Dünya Tarihi Kronolojisi

GENEL DÜNYA TARİHİ KRONOLOJİSİ
İ.Ö. 8500-7000, Ortadoğu'da çiftçiliğe geçiş
İ.Ö. 3500-3000, Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş
İ.Ö. 4000-3000, Uygarlığın Sümer'de doğuşu

İ.Ö. 3000, sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları
İ.Ö. 3000 dolayları, yazılı kayıtların başlayışı
İ.Ö. 2000'den az önce, Mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşması
İ.Ö. 1700 dolayları, Hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışı
İ.Ö. 1700, Avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının Avrupa'nın Atlantik kıyılarına ulaşması
İ.Ö. 1300, dolayları, alfabetik yazının Suriye'de ve Filistin'de yaygınlaşması
İ.Ö. 1000, yıllarında, Ortadoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve İran'da) verimli düşünce akımlarının doğuşu
İ.Ö. 700'den az önce Orta Asya'dan ve Güney Rusya'dan göç etmiş İskitler'in Ukrayna'da bir kabileler imparatorluğu kurup, Yunan dünyasıyla ticarete girişmeleriİ.Ö. 6. yüzyıl, Lidya Krallığı'nda sikke paranın dolaşıma konması İ.Ö. 6. yüzyıl, İyonyalı filozofların dünyayı ve insanı akılla kavrama çabası İ.Ö. 500 dolayları, Çin uygarlık biçiminin temel öğelerinin ortaya çıkışı İ.Ö. 500 dolayları, Kastların ve Hind dininin kendine özgü vurgularının biçimlenişi İ.Ö. 330, Pers İmparatorluğunun Makedonyalıların saldırısıyla yıkılması İ.Ö. 320, İskender'in İndüs Vadisi'ne girmesi İ.Ö. 146, Roma'nın Makedonya'yı ve Yunanistan'ı fethetmesiİ.Ö. 30, Roma'nın Mısır'ı fethetmesi
70-100, Dört İncil'in yazıldığı yıllar 193, Roma Barışı'nın şiddete başvurulmasıyla bozulması372, Hunlar'ın Güney Rusya'ya girip Ostrogotları sürüşleri 378-511, Roma İmparatorluğu'nun büyük barbar akınlarıyla çökmesi 410, Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar'ın Roma kentini yağmalamaları ve İspanya'yı geçip krallıklarını kurmaları451, Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı'nın Papa'nın çağrısıyla toplanıp, kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon'un saptadığı biçimiyle benimseyip, "monofizist" biçimini reddedişi453, Attila'nın ölüşü ve Hun Konfederasyonu'nun dağılması 552, Japonya'ya ulaşan Budist misyonerler topluluğunun önemli başarılar elde etmesi565'ten sonra (Doğu) Roma İmparatorlarının "Bizans İmparatoru" denmeye başlanışı568'den sonra, Cermen kabilesi Lombartların Bizanslıları İtalya'nın iç bölgelerinden çıkan buraların denetimini ellerine geçirmeleri572, Türk İmparatorluğu'nun haneden kavgalarıyla ikisi de iç kavgalarla yıpranan doğu ve batı ordularına bölünmesi 600 dolayları, Hint Okyanusu'nda Hindu gemicilerin yerini Müslümanların alması
610, Hz.Muhammed’e ilk vahyin gelişi622, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü632-1000 arasında İslam'ın Hızla yükselişi ve Ortadoğu'da Kuzey Afrika'da İspanya'da yayılışı 632, Hz. Muhammed'in ölümü 636, Arap ordusunun Bizans'ı Suriye'den ve Filistin'den çıkarması 641, Arap akıncı birliklerinin Mezopotamya'yı ele geçirişleri 642, Arap akıncı birliklerinin Mısır'ı ele geçirişleri 651, İran ve Mezopotamya'da Sasani iktidarının sona ermesi 651, Arap akıncı birliklerinin İran'ı ele geçirmeleri 711, Vizigot krallığının sona ermesi711-715, Kuzey Afrika'nın ve İspanya'nın Müslümanların denetimine geçmesi 715, İslamların Kuzeybatı Hindistan'daki Sind Bölgesinde, daha sonra da Hint Okyanusu'nda üstünlüğü ele geçirmeleri 717-718, Müslümanların Konstantinopolis'i kuşatmaları 750, Emeviler'in halifelik döneminin sona ermesi 751, Talas Meydan Savaşı'nda Çin'e bağlı birkaç vahanın Müslümanlara kaptırılışı756, Baskı aygıtının Çin'de bulunuşu. 800, Şarlman'a Papa tarafından Romalıların imparatoru olarak taç giydirilişi800'den birkaç yıl sonra, Bizans İmparatorunun Şarlman'ın imparatorluğunu tanımasıyla Batı Roma İmparatorluğunun yeniden kuruluşunun yasallaşması 831-1000 arası, Danimarka'nın İsveç'in ve Norveç'in Hristiyanlığa geçmeleri 840, Uygurların yıkılışı 845, Budizmin Çin'de resmen yasa dışı sayılması; bunun üzerine Kore'de devlet dini yapılıp iyice benimsenmesi 900 dolaylarında, Türk askerlerinin kabilelerinin, İslam devletlerinin siyasal yaşamına egemen olmaya başlamaları900-14. yüzyıl ortaları, Avrupa'da toprakların tarıma açılışı 989, Rusya'nın Hristiyanlığa geçiş
--------------------------------------------------------------------------------
1000 dolayları, kolonileşme ve ticari yayılma sürecinin başlayışı 1000 dolayları, Gazneli Mahmut'un akınlarıyla İslam'ın Hindistan'ın İç bölgelerini ele geçirmeye başlaması1000, Macaristan'ın Hristiyanlığa geçmesi 1000 Hristiyanlığın Uzakbatı ülkelerinde Kelt, Cermen ve Slav kabileleri arasında yayılması 1000-1300 arası, Avrupa'da kasabaların hızla gelişmeleri1000-1453 arası, İslamlığın Hindistan'da, Doğu Avrupa'da, Orta Asya'da yayılışı1000-1500, İslam mimarlığının görkem ve incelik dönemi 1054, Katolik-Ortodoks bölünmesinin, Papa ile Konstantinopolis Patriğinin birbirlerini afaroz etmeleriyle yaratılışı1071, Malazgirt Savaşı ile Türklerin Hristiyanlık (Bizans) dünyasına karşı başarılı olup, Anadolu'nun iç bölgelerinin denetiminin Selçuk Türklerine geçişi1096-1099, Birinci Haçlı Seferi1171, Galler ülkesinin ve İrlanda'nın Anglo-Norman şövalyelerince fethinin tamamlanışı1204, Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis'in ele geçirilip yağmalanması ve kısa yaşamlı Doğu Latin İmparatorluğu'nun kurulması1206-1227, Cengiz Han'ın yönetim dönemi 1254; Avrupa'da imparatorluğun çökmesiyle, Papalığın, Latin Hristiyanlık dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren tek kurum olarak kalışı--------------------------------------------------------------------------------
1300'den sonra, Japonların geniş çaplı denizcilik eylemlerine girişmeleri1300'den sonra, Cermen ve Frank şövalyelerinin, Baltık ve Doğu imparatorluklarını kurup, ticaret etkinliklerine girişmeleri 1300, Rönesans'ın İtalya'da biçimlenmeye başlanışı1337-1453, Yüzyıl Savaşları, İngiltere ile Fransa arasında, kiralık askerlerle yürütülen her yeri yakıp yıkıp yağmalayıcı savaşlar1347-1351, Avrupa'da Veba salgını 1354, Türkler'in Çanakkale Boğazı'nı geçip Gelibolu Yarımadasını ele geçirerek, Avrupa'ya adım atmaları1389, Kosova Savaşı'nda Sırpları yenen Türklerin Balkanlarda askeri üstünlüğü ele geçirmeleri--------------------------------------------------------------------------------
15. yüzyıl İnkalar'ın And Dağları'ndaki merkezlerinde yayılan imparatorluklarının Peru'da merkezi bir rejim kurması1417, Papalık monarşisinin Konstanz kurultayında onaylanmasıyla Protestan-Katolik ikililiğinin azaltılması 1430, Çinlilerin denizlerden çekilmesiyle Japonların Güneybatı Pasifik'te deniz üstünlüğünü ele geçirmeleri 1453, Konstantinopolis'in Türklerin eline geçmesi, bunun üzerine, Rusların Ortodoks kiliselerinin Hıristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaları 1480 Moskova, Dükü III. İvan'ın Altınordu egemenliğini tanımayıp, "Çar" sanını alarak bağımsızlığını ilan edişi1492, Kolomb'un okyanusu aşması 1492, Müslüman Faslıların Avrupa'daki son kalesi Grenada'nın alınışı, bu olayla Hıristiyan haçlı ruhunun körüklenmesi --------------------------------------------------------------------------------
1500, İtalyan Rönesansı'nın doruğuna ulaşması 1500'den sonra, Avrupa'nın deniz üstünlüğü kurması 1500-1650, Avrupa'da fiyatların hızla yükseldiği "Fiyat Devrimi" 1500-1700 arası milyonlarca kilometrelik ülkenin milyonlarca insanın İslam yönetimine sokulmasıyla İslam tarihinin en parlak dönemi 1508 Şah İsmail'in Bağdat'ı fethetmesi 1509 Portekizlilerin İslam filosunu Umman Denizi'ndeki Diu limanı açıklarında yenilgiye uğratmaları ve Hint Okyanusu'nda üstünlük kurmaya başlamaları1511, Akdeniz'de, Türk İspanyol ve Portekiz güçleri arasında uzun deniz savaşlarının başlayışı1512-1520, Yavuz Sultan selim yönetimi dönemi 1513, İlk Portekiz tacirin Güney Çin kıyılarına gelmesi 1514, Şah İsmail yanlılarının Anadolu'da büyük bir ayaklanmayı kışkırtmaları1514, Çaldıran savaşında Şah İsmail'in yenilgiye uğratılması 1515, Portekizlilerin Hürmüz Adası'nda üs kurmaları 1517, Luther'in Wittenberg'deki Kilisenin kapısına 95 maddelik tezini asmasıyla Protestanlık hareketinin başlaması 1520-1566, Kanuni Sultan Süleyman yönetimi dönemi 1521, Cortez'in yeni Dünya'nın hazinelerinin kapısını (İspanyollara) açması1526, Mohaç Savaşı'nda Türkler'den kaçan Macar kralının ölmesiyle, V. Karl'ın Bohemya ve Macaristan taçlarını ele geçirmesi1526, Timur soyundan gelen Babür'ün Hindistan'ı ele geçirmesiyle, Babür İmparatorluğunun kurulması1534, İngiltere'nin Papalık ile ilişkilerini koparması, İngiltere kilisesinin yavaş yavaş Protestanlığı benimsemesi 1534-1603, İngiltere'de Tudor hanedanı yönetimi ve bölük pörçük reformlar dönemi 1536, Fransa kralının, Habsburg gücüne karşı, Osmanlı imparatoruyla imzaladığı ittifak anlaşması1552, Korkunç İvan'ın Altınordu Hanlığı başkenti Kazan'ı ele geçirişi, bunu izleyen dört yıl içinde Aşağı Volga bölgesinin fethini tamamlaması1560, İspanyolların, İtalya'yı istila edip, papalık topraklarını ele geçirip, Reform karşıtı harekete izin vermemeleri; bunun üzerine, Papaların Hasburglular ile işbirliğine girişimleri1568-1609, Felenekler'in İspayol yönetimine karşı ayaklanmaları 1580-1640, İspanyolları Portekiz'i ve imparatorluğunu kendi imparatorlularına katmaları 1587-1629, Safevi devleti yöneticisi Büyük Şah Abbas yönetimi dönemi 1590, dolayları mikroskopun icad. 1598, İspanyol üstünlüğü döneminin başlayışı --------------------------------------------------------------------------------
1600, denizlerde yeni bir güç dengesiyle, Hint Okyanusu'nda İspanyol ve Portekiz gemilerinin yerini Felemenk, İngiliz, Fransız gemilerinin alışı 1600, Felemenk Doğu Hindistan Kumpanyası'nın kurulması 1600'den sonra, İngilizlerin Hint Okyanusu'nda ticaret etkinliklerine başlamaları 1601, İngiliz Doğu Hindistan kumpanyası'nın kurulması 1608, bir Polonya ordusunun Moskova'yı ele geçirip bir kukla yönetim kurması 1608 dolayları, teleskopun icadı 1618-1648, Otuz Yıl Savaşları 1620, İngilizlerin Massachussets kolonisini kurmaları 1626, Felemenkler'in New York'ta koloni kurmaları 1636, Japon hükümetinin, kendi iç sorunlarından dolayı açık deniz gemiciliğini uyruklarına yasaklaması 1638, Japonya'nın kabuğuna çekilme politikası 1640'lar, İngiliz, Fransız ve Felemenk girişimcilerinin, şekerkamışı ticaretini Portekizlilerin ve İspanyolların elinden alıp başı çekmeleri1642-1648, İngiliz iç savaşları 1648, Westphalia Antlaşması, bunun sonucunda İtalya'nın ve Almanya'nın bölünmesi ile ortaya çıkan küçük devletlerin, duruma göre Fransa'nın yanında ya da karşısında yer almaları1648, Fransız üstünlüğünün başlaması 1648, İngiltere'de Parlamento egemenliğinin kurulması 1648-1715, XVI. Louis yönetimi dönemi 1648-1789, Avrupa'nın Eski Rejim ve kolonici yayılma dönemi 1649, İngiliz kralı I. Charles'in idamı 1653-1689, Fransa'nın rakipleri karşısında kesin üstünlüğe sahip olduğu dönem 1688, İngilizlerin İspanyol armadasına karşı zafer kazanmaları 1689, Petro'nun Avrupa gezisi dönüşü, geniş çaplı reform hareketlerini başlatması 1696, Petro'nun Türklere karşı başarısı --------------------------------------------------------------------------------
1700-1721, Petro'nun İsveçlileri yenilgiye uğratabilip, Finlandiya Körfezinde denize açılabilmesi 1701-1714, İspanyol Taht Savaşları sırasında, Avusturyalıların, İspanya'nın bölüşülmesinde en büyük parsayı toplamaları 1707, Kok kömürü yapma yöntemlerinin bulunuşuyla, demir cevherini eritmede kömürden yararlanma olanağının doğuşu 1740-1786, Büyük Frederick (II. Frederick) yönetimi döneminde, Prusya'nın Avrupa'nın büyük güçlerinden biri durumuna gelmesi1745, Abdül Vahab'in Arabistan'da Vahhabiliğin ilkelerini oluşturması 1756-1763, Yedi Yıl Savaşları 1762, bir Alman prensesinin kocasının öldürülmesi üzerine, II. Katerina adıyla Rusya imparatorluğu tahtına çıkması1763, İngiltere'nin Hindistan, Kanada gibi denişaşırı ülkelerde kesin zafer kazanması1768-1774, Rusların Osmanlı ordularını ağır bir yenilgiye uğratmaları ve Küçük Kaynarca Anlaşması'nın yapılması1772, Polonya'nın ilk bölüşülmesinde Prusyalılar ve Avusturyalılar, Türkler karşısındaki ilerleyişini durdurmak için Rusya'ya sus payı olarak Polonya'nın büyük bir parçasının işgaline izin vermeleri1774, Safevi imparatorluğunun dağılması 1774-1778, İspanya'nın Amerika limanlarının kıyı ticaretini yasaklayıp, kolonilere yapılan dışsatımları ve iç alımları Cadiz kentinden tekelci bir tutumla düzenlemesi 1775-1783, Amerikan bağımsızlık savaşı 1789, 1 Mayıs, Etats-Generaux'un toplanması 1789, 14 Temmuz, Kralın Ulusal Meclis'i kaldıracağı söylentisi üzerine, halkın Bastille'e saldırması 1789, 4 Ağustos, Ulusal Meclis'in feodal hakları kaldırarak köylü çoğunluğunu Devrim Safhalarına çekmesi1791, Yeni Fransız anayasalarının hazırlanması 1793, Polonya'nın ikinci bölüşülmesi 1794, Robespierre'in öldürülmesi 1795, Polonya'nın üçüncü bölüşülmesi, ile Rusya sınırlarını, batıda Vistül Irmağı'na kadar genişlemesi 1799, Napoleon'un bir darbe ile iktidara getirilişi --------------------------------------------------------------------------------
1803, Sırpların Osmanlı'ya başkaldı1807, İlk buharlı geminin Robert Fulton tarafından yapılması 1812-1815, Napoleon'un Avrupa devletleri koalisyonunca yenilgiye uğratılması 1815, Viyana Konferansı, sonucu barış anlaşmasının yapılması 1821-1830, Yunan devrimi 1830, Cezayir'in Fransızlarca işgali 1833, Köleliğin, Büyük Britanya'nın yönetimindeki tüm ülkelerde kaldırılması 1839-1841, Afyon Savaşı 1839, Tanzimat Fermanı'nın ilanı 1840, posta sisteminin Büyük Britanya'da kuruluşu 1840'lar demiryolları ağı yapımının başlayışı 1847, Liberya'nın Amerika'dan eski yurtlarına dönen eski kölelerce, Birleşik Devletler anayasasına benzeyen bir anayasa sahip bir cumhuriyet olarak kurulması 1848 devrimleri 1848, Marx'ın gittikçe yoksullaşan proleter kitlelerin bir devrimle toplumsal sorunu çözecekleri düşüncesini ortaya atması1848-1852, Fransa'da, III. Napoleon'un devlet başkanlığında cumhuriyet dönemi 1854, Japonya'nın kabuğuna çekilme politikasını bırakıp dışa açılmak zorunda kalışı1854, Kırım Savaşı'nda Fransa'nın ve Britanya'nın Ruslara karşı Türklerin yardımına koşup, Rusların Kırım'da yenilgiye uğratılması 1856, Islahat Fermanı'nın ilanı 1859, İtalya'nın Kont Cavour'un çabalarıyla birleştirilmesi 1859, Darwin'in canlıların evrimi kuramını ortaya atması 1861-1865, Amerikan iç savaşı 1863, ABD'de köleliğin kaldırılması 1869, Süveyş Kanalı'nın açılışı 1870-1871, Prusya'nın Fransa'yı yenilgiye uğratması 1871, Almanya'nın, Bimarck'ın çabalarıyla birleştirilmesi 1878-1908, Abdülhamid II'nin iktidarı dönemi 1885, Hindistan Ulusal Kongresi'nin (Kongre Partisi'nin) kurulması 1888, köleliğin Brezilya'da kaldırılması 1889, İkinci Enternasyonal'in kuruluşu 1889, Japon İmparatoru Meiji'nin Bismarck Almanyasını örnek alan bir Anayasa çıkarması; Diyet'in kurulması 1893, Havai Adaları'nın ABD topraklarına katılması --------------------------------------------------------------------------------
1900, Batılı devletlerin gönderdikleri uluslararası birliğin Pekin'i ele geçirmesi 1901, Avusturya'nın İngiliz Uluslar Topluluğu'nun kendi kendini yöneten dominyonu olması 1903, Sibirya'yı aşan demiryolunun tamamlanması 1904-1905, Rus-Japon savaşı beklenmeyen sonuçla Japonların yenmesi 1905, Hindistan Müslüman Birliği'nin kurulması 1906, Rusya'nın, parlamenter organa sahip olması 1908, Jön Türkler'in iktidara ortak olmak isteğiyle, Abdülhamid'i deviren darbeyi gerçekleştirmeleri 1910, Japonların Kore kralını indirip, Kore Yarımadası'nı ülkelerine katmaları 1912, Mançu hanedanının yakılıp, Çin Cumhuriyetinin kurulması 1912-1913, Balkan Savaşları ile Balkanlardaki toprakların kaptırılması 1914, Berlin-Bağdat demiryolunun başlaması1914, Panama Kanalı'nın açılması 1914-1919, Birinci Dünya Savaşı 1915, Japonlar'ın, Çin'deki özel ayrıcalıklarını, öne sürdükleri "Yirmi Beş İstek" ile artırmaya kalkmaları. 1917, 6 Nisan, ABD Kongresi'nin Almanya'ya savaş ilanı1917, Kasım, İkinci bir devrimci hükümet darbesinin Sosyal Demokrat seçilmesi1918, Ekim, Alman ve Avusturya hükümetlerinin Başkan Wilson'un barışın dayandırılacağı "On Dört Nokta"sını kabul etmeleri1918-1920, Rusya'da ve Rusya'nın sınır ülkelerde iç savaş 1919, Paris Barış Konferansı'nın Rusya'daki durumu ele almaya kalkmayıp, savaşı yitiren Almanya, Avusturya ve Osmanlı hükümetlerine barış koşullarını zorla kabul ettirmeleri1919, Barış antlaşmasının, Arap dünyasının zengin ve kalabalık bölgelerini Fransız ve İngiliz koloni yönetimlerine bırakması 1921, Çin Komünist Partisi'nin kurulması 1922, Faşizmi İtalya'da iktidara getiren hükümet darbesi 1922, Lenin'in "Yeni Ekonomik Politikası"nı (NEP) ilan etmesi --------------------------------------------------------------------------------
1923, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması 1925, Rıza Pehlevi'nin İran'da iktidarı ele geçirip, Mustafa Kemal'inkine benzer bir laik reform hareketini başlatması1925, Abdülaziz İbni Suud'un Arabistan Yarımadası'nı fethedip, Mekke'nin ve Medine'nin denetimini eline geçirmesi 1929, New York borsasının çökmesiyle ABD'de 1920'lerin hızlı ekonomik gelişmesinin sona ermesi 1930'lar, Japon yayılmasının yeniden canlanışı 1030'lar, Amerikan Başkanı Franklin D. Roosevelt'in New Deal politikası 1931, Japonların Mançurya'yı istila etmesi 1932, Irak'ın formal olarak bağımsızlığını kazanması 1933, New Deal politikasının başlatılması 1933, Haziran, Hitler'in iktidara gelmesiyle Almanya'nın köklü bir rejim değişikliği geçirmesi1934, Etiyopya'nın 1896 yenilgisinin öcünü almak isteyen İtalya'nın saldırısına uğrayıp, uçakların ve zehirli gazların yardımıyla İtalya emperyalizmi altına sokuluşu 1938 Eylül, Çekoslovakya'nın Almanların yaşadığı bölgelerinin Almanya'ya geçirilmesi 1939, 1 Eylül, Hitler'in Polonya'ya saldırması 1939-1945, İkinci Dünya Savaşı 1940 ilkbaharı, Almanların Danimarka'yı ve Norveç'i ele geçirmeleri 1941, 22 Haziran, Hitler'in savaş duyurusunda bulunmadan Rusya'ya saldırması 1942, Kasım'ı 1943 Şubat'ı, Ruslar'ın Almanlar'ı geri püskürtmeleri 1943, Temmuz'u, Mussolini'nin, İngiliz-Amerikan birliklerinin İtalya'ya çıkmasıyla iktidardan düşmesi, İtalya'nın savaştan çekilmesi1944, 6 Haziran, İngiliz-Amerikan birliklerinin Normandiya çıkartması 1945, 1 Mayıs, Hitler'in kendini öldürmesi, Alman başkomutanlığının teslim belgesini imzalamaları1945, Hiroşima'ya ve Nagazaki'ye atom bombalarının atılması 1946, Türkiye'de çok partili hayata geçiş 1947, İsrail Yahudi devletinin kurulması 1947, Hindistan'ın İngiltere'den çekilmesi 1947, Birleşmiş Milletler'in Filistin'in Araplar ve Yahudiler arasında bölüştürülmesi, kararı 1947, Truman Doktrini 1948, Ghandi'nin öldürülmesi 1948 (ve 1956, 1967, 1973) Yahudi-Arap savaşları 1949, NATO'nun kurulması 1949, komünistlerin, Kuomingtang'a karşı kesin zafer kazanıp Çin'in yönetimini ele geçirmeleri 1949, ilk Rus atombombası denemesi 1950, Kuzey Kore komünist yönetiminin Güney Kore'ye saldırmasıyla Kore Savaşı'nın çıkışı 1953, Kore Savaşı'nda ateşkes 1953-1954, Rusların, Amerika'dan birkaç ay sonra hidrojen bombalarını patlatmaları 1954, Vietnam'ın Fransız egemenliğinden kurtulması 1956, Macarların ülkelerindeki komünist rejime başkaldırmaları 1956, Süveyş bunalımı 1957, Gana'nın bağımsızlığını kazanan ilk Afrika kolonisi olması 1957, Rusya'nın uzaya uydu gönderen ilk ülke oluşu 1957, Roma Andlaşması ile AET'nin kurulması 1958, Suriye ile Mısır'ın birleşmesi 1961, Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayrılması 1962, Fransa'da halkoyu yoklamasının Cezayir'e bağımsızlıktan yana sonuç vermesi 1962, ABD Küba'daki füzelerin çekmesini istediğinde SSCB'nin üçüncü dünya savaşı korkusuylabu isteğe uyuşu 1964, Vietnam'da Amerikan askeri etkinliklerinin başlayışı 1966, De Gaulle Fransası'nın NATO'dan çekilerek mutlak egemenlik hakkını elinde tutmayı seçmesi1967, İsrail ile Arap devletleri arasında Ekim Savaşı 1969, ABD uzay gemilerinin ay'a inip dönmeyi başarmaları 1970, Sovyetler Birliği'nin ticaret ve yatırım olanakları yolunda Federal Almanya ile görüşmelere başlaması 1973, Ocak, İngiltere, İrlanda ve Danimarka'nın Avrupa Topluluğu'na tam üye olmaları 1973, İsrail ile Arap devletleri arasında Ramazan Savaşı; petrol ambargosu ve ardından petrol fiyatlarının yükselmesi1975, Yumuşamanın göstergesi olan Helsinki Anlaşması 1978, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Deng Şaoping'in önderliğinde ekonomik reformların başlaması1979, Mısır ile İsrail arasında Camp David Andlaşması'nın imzalanması 1979, İran'da Ayetullah Humeyni önderliğindeki İslamcıların bir devrimle yönetimi ele geçirmesi 1979, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi 1980, 1988, İran-Irak savaşı 1981, Ocak, Yunanistan'ın AT'ye tam üye olması 1985, 1991, Ülkesinde glasnost ve perestroika'yı uygulamaya çalışacak olan Michael Gorbachev'in başkanlık süresi 1986, Ocak, İspanya ve Portekiz'in AT'ye tam üye olması 1987, Temmuz, Avrupa Tek Senedi'nin (Single Act) kabul edilmesi 1988, Nisan, Türkiye'nin AT'ye tam üyelik başvurusunda bulunması 1989, Doğu Avrupa'da marksist ekonomilerin çökmesi 1989, Kasım, Berlin Duvarının yıkılması 1990, Sovyetlerin dağılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesi 1990, Ağustos, Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi 1990, Ekim, Almanyaların birleşmesi 1991, Aralık, Bağımsızlık Devletler Topluluğu'nun kurulması 1995, Ocak, İsveç, Finlandiya ve Avusturya'nın Avrupa Birliğine tam üye olmaları 1996, Ocak, Dayton Barış Andlaşması ile Bosna Savaşı'nın sona ermesi... 2003, ABD’nin Irak’ı işgali

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş