Sözleşmeli iken KPSS ile kadroya geçen öğretmenlerin özlük hakları ne oldu?

“Kadroya atanan sözleşmeli öğretmenler zorunlu hizmetten muaf tutulmalıdır”ve
“MEB, “sözleşmeli iken kadrolu atananlara haksızlık yapmamalıdır”
haberlerimizde;
“sözleşmeli öğretmen iken kadrolu atama dönemlerinde atanan öğretmenler de bulunmaktadır. Bu öğretmenlerin de 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen öğretmenlere verilen haklardan faydalandırılması adalet gereğidir.

Buna göre 06 Mayıs 2010 tarihinde önce sözleşmeli öğretmen iken;

Örnek 1: 4 Haziran 2010 tarihinde kadrolu atanan öğretmelerin de,

Örnek 2: 06 Aralık 2010 tarihinde kadrolu atanan öğretmelerin de,

Örnek 3: 09 Aralık 2010 tarihinde kadrolu atanan öğretmelerin de,

Örnek 4: 01 Haziran 2011 tarihinde kadrolu olarak atanan 28 bin 486 öğretmenden 632 sayılı KHK’ye göre kadroya geçmeyip, atandığı yere gitmeyi kabul eden öğretmenlerin de,

Zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulması, Sözleşmeli iken adaylık eğitimi alanların adaylıklarının hemen kaldırılması ve Sözleşmeli öğretmenliğe başladıkları tarih itibarıyla bir yıllık süreyi tamamlamış olanların da kılavuzlarda belirtilen gerekli şartları taşımaları kaydıyla 2011 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, alan değişikliği ve yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirmelere de başvuru yapabilmeleri sağlanmalıdır.

Ayrıca 06 Mayıs 2010 tarihinde sonra sözleşmeli öğretmen iken KPSS ile kadroya atananların da zorunlu hizmet yükümlülüğü hariç yukarıda yer verilen diğer haklardan yararlandırılması gerekmektedir.” şeklinde dile getirdiğimiz sorunlar hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerini Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlamasına karşılık 5 aya yakın bir zaman geçmesine karşılık bir gelişme yaşanmamıştır.

Taslak yönetmelikte yer alan yukarıdaki sorun aşağıdaki şekilde çözüm bulacaktır.

“MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 5 inci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- (1) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kadrolu öğretmenliğe atananlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre kadrolu öğretmenliğe atananlar ile 4/6/2011 tarihli ve 27954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçirilenlerde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde öngörülen zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlama şartı aranmaz.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilenlerin il içi ve iller arası her türlü yer değiştirme suretiyle atamalarında bu Yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin hükümleri uygulanır. Bunların hizmet puanlarının hesaplanmasında da görev yaptıkları sürede görevli oldukları hizmet alanları için öngörülen hizmet puanı esas alınır.”

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerini Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı için tıklayınız.

MEB KPSS İle Kadroya Geçenlerin Özlük Haklar Konusunda açıklama yapmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli İken KPSS İle Kadroya Geçenlerin Özlük hakları konusunda acilen açıklama yapmalıdır. Çünkü Öğretmenler çaresizlik içerisinde beklemekte bu konuda açılan davalar ise kazanılmaktadır.

Sözleşmeli İken KPSS İle Kadroya Geçenlerin Özlük haklarına Ait Mahkeme Kararları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-B maddesi uyarınca sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken aynı yasanın 4/A maddesi uyarınca kadrolu olarak atananlar tarafından 4-B statüsünde çalıştığı süreler içinde kadrolu öğretmenler gibi temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitime tabi tutulduğu, bu nedenle kadroya geçtikten sonra bu eğitimlerden muaf tutulması, özür durumu yer değiştirme başvurusunun adaylığını yapmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin iptali ve kazandığı haklarının özlük bilgilerine yansıtılarak asaletinin onaylanmasına yönelik açılan davalarda yürütmeyi durdurma ve iptal karaları verilmektedir.

1- Mardin İdare Mahkemesinin 2011/1267 Esas sayılı yürütmeyi durdurma kararı

Türk Eğitim Sen üyesi bir öğretmen tarafından açılan davada Mardin İdare Mahkemesi;

“Olayda, davacının 15/01/2010 tarihinden beri 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak öğretmenlik görevini yürüttüğü, görevine devam ettiği sırada kadrolu pozisyona atandığı, her ne kadar kadrolu pozisyona yapılan ataması ilk atama olarak isimlendirilse de, atandığı görevin daha önce yürüttüğü kamu görevinin devamı niteliğinde olduğu ancak sadece istihdam şeklinin değiştiği anlatıldığından, 657 sayılı kanunda belirtilen adaylık süresini sözleşmeli statüde ve fakat Öğretmenlik görevinde yürüten ve bu süre içerisinde, temel. Hazırlayıcı ve uygulamalı eğitime tabi tutulan davacının, kadrolu olarak atandığı öğretmenlik görevinde sözleşmeli statüde çalıştığı sürenin adaylık eğitimi süresinden sayılmamasında ve bu nedenle özür grubu atamalarından faydalandırılmamasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” ifadelerine yer vermiştir.

2. Mardin İdari Mahkemesinin 2011/309 Karar ve 2010/1160 Esas sayılı kararı

Eğitim Bir Sen üyesi bir öğretmen tarafından açılan davada Mardin İdari Mahkemesi “Olayda, davacının 06/09/2007 tarihinden beri 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak öğretmenlik görevini yürüttüğü, görevine devam ettiği sırada, arada herhangi bir kesinti olmaksızın kadrolu pozisyona atandığı, her ne kadar kadrolu pozisyona yapılan ilk atama olarak isimlendirilse de, atandığı görevin daha önce yürüttüğü kamu görevinin devamı niteliğinde olduğu ancak sadece istihdam şeklinin değiştiği anlaşıldığından, 657 sayılı Kanun’da belirtilen adaylık süresinden fazla olan bir süreyi sözleşmeli statüde ve fakat öğretmenlik görevinde yürüten ve bu süre içerisinde temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitime tabi tutulan davacının, kadrolu olarak atandığı öğretmenlik görevinde tekrar aday memur olarak değerlendirilmesinde ve bu nedenle özür grubu atamalarından faydalandırılmamasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” ifadelerine yer vermiştir.

3- Van 1. İdari Mahkemesi Mahkemesinin 2011/446 Esas sayılı yürütmeyi durdurma kararı

Türk Eğitim Sen üyesi bir öğretmen tarafından açılan davada Van 1. İdari Mahkemesi; “Olayda, davacının 18.09.2009–13.12.2010 döneminde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığı; görevine devam ettiği sırada, arada kesinti olmaksızın ilk atama yoluyla kadrolu statüsüne kavuştuğu, her ne kadar kadrolu statüsüne yapılan atama ilk atama olarak isimlendirilse de atandığı görevin daha önce yürüttüğü kamu görevinin devamı niteliğinde olduğu, 657 sayılı Kanunda öngörülen adaylık süresinden daha fazla bir süre görev yaptığı, bu süre içerisinde temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitime tabi tutularak bu eğitimi başarıyla tamamladığı anlaşılan davacının kadrolu öğretmen olarak atandığı öğretmenlik görevinde tekrar aday memur olarak değerlendirilmesine olanak bulunmadığı gibi davacının özür grubu atamalarından faydalandırılması isteminin de hiçbir değerlendirme yapılmaksızın doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 35. maddesinin aynı yönetmeliğin 14. ve 15. maddelerine ilişkin hükmü gerekçe gösterilerek reddedilmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” ifadelerine yer vermiştir.

Ahmet Kandemir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş