MEB; Hizmetiçi Eğitim yarı yıl ve yaz tatili içinde yapılacak

14/10/2011 tarihli, 2810 sayılı ve “Hizmetiçi Eğitimin Yeniden Yapılandırılması” konulu yazılarında şu hususlart yer aldı:
“Öğretmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek, verimliliğini artırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlarını ve üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan 2011 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı ilgi Onayla uygulamaya konulmuştur. 14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış ve Bakanlığımızın teşkilat ve görevleri yeniden belirlenmiştir.

Bu bağlamda 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevlerine ilişkin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; " Bakanlık öğretmenleri ile talepleri hâlinde özel öğretim kurumları eğitim personeline yönelik olarak; meslek öncesi ve meslek içi eğitimi vermek veya verdirmek, gelişmeleri için kurslar açmak veya açtırmak, uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.", ikinci fıkrasında; "Öğretmenlere verilecek meslek öncesi, meslek içi ve diğer eğitimlere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir", geçici 6 ncı maddesinde de; "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin yönetmelikler bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur." hükümlerine yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde,

1.İlgi onayla yürürlüğe konulan 2011 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında öğretmenlere yönelik olarak 2011-2012 ders yılının başladığı 19/09/2011 tarihi ve bu tarihi takip eden tarihlerde yapılması planlanan; Fatih Projesi, İstihdam ve Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, UMEM (Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri) Projesi, ÖRAV (Garanti Bankası Öğretmen Akademisi Vakfı) Projesi, JICA Japonya Uluslar Arası İşbirliği Ajansı Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve benzeri kuruluşlarca desteklenen projelere yönelik eğitim faaliyetlerinden onayı alınmış olanlara ilişkin çalışmaların sürdürülmesi, henüz onayı alınmamış olanların ise yarı yıl ve yaz tatili içinde yapılacak şekilde yeniden planlanması,

2.Aday öğretmenler için Valiliklerce 2011 yılı içinde yapılması planlanan Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim faaliyetlerine ilişkin çalışmaların sürdürülmesi, 2012 yılı içinde yapılacakların ise yarıyıl veya yaz tatillerinde gerçekleştirilecek şekilde yeniden planlanması,

3.Öğretmenlere yönelik yukarıda belirtilenlerin dışında kalan eğitim faaliyetlerinin öğretmen yeterliklerine ve yapılacak ihtiyaç analizlerine dayalı olarak yeniden planlaması,

4.2012 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planının bu çerçevede Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce oluşturulması gerekli görülmektedir.”


Memurlar.biz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş