Bu yaz atanan/atanacak tüm öğretmenler 5 Eylül’de göreve başlayacak

01 Haziran 2011’de 30 bin öğretmen alımı açılmış ve bu alımda bazı kadrolar boş kaldığından 28.627 öğretmen atanmıştır. 6 Temmuz 2011’de ise 6.575 öğretmen alımı açılmış ve bu alımda bazı kadrolar boş kaldığından 6.472 öğretmen atanmıştır. Ağustos ayında yapacağı 11 bin 544 kadrolu öğretmen ataması için branş ve kontenjan dağılımını yayımlamıştır.

Bu Yaz Atanan Tüm Öğretmenler 5 Eylül’de Göreve Başlayacaklar

Göreve ilk defa başlayacak öğretmenlerin, Haziran ve Temmuz Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama kılavuzlarında görev başlama tarihi 1 Eylül 2011 olarak belirlenmesine rağmen bu tarihin Ramazan Bayramına denk gelmesi ve bulundukları illerde MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve 06/09/2011 tarihinde başlayacak olan oryantasyon programına (uyum eğitimi) alınacak olmasından dolayı 05/09/2011 tarihinde göreve başlamaları gerekmektedir.

Atamaların Duyurulması, Tebligat Ve Göreve Başlama
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
Atama kararnameleri, PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla gönderilecektir. Atananlara, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat yapılarak tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilecektir.
Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, EK–1 “Atama Takvimi”nde belirtilen göreve başlama tarihinde, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir. Göreve ilk defa başlayacak öğretmenlerimizin, bulundukları illerde Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve 06/09/2011 tarihinde başlayacak olan oryantasyon programına (uyum eğitimi) alınacaklarından, EK–1 “Atama Takvimi”nde belirtilen 05/09/2011 tarihinde göreve başlamaları gerekmektedir.

Sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken kadrolu öğretmenliğe atanmış olanların tebligatları, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine yapılacaktır. Bu durumdaki sözleşmeli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yaparak kadrolu öğretmen olarak atanmaları nedeniyle 05 Eylül tarihinden itibaren “sözleşmelerinin feshi”ni isteyeceklerdir. “Sözleşme feshi”nin istenmesi hâlinde, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği, ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında bırakılmak kaydıyla “asıl”ları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

Göreve başlayacak adaylardan, bu “Kılavuz’un “Adaylardan İstenecek Belgeler” başlıklı 7.2’nci maddesinde belirtilen belgeler” istenecektir. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır.” ibaresi bulunanlara ait “sabıka sorgulama belgesi” ile buna ilişkin “mahkeme kararı”, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulacak “Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu”nun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Adayın sağlık durumunun, öğretmen olarak görev yapmasına engel oluşturabileceği hususunda tereddüt oluşması hâlinde, göreve başlatılmayıp “yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceği”ne ilişkin tam teşekküllü hastanelerden alınacak “sağlık kurulu raporu” istenecektir.

Göreve Başlamada İstenecek Belgeler:

Öğretmen olarak ataması yapılanlar;

a) Başvuru esnasında istenilen belgeler,
b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
c) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.),
d) Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği,
ç) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında, elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan ve sınıfı (A) ya da (B) olarak belirlenmiş millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,
e) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı verenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır.

Tüm atama çeşitlerine göre başvuru yapanların “sağlık, adli sicil, askerlik durumları” ile açıktan atama ve açıktan ilk atama çeşidine göre başvuru yapanların “Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin kişisel durumları”, Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilmiştir.

1- Göreve başlayacaklardan istenen belgelerin, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınabilmesi durumunda, buna ilişkin belgeler, adaydan ayrıca istenmeyecektir.

2- İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. Öğretmenliğe Başvuru Formu’ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler arasında farklılık olduğu tespit edilenlerin durumu valilikçe değerlendirilecektir. Durumu uygun bulunanlar göreve başlatılacaktır. Göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

Diğer ayrıntılar Ağustos 2011 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama kılavuzunda bulunmaktadır.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş