Rotasyondan dolayı istifa etmek isteyen okul müdürünün durumu, okuldaki öğretmeni norm kadro fazlası yapar mı?

Rotasyon nedeniyle istifa etmeyi düşünen okul yöneticileri bulunmaktadır. Yöneticilerin istifa etmesinden, okuldaki öğretmenler de, norm kadro açısından, etkilenmektedir. Zira hali hazırdaki yanlış uygulamada, istifa eden okul müdürü, kendisinin okuldaki branşıyla ilişkilendirilip öğretmen olarak atanacağını ve okulda kalacağını düşünmektedir.
Hizmet puanı en düşük öğretmen ise norm fazlası olarak belirlenmektedir. Oysaki mevzuata göre bu uygulama yapmıştır.


10/08/1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi” başlıklı 18. maddesi, 2. fıkrasında
“Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde norm fazlası yönetici ve öğretmenlerin belirlenmesi işlemleri, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre yapılır.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükmün atıfta bulunduğu, 06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. maddesi, 3 fıkrasında ise
“ Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.”
hükmü yer almaktadır.
Okul yöneticilerinin ise her hangi bir nedenle (istifa, görevden alınma, vs.) normunun belirlenmesinde 13/08/2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 27. ve 28. maddelerindeki hükümlerine göre değerlendirme yapılmaktadır.
Yönetici Normu İle Öğretmen Normu Birbirinden Bağımsız Belirlenmektedir
Okul yöneticilerinin Normu ile Öğretmenlerin normu Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin farklı maddelerinde yer alan farklı kriterlere göre belirlenmektedir.
Norm Kadro Fazlası Öğretmen, Hizmet Puanına Göre Belirlenmektedir
Öğretmen normu ile bilinmesi gereken temel kurallar ise şunlardır. Öğretmenlerin normu hizmet puanına göre belirlenmektedir. Örneğin okulun Matematik normu 3 ise, okuldaki 3 Matematik öğretmeni bu 3 normla ilişkilendirilmektedir. Okuldaki hizmet puanı düşük diğer Matematik öğretmenleri norm kadro fazlası olarak belirlenmektedir. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinin “İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 26. maddesi. 5. fıkrası ve “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi, hükümlerince; İlde norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının, norm kadro fazlası olan öğretmenlere duyurusunun yapılarak, norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülükleri olmayanların öncelikle görevli oldukları yerleşim yerinde daha sonra ilçelerdeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalarının yapılması, norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların ise görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuda ayrıntılı haberimiz için tıklayınız. “Norm kadro fazlası öğretmenler, belediye sınırları dışına atanabilecek
Bu hükümlere göre kısacası okulda norm kadro fazlası öğretmen bulunamaz ve dışarıdan o okula Norm kadro fazlası bir matematik öğretmeni hiçbir şekilde atanamaz.
4 üncü bir Matematik öğretmeninin okula atanabilmesi için öğretmen normlarının belirlenme kriterlerine göre, örneğin öğrenci sayısının artarak, uygun öğrenci sayılarına ulaşılması halinde 4 üncü Matematik öğretmenine ihtiyaç duyularak, 4 üncü Matematik öğretmeni normu verilecek ve bu norma 4 üncü Matematik öğretmeni Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kriterlerine göre atanabilecektir.
Öğrenci sayısının bir yıl sonra azalması halinde ise örneğin yeni norm tekrar 3’e düşerse 4 Matematik öğretmeninden hizmet puanı en düşük olan Norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenerek Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kriterlerine göre işlem yapılacaktır.
Norm Kadro Fazlası Durumuna Düşen Öğretmenlere Hangi İşlem Uygulanır?
Norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenlere Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 26. maddesi. 5. fıkrası ve “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi hükümleri uyarınca, duyuru yapıldıktan ve buna bağlı isteğe bağlı atamaları yapıldıktan sonra yinede boşta kalan ve yer değiştirme isteğinde bulunmayanlara valiliklerce isteklerine bakılmaksızın boş kadrolara atamaları yapıldıktan sonra, yine de bulunduğu ilde atanabileceği bir kadro yoksa 41. maddenin 2. fıkrasındaki; “Bunlardan il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına atamaları yapılabilir.” hükümlerine göre işlem yapılabilir. Tabi bu uygulama için Bakanlığın duyuru yapması gerekmektedir. Bu il dışı atama uygulaması şu ana kadar uygulanmamıştır. Zaten İl içinde bir öğretmene ihtiyaç olmaması çok nadir olabilecek bir durumdur.
Norm kadro fazlası öğretmenlere yönetmeliğin 41 maddesi hükümleri uygulandıktan sonra hiçbir hal ve surette bulunduğu okulda norm kadro fazlası olarak bulundurulamaz.
Bu öğretmenler hakkında 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun “Kadrolar” başlıklı 62. maddesindeki; “Kapatılan veya norm kadro sayısı azalan okul ve kurumların ihtiyaç fazlası boş öğretmen kadroları il milli eğitim müdürlüklerine aktarılır.” hükümleri ve Norm Kadro Yönetmeliğinin “Boş Kadro Tahsisi ve Kullanımı” başlıklı 21. maddesi hükümleri uygulanır
Bu durumdaki norm kadro fazlası öğretmenlerin kadroları, Norm Kadro Yönetmeliğinin “Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar” başlıklı 15. maddesi, (g) bendinde;
Aşağıda belirtilenlerden;
1) Ulusal projeler ile uluslararası çok taraflı ya da ikili olarak yapılan anlaşmalara veya protokollere göre proje uygulaması yapılan okul veya kurumlarda projenin uygulama süresiyle sınırlı olmak üzere ilgili alanın ders yüküne, sınıf, şube ve öğrenci sayısına ve il veya ilçenin nüfusuna bakılmaksızın bu projelerde görev alacak öğretmenlerin,

2) Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin,
3) Taşımalı eğitim kapsamında öğretmenlerin okul ve kurumlara taşınması halinde bu eğitim kurumlarında görev alacak öğretmenlerin,
4) Yaygın eğitim enstitüsü, hizmet içi eğitim enstitüsü, mesleki ve teknik açık öğretim okulu, açık lise ve açık ilköğretim okulu, 1 inci, 2 nci ve 6 ncı akşam sanat okulları, halk eğitim merkezleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, bilim sanat merkezleri ile benzeri kurumların eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından bu Yönetmelikte düzenlenmeyen yönetici ve öğretmenlerin,
norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.
Ancak, (1) numaralı alt bent çerçevesinde belirlenen norm kadrolarda bulunan öğretmenler projenin sona ermesi durumunda, öncelikle görevli oldukları okul veya kurumda branşlarındaki açık bulunan öğretmen norm kadroları ile ilişkilendirilirler. Branşlarında açık norm kadro bulunmaması halinde ise görevli oldukları okul ve kurumlarda norm kadro fazlası konumunda bırakılırlar.” şeklinde sayılanlar hariç tamamı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kadrolarına aktarılır. (g) bendinde sayılanlar kendi okullarında norm kadro fazlası olarak kalabilirler.
İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde bekleyen bu norm kadro fazlası öğretmenler ek dersle ilgili esasların “Ders ücreti karşılığında görevlendirme” başlıklı 9.maddesine göre ihtiyaç olan alanlarda görevlendirilerek değerlendirilebilir. Bu durumdaki Norm kadro fazlası öğretmenlere Öğretmenlik dışında herhangi bir görev verilemez.
İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunan Norm kadro fazlası öğretmenlerin ihtiyaç halinde boşalacak norm kadrolara atamaları Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi hükümlerince Mart ayına kadar duyuru yapılarak gerçekleştirilir. Bu durumu bazı İl Milli Eğitim Müdürlükleri uygular iken bazı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ise farkında bile değillerdir.
Norm Kadro Fazlası Yönetici, EK–2 Yönetici Değerlendirme Formundaki Puana Göre Belirlenmektedir.
Yönetici Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinin “Yöneticilik görevinin sona ereceği hâller” başlıklı 27. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
“(1) Eğitim kurumu yöneticilerinden;
a) Yurt dışında eğitim müşaviri, eğitim ataşesi, eğitim ataşe yardımcısı olarak atananlar ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda ya da yurtiçinde bir yıl ve daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilikleri,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri,
c) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılanların yöneticilikleri
sona erer ve bu şekilde yöneticilikleri sona erenler daha sonra yeniden atama kapsamında duyurusu yapılan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yöneticilikleri sona erenlerden, bu durumları ortadan kalkanlar, daha önce ayrıldıkları eğitim kurumu yöneticiliği boş olması durumunda öncelikle bu eğitim kurumlarına, bunun mümkün olmaması durumunda, varsa ve istemeleri halinde il millî eğitim müdürlüklerince önerilecek bir eğitim kurumu yöneticiliğine, durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması durumunda ise durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Bu şekilde yönetici olarak atanamayanlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre daha sonra duyurusu yapılan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.
(3) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadrolarının tamamı ya da bir kısmı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası durumunda olan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmeye göre en az puan alandan başlanarak Bakanlıkça norm kadrolarının onaylandığı tarihten geçerli olmak üzere belirlenir. Norm kadro fazlası durumuna düşen yöneticiler, istek ve ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar. Durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması ya da kendilerine önerilen eğitim kurumlarına atanmak istemeyenlerin yöneticilikleri, Bakanlığın norm kadrolarını onayladığı tarihten itibaren iki yıl daha devam eder. Bu süre içerisinde boş yöneticilikler için yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler. Ancak 18 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında kadın adaylara ayrılan müdür yardımcılığı norm kadrosu bu fıkra kapsamı dışındadır.
(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 2 yıllık süre içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artması ya da her hangi bir nedenle boş yönetici normu oluşması halinde norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici bu kadroyla ilişkilendirilir. 2 yılın sonunda durumlarında herhangi bir değişiklik olmayan ve durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.”
Aynı yönetmeliğin “Yöneticilik görevinden ayrılma” başlıklı 28. maddesinde ise şu hüküm yer almaktadır:
“(1) Eğitim kurumu yöneticileri, yöneticilik görevlerinden ayrılma isteğinde bulunabilirler.
(2) Yöneticilik görevlerinden kendi isteği ile ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda branşlarında/alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; istememeleri ya da açık norm kadro bulunmaması durumunda ise durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.
(3) Yöneticilik görevlerinden;
a) Eş, sağlık, öğrenim durumu gibi özürler nedeniyle,
b) Alan değişikliği, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanmaları nedeniyle,
c) Norm kadro fazlası olması nedeniyle,
d) İl içi ve iller arası yer değiştirmeler nedeniyle
ayrılmış olanlar hariç olmak üzere, kendi istekleri ile ayrılmış olanlar bir yıl geçmeden yeniden yöneticilik görevine atanamazlar.
İstifa Eden veya Herhangi Bir Nedenle Normu Düşen Okul Yöneticisinin Durumu
Yönetici Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinin “Yöneticilik görevinden ayrılma” başlıklı 28. maddesi hükümlerine göre; İstifa eden okul yöneticisi bulunduğu eğitim kurumunda branşında/alanında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; istememeleri ya da açık norm kadro bulunmaması durumunda ise durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanacaklardır.
Fakat rotasyon nedeniyle istifa etmeyi düşünen bazı okul yöneticileri, "okuldaki öğretmenlerden hizmet puanım yüksek, okuldaki branşımla/alanımla ilişkilendirilirim, okulumda kalırım." zannıyla hareket etmektedirler. Bu yanlış bir algı olup Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 28. maddesi bu konuda yukarıda açıkladığımız üzere net hükümler içermektedir.
Burada Öğretmenlerin dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü rotasyon nedeniyle istifa etmeyi düşünen okul yöneticileri, norm kadroları yeniden belirleyerek Okul yöneticisinin de öğretmen olarak katılacağı yeniden değerlendirmede hizmet puanı düşük öğretmen hiç hak etmediği halde norm kadro fazlası olma tehlikesiyle karşılaşabilecektir. Bu durum hem tüm mevzuata ve hukuka aykırı bir durumdur.
Okulda boş öğretmen norm kadrosu yoksa istifa eden veya herhangi bir nedenle normu düşen okul yöneticisi öğretmen normu ile ilişkilendirilemez, bu yönetici hakkında Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 26. maddesi. 5. fıkrası ve “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi, hükümlerince işlemler gerçekleştirilir.
Norm Kadro Fazlası Durumuna Düşen Müdür Yardımcısının Durumu
Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 8. maddesinde belirtilen Müdür Yardımcısı normuna esas kriterlerde bir değişiklik söz konusu olduğunda Müdür Yardımcısı normu düşer, bu durumda norm kadro fazlası durumuna düşen Müdür Yardımcısının belirlenmesinde Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Yöneticilik görevinin sona ereceği hâller” başlıklı 27. maddesi, 3. fıkrasındaki hükümlere göre; Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Yönetici Değerlendirme Formu kullanılır. EK–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmeye göre en az puan alan Müdür Yardımcısı norm kadro fazlası olarak belirlenir.
Norm Kadro Fazlası Durumuna Düşen Müdür Başyardımcısının Durumu
Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 6. maddesinde belirtilen Müdür Başyardımcısı normuna esas kriterlerde bir değişiklik söz konusu olduğunda Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Yöneticilik görevinin sona ereceği hâller” başlıklı 27. maddesi, 3. fıkrasındaki hükümlere göre; Müdür Başyardımcısı normu düşer, Müdür Başyardımcısı norm kadro fazlası olarak belirlenir.
Müdür Başyardımcısı Normu düştüğünde Müdür yardımcılarından EK–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmeye göre en düşük hizmet puanı olan Müdür Yardımcısı Norm kadro fazlası yapılarak bu müdür yardımcısın yerine Normu düşen Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı olarak atanamaz çünkü bunlar farklı kadrolardır. Müdür Başyardımcısı normu İle Müdür Yardımcısı normu birbirinden bağımsız belirlenmektedir. Bu kadrolar arasında geçişler mümkün değildir.
EK-2'i görmek için tıklayınız
MEB'de yöneticilik için, hizmet hesaplama programı için tıklayınız
Norm Kadro Fazlası Durumuna Düşen Okul Yöneticilerine Hangi İşlem Uygulanır
Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Yöneticilik görevinin sona ereceği hâller” başlıklı 27. maddesinin, 3. ve 4. fıkrasındaki hükümlerine göre; Norm kadro fazlası durumuna düşen yöneticiler, istek ve ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar. Durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması ya da kendilerine önerilen eğitim kurumlarına atanmak istemeyenlerin yöneticilikleri, Bakanlığın norm kadrolarını onayladığı tarihten itibaren iki yıl daha devam eder. Bu süre içerisinde boş yöneticilikler için yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler.
2 yıllık süre içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artması ya da her hangi bir nedenle boş yönetici normu oluşması halinde norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici bu kadroyla ilişkilendirilir. 2 yılın sonunda durumlarında herhangi bir değişiklik olmayan ve durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.
2 Yıl Bekleme Hakkını Halen Kullanıyor Olan Norm Kadro Fazlası Okul Yöneticilerinin Durumu
Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Atama ve yer değiştirme dönemleri” başlıklı 23. maddesi 1. fıkrası, (b) bendindeki “ 21 inci madde kapsamındaki isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar mayıs ayında, gerçekleştirilir.” hükümleri gereğince diğer atamalar kapsamında Mayıs ayı içerisinde norm kadro fazlası durumuna düşen ve 2 yıl bekleme hakkını halen kullanıyor olan okul yöneticilerine boş yönetici kadroları duyuru yapılarak atamalar gerçekleştirilir. Bu durumu bazı İl Milli Eğitim Müdürlükleri uygular iken bazı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ise farkında bile değillerdir.
2 yıl bekleme hakkı dolan ve bu süre zarfında hiçbir yere yönetici olarak atanamayan ve öğretmen olarak boş bir kadroya atanan eski yöneticiler ise Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar” başlıklı 21. maddesi kapsamında yapılan duyuruya istinaden tekrar boş olan kadrolara başvurarak yeniden yönetici olarak atanabilirler.
İstifa Eden Yönetici Tekrar Atanabilmek İçin Bir Yıl Beklemek Zorundadır
Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yönetmeliğin “Yöneticilik görevinden ayrılma” başlıklı 28. maddesi 3.fıkrasındaki hükümlere göre;
Yöneticilik görevlerinden;
a) Eş, sağlık, öğrenim durumu gibi özürler nedeniyle,
b) Alan değişikliği, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanmaları nedeniyle,
c) Norm kadro fazlası olması nedeniyle,
d) İl içi ve iller arası yer değiştirmeler nedeniyle
ayrılmış olanlar hiçbir süreye bağlı olmadan boş kadrolara atanabilmek için Yönetici Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar” başlıklı 21. maddesi kapsamında yapılan duyuruya istinaden tekrar boş olan kadrolara başvurarak yeniden yönetici olarak atanabilirler.
Fakat kendi istekleri ile ayrılmış olanlar (istifa edenler) bir yıl geçmeden yeniden yöneticilik görevine atanamazlar.
YİBO’lardaki Bayan Müdür Yardımcıların Norm Durumu
Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin “Müdür yardımcılığı için duyuru ve atama” başlıklı 18.maddesi, 5. fıkrasındaki; “Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılığı norm kadrosundan en az biri kadın adaylara ayrılarak, kadın adaylar arasından atama yapılır. Söz konusu kadroya başvuruda bulunan kadın aday olmaması durumunda bu kadroya atama yapılmaz.” hükümleri ve aynı yönetmeliğin “Yöneticilik görevinin sona ereceği hâller” başlıklı 27. maddesi, 3. fıkrasındaki; “Ancak 18 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında kadın adaylara ayrılan müdür yardımcılığı norm kadrosu bu fıkra kapsamı dışındadır.” şeklindeki hükümler nedeniyle YİBO’lardaki Bayan Müdür Yardımcıları hiçbir zaman norm kadro fazlası durumuna düşürülemezler.
Geçici Veya Sürekli Olarak Görevlendirilen Yöneticilerin Durumları
Yönetici Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinin “Yöneticilik görevinin sona ereceği hâller” başlıklı 27. maddesi 1. fıkrası (a) bendi hükümlerine göre, 3 halde aylıksız izin alınırsa, buna bağlı olaark yöneticilikleri sona erenler daha sonra yeniden atama kapsamında duyurusu yapılan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Bunlardan birisi de "yurtiçinde bir yıl ve daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilikleri" durumudur. Buna göre 1 yıldan fazla yapılan geçici veya sürekli görevlendirmelerde, eğitim kurumu yöneticliğinin sona ermesi gerekmektedir. Bu durumdakileirn geri dönüşü yine aynı maddede düzenlenmiştir.
Bir Yıldan Fazladır Şube Müdürlüğünde Geçici Olarak Görevlendirilen Okul Müdürün Okul Müdürlüğü Düşecek Midir?
Bu maddenin 09/08/2011 tarih ve 28020 Resmi gazete ile yürürlüğe girmesine rağmen aynı tarihte yürürlüğe giren “GEÇİCİ MADDE 3 – 1) 9/8/2011 tarihinde yöneticilik görevi yapanların, 22 nci madde kapsamında yapılacak yer değiştirmeler için öngörülen hizmet sürelerinin hesabında, 9/8/2011 tarihinden önce o eğitim kurumunda aralıksız olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınır.” hükümleri dikkate alınarak bir yıllık süre görevlendirmenin yapıldığı tarihten itibaren mi hesaplanacaktır. Yoksa 09/08/2011 tarihinden sonraki geçici görevlendirmeleri mi kapsayacaktır. Bu tür sorulara Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün cevap vermesi gerekmektedir. Ya da tüm geçici görevlendirmeleri iptal edip bu sorundan tümden kurtulacak mıyız?

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş