Devlet Memurları Okuyun: Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler

6111 sayılı Torba Kanun, 25.02.2011 tarihli ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu yazımızda; 6111 sayılı Torba Kanunun memurlarımız açısından hangi değişiklikleri getirdiği incelenmiştir.
1)  657 sayılı kanunun 26. maddesin de yapılan değişiklikle “Devlet memurlarının toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikâyetleri yasaktır.” hükmü kaldırılmıştır.
2)  657 sayılı kanunun 37. maddesindeki “azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir” hükmü; “son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir” olarak değiştirilmiştir.
3)  657 sayılı kanunun 57. maddesindeki “aday memurlardan en geç iki yıl içinde olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi ile atamaya yetkili amirin onayına giden ilişik kesme işlemi” uygulamasına son verilerek; “adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifiyle” atamaya yetkili amirin onayına gideceği şeklinde değiştirilmiştir.
4)  657 sayılı kanunun 64. maddesi yeniden düzenlenerek; “altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve üzeri olan memurlara verilen bir kademe uygulaması” kaldırılarak bunun yerine “sekiz yıl boyunca disiplin cezası almayan memurlara bir kademe uygulamasına” gidilmiştir.
5) 657 sayılı kanunun 77. maddesi değiştirilerek; yabancı memleketlere yapılan görevlendirmelerde Başbakan izni kaldırılarak yerine Bakan izni şartı getirilmiştir.
6)  657 sayılı kanunun 91. maddesi;“kadrosu kaldırılan memurların, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanacakları, kurumlarında atama imkânı olmaması halinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadroya atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirileceği” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
7)  657 sayılı kanunun 100. maddesine eklenen fıkrayla;”engellilerin günlük çalışma saatleri ve öğle tatili süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Aynı maddeye eklenen diğer fıkrayla da” memurların çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür” şeklinde düzenlenmiştir.
8) 657 sayılı kanunun 101. maddesi “Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
 9)  657 sayılı kanunun 104. maddesi yeniden düzenlenmiştir. Düzenlemelerle; erken doğumda kullanılamayan doğum öncesi izni doğumdan sonraya eklenebilecektir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilecektir. Babalık izni on güne çıkarılmıştır. Memura kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilecektir. Kadın memura, analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilecektir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, tercih hakkı kadın memura verilecektir. Ayrıca; yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında mali haklar ile sosyal haklara dokunulmayacaktır.
10)  657 sayılı kanunun 105. maddesi; Memura, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde; bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük haklarının korunarak(ücretli) üç aya kadar izin verileceği, gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar uzatılacağı.”şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca maddeyle; uzun süreli tedavilerde hizmet yılı şartı kaldırılmıştır
11)  657 sayılı kanunun 108. maddesi; doğum sonrası aylıksız iznin(doğum yapan memur ve eşi için) yirmi dört aya çıkarılacağı, üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlara da istekleri halinde yirmi dört aya kadar aylıksız izin verileceği, yurt dışına giden memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur eşleri görev veya öğrenim süresi boyunca aylıksız izin alabilecekleri, beş hizmet yılını tamamlamış olan memurlara en fazla iki defada kullanmak şartıyla toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebileceği, memurun, aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebinin ortadan kalkması halinde on gün içersinde göreve başlamasının zorunluluğu; şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
12)  657 sayılı kanunun 110.,111.,112.,113.,115. maddeleri kaldırılarak; memurlar için sicil uygulamasına son verilmiştir.
13)  657 sayılı kanunun 109. maddesinden memur kütüğü, numarası, cüzdanı kavramları kaldırılarak yerlerine memur bilgi sistemi ve özlük dosyası tutulması ile ilgili düzenlemeler getirilmiştir.  
14)  657 sayılı kanunun 122. maddesiyle başarı belgesi, üstün başarı belgesi kavramları getirilmiş ve ödül yeniden düzenlenmiştir. Memura başarı belgesinin verilmesi için gerekli ölçütler sayılmıştır. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verileceği belirtilmiştir. Üstün başarı belgesi alanlara atamaya yetkili amirin uygun görmesi ile en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %200’üne kadar ödül verilebilir şeklinde düzenlemeye gidilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının; memurlarının başarı ve verimini ölçmek amacıyla Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü ile değerlendirme ölçütleri belirleyebilecekleri şeklinde yeni düzenlemelere gidilmiştir.
 15)  657 sayılı kanunun 125. maddesinde yapılan değişikliklerle;
    a) Aylıktan Kesme Cezası: Memurun il dışına izinsiz çıkışı, toplu müracaat ve şikâyette bulunması ve yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurması suç kavramından çıkarılmıştır. Bu fiillerden dolayı memura bundan sonra ceza verilmeyecektir.
     b) Devlet Memurluğundan Çıkarma: Maddenin E bendinin a fıkrasındaki “engelleme” ibaresi, “kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme” olarak değiştirilmiştir; f fıkrasına ”iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak” cümlesi eklenmiştir.
      c) “Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanını uygulanabilir” şeklindeki düzenleme “Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir” şeklinde değiştirilmiştir.
16)  Daha önceleri aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları verilen memurlar; valilik, büyükelçilik… gibi görevlere hiçbir şekilde atanamazlarken; 657 sayılı kanunun 132. maddesinde yapılan değişiklikle aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl boyunca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar 10 yıl boyunca sayılan görevlere atanamayacaktır.
17)  657 sayılı kanunun 135. maddesinde yapılan yeni düzenleme ile uyarı ve kınama cezaları içinde yargı yolu açılmıştır. 160.maddeden ise “Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz” ibaresi kaldırılmıştır.
18)  657 sayılı kanunun 202. maddesinde bulunan “Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardım ödeneği verilmez.” hükmü kaldırılmıştır. Böylelikle, ikiden fazla çocuk için de çocuk parası verilecektir.
19) 657 sayılı kanunun 231. maddesi yeniden düzenlenerek Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde Kamu Personel Bilgi Sisteminin kurulacağı ifadesine yer verilmiştir.
20)  657 sayılı kanunda Ek Madde 8 yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeyle memurun isteği ile bir başka kurumda görevlendirilmesi düzenlenmiştir. Kurumlar arası görevlendirme 6 ayı geçmeyecektir. 01.01.2012 tarihinden geçerli olacak düzenleme de ise “Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle  ihtiyaç duyulması  hâlinde  kurumlarınca,  Devlet  Personel  Başkanlığının   uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir. “  ifadesine yer verilmiştir.
21)  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de yapılan değişiklikle, emekli olunduğunda verilen yol harcırahı 500 TL’den 750 TL’ye çıkarılmıştır. Sendika üyesi olan memurlara Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim aylarında 45 TL toplu sözleşme primi verilecektir. Ayrıca bundan sonra sözleşmeli personele de aile yardım ödeneği verilecektir.
22)  488 sayılı Damga Vergisi Kanununa 25. fıkra eklenerek sözleşmeli personelden alınan damga vergisinin alınması uygulaması sona erdirilmiştir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş