ÖSYM Başkanı hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını istedik

YÖK BAŞKANLIĞINA
(06539- Bilkent/ Ankara)


1- Bilgi edinme hakkı, 4982 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Bu kanunun uygulanmasını göstermek üzere,
Bakanlar Kurulu Kararıyla yönetmelik çıkarılmıştır. Bilgi edinmeye dair bu yönetmeliğin;
6. maddesinde;
"Kurum ve kuruluşlar, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme başvurularından kaynaklanan iş yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla kurumsal internet sayfalarını bu madde hükümlerine göre yeniden şekillendirir. Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, bu bilgileri tek tek birimler bazında, aynı kurumsal internet sayfası üzerinden; zorunlu hallerde kurumsal internet sayfasından link verilmek suretiyle birime ait internet sayfası üzerinden kamuoyunun bilgisine sunarlar.
Kurum ve kuruluşlar, görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi veya belgelerin konularını ve bunların hangi birimde mevcut olduğunu ihtiva eden kurum dosya planlarını, konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş ilkelere uygun olarak düzenlerler. Kurum dosya planları, kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkilerle görevli birimlerinde oluşturulacak bilgi edinme birimlerinde bulundurulur ve bunlardan yeterli sayıda nüsha başvuru sahiplerinin istifadesine sunulur. Kurum dosya planlarının bir örneği de kurum ve kuruluşların kurumsal internet sayfalarından kamuoyunun bilgisine sunulur.
Bilgi edinme hakkının, elektronik ortamda kullanımını kolaylaştırmak maksadıyla, EK-1 ve EK-2'de yer alan başvuru formları ile kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerinin elektronik posta yoluyla başvuru kabul edecek elektronik posta adresleri, kurum ve kuruluşların internet sayfalarında yayımlanır. Bu başvuru formları ayrıca, başvuru sahiplerinin istifadesi amacıyla bilgi edinme birimlerinde sürekli bulundurulur."
10. maddesinde;
"Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular için, kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri, bu amaçla kurumsal bir elektronik posta adresi oluşturur ve internet sayfalarında yayımlar."
Geçici 4 ve 5. maddesinde ise,
"Geçici Madde 4- Kurumsal internet sayfası bulunmayan kurum ve kuruluşlar iki ay içinde internet sayfalarını oluştururlar.
Geçici Madde 5- Kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri iki ay içinde elektronik posta yoluyla başvuru kabul edecek elektronik posta adreslerini oluşturarak internet sayfalarından kamuoyunun bilgisine sunarlar."
hükümleri yer almaktadır.
ÖSYM Başkanlığının, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş yönetmelik hükümlerine uymamaktadır. YÖK Başkanlığı dahi bilgi edinmeye dair internet sayfası düzenlemişken, ÖSYM başkanlığının bu kurala uymamaktadır.
2- ÖSYM Başkanlığı 9-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında, KPSS sınavını yapmıştır. Sınav sonuçlarını açıklarken ise sadece adayların işaretleme yaptığı optik formlar ile aday özgü doğru cevap kağıtlarını yayımlamıştır. Adaylar, yayımlanan doğru cevap kağıtlarının kendilerine ait olup olmadığından şüphe duymaktadır. Zira bazı adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı sonuçlara göre toplu hata yapmış görünmektedir. ÖSYM gelen itirazlar üzerine yaptığı açıklamada, gerekli kontrolü kendisinin soru kitapçıkları üzerinden yaptığını ve herhangi bir hata bulunmadığını açıklamıştır. Adaylar ise adaya özgü sınav uygulaması ve ÖSYM'nin daha önce yaptığı hatalardan dolayı soru kitapçıklarını kontrol etmek istemekte ancak bu taleplere olumsuz cevap verilmektedir.
5176 sayılı Etik Kanunun uygulanmasını göstermek üzere yürürlüğe konulan yönetmeliğin 7. maddesinde,
"Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personeli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar."
10. maddesinde ise,
"Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar"
hükmü yer almaktadır.

ÖSYM adayların taleplerine cevap vermeyerek, kamu yönetimine olan güveni zedelemektedir.
Yukarıda yer alan her iki konuya ilişkin olarak ÖSYM Başkanı hakkında disiplin soruşturması başlatılması hususunda gereğini arz ederim.

Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş