EŞ DURUMU ATAMALARINA KISITLAMA GETİREN DİNÇER'E YARGIDAN DERS

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14.12.2011 tarihinde yayınlanan Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunda, eşi 506 sayılı Kanun’un 20’nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlara özür durumuna bağlı yer değişikliği hakkı verilmemiştir. Bu sebeple eş durumu özründen tayin hakkı kullanamadığı için mağdur olan öğretmenlerimiz tarafından bireysel davalar açılmıştır.
Türk Eğitim-Sen üyesi adına açılan davada, Batman İdare Mahkemesinin 2012/102 Esas sayılı ve 07.03.2012 tarihli kararı ile dava konusu işlemin yürütmesi durdurulmuştur. Kararda, “..davacının eş durumu özrüne bağlı olarak atanmak istediği yerde eşinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığı ve geriye dönük son iki yıl içerisinde bankacılar için kurulan özel sandığa tabi 360 gün sigortası bulunduğu da sabit olduğundan, davalı idarece, kılavuz hükümleri ile yasa ve yönetmelik hükümlerini daraltıcı bir düzenleme ile dava konusu işlemle 2011 yılı Aralık özür kılavuzunda bankaların özel sandıklarına kesilen primlere yer verilmediğinden bahisle başvurunun reddine ilişkin davalı idare işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir. Kaldı ki; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Geçici 20. maddesi uyarınca, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki banka personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek bu Kanun kapsamına alınacağı, devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri bu Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacağı hükmü de gözönüne alındığında dava konusu işlem bu yönüyle de hukuki dayanaktan yoksundur.” ifadelerine yer verilmiştir. 
  
 
Memurlar.biz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş