MEB’den 'çocuk kulüpleri' konusunda uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 12/08/2011 tarihli, 2256 sayılı ve “Çocuk kulüpleri” konulu yazılarında;

“Bilindiği üzere; personel ve fizikî imkânları yeterli olan okul öncesi eğitim kurumlarında, velilerin istemeleri halinde çocukların eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim saatleri dışındaki zamanlarda faaliyet göstermek üzere çocuk kulüpleri kurulabilmesi için, Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine konulan ek maddeye dayandırılarak Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi hazırlanmış ve Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararıyla yürürlüğe konulmuştur.
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, “Çocukların kulübe kayıtları velilerin isteğine bağlı ve ücretlidir.”, (b) bendinde, “Kulübe yer açmak amacıyla mevcut ana sınıfları kapatılamaz.”, 12 nci maddenin birinci fıkrasında, “Kayıtta çalışan anne - babaların çocuklarına öncelik tanınır.”, 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, doğal afet, anne, baba ve kardeşlerin ölümü gibi özürler nedeniyle yapılan devamsızlıklarda, çocuğun devam edemediği günlere ait ücret, bir sonraki ayın ücretine sayılır. Çocuk kulübüne kayıt yaptıran, ancak hiçbir hizmet almadan kayıttan vazgeçen velilere ödedikleri aidat iade edilir,”, 16 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Çocuk kulübüne öğretmen seçimi yapılırken alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora yapan ve/veya yapılacak etkinliklerle ilgili sertifika sahibi olanlara öncelik tanınır.”, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Harcamalar çocuk kulübü yönetim kurulu kararı doğrultusunda okul-aile birliğince yapılır. Harcamalarla ilgili belgeler dosyalanır ve denetime hazır halde bulundurulur.”, 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında, “Müdür ve görevli müdür yardımcısı ile öğretmenlere ödenecek ek ders ücreti, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da belirtilen ders saati ücret tutarlarını aşamaz. Artan miktar, okul-aile birliğinin hesabına aktarılır.”, 22 nci maddesinde, “Çocuk kulübü eğitim etkinlikleri ile evrak, defter ve dosyaların zamanında, doğru ve düzgün olarak tutulup tutulmadığı; yönetici, öğretmen ve diğer personelin görevlerini zamanında ve düzenli olarak yürütüp yürütmedikleri vb. hususlar, ilgili okulun müdürü ve denetim yetkisi bulunanlara denetlenir.” denilmesine rağmen,
Bazı il/ilçe ve okullarda;
— Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası gerekçe gösterilerek yeterli sayıda başvuru olduğu halde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince çocuk Kulübü açılmasına izin verilmediği,
— Sabahçı gruptaki çocukların öğleden sonra, öğlenci gruptaki çocukların tamamının sabah zorla çocuk kulübüne yönlendirildikleri, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasında eğitim için kullanılması gereken dersliklerin çocuk kulübü etkinliklerinde kullanılmak suretiyle okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasının engellendiği ve okullaşma oranının düşmesine sebep olunduğu,
— Çalışan anne - babaların çocuklarına öncelik tanınmadığı ve mağdur edildikleri,
—Yönergenin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki açık hükme rağmen, mazeretli devamsızlıklara ilişkin günlerin ücretinin bir sonraki ayın ücretine sayılmadığı, hiç hizmet almadan kayıttan vazgeçen velilere ödedikleri ücretin iade edilmediği,
— Çocuk kulübüne öğretmen seçiminde gerekli titizliğin gösterilmediği, duyuru yapılmadan öğretmen seçimi ve görevlendirilmesi yapıldığı, doktora ve yüksek lisans yapanlar ile etkinliklere ilişkin sertifikası olanların bu durumlarının göz ardı edildiği,
—Çocuk kulübü yönetim kurulu kararı alınmadan harcama yapıldığı, harcamaların ve personel ücretlerinin usulüne uygun yapılmadığı, bazı yöneticilerin hem çocuk kulübü yöneticisi, hem de kulüp etkinliklerinde öğretmen veya muhasebe görevlisi sıfatıyla kendilerine Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararın 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası hükmüne aykırı olarak fazla ek ders ücreti tahakkuk ettirdikleri,
—Çocuk kulübüne ilişkin defter, dosya ve belgeler ile kulüp etkinliklerinin denetim yetkililerince gerektiği şekilde denetlenmediği,
Bakanlığımıza gelen telefon, faks, e-mail başvurularından ve Genel Müdürlüğümüz yetkililerince illerde yapılan inceleme gezileri esnasında mahallinde öğrenilmiş bulunulmaktadır.
Yukarda sözü edilen Yönetmelik ve Yönergenin bir bütün olarak incelenmesinden de anlaşılacağı üzere;
— Öğretmenlerin çalışma saatlerinin Kanun ve Yönetmeliklerle sınırlandırılması sebebiyle Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi gereğince tam gün sınıflarında görevli öğretmenin pazartesi ve cuma günlerinde 9, haftanın diğer günlerinde 8 eğitim saati çalışması, bir eğitim saati süresinin ise aynı maddenin üçüncü fıkrası gereğince 50 dakikadan hesaplanması,
—Okul yönetimince yukarıda belirtilen zorunluluk sebebiyle Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi gereğince eğitim saatleri dışındaki zamanlarda okulda kalması gereken çocuklar için çocuk kulübü açılması, çocuk kulübü açılması için yeterli talep olmaması halinde, bu çocukların yerleşim yerinde çocuk kulübü açılan diğer okullara yönlendirilmesi, bu da mümkün olmadığı takdirde, Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, velilerin eğitim saati sonunda çocuklarını okuldan almaları hususunda ikna edilmesi; bu önlemlere rağmen okuldan alınmayan çocuk kalırsa, velisine teslim edilinceye kadar okul müdürü/bölüm şefi, varsa anaokulu müdür yardımcısı ve nöbetçi öğretmenler ile okulda görevli sözleşmeli personelden de yararlanılarak bu çocuklara oyun ortamı içinde eğitim verilmesi/nezaret edilmesi gerekmektedir,
Bilgilerinizi, çocuk kulübü faaliyetleri ile ilgili olarak 11/06/2010 tarihli ve 1926 sayılı yazıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak yukarıda belirtilen yanlış uygulama ve aksaklıkların ivedilikle giderilmesini ve denetimlerin sıklaştırılmasını önemle rica ederim.” açıklamasında bulundu.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş