KPSS soru kitapçıkları Bilgi Edinme Kanunu'na istinaden istenebilir

 ÖSYM, gelen tüm eleştirilere karşın şeffaflığı sağlayamamıştır. Adaylar, soru kitapçıklarını görmek istediklerini belirtmekte ancak ÖSYM "Biz inceledik, hata yok" demektedir. ÖSYM nasılki, cevapların işaretlendiği optik formlar ile her adaya özgü cevap kağıtlarını yayınlabilmişse, soru kitapçıklarını da yayınlayabilmelidir. Ancak öyle görülüyorki ÖSYM soru kitapçıklarını kendiğinden açıklayamayacaktır. Bu nedenle, soru kitapçığının resmi yollardan istenmesi gerekmektedir. ÖSYM'nin 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca istenecek soru kitapçıklarının bir fotokopisini 15 işgünü içinde adaya göndermesi zorunludur.

Aşağıda resmi yollardan ÖSYM'den bilgi edinilmesine dair dilekçe yer almaktadır. Bu dilekçe imzalanarak, ÖSYM 06538 Bilkent / ANKARA adresine kargo veya APS ile gönderilmelidir. Ancak dilekçe iki nüsha olmalı ve bir nüshası adayda kalmalıdır. Dilekçe gönderirken ÖSYM'nin kılavuzda belirttiği yöntem takip edilmemelidir. Zira burada itiraz edilmemektedir. Bir belge istenmektedir. Bu nedenle herhangi bir yere para da yatırılmamalıdır.
* Dilekçenin evrak kaydına girdiği tarihten itibaren ÖSYM, kanun hükümlerine göre 15 işgünü içinde talep edilen belgeyi vermek zorundadır. Örneğin dilekçe 8/8/2011 tarihinde ÖSYM'nin evrak kaydına girerse, Cumartesi ve Pazar dahil edilmeyerek hesaplama yapılmalıdır. Buna göre de, 29 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin evrak kaydından tarih ve sayı alınarak cevap verilmiş olmalıdır. 29 Ağustos'ta ÖSYM'den çıkan bir evrak 5 gün posta ile adaya ulaşmalıdır.
* Hali hazırdaki mevzuata göre, ÖSYM soru kitapçığını vermek zorundadır. Eğer vermez ise, ÖSYM görevlisi kasıtlı olarak bu bilgiyi vermiyor demektir. Bu halde durumun Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna bildirilmesi gerekmektedir. Halen yürürlükte bulunan 2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinde "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasında ihmali, kusur veya kastı bulunan memurlar ile diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri fiillerle ilgili olarak, genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturmasını gerektiren haller saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanacaktır." talimatı bulunmaktadır. Bu talimatın hayata geçmesi için, adayın ÖSYM'nin cevabını müeakiben (1) bir üst dilekçe, (2) ÖSYM'ye gönderdiği dilekçe ve (3) ÖSYM'nin cevabını içeren 3 evrak ile Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK)- Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 - Bakanlıklar/ANKARA ) adresine itiraz edilmelidir. Örnek itiraz dilekçeleri aşağıda yer almaktadır.

ÖSYM'YE GÖNDERİLECEK İLK DİLEKÇE
ÖSYM BAŞKANLIĞINA
(ÖSYM 06538 Bilkent / ANKARA)
9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan, 2011 KPSS sınavına katıldım. Sınav sonrasında ÖSYM tarafından internet üzerinden sadece optik formlar ile cevap kağıtları açıklanmıştır. Hangi soruları doğru yapıp yapmadığımı karşılaştırabilmem için, tarafıma özgü hazırlanmış olan soru kitapçıklarını kontrol etmem gerekmektedir.
Bu çerçevede, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 11. maddesi gereğince, tarafıma özgü soru kitapçığının bir fotokopisinin 15 işgünü içinde tarafıma gönderilmesi hususunda gereğini arz ederim.
T.C. Kimlik No:
Ad-Soyad
İmza

Adres
....

ÖSYM OLUMSUZ CEVAP VERİRSE, BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNA YAZILACAK DİLEKÇE
BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNA
(Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573-Bakanlıklar/ANKARA)
9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde KPSS sınavına girdim. Sınavda her adaya farklı soru kitapçığı verilmiştir. ÖSYM sadece optik formlar ile soru kitapçıklarını internet üzerinden yayımladı. Bu veriler ile hangi soruyu doğru yapıp yapmadığımı değerlendirmem imkanı bulunmamaktadır. Benim ilk değerlendirmeme göre, ÖSYM'nin internet üzerinden adaylara gösterdiği cevap kağıdı tarafıma ait değildir. Ancak bu değerlendirmeyi netleştirmem için, soru kitapçıklarını kontrol etmem gerekmektedir.
ÖSYM'den soru kitapçığını, 4982 sayılı Kanuna uygun olarak talep ettim. (Ek-1)
Ancak, ÖSYM kanuna uygun bir gerekçe olmazsızın bu talebi reddetmiştir. (Ek-2)
Nelerin bilgi edinme kapsamına girmediği kanunda açık olarak düzenlenmiştir. Kanunun 5. maddesine göre her kurum "bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla" yükümlüdürler. ÖSYM bu yükümlülüğe uymamıştır.
Kurum kasıtlı olarak bu bilgiyi vermemektedir. Bu nedenle,
1- Soru kitapçıklarının tarafıma verilmesini talep ediyorum.
2- Kurum kasıtlı olarak bilgi vermemiştir. 2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince ilgililer hakkında aylıktan kesme cezasının istenilmesini kurumunuzdan talep ediyorum.
3- ÖSYM'nin internet sitesinde Bilgi Edinmeye ilişkin hiçbir bilgi bulunmamaktadır. İlgili yönetmeliğe göre kurumların internet üzerinden başvuru alması, bilgi edinme sayfası hazırlaması gerekmektedir. Bu gerekliliği yerine getirmeyen ÖSYM Başkanlığı hakkında karar almanızı talep ediyorum.

T.C. Kimlik No:
Ad-Soyad
İmza

Adres
....
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş