4+4+4'de Okul Yöneticileri ve Öğretmenleri hakkında yapılacak işlemler

12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar sonucunda bazı okullarımız ilköğretim okuluna bazıları ise ortaokula dönüştürülecekler yani bir kısım okullar Kapatılacak, Dönüştürülecek veya Birleştirilecek peki bunlarla ilgili mevzuatlarımızda öngörülen işlemler nelerdir?

Kapatılan, Dönüştürülen Veya Birleştirilen Okul/Kurumların Yönetici ve Öğretmenleri ile ilgili işve işlemlerle ilgili Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinde bazı hükümler bulunmaktadır.
Kapatılan okulların öğretmenleri ile ilgili yapılacak işlemler 06.05.2010 Tarihli Ve 27573 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi 1. fıkrasındaki; “1) Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.” hükümlerine göre yapılmaktadır.
Bu hükümlere göre; Eğitim Kurumunun kapatılması sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumlarına atandıklarından taşımalı gelen öğrenci sayısına göre belirlenecek ihtiyaç kadarı öğrencilerin taşındığı eğitim kurumuna atanmalıdır.
Öğrencilerin taşındığı okulda eski mevcut hiçbir öğretmen hizmet puanı ne olursa olsun norm kadro fazlası olmamalıdır. Eğitim kurumunun kapatılması sonucu kapatılan okuldan gelen öğretmenlerden ihtiyaç kadarı norma kadroya dâhil olmalı diğerleri il içinde öncelikle bulundukları eğitim bölgesi ve yerleşim yerinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanmalıdırlar.
Aynı durum Eğitim Kurumunun birleştirilmesi durumunda da uygulanmalıdır. Birleştirilen kurumlar aynı statüde ise örneğin ikisi de ilköğretim okulu ise kurumların ders yükleri öğrenci sayıları norm kadroların belirlenmesinde esas alınmalıdır.
Kapatılan okulların yöneticileri ile ilgili yapılacak işlemler ise 13.08.2009 Tarihli Ve 27318 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin “Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamaları” başlıklı 26.maddesindeki; “(1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;
a) Birleştirilme yolu ile oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden başvuruda bulunanlar arasından bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.
b) Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır. Dönüşen eğitim kurumunun yönetici norm kadrosunun mevcut yöneticiden az olması durumunda ise bu Yönetmelik eki Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.
c) Kapatılan eğitim kurumlarının yöneticileri, istek ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre atanamayan yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak, varsa durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumu yöneticiliklerine, durumlarına uygun boş eğitim kurumu yöneticiliği bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.
(3) (Ek üçüncü fıkra: 09.08.2011/28020 RG) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında ataması yapılan yöneticilerden daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilmesi gereken yöneticilerin 7 nci ve 8 inci maddedeki şartları taşımaları gerekir.” hükümlerine göre yapılmaktadır.
Bu hükümlere göre; Birleştirilme yolu ile oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden başvuruda bulunanlar arasından Yönetmelik ekinde yer alan Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.
Buna rağmen atanamayan yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak, varsa durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumu yöneticiliklerine, durumlarına uygun boş eğitim kurumu yöneticiliği bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.
Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır. Dönüşen eğitim kurumunun yönetici norm kadrosunun mevcut yöneticiden az olması durumunda ise bu Yönetmelik eki Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.
Kapatılan eğitim kurumlarının yöneticileri ise istek ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.
Başka bir okulun kapatılarak kapatılan okulun tüm yöneticilerinin öğrencilerin taşındığı eğitim kurumlarına yönetici olarak atanması ve eski mevcut yöneticilerle birlikte değerlendirilerek hizmet puanı yüksek olanların okulda yönetici normuna girmeleri diğerlerinin norm kadro fazlası yöneticisi olarak belirlenmeleri mümkün değildir. Burada öğrencilerin taşındığı okulda öğrenci sayısına bağlı olarak müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı normu oluşuyorsa bu kadrolara sadece kapatılan okulun müdür yardımcıları arasından Yönetmelik eki Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.
Bu nedenle kapatılan, dönüştürülen veya birleştirilen okul/kurumların yönetici ve öğretmenleri hakkında yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR
memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş