SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ

Okulların yıl içerisindeki eğitim öğretim faaliyetleri konusunda yıllık plan ya da yol haritası niteliğinde olan, yönetmelik gereği de yapılması zorunlu olan ve aynı zamanda yasal bağlayıcılığı yönüyle ise adeta “İç tüzük” niteliğinde olan Öğretmenler Kurulu toplantıları ne yazık ki genellikle amacına ulaşamamakta ve gereksiz bir angarya olarak geçiştirilmektedir. Oysa çok önemli olduğunu düşünerek bu konuyu dile getirmenin ve bu konuda örnek olabilecek bir toplantı tutanağını paylaşmanın eğitime katkı olabileceğini düşünerek okurlarımıza sunuyoruz.
Toplantı yönetimi konusu aslında yönetim biliminin ve de eğitim yönetimi biliminin konusu olup öncelikle bu konuda eğitim ve bilimsel bilgi gerektiren ciddi bir konudur. Bu bilgiden yoksun olan bir toplantının verimli olmasını beklemek zaten beyhudedir. Hele bir de buna görevle ilgili yasal düzenlemelere vakıf olmamayı eklediğinizde bunun bir toplantı olmaktan çıkıp ya muhabbete ya da curcunaya dönüşmesi kaçınılmazdır.
Bu nedenle faydalı olacağı düşüncesiyle bu konudaki verileri kısaca özetlemek gerekirse toplantıyı üç gruba ayırmak mümkündür:
1) Bilgilendirme toplantısı: Yürürlükteki ilgili yasal düzenlemeler, yeni değişiklikler,  yetkili üst makamlarca alınmış olan kararlar ya da idarenin yetkisi dahilinde olup kendi aldığı kararları toplantıya katılanlara bildirmek, haber vermek ve uygulanmasını sağmaktan ibaret olan toplantı türüdür. Ya da bir toplantının yalnızca bazı gündem maddeleri bu türden olabilir.
 2) Görüş Alışverişinde  bulunma toplantısı: Bu toplantı yuvarlak masa toplantısına benzer bir toplantı şekli olup bir konu hakkında herkesin görüşünden faydalanmak için beyin fırtınası yapmaktan ibarettir.
 3) Karar alma toplantısı: Bu toplantı ise yetkili kişilerce bir konuda bağlayıcı karar almak üzere yapılan toplantıdır. Bir konu hakkında önce mümkünse herkes sırayla, mümkün değilse isteyenler fikirlerini açıklarlar ve sonunda oylama yapılarak bir oy çokluğu ile karar alınır. Yine toplantıların bazı maddeleri bu türden olabilir.
Ancak bu türden bir karar alabilmek için öncelikle o konuda yetkili kişiler olmak gerekir ve üst makamlarca alınmış olan kararların boş bıraktığı noktalarda ya da onların uygulama şekli ile ilgili olabilir.
Karar alma yöntemleri de ayrı bir bilgi konusudur ve bu konu biraz da toplantı başkanının bu konudaki bilgisi, demokratik tutumu ve yönetim tarzı ile yakından ilgilidir. Zira bazı yöneticiler en doğru yöntem olan demokratik yöntemi tercih edip oylama ile karar alırken, bazıları ise dostlar alışverişte görsün türünden fikirleri alıp yine kararı kendi bildiği gibi almaktadırlar. Bazıları ise otoriter yöntemi tercih ederek daha önce aldığı kararı talimat şeklinde iletmeyi tercih etmektedirler. Bazıları ise toplantıda geçen esprileri dahi aynen tutanağa geçirerek kağıt üzerinde toplantı yaptığını ispatlama çabasından başka bir karar almamayı tercih etmektedirler!   
Sonuç itibariyle bu saydığım toplantı türlerinin aşağı yukarı benzerlerinin okullarımızda uygulanmakta olduğunu düşünerek hem yasal düzenlemelerin hem de yönetim bilimin sesine kulak vermek isteyen yöneticiler için en uygun yöntemin “Demokratik karar alma yöntemi” olduğunu belirtir, aşağıdaki toplantı tutanağını tüm eğitimcilerimizle paylaşmak isterim. 10.09.2011
Cafer GÜZEL

2011 / 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
 ………….. İLKÖĞRETİM OKULU
SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
 Tarih   : 09.09.2011
Yer      : Öğretmenler Odası
Saat    : 10.00
 GÜNDEM MADDELERİ
 1. Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması, Yoklama ve Açılış Konuşması
 2. 2010-2011 Öğretim yılı genel değerlendirmesinin yapılması
      a) SBS sınavı yerleştirme sonuçları
            b) Sınavlara yönelik alınan önlemlerin değerlendirilmesi
 1. Sınıfların öğretmenlere dağılımı ve sabahçı öğlenci tespiti.
 2. Öğrenci kıyafetleri
 3. İkinci Kademe Haftalık Ders Dağılımı ve Seçmeli derslerin tespiti
 4. Veli toplantıları
 5. Öğretmen ve öğrenci nöbetleri
 6. Yıllık planlar, zümre toplantıları ve Şube Öğretmenler Kurulu Toplantıları
 7. MEBBİS ile E-okul’daki öğretmen ve öğrenci bilgilerinin güncellenmesi
 8. Sosyal kulüp öğretmen tespitleri ve Rehberlik/Sosyal Kulüp etkinliklerinin hangi saatte yapılacağı 
 9. Belirli gün ve haftalar   
 10. Komisyonlara üye seçimi
 11. Eksersiz çalışmaları ve yetiştirme kursları
 12. Dört ve Beşinci sınıflarda branş öğretmenlerinin girdiği ders saatlerinde görevlendirme
 13. Ayakta tedavi beyan belgesi
 14. İlköğretim Haftası Kutlamaları
 15. Öğrenci devam takibi
 16. Temenniler ve kapanış
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR:
 1) Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yoklama yapıldı ve ekteki imza sürgüsünde adı ve imzası bulunan okulumuz tüm yönetici ve öğretmenlerinin katılımı ile toplantı başladı.  Okul Müdürü …. iyi bir eğitim öğretim yılı dileği ile toplantıyı açtı ve gündem maddelerini okudu. Toplantının akışına dair bilgi verdi.
       
2) 2010/2011 öğretim yılının değerlendirmesini yapan Okul Müdürü ….., aşağıdaki saptamalarda bulunmuştur:

a) SBS sınav sonuçlarına göre yerleştirme genel istatistik bilgilerini öğretmenlere okudu ve bu yıl okulumuzdan … öğrenci Anadolu Lisesi, …. öğrenci Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve ….. öğrenci Anadolu Endüstri Mesleki ve Teknik Lise olmak üzere toplam …. öğrencimizin SBS sınavları sonucunda ortaöğretim kurumlarına yerleştiğini belirtti.
b) SBS sınavlarına yönelik alınan önlemler kapsamında, verilen testlerin başarıyla uygulandığı, Halk Eğitim Merkezi kapsamında yetiştirme kursu açıldığı ve özel bir yayınevi ile anlaşılarak her ay deneme sınavları yapıldığı anımsatıldı. Bu uygulamaların okulumuzun genel ortalama başarısında olumlu katkı sağladığı düşünülmektedir. Bu nedenle aynı ya da benzer uygulamaların bu sene de devam etmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle paraları toptan peşin ödenmek koşuluyla 4-8. sınıflar için detayları öğretmenlerce belirlenmek üzere her ay bir deneme sınavı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
            3) Okul Müdürü …. Yetersiz fiziki koşullar nedeniyle geçen yıl olduğu gibi okulumuzda birinci kademe için ikili eğitim; ikinci kademe için ise normal eğitim uygulanacağını belirtti. Sabahçı öğlenci grubunun ise geçen yılın tersi şeklinde uygulanacağını, buna göre de sınıfların sabahçı öğlenci dağılımının aşağıda şekilde olduğunu belirtti.
            2011/2012 öğretim yılında sınıflarımız ve öğretmenlerinin dağılımı aşağıdaki gibi düzenlendi.
ANASINIFI
ŞUBE
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
SABAHÇI/ÖĞLENCİ GRUBU
Anasınıfı-A

Sabahçı
Anasınıfı-B

Öğlenci

BİRİCİ KADEME
ŞUBE
SINIF ÖĞRETMENİ
SABAHÇI/ÖĞLENCİ GRUBU
1/A     

Sabahçı
1/B     

Öğlenci
2/A

Sabahçı
2/B

Öğlenci
3/A

Sabahçı
3/B     

Öğlenci
4/A

Sabahçı
4/B

Öğlenci
5/A

Sabahçı
5/B    

Öğlenci
      
İKİNCİ KADEME
ŞUBE
ŞUBE/REHBER ÖĞRETMENİ
NORMAL EĞİTİM
6/A

Normal eğitim
6/B

Normal eğitim
7/A

Normal eğitim
7/B

Normal eğitim
8/A

Normal eğitim
8/B

Normal eğitim


 4) Öğrenci kıyafetleri Kurul tarafından aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:
         1. Kademe: Kız ve erkeler mavi önlük
         2. Kademe:  a) Kız: Lila renkli gömlek, süveter ve hırka; etek ise lila renkli kareli
                             b) Erkek: Beyaz gömlek, gri pantolon, gri süveter ve gri hırka

5) Bakanlık İlköğretim genel Müdürlüğünce yayınlanmış olan Haftalık Ders Programı çizelgesi ve açıklamaları dikkate alınarak ikinci kademe ders dağılımı ve seçmeli dersler ile öğretmenleri aşağıdaki kararlaştırılmıştır.

İKİNCİ KADEME DERS DAĞILIMI

S.N
ADI-SOYADI
GİRDİĞİ DERSLER
SAAT
TOPLAM
1

Türkçe (6,7,8)
6x5=30
30
2

Matematik (6,7,8)
6x4=24
24
3

Fen ve Tek.(6,7,8)
Tarım (6,7)
6x4=24
4x1=4
28
4

Sosyal( 6,7)
4x3=12
30
İnkılap (8A, 8B)
2x2=4
Vatandaşlık( 8)
2x1=2
Medya Okur Yaz.-seçm-(8)
2x1=2
Din (6B,7,8)
5x2=10
5

İngilizce (6,7,8)
6x4=24
30
İngilizce (4A,4B)
2x3=6
6

Beden (4,5,6,7,8)
10x2=20
20
7

Görsel Sanat(6,7,8)
6x1=6
24
Teknoloji Tasarım( 6,7,8)
6x2=12
Müzik (6,7,8)
6x1=6
8

Din (6/A) 
1x2=2
2


SEÇMELİ DERSLER
SINIF SEVİYESİ
SEÇİLEN DERS
TOPLAM DERS SAATİ
ÖĞRETMEN
6. ve 7. sınıflarda
Tarım
4x1=4
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
8. sınıflarda
Medya okuryazarlığı
2x1=2
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

6) Okul Müdürü …, veli okul öğretmen üçgeninin öneminden bahsederek bazı çalışmalarda velilerle işbirliğine gidilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Veli toplantılarının her ay en az bir tane olmak koşuluyla diğer zamanlarda ise ihtiyaç hissettikçe öğretmenin boş saatinde yapılması gerektiğini belirtti. Toplantı tarihi ve saatinin en az 3 gün önceden velilere duyurulması gerektiğini hatırlattı. Yapılan veli toplantı gündem maddelerini içeren izin dilekçesinin okul idaresine verilmesi, toplantı tutanağının ise öğretmende kalması kararlaştırıldı.

Yine Okul Müdürü …, öğretmenlerden öğrencilere verilen performans ve proje ödevlerinin öğrencilerin yapabilecekleri zorlukta olmasına dikkat etmelerini istedi. Öğrencileri İnternet Cafe’lere yönlendirmekten sakınılması ve ödevleri velilerin değil öğrencilerin yapmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Yine kitap okuma alışkanlığı konusunda öğrencilerde kalıcı davranış oluşturulmasının öneminden bahsetti.

7) Okul Müdürü …, öğretmen ve öğrenci nöbetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2011-2012 öğretmen nöbet çizelgesi aşağıdaki gibi düzenlendi:

ÖĞRETMEN NÖBETLERİ
GÜNLER
SABAHÇI
ÖĞLENCİ
NORMAL EĞİTİM
BAHÇE
Pazartesi
1/A
1/B
6/A
Her nöbetçi öğretmen aynı zamanda bahçenin kendi binası etrafındaki öğrencilerle de ilgilenecektir.
Salı
2/A
2/B
6/B
Çarşamba
3/A
3/B
7/B
Perşembe
4/A
4/B
8/A
Cuma
5/A
5/B
8/B
Not: Öğretmen sayısında değişme olması durumunda ya da zorunlu nedenlerle öğretmenlerin kendi aralarında anlaşmalarına bağlı olarak yukarıdaki programda okul idaresi gerekli görürse değişiklik yapabilir.

ÖĞRENCİ NÖBETLERİ
1. Kademe Binası
Bir öğrenci 7/A ve bir öğrenci 7/B Sınıfından olmak üzere sınıf listesi sırasına göre iki kişi nöbet tutarlar
2. Kademe Binası
Bir öğrenci 6/A ve bir öğrenci 6/B Sınıfından olmak üzere sınıf listesi sırasına göre iki kişi nöbet tutarlar
Not: 8. sınıf öğrencilerine SBS sınavlarına hazırlık nedeniyle derslerden geri kalmamaları için nöbet görevi verilmemesi kararlaştırıldı.

8) 2011/2012 öğretim yılı öğretmen yıllık planlarının öğretmenler tarafından idareye dijital ortamda en geç 23.09.2011 Cuma gününe kadar Müdür Yardımcısına teslim edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca serbest etkinlik dersleri için aylık planların yapılması ve yine dijital ortamda Müdür yardımcısına teslim edilmesi kararlaştırıldı.
Okul Müdürü …, zümre toplantılarının 14.09.2011 tarihinde Müdür Yardımcısı … başkanlığında yapılacağını belirtti. Toplantı tutanaklarının ise okul Müdürüne onaylatılarak en geç 16.09.2011 Cuma günü Müdür Yardımcısına teslim edilmesi gerektiğini belirtti.
Şube Öğretmenler Kurulu toplantılarının ise İKY/96. Maddesi gereği birinci dönemin ikinci ayında (Ekim Ayının son haftası) müdür yardımcısının başkanlığında yapılarak toplantı tutanaklarının en geç haftanın son gününe kadar Okul Müdürüne onaylatılarak Müdür Yardımcısına bir örneğinin teslim edilmesi gerektiğini belirtti.
9) Okul Müdürü …, tüm öğretmenlerin MEBBİS’teki bilgilerini kontrol etmesini, eksik ya da yanlış bilgilerin okul idaresine ya da İlçe Milli Eğitim Müdürlüne bilgi vererek güncellenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca tüm öğretmenlerin kendi sınıflarındaki öğrencilerin e-okuldaki bilgilerini kontrol ederek eksikleri tamamlamasını, güncellemeleri ve Anasınıfı ile Birinci sınıf öğretmenlerinin öğrenci bilgilerini e- okula girmeleri gerektiğini belirtti. Bu işlemlerin ise okul açıldıktan sonra en geç Eylül ayı sonuna kadar tamamlanması gerektiği kararlaştırıldı.

10) Rehberlik/ Sosyal Etkinlik derslerinin her hafta perşembe günleri son saatte yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca sabahçıların kendi arasında, öğlencilerin yine kendi arasında ve normal eğitim yapan ikinci kademenin ise kendi arasında ayrı ayrı öğretmen ve öğrenci seçerek kendi dönemlerinin Perşembe günü son saatinde yapması kararlaştırıldı. Ancak aynı kulübü seçen farklı dönemlerdeki öğretmenlerinin aynı plan ve dosyayı kullanmaları gerektiği kararlaştırıldı.


KULÜP ÇİZELGESİ
KULÜPLER
SABAHÇI
ÖĞLENCİ
İKİNCİ KADEME
Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Satranç Kulübü
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Kütüphanecilik Kulübü
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Çocuk Hakları Kulübü
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Sivil Savunma Kulübü
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen

11) Belirli gün ve haftalar ile ilgili programların iyi havalarda okul bahçesinde sabahçılar için ikinci kademenin giriş saatinde, öğlenciler ise kendi dönemlerinin giriş saatinde en fazla 10 dakikalık bir program yapmaları, belirli gün ya da haftanın sorumlu öğretmenin derse girdiği sabahçı/ikinci kademe ya da öğlencilerin kendi dönemleri için yapılması kararlaştırıldı.

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
…….. OKULU BELİRLİ GÜN VE HAFTALARLA İLGİLİ
ÖĞRETMEN GÖREV LİSTESİ
                            
S
N
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
ÖĞRETMENLER
1
İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası)
Tüm öğretmenler
2
Kızılay Haftası (29 Ekim 4 Kasım)

3
Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)
Tüm öğretmenler
4
Atatürk Haftası (10-16 Kasım)
Tüm öğretmenler
5
Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)

6
Öğretmenler Günü (24 Kasım)
Tüm öğretmenler
7
İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık)

8
Sivil Savunma Günü (28 Şubat)

9
İstiklal Marşının Kabulü ve M. Akif Ersoy’u anma (12 Mart)

10
Çanakkale Şehitlerini Anma Günü (18 Mart)

11
Orman Haftası (21-26 Mart)

12
Şehitler Haftası (14 Nisan)

13
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Tüm öğretmenler
14
Dünya Kitap Günü Kütüphane Haftası (23 Nisanı içine alan hafta)

15
Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)

16
Engelliler Haftası(10-16 Mayıs)

17
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Tüm öğretmenler
18
Mahalli Kurtuluş Günleri Tarihi
Tüm öğretmenler

AÇIKLAMA:
1) Görevli öğretmenlerin Belirli Gün ve Haftalarla ilgili çalışmalarını bir hafta önceden idarenin bilgisi dahilinde başlatmaları ve okulun ilgili panolarını çeşitli dokümanlarla süslemeleri gerekir.
2)  Etkinlikten sonra dokümanlar bir dosya içinde okul idaresine teslim edilecektir.


12) Kurul ve Komisyonlara üye seçimleri aşağıdaki çizelgede olduğu şekilde yapılmıştır.

KURUL VE  KOMİSYONLAR ÇİZELGESİ       
S.N.
KOMİSYONLAR
SEÇİLEN ÖĞRETMENLER
1
Öğrenci temsilci ve meclisi                      
1)
2)
2
Okul aile birliği
1)
3
Okul ana sınıfı komisyonu
1) Okul Öncesi Öğtr.
2) Okul Öncesi Öğtr.
3) Sınıf Öğt.
4
Okul inceleme ve tören tertip kurulu
1) Türkçe Öğretmeni ( Koordinatör)
2)
3)
5
Okul satın alma komisyonu      
1)
2)
6
Muayene ve kabul komisyonu                              
1)
2)
7
Kantin denetleme komisyonu
1)
8
Öğrenci davranışları değerlendirme kurulu
1) Müd. Yrd. (Bşk.)
2) Branş Öğrt.
3) Sınıf Öğrt.
9
Okul Gelişim Yönetim Ekibi                                 
1) Müdür
2) Müd.yrd.
3)
4)

13) Okul Müdürü … egzersiz çalışmaları hakkında bilgi verdi ve eylül ayının sonuna kadar (3 Ekim 2011) egzersiz çalışması yapacak öğretmenlerin yıllık çalışma planını 4 nüsha halinde hazırlamalarını ve idareye teslim etmelerini istedi. Yetiştirme kursu için ise Halk Eğitim Merkezine müracaat edileceğini belirtti.

14) 19.04.2010 tarihli ve 2010/28 sayılı Genelgenin 9. Maddesi gereği “emsal arkadaşlarına göre okuma yazma ya da temel matematik konularında eksiklikleri görülen öğrenciler için” dersine branş öğretmeni giren 4 ve 5. sınıf öğretmenleri telafi eğitimi yapmaları konusunda belli bir planlama çerçevesinde görevlendirilecektir.

15) 23.06.2010 tarihli ve 2010/41 sayılı Genelge gereği ayakta tedavi görmek üzere sağlık kuruluşlarına giden ya da aile fertlerinden birine refakat eden personelin genelgenin ekinde yer alan “Ayakta Tedavi Beyan Belgesi’ni” doldurup idareye vermesi gerektiği bildirildi.

16) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 07.09.2011 tarihli ve 5640 sayılı yazısı ve ekinde belirtildiği şekilde İlköğretim Haftası kutlamalarının 19-23 Eylül 2011 tarihleri arasında Tören Tertip Kurulunun koordinatörlüğünde tüm öğretmenlerce hazırlanacak program ve etkinliklerle kutlanması gerektiği belirtildi.

17) Yine Okul Müdürü … öğrenci yoklamalarına özen gösterilmesini belirtti ve birinci kademe öğretmenlerinin gelmeyen öğrencileri günlük olarak okul idaresine bildirmesi gerektiğini belirtti.
18) Okul Müdürü …. başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirilmesi dileğiyle toplantıyı sonlandırdı.


2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
İMZA SÜRGÜSÜ

 ..................                        ........................                                   ...............................Kaynak: Mebpersoneli.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş