2010 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu

 2010 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzuMEB logosuMilli Eğitim Bakanlığı, 2010 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunu yayımladı. Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda 15 Eylül tarihi itibarıyla görevlendirmeler dâhil en az iki yıl süreyle hizmeti bulunan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Başvurular 12-16 Temmuz 2010 tarihinde, birinci değerlendirme sonucu ise 17-21 Temmuz 2010 tarihinde açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2010 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunu yayımladı.

Kılavuz için tıklayınız...

1. İLGİLİ MEVZUAT
Bu kılavuz; il içinde yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuru ve atama işlemlerini kapsamaktadır. İl içi yer değiştirmelerde aşağıdaki mevzuat esas alınır:
a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR=&Sorgu=Evet&dilim=2
b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR=&Sorgu=Evet&dilim=3
c) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği,
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR=&Sorgu=Evet&dilim=2
d) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik,
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26325_0.html
e) Talim ve Terbiye Kurulunun 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı. http://ttkb.meb.gov.tr Mevzuat-Kimler Öğretmen Olabilir?
2. İLKELER
İsteğe bağlı il içi yer değiştirme işlemlerinde;
a) Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda, norm kadro açığının bulunması,
b) Öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre işlem yapılması,
c) Hizmet puanın hesabında başvuruların son günü, hizmet süresinin hesaplanmasında 15 Eylül tarihi esas alınır.
3. GENEL AÇIKLAMALAR
02.06.2010 tarihli Basın Açıklaması ile 2010 yılı il içi başvurularının tekrar alınarak iki defa değerlendirilme yapılacağı kamuoyuna duyurulmuş ve bu duyuru çerçevesinde;
3.1. Yer değiştirmek istediği kurumda norm açığı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
3.2. Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda 15 Eylül tarihi itibarıyla görevlendirmeler dâhil en az iki yıl süreyle hizmeti bulunan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
3.3. Yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunan öğretmenlerin atamaları, alanlarındaki norm kadro açığı, hizmet puanı üstünlüğü, puanın eşit olması halinde öğretmenlikteki hizmet süresi üstünlüğüne ve tercihlerine göre yapılacaktır.
3.4. 2010 yılında isteğe bağlı il içinde 15 Haziran 2010 tarihinde yer değiştirmesi yapılan ve halen kurumundan ayrılmadan görevine devam eden öğretmenler yeni kurum tercih ettikleri takdirde il içi yer değiştirmeleri iptal edilecektir. Bu öğretmenlerden İl içi başvuru sonucu yer değiştirmesi gerçekleşmeyen ve kadrosunun bulunduğu kuruma aynı alandan öğretmen ataması yapılması sonucunda norm fazlalığı oluşması halinde İlgi (a) Yönetmeliğin 41’inci maddesi gereğince il millî eğitim müdürlüğünce norm açığı olan eğitim kurumlarına yer değiştirmesi gerçekleştirilecektir.
3.5. İl içi görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin atamalarının yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkan özür durumları hariç iptal istekleri dikkate alınmayacaktır.
3.6. Bu kılavuz çerçevesinde başvuruları alınan öğretmenlerin birinci ve ikinci değerlendirme sonucu yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenlerin sırası 11 Ağustos 2010 tarihi itibarıyla sona erecektir.
3.7. Aylıksız (askerlik/asker öğretmenlik dâhil) izinli olanlardan bulunduğu eğitim kurumunda görevlendirmeler dâhil iki yılını dolduran ve aylıksız izini en geç 15 Eylül tarihine kadar sona erecek ve yurt içi görevine döneceğine ilişkin belgeyi kadrosunun bulunduğu il ya da ilçe millî eğitim müdürlüğüne ibraz etmeleri durumunda il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu yapabileceklerdir.
3.8. Bu kılavuzda belirtilen hükümler dışında olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilebilecektir.
3.9. Yapılan işlemlerle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmen ve ilgili yöneticiler sorumlu tutulacak ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
3.10. İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin başvurular ve atamalar EK-1 takvimde gösterildiği şekilde değerlendirilecektir.
A . İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
1. Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar
Aylıksız izinli olarak ve askerlikte geçirilen süreler il içinde yer değiştirmeye esas olan iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.
Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunun kapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle istekleri dışında, idarî tasarrufla görev yerleri değiştirilen öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken iki yıllık sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri müştereken değerlendirilerek yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
Alan değişikliği yapılan öğretmenler, 31.12.2010 tarihine kadar yer değişikliği isteyemeyeceklerdir.
2. Yer Değiştirme İşlemleri
Alınan başvurulara dayalı oluşturulan sıralar il millî eğitim müdürlüklerince EK-1 takvimde belirtilen süreler içinde belirlenerek sisteme yansıtılacaktır. Eğitim kurumları bazında oluşturulan sıraların belirlenerek yansıtılmasından sonra, hiçbir atama döneminde ve atama biçiminden bu kurumlara atama yapılamayacak ve yeniden sıra da oluşturulmayacaktır.
B. YENİ AÇILAN KURUMLARA ATAMA
İl içi başvurular alındıktan sonra eğitim ve öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il içi atama tarihinden sonra, il genelinde yapılacak duyuru üzerine alınacak başvurulara dayalı olarak yapılacak atamalarla karşılanacaktır. Konuya ilişkin başvuru, değerlendirme, atama, ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri Eylül ayının ilk haftası içinde tamamlanacaktır. Öğretmenlerin hizmet süresi ve hizmet puanı hesabında 15 Eylül tarihi esas alınacaktır. Sıradan ataması yapılanlar, yeni açılan eğitim kurumlarına başvuru yapamayacaklardır.
Söz konusu dönemde yeni açılan eğitim kurumlarına, bulunduğu eğitim kurumunda iki yıllık çalışma süresini dolduranlar, İlgi (a) Yönetmeliğin 41’inci maddesi kapsamında norm kadro fazlası konumunda olanlar ile il ya da ilçe millî eğitim müdürlükleri kadrolarına verilmiş öğretmenler başvuruda bulunabileceklerdir.
Duyuruya rağmen ihtiyaç karşılanmadığı takdirde, il ya da ilçe millî eğitim müdürlükleri kadrolarında olup yer değiştirme isteğinde bulunmayanlar ile norm kadro fazlası konumundaki öğretmenlerden karşılanacaktır. Yukarıda belirtildiği şekilde yapılacak atamalarla ihtiyacı hâlâ karşılanamayan eğitim
kurumlarının öğretmen ihtiyacı, 5442 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak görevlendirmelerin yanında, zamana bağlı kalmaksızın genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere ve sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin atamalarıyla karşılanacaktır.
C. BAŞVURU YERLERİ VE SÜRESİ
Öğretmenler, yer değiştirme takviminde belirtilen süre içinde elektronik başvuru formuna http://ilsis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden ulaşmak ve doldurmak suretiyle görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaklardır. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli olanlar ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.
Ç. BAŞVURU FORMU
1. Bilgilerin Kontrol Edilmesi
Elektronik başvuru formuna; kimlik bilgileri, hizmet puanı, alanı vb. bilgiler otomatik olarak yansıtılacaktır. Bu bilgilerin öğretmenlerce kontrol edilmesi, varsa yanlışlıkların belgeye dayalı olarak düzeltilmesi için eğitim kurumu müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
2. Tercihler
İl içinde isteğe bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenler, başvuru süresi içinde atanmak istediği eğitim kurumunda norm kadro açığı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın en fazla beş eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri aşağıda gösterilen mezuniyet durumlarına göre;
a) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunları ilköğretim okullarını,
b) Matematik-Bilgisayar bölümü, İstatistik-Bilgisayar bölümü, Bilgisayar Teknolojisi/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunları;
-İlköğretim okullarını,
-Mesleki ve teknik liseler hariç diğer liseleri tercih edeceklerdir.
3. Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor ile Anadolu Türü Liselerde Kadrolu Olarak Görev Yapan Öğretmenlerden;
3.1. Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Görsel Sanatlar/Resim, Müzik ve Beden Eğitimi alanları hariç Anadolu Lisesi türü eğitim kurumları dâhil tüm eğitim kurumlarını,
3.2. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik, Görsel Sanatlar/Resim ve Beden Eğitimi alanların da kadrolu olarak görevli olan öğretmenler, bu tür eğitim kurumları dâhil olmak üzere tüm eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
4. Onay Süreci ve Takibi
Elektronik başvuru formunu dolduran öğretmenler, varsa belgeleriyle birlikte görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaklardır. Eğitim kurumu müdürlüğü, başvuru formundaki bilgi ve belgeleri kontrol ettikten sonra uygun olması hâlinde onaylayacaktır. Onay işlemleri, yer değiştirme takviminde belirtilen başvuruların son günü çalışma saati bitimine kadar gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunan öğretmenler, başvurusunun eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanıp onaylanmadığını, http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Başvurularının onaylanmaması veya reddedilmesi gerekçelerini görerek yanlışlığın ya da eksikliğin başvuru süresi içinde giderilmesini sağlayacaklardır.
Başvurusundan vazgeçenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirecektir.
5. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar
5.1. Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda,
5.2. Gerekli şartları taşımadan,
5.3. Bakanlığımızın http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan il içi “Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle,
5.4. Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,
5.5. Posta yoluyla,
5.6. İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,
5.7. “Elektronik Başvuru Formu” çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan,
5.8. Vekâlet olmadan başkasının adına
yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz sayılacak ve yer değiştirmeleri yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir.
6. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Atamaların Yapılması
İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin başvuru, değerlendirme, değerlendirme sonucunda oluşan sıraların ilan ve atama işlemleri il millî eğitim müdürlüklerince EK-1 takvimde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilir.
D. YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI
1. Sonuçların Duyurulması
İl içinde yapılan yer değiştirmeler EK-1 takvimde belirtilen süreler içinde il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinde duyurulacaktır.
2. Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri
Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin kararnameleri EK-1 takvimde belirtilen süreler içinde tebliğ edilerek ilişiklerinin kesilmesi sağlanacaktır.
3. Yer Değiştirme İşleminin İptali
İsteğe bağlı yer değiştirme işlemleri eşzamanlı yapıldığından, iptal talepleri dikkate alınmayacaktır. Ancak, görev yeri değiştirilen öğretmenlerin Yönetmelikte belirtilen belgeye dayalı atama tarihinden sonra oluşan özrü bulunması hâlinde durumları değerlendirilebilecektir.
E. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
1. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler:
1.1. İl içinde isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin başladığı, başvuru ve atama işlemlerinin Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirileceği hususunda ilçe millî eğitim müdürlüklerine duyuru yapacaklardır.
1.2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin; kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı gibi bilgileri, MEBBİS Özlük Modülü’nden Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacağından başvuru yapmadan önce öğretmenlerin bilgileri kontrol edilerek, verilen yetki çerçevesinde il, ilçe veya eğitim kurumları müdürlüklerince güncellenecektir.
1.3. İl millî eğitim müdürlüklerinde; ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün sorumluluğunda atama alanında yetkin, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, Elektronik Başvuru Formlarının ve eklerinin kontrolünün yapılması sağlanacaktır.
1.4. MEBBİS Norm İşlemleri Modülü titizlikle kontrol edilerek kapanan/kapanacak, statüsü değişen/değiştirilecek eğitim kurumları Kontenjan Modülü’ne yansıtılıp/yansıtılmamasına dikkat edilecektir.
1.5. Öğretmenlerin MEBBİS Özlük Modülü’ndeki “Bakanlık Atama Alanı” kontrol edilecektir. Bu bilgide hata görülmesi hâlinde düzeltilmek üzere Bakanlık Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığının illere göre gruplandırılmış ilgili iletişim adresine (EK-2) e-posta yoluyla bildirilerek, düzeltme yapıldıktan sonra başvuru formu onaylanacaktır.
1.6. Merkez ilçeye bağlı müstakil müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile eğitim kurumu müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını, süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak ve mağdur olmaları önlenecektir.
1.7. İl içi yer değiştirmeleri yapılan öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü’nden yapılacaktır.
1.8. Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde il millî eğitim müdürlüklerince, Personel Forumu aracılığıyla sorunlar iletilerek, İnsan Kaynakları Şubesi ile iletişim kurulacaktır. Hiçbir şekilde öğretmenler sorunlarının giderilmesi yönünde Bakanlığa yönlendirilmeyecektir.
1.9. İlçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanan elektronik başvuru formlarının başvuru süresi içinde uygun olanların onaylanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlere ait elektronik başvuru formu ve yer değiştirmeye esas olan belgeleri özlük dosyalarında muhafaza edilecektir.
1.10. Gerekli şartları taşımadığı hâlde başvuruda bulunan öğretmenler ile bu başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanmasından sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
2. İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler:
2.1. İl içinde isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin başladığı, başvuru ve atama işlemlerinin Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirileceği eğitim kurumu müdürlüklerine duyurulacaktır.
2.2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin; kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı gibi bilgileri, MEBBİS Özlük Modülünden Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacağından başvuru yapmadan önce öğretmenlerin bilgileri kontrol edilerek, verilen yetki çerçevesinde güncellenecektir.
2.3. İlçe millî eğitim müdürlüklerinde; ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün sorumluluğunda atama alanında yetkin, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, Elektronik Başvuru Formlarının ve eklerinin kontrolünün yapılması sağlanacaktır.
2.4. MEBBİS Norm İşlemleri Modülü titizlikle kontrol edilerek kapanan/kapanacak, statüsü değişen/değiştirilecek eğitim kurumları Kontenjan Modülü’ne yansıtılıp/yansıtılmaması hususu takip edilecektir.
2.5. Elektronik başvuru formu ile varsa ekleri kontrol edilerek bilgi ve belgelerinde eksiklik görülenlerin eksik belgelerinin başvuru süresi içinde tamamlanması sağlanacaktır.
2.6. Gerekli şartları taşıyanların başvuru listeleri internet ortamında düzenlenip, başvuruların çıktısı onaylanacak, onaylanan bu başvurulara ait listeler ilgili eğitim kurumu müdürlüklerine aynı gün teslim edilecektir.
2.7. Gerekli şartları taşımadığı veya bilgi ve belgelerinde eksiklik görülmesi nedeniyle onaylanmayan başvurular, gerekçeleri ile birlikte ilgili öğretmenlere duyurulmak üzere eğitim kurumu müdürlüklerine iade edilecektir.
2.8. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin Bakanlıkça düzenlenen en son atama kararnamesinde belirtilen alanda başvuruda bulunmaları sağlanacaktır.
2.9. Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumları dışında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olan öğretmenlerin MEBBİS Atama Modülü’ndeki Görevlendirme Kaydı güncellenecektir.
2.10. Müstakil müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile eğitim kurumu müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını, süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak, mağdur olmaları önlenecektir.
2.11. Eğitim kurumu müdürlüklerinden gelen başvuru formları, başvuru süresi içinde onaylanarak, ekindeki yer değiştirmeye esas olan belgeler, aslı ile birlikte başvuru süresi içinde il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.
2.12. Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde il millî eğitim müdürlüğünün ilgili birimleriyle e-posta, gerektiğinde telefon ve faks ile iletişim kurulacaktır. Hiçbir şekilde öğretmenler sorunlarının giderilmesi yönünde il millî eğitim müdürlüğüne/Bakanlığa yönlendirilmeyecek, tereddütlerin giderilmesi konusunda ilçe millî eğitim müdürlükleri yetkililerince e-posta, gerektiğinde telefon ve faks ile gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
2.13. Gerekli şartları taşımadığı hâlde başvuruda bulunan öğretmenler ile bu başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanmasından sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
3. Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler:
3.1. MEBBİS Norm İşlemleri Modülü’ndeki kurumuna ait bilgi başlıkları kontrol edilerek, alanlar itibarıyla haftalık ders saati, şube, öğretmen, öğrenci sayısı ve benzeri veriler ile alanlar bakımından kadrolu öğretmen mevcudu, norm kadro durumu, ihtiyaç ve fazlalıkların sayısının atamaya esas olmak üzere ilgili mevzuatı ve takvimi çerçevesinde güncellenmesi sağlanacaktır.
3.2. MEBBİS Norm İşlemleri Modülü titizlikle kontrol edilerek kapanan/kapanacak, statüsü değişen/değiştirilecek eğitim kurumları Kontenjan Modülü’ne yansıtılıp/yansıtılmaması hususu takip edilecektir.
3.3. Öğretmenlerin MEBBİS Özlük Modülü’ndeki bilgileri, yer değiştirme başvurularından önce öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek, varsa yanlışlıkların başvuru süresinin başlamasından önce veya başvuru süresi içinde gecikmeye meydan verilmeden güncel tutulması sağlanacaktır.
3.4. Bu kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmen tarafından doldurulan, elektronik başvuru formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulup doldurulmadığından öğretmen ve eğitim kurumu müdürleri birinci derecede sorumlu olacaktır.
3.5. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvurularını, süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak ve başvuru süresi içinde onay işlemi tamamlanarak öğretmenlerin mağdur olmaları önlenecektir.
3.6. Başvuru formları ile varsa ekleri (tüm belgelerin güncel olması) eğitim kurumu müdürlüklerince de imzalanıp onaylanarak, bekletilmeden ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.
3.7. İlçe millî eğitim müdürlüklerince başvuruları kabul edilen veya edilmeyenlerin listesi alınarak, ilgili öğretmenlere imza karşılığında duyurulacaktır.
F. YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
2010 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
G. İLETİŞİM ADRESLERİ
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE BAŞVURULMASI GEREKEN İLETİŞİM ADRESLERİ
Not: Öğretmenler, görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerinin (Örnek: http://ankara.meb.gov.tr) internet sayfalarındaki atama birimlerinin iletişim adreslerine başvurmaları gerekmektedir.
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş