MEB'den, yeni kurulan grup başkanlıkları için açıklama

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
BAKANLIK BİRİMLERİ YENİDEN YAPILANMA
BASIN BİLGİ NOTU
Milli Eğitim Bakanlığının Yeni Yönetim Yapılanması
14 Eylül 2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim Bakanlığının yönetim yapısı gözden geçirilmiş ve yeniden yapılandırılmıştır.

Buna göre;
Bakanlığın ve hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. Oldukça çoğalmış bulunan hizmet birimlerinin sayısı azaltılmıştır. Hâlen 32 olan hizmet birimi sayısı, birbirine yakın fonksiyon icra edenlerin birleştirilmesi suretiyle (18’e) düşürülmüştür.
Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
1. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.
3. Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü.
4. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.
5. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
6. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü.
7. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü.
8. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
9. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
10. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
11. Rehberlik ve Denetim Başkanlığı.
12. Strateji Geliştirme Başkanlığı.
13. Hukuk Müşavirliği
14. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü.
15. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
16. Bilgi İşlem Grup Başkanlığı.
17. İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı
18. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Ayrıca Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı muhafaza edilmiştir.
Yeniden yapılanmanın ikinci basamağı da yukarıda sayılan ana hizmet birimlerinin altında çalışan birimlerin düzenlenmesine ilişkindir.
Milli Eğitim Bakanlığı daha çok idari işler, yapısal icraatlar ve günlük sorunların giderilmesine yönelik görev ve fonksiyonlar inşa eden birimlerden oluşuyordu. Fonksiyonel bir yapılanmayı sağlayabilmek için yaklaşık 540 unvan kaldırılmış yerine 106 unvan ihdas edilmiştir.
Yeni yapılanmayla eğitim politikalarının ve eğitim ortamının geliştirilmesine ve eğitimin temel sorunlarının giderilmesine yönelik olarak çalışacak birimler kuruldu.
Amacımız, eğitimin niteliğinin ve eğitim yönetiminin kapasitesinin güçlendirilmesidir. Yani; hızla gelişen teknoloji ve sosyal şartlara uyumlu, esnek, kamunun insan ve maddi kaynaklarını etkin kullanacak personele göre iş değil işe göre personel atanmasını sağlayacak, sorunlara hızla çözüm üretebilecek bir yönetim sistemi kurulmasıdır.
11 Kasım 2011 tarihli Bakanlık hizmet birimlerinin alt birimleri ve görevleri hakkındaki Makam Olur’u ile Bakanlığımızın yeniden yapılanması bu anlayışla yenilenmiştir.
Buna göre, Genel Müdürlükler ve buna ilaveten Talim Terbiye Kurulu altında çalışacak 88 Grup Başkanlığı oluşturulmuştur.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİNİN
ALT BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri
Grup Başkanlıkları
1- Eğitim Sistemleri ve Politikaları Grup Başkanlığı
2- İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı
3- Öğretim Programları ve İçerik Yenileme Grup Başkanlığı
4- Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı
5- Okuma Kültürü ve Kütüphaneler Grup Başkanlığı
6- Kurul ve Şura İşleri Grup Başkanlığı
7- İdarî ve Malî İşler Grup Başkanlığı
TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdür
Grup Başkanlıkları
1- Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı
2- Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı
3- Projeler Grup Başkanlığı
4- Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığı
5- Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı
6- İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdür
Grup Başkanlıkları
1- Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı
2- Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı
3- Projeler Grup Başkanlığı
4- Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığı
5- Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı
6- Yükseköğretim Koordinasyon Grup Başkanlığı
7- Yurtdışı Eğitim Grup Başkanlığı
8- İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdür
Grup Başkanlıkları
1- Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı
2- Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı
3- Sosyal Ortaklar ve Projeler Grup Başkanlığı
4- Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığı
5- Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı
6- İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdür
Grup Başkanlıkları
1- Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı
2- Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı
3- Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığı
4- Uluslararası Dini Eğitim Öğretim Grup Başkanlığı
5- İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdür
Grup Başkanlıkları
1- Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı
2- Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı
3- Eğitim, Rehberlik ve Kaynaştırma Grup Başkanlığı
4- Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı
5- Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Grup Başkanlığı
6- İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdür
Grup Başkanlıkları
1- Eğitim Politikaları ve Programları Grup Başkanlığı
2- Yaygın Meslekî Eğitim Grup Başkanlığı
3- Sosyal ve Kültürel Eğitimler ve Faaliyetler Grup Başkanlığı
4- Açık Öğretim Grup Başkanlığı
5- Sosyal Ortaklar ve Projeler Grup Başkanlığı
6- İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdür
Grup Başkanlıkları
1- Eğitim Politikaları ve Programları Grup Başkanlığı
2- Okullar Grup Başkanlığı
3- Özel Kurumlar Grup Başkanlığı
4- İzleme ve Denetim Koordinasyon Grup Başkanlığı
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdür
Grup Başkanlıkları
1- Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı
2- İleri Eğitim Teknolojileri ve Araştırma Grup Başkanlığı
3- Yenilik ve Geliştirme Grup Başkanlığı
4- Eğitim Bilişim Sistemleri Grup Başkanlığı
5- Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Grup Başkanlığı
6- İletişim Grup Başkanlığı
7- İdarî ve Malî İşler Grup Başkanlığı
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdür
Grup Başkanlıkları
1- Planlama ve Öğretmen Yetiştirme Grup Başkanlığı
2- Program Hazırlama ve İzleme Grup Başkanlığı
3- Öğretmen Yeterlilikleri Grup Başkanlığı
4- Ar-Ge ve Proje Grup Başkanlığı
5- Meslekî Gelişimi Destekleme Grup Başkanlığı
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdür
Grup Başkanlıkları
1- Yurtdışı Teşkilatı ve Eğitim Öğretim Grup Başkanlığı
2- Burslar Grup Başkanlığı
3- Uluslararası Kuruluşlar Grup Başkanlığı
4- Avrupa Birliği Grup Başkanlığı
5- Türk Cumhuriyetleri ve Balkan Ülkeleri Grup Başkanlığı
6- İkili İlişkiler Grup Başkanlığı
7- Projeler Koordinasyon Grup Başkanlığı
8- Yurtdışı Protokol Grup Başkanlığı
REHBERLİK ve DENETİM BAŞKANLIĞI
Başkan
1- Başkana yardımcı olmak üzere görevlendirilecek yeteri sayıda Milli Eğitim Başdenetçileri,
2- Başkanlığın rapor inceleme ve değerlendirme bölümünde görevlendirilecek yeteri sayıda Milli Eğitim Başdenetçileri ve Denetçileri,
3- Milli Eğitim Başdenetçileri,
4- Milli Eğitim Denetçileri,
5- Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları.
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Başkan
Grup Başkanlıkları
1- Stratejik Yönetim ve Planlama Grup Başkanlığı
2- Bütçe Grup Başkanlığı
3- Yatırım Grup Başkanlığı
4- Performans Sistemi ve Yönetimi Grup Başkanlığı
5- İç Kontrol Grup Başkanlığı
6- İstatistik ve Bilgi Sistemleri Grup Başkanlığı
7- İdareyi Geliştirme Grup Başkanlığı
HUKUK MÜŞAVİRLĞİ
I. Hukuk Müşaviri
1) Hukuk Müşavirleri
2) Avukatlar
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdür
Grup Başkanlıkları
1- Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığı
2- Atama Grup Başkanlığı
3- Eğitim Grup Başkanlığı
4- Özlük ve Kadro Grup Başkanlığı
5- Tahakkuk Grup Başkanlığı
6- Disiplin Grup Başkanlığı
7- Sendikal İlişkiler ve İşlemler Grup Başkanlığı
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdür
Grup Başkanlıkları
1- Eğitim Araçları ve Yayımlar Grup Başkanlığı
2- İşletmeler Grup Başkanlığı
3- Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı
4- İdari İşler Grup Başkanlığı
5- Satın Alma Grup Başkanlığı
6- Genel Evrak ve Taşınır Grup Başkanlığı
BİLGİ İŞLEM GRUP BAŞKANLIĞI
İNŞAAT ve EMLAK GRUP BAŞKANLIĞI
Etkili ve verimli yönetim yapısı
Sonuç olarak;
Eğitimin niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak ilgili her birim altında Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı kurulmuştur. Bu birimler eğitim sistemini kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri doğrultusunda geliştirmekle görevlidir. Eğitimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlamak yine bu birimlerin görevleri arasındadır. Eğitimin niteliğinin artırılması, yine yeni kurulan Öğretim Programları ve İçerik Yenileme Grup Başkanlığı ve Öğretim Programları ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlıklarının yükümlülüğünde olacaktır.
Ülkemizde eğitimin en temel sorunlarından olan imkan eşitliğinin sağlanması amacıyla Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Grup Başkanlıkları kurulmuştur. Eğitim ortamlarını ve süreçlerini geliştirmek, okullar arasındaki kalite ve sayısal farklıların ortadan kaldırılması gibi görevler üstlenecektir.
Bazı birimler de eğitim sistemindeki kalıtsal sorunların giderilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Örneğin, Okuma Kültürü ve Kütüphaneler Grup Başkanlığı, okuma kültürünün gelişmesine yönelik stratejiler belirlemek ve projeler oluşturmak fonksiyonlarını yerine getirecektir.
Bakanlığımızın diğer bir temel sıkıntısı da öğretmenlerimiz ve diğer personelle ilgili olarak gerekli insan kaynakları planlamasının yapılmamış olmasıdır. Bundan böyle öğretmen ihtiyacının karşılanması ile ilgili görevleri Planlama ve Öğretmen Yetiştirme Grup Başkanlığı yürütecektir. Öğretmen Yeterlilikleri Grup Başkanlığı öğretmenlerin niteliğinin artırılması ve yeterliliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi işlemlerini yürütecektir. Ayrıca, Mesleki Gelişimi Destekleme Grup Başkanlığı öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği içinde eğitimler planlayacak ve öğretmne yeterliliklerini düzenli olarak izleyecektir.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü altında kurulan Sosyal Ortaklar ve Projeler Grup Başkanlığı; Meslek odaları ve iş dünyasının temsilcilerinin mesleki ve teknik eğitim süreçlerine katılmalarını sağlamak ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliğini geliştirmekle yükümlüdür.
Özel Yetenekler, yine ülkemizin eğitim sorunları arasında en çok tartışılan konuların başında geliyor. Bu konula özel olarak ilgilenen bir Grup Başkanlığı da kurularak, özel yetenekli bireylerin tespiti ve eğitim olanaklarının artırılması amaçlanmıştır. Bu birimimiz sivil toplum ve ilgili sektör temsilcileriyle de yakın çalışacaktır.
Sivil Toplum ilişkileri ile ilgili en temel değişiklik yönetim yapılanmamız içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü altında Sendikal İlişkiler ve İşlemler Grup Başkanlığı kurulmasıdır.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü de yeni yapılanmanın en önemli yapı taşlarından biridir. Yaygın Mesleki Eğitim Grup Başkanlığı ve Sosyal ve Kültürel Eğitimler ve Faaliyetler Grup Başkanlığı ve Açıköğretim Grup Başkanlıkları tarafından modern bir bakış açısıyla her yaşta ve her mekânda eğitimle halkımızın arasındaki bağı güçlendirmek üzere çalışacaktır.

Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş