgu=Evet),
d) 7201 sayılı Tebligat Kanunu,
(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.3.7201&sourceXmlSearch=)
e) 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu,
(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr)
f) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,
(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?Sorgu=Evet)
g) Talim ve Terbiye Kurulunun 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı,
(http://ttkb.meb.gov.tr)
h) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ve Değişiklik,
(http://rega.basbakanlik.gov.tr (24/06/2006 tarih ve 26208 sayılı Resmî Gazete)
ı) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik.
(http://mevzuat.meb.gov.tr (31.7.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmî Gazete)
2. GENEL AÇIKLAMALAR
2.1. Bu kılavuz, sözleşmeli öğretmenlik için aranan genel ve özel şartlar, başvuru, tercihler ve görevlendirmeye ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup içerik olarak başvuru, görevlendirme, göreve başlama iş ve işlemleri ile eklerden oluşmaktadır. Bu süreçler alt başlıklar hâlinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. PDF formatındaki kılavuz http://personel.meb.gov.tr internet adresinden indirilebileceği gibi konu başlıkları seçilerek ayrıntılı açıklamaya ulaşılabilecektir.
2.2. Bir önceki atama dönemine ait başvuruların geçerlilik süresi, sözleşmeli öğretmenlerin görevlendirme dönemine ait duyuru tarihinde sona ermiştir. İlk atama biçimiyle kadrolu öğretmenliğe atanamayan adayların gerekli şartları taşımaları hâlinde sözleşmeli öğretmenliğe görevlendirilmek için yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
2.3. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında hâlen kadrolu ve sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar ile görevlendirmesi yapılıp halen görevine başlamayanlar yeniden sözleşmeli öğretmenliğe görevlendirilmek için başvuruda bulunamayacaklardır.
2.4. Halen silâhaltında bulunanlar ile görevlendirmenin yapılacağı tarihten sonraki celp dönelerinde sevke tabi olanlar başvuruda bulunabileceklerdir. Bu durumda olup görevlendirilenler, terhis tarihini takip eden bir ay içinde görevlendirildikleri il millî eğitim müdürlüğüne başvurarak göreve başlamak durumundadırlar. Sevke tabi olduğu celp döneminde askere gitmeyerek bakaya kalanlar ise haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair mahkeme kararı ya da savcılık belgesiyle başvuruda bulunabileceklerdir.
2.5. Sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilenler, görevlendirilecekleri ilde fiilen çalışma süresi olarak bir takvim yılını doldurmadan özür durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.
2.6. Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar Personel Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir.
2.7. 2008-2009 KPSS sınavına katılmak şartıyla, halen Devlet memuru olarak çalışanlar (kadrolu veya sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar hariç) veya bu görevinden ayrılanlar sözleşmeli öğretmenliğe başvuruda bulunabileceklerdir.
2.8. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir.
2.9. Aday; sağlık, askerlik, adli sicil, emeklilik durumlarını ve herhangi bir kamu kurumunda çalışıp çalışmadıklarını başvuru esnasında elektronik başvuru formunda beyan edeceklerdir.
2.10 Talim Terbiye Kurulu’nun 07/07/2009 tarihli, 80 sayılı Kararı gereği üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği ile Anaokulu Öğretmenliği bölümü mezunlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği alanına başvuru hakları bulunmamaktadır. Öğretmen adayları Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği programı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği programlarının birbirine eşdeğer olduğu yönündeki 08/07/2004 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararını ibraz ederek başvurularını onaylattıkları tespit edilmiştir. Ancak, bu kararının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazıları ile iptal edildiği hususu Bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu belgenin geçerliliği bulunmamaktadır.
2.11 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 01/01/2010 tarihinden sonra sözleşmesi feshedilenler, fesih tarihinden sonra bir yıl geçmedikçe sözleşmeli öğretmenliğe başvuru yapamayacaklardır.
2.12 Göreve başlama işlemleri, Ağustos 2010’da atanacak kadrolu öğretmenlerle birlikte gerçekleştirilecektir.
3. SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
3.1. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır),
3.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3.4. Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adlî sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme komisyonunca atanması uygun bulunmak,
3.5. Mezun olduğu yükseköğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararlarına göre görevlendirileceği alana uygun olmak,
3.6. Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde Fen ve Edebiyat Fakültesi mezunları için açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,
3.7. Pedagojik formasyon ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans belgesi olmayan ikinci öncelikli atanacak adaylarda, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)’nda 75 ve daha yukarı puan almış olmak,
3.8. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğretiminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak,
3.9. Sağlık yönünden Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali olmamak,
3.10.Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden, görevden ayrıldığı tarihten başlamak üzere son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak,
3.11. İlk defa sözleşmeli öğretmenliğe görevlendirileceklerde; 2008 ve 2009 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda KPSSP10 puan türüne göre atanmak istediği alan için belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak,
3.12.Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olanlar, askerde olup terhis olabilecek durumda olanlar, (bakaya kalanlardan kovuşturmaya yer olmadığına dair mahkeme kararı bulunmak),
3.13. Sözleşmeli Öğretmenliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (30/06/1971 ve daha sonra doğumlu olmak),
3.14.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak koşuluyla başvuruda bulunabileceklerdir.
3.15.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görevlendirilip 01.01.2010 tarihinden sonra sözleşmeleri feshedilenler ile görevine başlamayanlardan 1 yıl bekleme süresi aranır. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken doğum ve askerlik nedeniyle sözleşmesi feshedilenlerden 1 yıllık bekleme süresi aranmaz.
4. KİMLER BAŞVURABİLİR
Sözleşmeli öğretmenliğe, Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan (2008-2009) Kamu Personel Seçme Sınavı’nda alanlar bazında belirlenen taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla;
1) İlk defa görev almak isteyenler,
2) Aday ya da asıl olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak hâlen görev yapanlar,
3) Aday veya asıl Devlet Memuru iken (Kadrolu öğretmenlik dâhil) bu görevlerinden çekilmiş ve çekilmiş sayılanlar,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi dışında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli çalışanlar,
5) Sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilenlerden; göreve başlamayanlar ile göreve başlayıp ayrılanlardan görevlendirmeleri 01/01/2010 tarihinden önce iptal edilenler,
6) Hâlen silâh altında olanlar,
7) 30/06/1971 tarihinden sonra doğanlar,
8) Kamu ve vakıf üniversitelerinde halen görev yapanlar veya ayrılanlar, başvuru yapabileceklerdir.
5. ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK PROGRAMLAR
5.1. Yurt İçi Programlar
Yükseköğretim kurumlarının hangi programlarından mezun olanların, hangi alanların öğretmenliğine atanabilecekleri Talim ve Terbiye Kurulunun 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adayların, hangi alanın öğretmenliğine atanabilecekleri bakımından bu çizelgeyi dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Ayrıca, Talim ve Terbiye Kurulu kararları ile yargı kararlarına dayalı olarak, aşağıda belirtilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar, bu alanlara kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile birlikte değerlendirilmek üzere aynı öncelikte başvuruda bulunabileceklerdir.
Buna göre;
a) Beden Eğitimi Öğretmenliğine;
- Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan 21/05/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarih itibarıyla kayıtlı olup mezun olanlar,
- Yurt içindeki tüm üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından 08/12/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullarda kayıtlı olup mezun olanlardan, pedagojik formasyonu bulunanlar,
b) Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine;
- Uygulamadan kaldırılmış olan İş Eğitimi (İş ve Teknik), İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) ve İş Eğitimi (Ticaret) alanlarına kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programlarında 12/05/2006 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarih itibarıyla kayıtlı olup mezun olanlar. Bu programlar; Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresindeki “Kimler Öğretmen Olabilir? / Ek Çizelge” bölümü ile “Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları” bölümlerinde detaylı olarak verilmiştir. İş Eğitimi (İş ve Teknik / Ev Ekonomisi / Ticaret) alanlarının mezunu olup Teknoloji ve Tasarım alanına başvuranlar, kaynak program mezunları ile aynı öncelikte değerlendirilecektir.
Kaynak program mezunu potansiyel adaylardan ihtiyaç karşılanamadığı takdirde kaynak okul mezunlarının atanmalarından sonra değerlendirilmek üzere; TTK 80 sayılı kararın eki çizelgede yer verilen Yükseköğretim Programlarından mezun olanlardan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon programını tamamlamamış olanlar, Kamu Personeli Seçme Sınavından 75 ve yukarı puan aldıkları taktirde pedagojik formasyon eğitimini daha sonra tamamlamak üzere alan öğretmenliklerine başvuru yapabileceklerdir..
5.2. Yurt Dışı Programlar
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğretiminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olması gerekmektedir.
Denklik belgesinde, “Öğretmen görevlendirmelerinde geçersizdir.” veya “Öğretmenlik meslek bilgisi sınavına tabidir.” şerhi bulunanların öğretmenliğe başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu belge, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından istenmeyecektir.
6. PEDAGOJİK FORMASYON
Pedagojik formasyon; Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle yurt içi üniversitelerce öğretmenlik meslek bilgisi alanında düzenlenen belgelerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesinden verilen İngilizce Öğretmenliği sertifikası hariç, yurt dışı üniversitelerden alınan belgeler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denklik yapılmadığı sürece kabul edilmemektedir. Ayrıca, lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları pedagojik formasyon belgeleri geçersizdir.
Felsefe alanı için başvuruda istenen 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge pedagojik formasyon belgesi yerine geçmez.
Geçerli kabul edilen belgeler;
a) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi,
b) 21 kredilik Pedagojik Formasyon Belgesi (1993–1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler kabul edilecektir.),
c) 31 kredilik İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,
d) 33 kredilik İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası.
Bunlardan İngilizce Öğretmenliği Sertifikası yalnızca İngilizce Öğretmenliğine başvuranlar bakımından geçerlidir. Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ise sınıf ve İngilizce öğretmenliği hariç diğer tüm alan öğretmenliği başvurularında geçerlidir. Resmî eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar ile üniversitelerde (özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışanlar ile vakıf ve özel üniversiteler hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan, yukarıda sayılan belgeler istenmeyecektir.
7. BAŞVURU, TERCİHLER VE ONAY İŞLEMLERİ
7.1. Başvurular
7.1.1. Sözleşmeli öğretmenlik için 30 Haziran-07 Temmuz 2010 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak başvurular, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru onay bürolarında resmî hâle getirilecektir.
Sözleşmeli Öğretmenlik için başvuruda bulunacaklar, başvurularını 30 Haziran-07 Temmuz 2010 tarihleri arasında herhangi bir bilgisayardan http://personel.meb.gov.tr internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu’nu kullanarak yapacaklardır. Başvurunun geçerlilik kazanabilmesi için bilgisayar aracılığıyla doldurulacak formun “Başvuru Onay Bürolarında” mutlaka onaylatılması gereklidir.
Adayların başvurularını onaylatmak için aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgelerin birer örnekleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanıp alınarak, asılları adaylara geri verilecektir. Şahsen başvuru yapamayacak durumda olanlar, noter aracılığıyla vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla başvurabileceklerdir.
7.1.2. Başvuru formu üzerinde beyan edilen bilgilerden sadece adaylar sorumlu olacaktır. Bu nedenle kılavuz dikkatli bir şekilde okunduktan sonra elektronik başvuru formunun doldurması gerekmektedir. Başvuru ve onay süresi dolduktan sonra adayların itirazı ya da düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.
7.1.3. Başvuru formuna adayların, adli sicil, kimlik bilgileri ile KPSSP10 puan türü yansıtılmıştır. Adaylar form üzerinde, görevlendirme biçimini, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu onaylatacağı il/ilçeyi ve tercihlerini seçtikten sonra adres bilgilerini gireceklerdir.
7.1.4. Aday tarafından girilmesi gereken kısımlar boş bırakıldığı takdirde sistem başvuruyu kaydetmeyecektir.
7.2. Başvuruda İstenecek Belgeler
Adayların başvuruda ve göreve başlamada, istenen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Belgelerin asılları adaylara geri verilerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmış birer örnekleri teslim alınacaktır.
7.2.1. Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler:
a) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi,
b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi,
c) Diploma Denklik Belgesi,
d) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge,
e) Son altı ay içinde alınmış Sabıka Sorgulama Belgesi (Elektronik Başvuru Ekranı’nda “Sabıka Sorgulama Belgesi istenecektir.” ifadesi bulunanlardan),
f) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan programa kayıt tarihini gösteren belge istenecektir (Mezuniyet belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan ayrıca belge istenmeyecektir.),
g) Bakaya kalanlardan “Kovuşturmaya yer olmadığına dair” mahkeme kararı,
h) Adli sicil kaydı bulunanlardan Sabıka Sorgulama Belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı. Başvuru yapacaklar için sağlık, adli sicil, askerlik ve Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin kişisel durumları elektronik başvuru formunda beyan edilecektir.
1- Öğretmenlik başvurularında istenen belgelerin ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınarak elektronik başvuru sayfasına yansıtılması hâlinde buna ilişkin belgeler ayrıca istenmeyecektir.
2- Beyana dayalı bilgiler, teknik alt yapısı hazır olan ilgili kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda teyit edilir. Kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeler ile adayın beyanı arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra başvuruya engel hali olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilir. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilir, görevlendirmesi yapılmış ise görevlendirmesi iptal edilir.
7.3. Tercihler
Sözleşmeli öğretmenlik için başvuruda bulunacaklar, Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak olan eğitim kurumları arasından en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. Tercihler, öğretmen görevlendirmesi yapılacak eğitim kurumları arasından aynı ilden veya farklı illerden istenilen öncelikte seçilebilecektir.
Tercih dışı seçenek olarak;
a) “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirilmek istemiyorum.
b) “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirilmek istiyorum.
seçeneklerinden birinin tercih edilmesi zorunludur.
Tercihlerine görevlendirilemeyen adaylardan, tercih dışı olarak (b) seçeneğini tercih edenler, adaylarca tercih edilmeyip boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla görevlendirilmek üzere değerlendirmeye alınacaklardır. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunlarının tercihlerinde kurum türü sınırlaması bulunduğundan, bu durumdaki aday öğretmenler sadece ilköğretim okullarını tercih edebileceklerdir. Başvuru bürolarında yapılacak olan onay işleminden sonra (hatalı başvurular hariç) tercihlerde değişiklik yapılamayacağından, tercihlerin dikkatli yapılması gerekmektedir.
7.4. Başvuru Formunun Doldurulması
Başvuru formunun doldurulması esnasında tereddüt edilen hususlar olması halinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden bilgi alınabilecektir. Elektronik Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin işlem basamakları;
7.4.1. İnternet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan http://personel.meb.gov.tr internet adresine giriniz.
7.4.2. Sayfada, Elektronik Başvuru Formuna ulaşmanız için “İlk Görevlendirme Başvuru İşlemeleri”ni tıklayınız.
7.4.3. Karşınıza, Elektronik Başvuru Formu giriş ekranı gelecektir. Giriş ekranındaki uyarıları dikkatli bir şekilde okuyunuz. T.C. Kimlik Numaranızı ilgili kutuya yazdıktan sonra atanmak istediğiniz alanı seçerek “Giriş” tuşuna tıklayınız. Resimli “Elektronik Başvuru Formu” ekranı gelecektir. İlk defa görevlendirme kapsamında başvuru ekranında bulunan adli sicil bilgileri Adalet Bakanlığından, KPSSP10 puanı ise ÖSYM’den elektronik ortamda alınarak sisteme yansıtılmıştır. Tüm başvuru ekranlarındaki kimlik bilgileri ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.
1) Başvuru ekranında; “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında, girilen T.C. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!” uyarısı gelenler ile Nüfus Cüzdanındaki T.C. Kimlik Numarasını doğru girmesine rağmen farklı kişiye ait kimlik bilgileri görüntülenen adaylar, nüfus müdürlüklerine başvurarak “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Veri Tabanı”ndan gerekli düzeltmeyi yaptıracaklardır.
2) KKTC vatandaşları, başvuru girişi sırasında ekranda “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında, girilen T.C. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!” uyarısı ile karşılaşacaktır. Bu adayların İçişleri Bakanlığı veri tabanında kayıtları bulunmaması nedeniyle Elektronik Başvuru Ekranına kimlik bilgileri yansıtılamamıştır. Bilgilerin güncellenmesi için; EK-4 dilekçe örneğinin doldurularak, Personel Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına faks yoluyla (0 312 419 52 51) gönderilmesi gerekmektedir. Adaylar, yapılacak düzeltme işlemi sonrasında, ÖSYM’ce verilen on basamaklı rakam dizisinin başına 9 (dokuz) yazmak suretiyle başvuru ekranına ulaşabileceklerdir.
3) İlk Defa Görevlendirme başvuru ekranında; “Başvuruya esas puanınız seçmiş olduğunuz alan için belirlenen taban puanın altında!” uyarısı gelen adayların seçilen alana, başvuru hakları bulunmamaktadır.
4) İlk Defa Görevlendirme başvuru ekranında; “Bakanlıkça ilan edilen yıllara ait KPSSP10 puanı bulunmuyor!” uyarısı gelen adayların, KPSSP10 sonuç belgelerindeki diğer puan türleri, öğretmenlik için geçersiz olduğundan başvuru hakları bulunmamaktadır. ÖSYM başvuru formunda (KPSSP10) T.C. Kimlik Numarasını hatalı kodlayan adayların giriş ekranında da aynı uyarı mesajı gelecektir. Bu adaylar ile KPSSP10 Sonuç Belgesi’ndeki bilgilerinde yanlışlık bulunan adaylar, ÖSYM’ye başvurarak yaptıracağı düzeltme işleminden sonra düzenlenen yeni belge ile birlikte EK-4 dilekçe örneği doldurularak, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına (Sözleşmeli Öğretmenler) bizzat veya vekilleri aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.
5) Askerlik bakımında bakaya kalan adaylar, elektronik başvuru formuna, “Bakaya kalmış olup kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin mahkeme kararı istenecektir.” ifadesi yansıyacaktır. Bu adaylar, başvuru ve atanmaları hâlinde göreve başlama esnasında istenilen belgeler arasında bulunan ve bağlı oldukları Askerlik Şubesinden temin edilecek olan Askerlik Durum Belgesi ile tahkikata yer olmadığına ilişkin mahkeme kararının bir örneğini başvuru bürolarına ve atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
6) Başvuru ekranında;
a) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Kayıtlarda son (bir) yıllık süre içerisinde atandığınız / görevlendirildiğiniz tespit edilmiştir!)”,
b) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık sözleşmeli öğretmenlik görevinden 01.01.2010 tarihinden sonra ayrıldıktan sonra 1 yıllık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)”, uyarıları gelecektir. Bu tür uyarı gelen ve uyarının yanlış olduğunu iddia eden adayların başvuru ekranına yansıyan uyarının incelenebilmesi ve başvuru ekranının aktif hâle getirilebilmesi için EK-4 dilekçe örneğini doldurarak, Personel Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına faks yoluyla (0 312 418 03 81) göndermeleri gerekmektedir.
7) Geçerli KPSSP10 puanının sınava girilen yılı, adaylarca başvuru ekranında tercih edilerek belirtilecektir. Lisans öğrenimlerinin son sınıfından önce ara sınıf öğrencisi iken girdikleri sınav sonucu başvuru formuna yansımış olan adaylar, bu sınav sonucu geçersiz sayıldığından, geçerli sonucun yılını dikkat ederek tercih etmeleri gerekecektir. Aksi hâlde başvuru değerlendirmeye alınmayacak, atanmış olsalar bile görevlendirmelerin geçersiz sayılarak iptal edilecektir. Lisans öğreniminin son sınıfında öğrenci iken sınava girenlerden mezun olamayanların bu sınav sonuçları geçerlidir. Ancak, mezun olunan yükseköğretim kurumundan alınacak, içeriğinde “…… yılına ait KPSS’ye mezun olabilecek durumda iken katılmıştır” ifadesi bulunan belgenin onay bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.
8) Elektronik Başvuru Formunda Mezun Olduğunuz Yükseköğretim Programı, seçmiş olduğunuz alan karşılığında TTK’nin 80 sayılı Karar eki Çizelge’de yer verilen bölümlere uygun olarak Bakanlığımız veri tabanında kayıtlı bulunan bilgilere göre listelenmektedir. Üniversitelerin mezuniyet belgelerinde mezun olunan programlara ilişkin yıllar itibarıyla farklı isimler kullanmaları listede benzer isimde birçok program adının yer almasına neden olmuştur. Listede yer alan okullardan mezuniyet belgenize uygun olanını seçmeniz gerekmektedir.
Mezun olduğunuz yükseköğretim programı atanacağınız alana kaynak olduğu hâlde listelenen programlar arasında yer almıyor ise diploma / mezuniyet belgesi örneğiniz ile birlikte EK-4 dilekçe örneğinin doldurularak, Personel Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına faks yoluyla (0312 418 03 81) gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen belgenin yapılan inceleme sonucu TTK’nin 80 sayılı Karar eki Çizelge’de yer verilen bölümlere uygunluğu tespit edilmesi hâlinde “Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları” listesine ilave edilecektir.
Öğrenim bilgileri YÖK’ün hazırlamış olduğu veri tabanına işlenmiş olan üniversitelerden mezun olanların mezuniyet bilgileri, elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansıtılmıştır. Bunlardan başvuru aşamasında lisans öğrenimine ait diploma örneği istenmeyecektir. Ancak, diploma ya da mezuniyet belgesindeki bilgileri ile elektronik başvuru formuna yansıtılan bilgileri örtüşmeyen adaylar, bu bölümlerde yer alan işaret kutucuğunu işaretlemek suretiyle diğer adaylar gibi mezun olunacak yüksek öğretim programları arasında seçim yapılacaktır. Bu şekilde değişiklik yapanlar mezuniyet durumunu belgelendireceklerdir.
9) Elektronik Başvuru Formunda Mezun Olduğunuz Yükseköğretim Kurumundan almış olduğunuz mezuniyet tarihinin girilmesi zorunludur. Belgede sayı alanı boş olan adayların, ekranda ilgili alana 0 (sıfır) yazması gerekmektedir.
10) Eğitim Fakültesi dışındaki okullardan mezun olmuş Pedagojik Formasyon belgesine sahip olan adayların, belge tarih ve sayısını girmeleri zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların diploma tarih ve sayısını yazmaları gerekmektedir. Pedagojik Formasyon Belgesinde sayı alanı boş olan adayların, ekranda ilgili alana 0 (sıfır) girmeleri gerekmektedir. Pedagojik formasyon şartı aranan yükseköğretim programlarından mezun adayların başvuru sayfasında, “Pedagojik formasyon belgesi var” kutusu bulunacaktır. Belgesi bulunanların, bu bölümü çek ettikten sonra ilgili kısımlara belgenin tarih ve sayısını girmeleri, belgesi bulunmayanların ise bu kutuyu boş bırakarak başvurularını kaydetmeleri gereklidir. Bu şekilde işlem yapılarak Pedagojik formasyonu bulunmayan adayların görevlendirme önceliği belirlenecektir.
12) Başvurunuzu sadece “Başvuruyu Onaylatacağınız İl” alanında seçmiş olduğunuz ilin başvuru bürolarında onaylatabilirsiniz. Formu farklı bir ilde onaylatmak isterseniz Elektronik Başvuru Formunda Onay İlini değiştirmeniz gerekmektedir.
13) Adres bilgilerinin, mahalle, sokak, numara, semt/ilçe, il ve posta kodu yazılmak suretiyle tam olarak girilmesi zorunludur. Ayrıca telefon numaranız ile e-posta adresinizi de ilgili alanlara yazabilirsiniz.
14) Tercihte bulunurken, önce “İller” sütunundaki başvuru alanınıza açık olan illerden biri seçilmelidir. Daha sonra “İlçe/Kurumlar” sütununda listelenen eğitim kurumlarından istediğiniz eğitim kurumunu seçebilirsiniz. Tercihlerinizin tümünü kontenjan ölçüsünde aynı ilden yapabileceğiniz gibi farklı illerden istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Bu şekilde toplam 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih etme hakkına sahipsiniz (Kontenjanı 25 (yirmi beş) sayısının altındaki alanlarda sadece kontenjan sayısı kadar tercih yapılabilir.). Diğer seçenekleri Kılavuzun 7.4’üncü maddesindeki “Tercihler” başlıklı kısımda yapılan açıklamalar doğrultusunda doldurunuz.
15) Formdaki bilgilerinizi kontrol ettikten sonra “Kaydet” butonunu tıklayarak başvuru formunu doldurma işlemini tamamlamış olacaksınız. Ancak formda girilmesi zorunlu alanlarda eksiklik olması hâlinde ekrana yansıyacak hatalarınıza ilişkin uyarı mesajlarını dikkate alarak formdaki hatalı bilgileri düzeltmeniz gerekmektedir.
16) İlk Defa Görevlendirme, biçimlerine göre başvuran adaylar, Elektronik Başvuru Formuna girilen bilgileri gösterir bilgisayar çıktısı (rapor) alınamayacaktır. Bilgisayar çıktısı, başvuru onay bürolarında onaylama işlemi sonucunda verilecektir.
17) Formda fotoğrafları bulunmayan adayların fotoğrafları, başvuru bürolarında onaylama işlemi sırasında forma yansıtılacaktır. Bu adayların fotoğraflarını tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere disket / CD’ye aktararak başvuru bürolarına gitmeleri veya bu işlemin onay bürosunda yapılabilmesi için yanlarında fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir.
18) Elektronik Başvuru Formundaki bilgilerinizi başvuru bürolarına onaylatmadan önce istediğiniz şekilde düzeltme yapabilirsiniz. Onay işleminden sonra form üzerinde düzeltme söz konusu değildir. Belgeye dayalı geçerli bir mazeretle (tercih değişikliği hariç) Elektronik Başvuru Formunuzu onaylayan görevli personel tarafından başvurunuz iptal edilebilecektir. Bu takdirde başvurunuzu yeniden yapmanız gerekmektedir.
7.5. Başvuru Büroları
Başvuruların alınacağı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde, görevlendirmelerden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü başkanlığında; görevlendirme, özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli, ihtiyacı karşılayacak sayıda yetkin personelden “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır. Bu komisyonda yer alacak personel, başvuru ve onay işlemleri için belirlenen masalarda görevlendirilecektir. Başvuru bürosuna gelen adaylar, ilgili onay masasına yönlendirilecektir. Gerekli önlemler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.
7.5.1. Başvuru Bürolarında Yapılacak İş ve İşlemler
1. Adayın kimlik belgesi, vekâletname ile gelenlerin vekâletname ve kimlik belgesi, büro görevlilerince kontrol edildikten sonra, Elektronik Başvuru Formu’nun onaylama işlemine ilişkin Onay Modülü’ne girilecektir. Adayın başvuru formunda beyan ettiği bilgiler ile ibraz edilen belgelerin uygunluğuna ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığına özellikle dikkat edilecektir. Bu bilgilerin uygunluğu hâlinde başvuru onay işlemine devam edilecektir.
2. Adayın mezuniyet belgesinin tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Belgede sayı bölümünün boş olması durumunda, ekranda ilgili bölüme 0 (sıfır) yazılması gerekmektedir. Girmiş olduğunuz tarih ve sayı bilgileri ile adayın girdiği bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanmalıdır.
3. Onay Modülü’nde, adayın seçmiş olduğu Yükseköğretim Programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu anlamını taşır. Evrak incelemesi sırasında işaretlemiş olduğunuz uyarılara dikkat ediniz.
4. Adayların mezuniyet tarihleri ile ekrana yansıtılan KPSS tarihleri karşılaştırılacaktır. Sınava girdiği tarihten sonra mezun olmuş adaylarca, mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı “…… yılına ait KPSS’ye mezun olabilecek durumda iken katılmıştır” ifadesi bulunan belgenin onay bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.
5. Adayın Elektronik Başvuru Formu’nda seçmiş olduğu Yükseköğretim Programı, Eğitim Fakültesi dışındaki bir program ise onay ekranınıza “Pedagojik Formasyon Belgesi Var Mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Bazı lisans diplomalarının arkasında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunmaktadır. Bu durumda ilgili alanlara diploma tarih ve sayısının yazılması gerekmektedir. Pedagojik Formasyon Belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir. Girmiş olduğunuz tarih ve sayı bilgileri ile adayın girdiği bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanmalıdır.
6. Elektronik Başvuru Formunda fotoğrafı bulunmayan adayların, fotoğraflarının forma yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde forma aktarılması sağlanacaktır.
7. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra başvuru formunun üç adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan başvuru formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.
8. Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu (tercihleri hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların başvuruları, belgeleri yeniden incelenmek suretiyle isteğinin uygunluğu hâlinde iptal edilerek yeniden başvuruda bulunması sağlanacaktır.
7.5.2. Onay Sürecine İlişkin Uyarılar
1. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.
2. Lisans öğrenimlerinin son sınıfından önce ara sınıf öğrencisi iken girilen KPSSP10 sonuçları geçersizdir.
3. Onay işlemi sırasında geçerliliği hususunda tereddüt edilen belgeler tarayıcıdan geçirilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecektir. İlgili dairece yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.
4. Bedensel engelli adayların başvuruları da, diğer adaylarda olduğu gibi gerekli şartları taşımaları hâlinde kabul edilerek onaylanacaktır.
5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A–5 maddesinde sayılan suçlardan hükümlü olup daha sonra mahkeme kararıyla adli sicilinden bu cezası silinmiş olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
8. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunu olup Beden Eğitimi öğretmenliğine başvuracak olanların 21/05/1999 tarihinden önce mezun olduklarına veya bu tarih itibarıyla kayıt yaptırmış olmalarına dikkat edilecektir.
9. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlarda, 08/12/1999 tarihinden önce mezun olup olmadığı ya da belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullara kayıt yaptırmış olduklarına dikkat edilecektir.
7.5.3. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar
1. Elektronik Başvuru Formu dışında dilekçe ile yapılan başvurular,
2. Başvuru takvimi dışındaki başvurular,
3. İlgili makamlarca onaylanmamış başvurular,
4. Geçersiz KPPSP10 puanı ile (ara sınıf öğrencilerinin puanları) yapılan başvurular,
5. Görevlendirme alanı ve biçimini yanlış seçenlerin başvuruları,
7. Görevlendirme önceliğini etkileyecek şekilde mezun olduğu yükseköğretim programını yanlış seçenlerin başvuruları, geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu bağlamda; başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı düzenleyerek ya da evrakta tahrifat yaparak başvuruda bulunanlar ile gerçek durumunu gizleyerek başvuruda bulunanların, başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Görevlendirme yapılmış olsa bile görevlendirmelerin iptal edilerek, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.
8. GÖREVLENDİRME
Başvurusu kabul edilen adaylar, aşağıda belirtilen öncelik sırasıyla değerlendirileceklerdir:
a) Kaynak program mezunları,
b) Atanacağı alanın taban puanı üzerinde puanı olması koşuyla KPSSP10’dan 75 ve üzeri puan alan Pedagojik Formasyonu ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programlarından birini tamamlamamış adaylar. İlk defa görevlendirme kapsamındaki başvurular, Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan alınan KPSSP10 türüne göre puan üstünlüğü esas alınarak boş pozisyon oranında değerlendirilecektir. Puan eşitliği hâlinde Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri testindeki doğru cevap sayısına, eşitliğin devam etmesi hâlinde genel kültür ve genel yetenek testlerindeki toplam doğru cevap sayısına, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda bilgisayar kurasına başvurulur.
9. GÖREVLENDİRMELERİN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen görevlendirme sonuçları, görevlendirilmelerin yapıldığı tarihte Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilenlerin görevlendirme kararnameleri PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla gönderilecektir. Öğretmen olarak atanmış bütün adayların adreslerine, görevlerine başlamaları için 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat yapılarak, Göreve başlama işlemleri Ağustos 2010 kadrolu öğretmen atama döneminde yapılacak atamalarla birlikte görevlendirildikleri il millî eğitim müdürlüklerine başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir. Göreve başlayacak adaylardan, bu kılavuzun “Adaylardan İstenecek Belgeler” başlıklı 7.2’nci maddesinde belirtilen belgeler istenecektir. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır.” ibaresi bulunanlara ait belgeler Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulacak Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
9.1. Göreve Başlama Esnasında İstenecek Belgeler:
Öğretmen olarak görevlendirmesi yapılanlar, başvuru esnasında istenilen belgeler yanında;
a) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
b) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
c) Elektronik başvuru formunun onaylı örneği ile birlikte görevlendirildikleri il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır. Başvuru yapanlar için sağlık, adli sicil, askerliğine ilişkin kişisel durumları elektronik başvuru formunda beyan edilmiştir.
1- Göreve başlayacaklardan istenen belgelerin il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınabilmesi durumunda buna ilişkin belgeler adaydan ayrıca istenmeyecektir.
2- İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılır, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. Öğretmenliğe başvuru formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler arasında farklılık olduğu tespit edilenlerin durumu valilikçe değerlendirilecektir. Durumu uygun bulunanlar göreve başlatılacaktır. Göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
9.2. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler
Sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilmesi yapılanlardan başvurusunda belirtilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde (askerlik görevini yapanlar hariç) göreve başlamayanların görevlendirme işlemi, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63’üncü maddeleri gereğince iptal edilecektir. Bu durumda olanların, görevlendirildikleri tarihten itibaren 1 yıl dolmadan yeniden sözleşmeli öğretmenlik için başvuruları kabul edilmeyecektir.

İŞTE KONTEJAN VE PUANLAR:

Memurlar.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş