Atanan Öğretmenlerden Göreve Başlamada İstenecek Belge


Atama kararnameleri, PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla gönderilecektir. Atananlara, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat yapılarak tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilecektir. 

Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atama sonuçlarının duyurulduğu günü takip eden iş gününden itibaren, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.
Sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken kadrolu öğretmenliğe atanmış olanların tebligatları, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine yapılacaktır. Bu durumdaki sözleşmeli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yaparak kadrolu öğretmen olarak atanmaları nedeniyle “sözleşmelerinin feshi”ni isteyeceklerdir. “sözleşmenin feshi” istenmesi hâlinde, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği, ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında bırakılmak kaydıyla “asıl”ları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
Göreve başlayacak adaylardan, bu “Kılavuz’un “Adaylardan İstenecek Belgeler” başlıklı 7.2’nci maddesinde belirtilen belgeler” istenecektir. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır.” ibaresi bulunanlara ait “sabıka sorgulama belgesi” ile buna ilişkin “mahkeme kararı”, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulacak “Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu”nun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Adayın sağlık durumunun, öğretmen olarak görev yapmasına engel oluşturabileceği hususunda tereddüt oluşması hâlinde, göreve başlatılmayıp “yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceği”ne ilişkin tam teşekküllü hastanelerden son altı ay içinde alınacak “sağlık kurulu raporu” istenecektir. Rapor, açıklayıcı bir resmî yazı ekinde Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek görüş istenecektir.

Göreve Başlamada İstenecek Belgeler:
Öğretmen olarak ataması yapılanlar, başvuru esnasında istenilen belgeler yanında;
a) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
b) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.),
c) Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği ile birlikte,
ç) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında, ilgili mevzuatına göre “millî sporcu unvanını kazandığına dair belge” veya kurumca onaylı örneği ile birlikte,
atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır.
Tüm atama çeşitlerine göre başvuru yapanların “sağlık, adli sicil, askerlik durumları” ile açıktan atama ve açıktan ilk atama çeşidine göre başvuru yapanların “Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin kişisel durumları”, Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilmiştir.
1- Göreve başlayacaklardan istenen belgelerin, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınabilmesi durumunda, buna ilişkin belgeler, adaydan ayrıca istenmeyecektir.
2- İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. Öğretmenliğe Başvuru Formu’ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler arasında farklılık olduğu tespit edilenlerin durumu valilikçe değerlendirilecektir. Durumu uygun bulunanlar göreve başlatılacaktır. Göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler
Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapıldığı hâlde, yasal süre içinde göreve başlamayanların atama işlemi, 657 sayılı Kanun’un 62 ve 63’üncü maddeleri gereğince iptal edilecektir. Bu durumda olanların, atandıkları tarihten itibaren “1(bir) yıl” dolmadan yeniden öğretmenlik başvuruları kabul edilmeyecektir.

Memuruz.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş