MEB; Ek ödemeyi tüm personeline ödemeli ve ek dersi artırmalıdır

14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Sözleşmeli personel ve ek ödeme” başlıklı, 42. maddesi, 3. ve 4. fıkrasında; “(3) Kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilir. Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve ek ders ücreti almayan öğretmenler de bu ek ödemeden yararlanır. Ek ödemenin oranı ile usûl ve esasları; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usûlü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele malî haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dâhil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir. Bu ödemelerde 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilen ek ödemeden yararlananlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.
(4) Öğretmen kadrolarında bulunan ve fiilen öğretmenlik yapanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen yöneticilik yapanlar dâhil) haricindeki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödenmez.” hükümleri bulunmaktadır.
Bu hükümlere göre; daha önce dersle ilgisi olmayan fakat ek ders ödenen fiilen derse girmeyen Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışan personele ek ders ödenmeyecek bunun yerine Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilecek.
Bu konudaki “MEB Teşkilat Yasası Değişiklikleri (3): Mali haklar” başlıklı haberimiz için tıklayınız.
Bu konudaki “MEB'de üst düzey yönetimin son maaşları” başlıklı haberimiz için tıklayınız.
Ek ödeme tutarları ise aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.

Ek Ödeme Tutarları
Ek Ödeme Yüzdesi Ek Ödeme Miktarı
% 200 1.224,74 TL
% 190 1.163,50 TL
% 180 1.102,26 TL
% 170 1.041,02 TL
% 160 979,79 TL
% 150 918,55TL
% 140 857,31 TL
% 130 796,08 TL
% 120 734,84 TL
% 110 673,60 TL
% 100 612,37 TL
Bu konudaki MEB yatay örgütlenmeye geçti/ Video” başlıklı haberimiz için tıklayınız.
Türk Eğitim Sen Ek Ödemenin Tüm Personele Ödenmesi İçin Bakanlığa Başvurdu
Türk Eğitim Sen ek ödemenin tüm personele ödenmesi için “Fiilen ders yapmayan personele ek ders ücreti ödemesinden personelin yalnızca bir kısmının yararlandırılması ve sendikamızın ısrarlı taleplerine rağmen VHKİ, memur, hizmetli, teknisyen, şoför gibi görevleri yapanlara ise herhangi bir ödeme yapılmaması yıllardır yaşanan bir rahatsızlıktır.
652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ek ders ücretinin sadece fiilen yapılan ders karşılığında ödeneceği, bunun dışında kalan ve daha önce ek ders ücreti alan personele her ay ek ödeme yapılacağı belirtilmiştir. Yapılacak bu ek ödemenin hangi oranda olacağı ve daha önce ek ders ücreti alan personelin bu ücretlerini telafi edip etmeyeceği hususunda bir belirsizlik bulunmakta ve bu belirsizlik endişeye yol açmaktadır.
İş yerlerinde huzurun ve barışın devamı açısından ek ödeme tutarlarının daha önce alınan ek ders ücretlerinin aylık tutarlarının üzerinde olması ve daha önce ek ders ücreti alamayan VHKİ, memur, hizmetli, teknisyen ve şoför gibi kadrolarda görev yapan son derece kötü ekonomik şartlarda yaşamakta olan personelin de ek ödeme kapsamına alınmasının yıllardır oluşmuş bulunan beklentiye cevap olacağı ve bütün eğitim çalışanlarının memnuniyetine vesile olacağı kanaatineyiz.
Bu nedenle ek ödemeden yararlandırılacak personel arasına VHKİ, memur, hizmetli, teknisyen ve şoför v.b. kadrolarda görev yapanların da dâhil edilmesini ve ödenecek tutarın önceki aylık ödeme tutarlarının üzerinde olması hususunda; Gereğini arz ederiz” şeklinde yazılı olarak Milli Eğitim Bakanlığına başvurmuştur.
Türk Eğitim Sen Ek Dersin Artırılması İçin Bakanlığa Başvurdu
Türk Eğitim Sen Ek Dersin Artırılması ve VHKİ, memur, hizmetli, teknisyen, şoför gibi kadrolarda çalışan eğitim çalışanlarının da ek ödemeden yararlandırılması için “Öğretmenlerimizin ise ek ders ücretinden yararlandıkları düşüncesiyle ek ödeme kapsamı dışında bırakıldıkları görülmektedir. Ek ders ücreti tüm öğretmenlerin yararlanabildikleri bir uygulama değildir. Özellikle büyükşehirlerimizde görev yapan öğretmenlerimizin büyük bir kısmı zaten ek ders ücreti alamamaktadır. Ek ders ücreti uygulamasından yararlananların ise almış oldukları ek ders ücreti çok düşük miktardadır. Ek ders birim ücretlerinin mutlaka günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi ve net 15 TL olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Öğretmenlerimize şuan maaşlarına dâhil olmak üzere ve derece ve kademelerine göre değişmek üzere en yüksek devlet memuru maaşının katsayıyla çarpımının % 85 ile % 100’ü arasında değişen oranlarda eğitim-öğretim tazminatı ödenmektedir. Ödenen bu tazminat tutarları öğretmenlerimizin içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları gidermekten uzaktır. Bu tazminat tutarlarının, en yüksek devlet memuru maaşının katsayıyla çarpımının % 85 ‘i olarak ödenenler için %170’e,% 95 olarak ödenenler için % 190’a ve %100 olarak ödenenler için % 200 seviyesine yükseltilmesi ve VHKİ, memur, hizmetli, teknisyen, şoför gibi kadrolarda çalışan eğitim çalışanlarının da bu ek ödemeden yararlandırılması ekonomik sıkıntılar içinde olan eğitim çalışanlarına nefes aldıracaktır.
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi ek ders ücreti birim ücretinin ve öğretmenlerimize verilen eğitim-öğretim tazminatı tutarlarının yükseltilmesi ve VHKİ, memur, hizmetli, teknisyen, şoför gibi kadrolarda çalışan eğitim çalışanlarının da ek ödemeden yararlandırılması hususunda; Gereğini arz ederiz” şeklinde yazılı olarak Milli Eğitim Bakanlığına başvurmuştur.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş