MEB, Ders Kitapları ve Eğitim Araçları yönetmeliğinde değişiklik yaptı

24 Şubat 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27856
  YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS KİTAPLARI VE EĞİTİM ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 31/12/2009 tarihli ve 27449 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 52, 53, 54 ve 55 inci maddeleri ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“u) Taslak ders kitabı: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılmak üzere, içeriği öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış, gerektiğinde fasikül hâlinde veya Kurulun belirleyeceği derslere ve esaslara göre sınıf veya dönem esas alınmak suretiyle ders kitabı ve/veya öğrenci çalışma kitabının birlikte, ayrı ayrı ya da bölünmüş olarak da üretilebilen, çizgisiz, beyaz kâğıda bilgisayar veya benzeri araçlarla sınıf seviyesine uygun punto ve standartta yazılmış, ciltlenmiş, ders kitabı veya takım hâlindeki ders kitabı ya da öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, program uygulama kılavuzu ile bilgi iş ve işlem yaprakları taslaklarından oluşan baskıya hazır eseri,”
“t) Yayınevi: Ders kitabı üreten, tüzel kişiliğe sahip herhangi bir meslek odasına kayıtlı ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan yayıncılık faaliyetinde bulunan kuruluşları,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “5” ibaresi “3” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Öğretimi yabancı dilde yapılan derslere ait ders kitapları;
a) Öğretimi yabancı dilde yapılan derslere ait taslak ders kitapları, alanında yabancı dilde öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun kariyeri en az doktora düzeyinde bulunan alan uzmanı veya uzmanları ya da bunlardan birisi dersin alanında, diğeri ise yabancı dil alanında ders kitabı yazma niteliği olan en az iki uzman tarafından yazılır.
b) Kurul kararıyla ders kitabı olarak kabul edilen ve okutulma süresi devam eden ders kitapları, alanında yabancı dilde öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun veya alanında en az doktora düzeyinde kariyeri bulunan ya da söz konusu yabancı dilde lisans düzeyinde eğitim görmüş uzman veya uzmanlarca tercüme edilerek Başkanlığa sunulur. Bu kitaplar, Başkanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından sadece tercümesi yönüyle incelenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan “10 gün” ibaresi “30 gün”, yirminci fıkrasında yer alan “10 iş günü” ibaresi “20 iş günü” olarak değiştirilmiş; aynı maddenin on sekizinci fıkrasının ikinci cümlesi “Yapılan tespitlerle ilgili düzeltmelerde yeni hataların belirlenmesi durumunda da 15 iş günü içinde düzeltme işlemleri bitirilir.”, ondokuzuncu fıkrasının birinci cümlesi “Kurulca, gerekli görülmesi hâlinde taslak ders kitabının bir veya birden fazla yeniden inceleme ve değerlendirilmesi istenebilir.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İtirazlarda, taslak ders kitabının inceleme sürecinde görev almamış olanlardan Başkanlıkça bir komisyon oluşturulur. İtiraz; hata raporu, itiraz edilen maddeler ve gerekçeleri yönünden incelenir ve uygun görülen maddeler puanlanarak taslak ders kitapları raporları ile birlikte Kurula sunulur ve Kurulda alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “90 gün” ibaresi “30 gün”, birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “ders kitabı” ibaresi ise “komisyonca hazırlanan hata raporu” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(2) Daire Başkanlığı, ilgili birim ve yayınevlerince hazırlanan kitapların basım ve dağıtımını izler, konuya ilişkin istatistiki veriler ile satın alınarak dağıtımı yapılan kitapların listesini Başkanlığa bildirir.”
“(3) Yayınevleri, her yıl baskı ve satışını yaptıkları ders kitaplarının miktarını, baskı ve satışı izleyen iki ay içinde Daire Başkanlığına bildirir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Aralık ayının 6 ncı iş günü mesai bitimine kadar Kurulca kabul edilen, okutulma süresi devam eden ve süresi uzatılan ders kitaplarının listesi, Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere Aralık ayının son iş günü mesai bitimine kadar Daire Başkanlığına gönderilir. Bir sonraki öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının adları, yazarı veya yazarları, yayınevi adları ve varsa fiyatları ile birlikte en geç takip eden yılın Ocak ayının ilk 10 günü içinde Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Ancak Kurulca şartlı olarak ders kitabı olması uygun bulunan ve 15 günlük düzeltme süresi aralık ayının son iş gününden sonraya kalan eserlerden aralık ayı sonuna kadar düzeltme işlemi tamamlanmamış olanların okutulmaya başlanacağı öğretim yılı, bir sonraki öğretim yılına ertelenir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (c), (ç), (d) ve (e) bentleri eklenmiştir.
“b) Aralık ayının 6 ncı iş günü mesai bitimine kadar Kurulca kabul edilen ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi için aralık ayının son iş gününe kadar Daire Başkanlığına başvuruda bulunurlar.”
“c) Fiyatların belirlenmesi amacıyla Daire Başkanının başkanlığında, Başkanlığın ders kitaplarıyla ilgili Daire Başkanı, Daire Başkanlığından ilgili şube müdürü, ilgili birim/birimlerin yetkilisi, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden bir temsilci ve yayıncıların oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının birer temsilcisinden bir komisyon oluşturulur. Komisyon, gerekli gördüğü takdirde, kitap yayınlayan kamu kurumlarının, özel kuruluşların veya uzmanların görüşlerini de alabilir. Ancak, kesin karar komisyona aittir.
ç) Ders kitaplarının satışlarında uygulanacak birim fiyatları; kullanılan kâğıdın cinsine, ebadına, cildinin karton veya bez oluşuna göre komisyon tarafından belirlenir.
d) Kitaplara, komisyonca uygun forma birim fiyatlarının üzerinde fiyat verilemez. Komisyonun belirleyeceği fiyatlar Bakanlık Makamınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
e) Fiyat almadan satışı yapılan veya belirlenen fiyatın üstünde bir fiyatla satışı yapıldığı Daire Başkanlığınca tespit edilen kitabın kabulüne dair Kurul kararı iptal edilir ve ders kitapları listesinden çıkarılır.”
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş