Dersanelerde görev alacak personelin niteliği

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 20 Mart 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 9 yönetmeliği yürürlükten kaldıran bu yönetmelik ile özel eğitim kurumlarında görev alacak eğitim personelinin niteliği de yeniden belirlenmiştir.
DERSHANELERDE GÖREV ALACAK PERSONELİN NİTELİĞİ
Yönetmeliğin 4. maddesinde tanımlar yapılmıştır. Tanımlar şu şekildedir:
"MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
c) Diğer personel: Kurumda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli,
ç) Eğitim personeli: Kurumda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve benzeri personeli,
i) Usta öğretici: En az ortaöğretimden mezun olmuş ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendiren veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri,
j) Uzman öğretici: Görevlendirileceği alanda yükseköğrenim mezunu öğreticileri,"

Hangi kurumda hangi personelin görev alabileceği ise 25. maddede düzenlenmiştir. Bu maddede tek tek, okullarda, çeşitli kurslarda, dershanelerde, Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, Hizmet içi eğitim merkezlerinde ve Uzaktan eğitim görev alabilecek personel belirtilmiştir.

"Kurumlarda görevlendirilecek personel
MADDE 25
– (1) Kurumlarda aşağıda belirtilen personel görevlendirilir.

a) Okullarda;
1) Kurum Müdürü,
2) Okul öncesi eğitim kurumlarında kontenjanı 150 ve daha fazla, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında kontenjanı 400 ve daha fazla olan okullarda müdür yardımcısı,
3) Okulun kademe ve türüne uygun sınıf ve alan öğretmeni,
4) Özel eğitim okullarında kontenjana bakılmaksızın, ilköğretim okullarında öğrenci sayısı 250 ve daha fazla, ortaöğretim okullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanlara rehber öğretmen,
5) İlköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenci sayısının 750 ve daha fazla olması halinde ikinci rehber öğretmen,
6) Ölçme ve değerlendirme servisi elemanı, yatılı okullarda belletmen, uzman öğretici veya usta öğretici ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak
görevlendirilir.

b) Çeşitli kurslarda;
1) Kurum müdürü,
2) Kurs programına uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici,
3) Kurslarda müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak
görevlendirilir.

c) Dershanelerde;
1) Kurum müdürü,
2) Eğitim personeli,
3) Müdür yardımcısı, rehber öğretmen, ölçme ve değerlendirme birimi sorumlusu, uzman öğretici ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak
görevlendirilir.

ç) Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde;
1) Kurum müdürü,
2) Öğretmen,
3) Sadece etkinliklerde görevlendirilen uzman öğretici veya usta öğretici,
4) Diğer personel ise isteğe bağlı olarak
görevlendirilir.

d) Hizmet içi eğitim merkezlerinde;
1) Kurum müdürü,
2) Merkezin programına uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici,
3) Müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak
görevlendirilir.

e) Uzaktan eğitim;
1) Kurum müdürü,
2) Uygulanan programa uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici,
3) Teknik personel,
4) Diğer personel ise isteğe bağlı olarak
görevlendirilir."


DERSHANELER ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME
Buradaki düzenlemeye göre, dershanelerde "eğitim personeli" görevlendirilebilecektir. Eğitim personelinin ne demek olduğu ise 4. maddede "Kurumda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve benzeri personeli," şeklinde belirtilmiştir. Buna göre;
- Ortaöğretim mezunu (lise ve dengi) ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendiren veya alanında sertifika sahibi olanlar, usta öğretici olarak,
- Görevlendirileceği alanda yükseköğrenim mezunları ise uzman öğretici olarak,
dershanelerde görev alabilecektir.
Tanımlar bölümündeki madde metninde "alanında" şartı getirildiği için, ders verecek kişilerin konuyla ilgili eğitim olması gerekmektedir. Usta öğreticilikte, sertifika "alanındaki öğrenim" ile eşdeğerdir.

İKTİSAT MEZUNU, DERSHANEDE TARİH DERSİ VEREBİLİR Mİ?
Yönetmeliğe göre dershanelerde eğitim personeli görevlendirilebilmektedir. Eğitim personeli ise "Eğitim personeli: Kurumda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve benzeri personeli," şeklinde tanımlanmıştır. Maddede geçen öğretmenin tanımı yönetmelikte yapılmamıştır. Ancak Yönetmeliğin 68. maddesinde "Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, resmî benzeri kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır" hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, öğretmen tanımından, 80 sayılı Talim ve Terbiye kurulu Kararına göre alan bazında yapılan belirlemenin anlaşılması gerekmektedir. Bu bağlamda; hem öğretmen hem usta hem de uzman öğretici için alanında şartı bulunmaktadır. Bu nedenle bir İktisat mezununun Tarih dersi veya matematik dersi vermesi mümkün değildir.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ, İNGİLİZCE KURSUNDA İNGİLİZCE DERSİ VEREBİLİR Mİ?
25. maddede Çeşitli kurslarda şu personelin görevlendirileceği belirtilmiştir.
1) Kurum müdürü,
2) Kurs programına uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici,
3) Kurslarda müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak
görevlendirilir.

Maddede geçen öğretmenin tanımı yönetmelikte yapılmamıştır. Ancak Yönetmeliğin 68. maddesinde "Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, resmî benzeri kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır" hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, öğretmen tanımından, 80 sayılı Talim ve Terbiye kurulu Kararına göre alan bazında yapılan belirlemenin anlaşılması gerekmektedir. Bu tespite göre de, bilgisayar mühendisi bir kursta İngilkizce öğretmeni olarak görev alamayacaktır. Yönetmeliğin 32. maddesine göre, kurum müdürlerinin alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla, 12 saat derse girmesi mümkündür. Bu örneğimizde kişinin alanı İngilizce olmadığı için yine derse giremeyecektir.

UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİLER İHTİYAÇ DUYULAN ALANDA GÖREVLENDİRİLEBİLİR
Uzman öğretici ve usta öğreticiler
MADDE 38
– (1) Kurumlarca ihtiyaç duyulan alanlarda, dersin özelliğine göre uzman öğretici ve usta öğretici görevlendirilebilir. Ancak okul öncesi eğitim kurumları dışındaki okullarda görevlendirilen uzman öğretici veya usta öğreticiler, dersin öğretmeniyle birlikte haftada 30 saat derse girebilirler.
(2) Ulusal ve uluslararası sanat ve spor alanında başarılarıyla tanınmış olanlardan valilikçe uygun görülmesi hâlinde özel öğretim kurumlarında, usta öğretici olarak görevlendirileceklerde öğrenim şartı aranmaz.

RESMİ OKULLARDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLER DERSHANELERDE GÖREV ALABİLİR Mİ?
Yönetmeliğin ilgili hükmü şu şekildedir:
"Ücretli ders görevi
MADDE 40 –
(1) Aynı ilde olmak üzere;
a) Resmî okullarda görevli yönetici, rehber öğretmen ve aday öğretmenler dışındaki öğretmenlere, sadece okullarda Kanunun 8 inci maddesine göre ücretli ders görevi verilebilir.
...
c) Eğitim personeli olarak görev yapma nitelik ve şartlarını taşıyan ve herhangi bir kurumda çalışmayanlara yaygın eğitim kurumlarında haftada 40 saati, örgün eğitim kurumlarında haftada 30 saati geçmemek üzere kurumlarda ders saati ücretli olarak görev verilebilir.
ç) Eğitim personeline, valilikten veya kaymakamlıktan geçici olur veya çalışma izni alınmadan kurumlarda ders saati ücretli olarak görev verilmez."

Bu hükme göre, resmi bir okulda görev alan (yönetici, rehber öğretmen ve aday öğretmenler hariç) öğretmenler, sadece okullarda ücretli ders görevi verebilecektir. Okul ise kanunda "Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okullarını," şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, bir öğretmenin okul haricindeki dershane veya kurs gibi yerlerde ücretli görevlendirilmesi mümkün değildir.
DEVLET MEMURLARI, ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV ALABİLİR Mİ?
Madde metninde "c) Eğitim personeli olarak görev yapma nitelik ve şartlarını taşıyan ve herhangi bir kurumda çalışmayanlara yaygın eğitim kurumlarında haftada 40 saati, örgün eğitim kurumlarında haftada 30 saati geçmemek üzere kurumlarda ders saati ücretli olarak görev verilebilir." hükmü yer almıştır. Kurumda ifadesinin yönetmeliğin tanımlar bölümünde yer alan "kurum"u kast ettiğini düşünüyoruz. Bu da özel eğitim kurumlarıdır. Buna göre, devlet memurları da belirtilen süre kadar ücretli ders verebilir. Ancak, ücretli ders verecek Devlet memurlarının, eğitim vereceği alanda eğitim görmüş olması gerekmektedir.

20 MART İTİBARİYLE ÇALIŞANLARIN HAKLARI KORUNDU
Yönetmeliğin geçici 1. maddesi şu şekildedir:
Çalışan personel
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen nitelik ve şartları taşımayan ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kurumlarda eğitim personeli olarak çalışmakta olanlardan bu Yönetmelikteki şartlar aranmaz.
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş