MEB 12 yönetmelikte daha değişiklik yaptı

21 Temmuz 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28360
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı yaygın eğitim kurumlarının kuruluş, görev, yönetim, eğitim, öğretim ve işleyişi hakkındaki yöntem ve ilkeler ile halk eğitimi merkezlerinin iş birliğinde diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlar, belediyeler, meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve gönüllü kuruluşlarca özel öğretim kurumları mevzuatı dışında açılacak kurslarda yönetim, eğitim, öğretim, üretim, rehberlik, gözetim ve denetime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – Bu Yönetmelik; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 16/6/1983 tarihli ve 2841 sayılı Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma Yazma Bilmeyen Vatandaşların Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim-Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun, 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Genel Müdürlük: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgesi alanlar, ilkokul 4 üncü sınıfı tamamlamış sayılırlar.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te geçen “Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü” ibareleri “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

21 Temmuz 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28360
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/12/2005 tarihli ve 26023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı ve 27 nci maddeleri ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,” ibaresi “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) İlköğretim okulu/ortaokuldan mezun olanlar ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayanlar,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) İlköğretim/ortaokul diploması, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamladığına dair öğrenim belgesi, tasdikname, denklik belgelerinin aslı; ayrıca ortaöğretim kurumları ara sınıflarından gelenlerin okullarından alacakları not döküm çizelgesi veya öğrenim durum belgesi,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 37 – Örgün ortaöğretimde öğrenime devam etme şartlarını taşıyanlardan nakil talebinde bulunanların nakilleri, e-okul sistemi üzerinden nakil talebinde bulunan okula yapılır.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

21 Temmuz 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28360
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/11/1999 tarihli ve 23867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulu” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim 8 inci sınıf” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıf” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1 – Kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere, önceden durumlarını belgelendirerek yurt dışında öğrenim görmek için okuldan ayrılan öğrencilerin kayıtları okullarında saklı tutulur ve bunların durumları boş kontenjan olarak değerlendirilmez, yerlerine naklen öğrenci alınmaz. Bu kapsamda yurt dışında alınan öğrenim belgeleri, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilerek öğrenci başarısına yansıtılır.
Kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim görmek üzere bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere Türkiye’ye gelenlerden Bakanlıkça uygun görülenler, 11 inci madde hükümlerine bakılmaksızın belirlenen okullara kabul edilirler. Ancak bu öğrenciler, belirlenen okullar dışındaki okullara nakledilmez ve nakil için kontenjan tespitinde dikkate alınmaz.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

21 Temmuz 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28360
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “ilköğretimden” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokulundan” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “diploma” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrenimini tamamladığına dair öğrenim belgesi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

21 Temmuz 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28360
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/12/2005 tarihli ve 26033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı ve 27 nci maddeleri ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,” ibaresi “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) İlköğretim okulundan/ortaokuldan mezun olanlar ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayanlar,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Öğrenim durumunu gösteren diploma, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamladığına dair öğrenim belgesi, tasdikname, denklik belgelerinin aslı; ayrıca ortaöğretim kurumları ara sınıflarından gelenlerin okullarından alacakları not döküm çizelgesi veya öğrenim durum belgesi,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) İlköğretim okulu, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayanlar; lisenin eğitim ve öğretim programındaki ortak dersler ile tercih ettikleri alan/daldaki seçmeli (uzaktan ve yüz yüze) derslerinin tamamından sınava girmek, staj çalışmasını yapmak ve mezuniyet kredisini tamamlayabilecek kadar, ortak ve seçmeli derslerden kredi almak zorundadırlar.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

21 Temmuz 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28360
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/10/2001 tarihli ve 24561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinin adı “Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Ortaokulunun kuruluş, görev ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Ortaokulunun yönetim, personel, uzaktan eğitim ve öğretim işleriyle sınıf geçme ve sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Genel Müdürlük: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,”
“d) Okul: Açık Öğretim Ortaokulunu,”
“e) Müdürlük: Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünü,”
“f) Müdür: Açık Öğretim Ortaokulu Müdürünü,”
“g) Öğrenci: Açık Öğretim Ortaokulu öğrencisini,”
“h) Açık Öğretim Ortaokulu: Mecburi ilköğretimini tamamlayamamış ve mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmış bireylerin eğitim ve öğretim gördükleri ortaokulu,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Mecburi ilköğretimini tamamlayamayan ve mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmış yetişkinlere Açık Öğretim Ortaokulundan yararlanma hakkı verilir.
Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli olduklarını belgelendirenler ile özel eğitim gerektirdiğini Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenlerde yaş kaydı aranmaz. Bir yıldan fazla süreli kamu göreviyle yurt dışında görevlendirilen anne, baba veya vasisiyle birlikte bulunduğunu belgelendiren öğrencilerde de yaş kaydı aranmaz.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 20 – Okula, mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmış olanlardan;
a) İlkokul 4 üncü sınıfı tamamladığını belgelendirenler,
b) Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,
c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,
d) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar,
e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar
başvurabilirler.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ğ) Açık Öğretim Ortaokulundan öğrenim belgesi alarak ayrılanlar, yeniden başvurmaları hâlinde ayrıldıkları sınıftan öğrenimlerine devam edebilirler.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Öğrenim Belgesi
MADDE 41 – Açık Öğretim Ortaokulunu tamamladığına dair öğrenim belgesi verilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 42, 43 ve 44 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2 – Açık Öğretim Ortaokuluna; 2012–2013 Eğitim ve Öğretim Yılı başlama tarihinden önce alınan Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi veya Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi ile başvuranlar, 5 inci sınıfı tamamlamış; bu tarihten sonra alınan belgelerle başvuranlar ise 4 üncü sınıfı tamamlamış kabul edilir.”
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

21 Temmuz 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28360
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“g) Kurum: Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, yabancı, azınlık, özel eğitim okulları, milletlerarası özel öğretim kurumları ile çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) İlkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu ve özel eğitim okulu açılacak binaların, kullanım hakkının tamamının okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olması, bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim okulu açılacak binalarda, fizyoterapi salonunun binanın giriş katının üst ve/veya alt katı olması hâlinde ise binada bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun standartlarda asansör bulunması gerekir.”
“c) Aynı kurucu, aynı ilçe sınırları içerisinde her biri okul için gerekli şartları taşıması kaydıyla farklı binalarda da aynı adla ilkokul ve ortaokul açabilir. Açılmış olan ilkokul ve ortaokulların da aynı ilçe sınırları içerisinde her biri okul için gerekli şartları taşıması kaydıyla farklı binaları kullanmalarına izin verilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Aynı kurucuya ait kurumlardan sadece okulların belirli bölümleri birlikte kullanılabilir. Ancak, aynı kurucu tarafından, farklı seviyelerde okulların aynı binada açılmak istenmesi durumunda; giriş-çıkış, oyun bahçesi, koridor, tuvalet ve lavabolar her okul için ayrı düzenlenir. Milletlerarası okullar diğer okullarla aynı binada bulunamaz. Bunun için kurucu veya kurucu temsilcisi bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (d), (e), (g), (ğ), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerle müracaat eder. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre valilikçe gerekli inceleme yapılarak açılması uygun görülen okullara ilişkin başvurular, ekleriyle birlikte kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça açılması uygun görülen okullara, beş iş günü içinde yine Bakanlıkça kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. Bu süre, valilik teklifinin Genel Müdürlük evrakına giriş kayıt tarihinden itibaren hesaplanır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Her kurumun bir müdür tarafından yönetilmesi esastır. Ancak, bir kurucuya ait aynı bina veya kampüste bulunan;
a) Okul öncesi eğitim kurumu ile ilkokul ve ortaokul,
b) Ortaokul ile lise,
c) Birden fazla ortaöğretim okulu
bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen okullarda her kurum veya kısım için ayrı ayrı müdür yardımcıları görevlendirilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) Okul öncesi eğitim kurumlarında kontenjanı 150 ve daha fazla, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında kontenjanı 400 ve daha fazla olan okullarda müdür yardımcısı,”
“5) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenci sayısının 750 ve daha fazla olması halinde ikinci rehber öğretmen,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Okul öncesi eğitim kurumlarında; görev yapacağı okulda öğretmenlik yapma koşullarını taşımak ve resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak; bu şartları taşıyan öğretmen bulunmaması hâlinde ilkokul ve ortaokullarda öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak.”
“c) İlkokul, ortaokul, özel eğitim ve ortaöğretim okullarında; görev yapacağı okulda öğretmenlik yapma koşullarını taşımak ve resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İlkokullarda sınıf öğretmenliği esas olmakla birlikte özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler için alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.”
“(2) Okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi öğretmenliği esas olmakla birlikte, özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler için alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Kurumlardaki ek ders ücreti, resmî okullar için tespit edilen miktardan az olamaz. Ancak, resmî okul ve kurumlardan ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders ücreti miktarı, resmî okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katını geçemez.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Dershanelerde ortaöğretim kurumlarına giriş sınavlarına hazırlık programları 200 ders saatinden, yükseköğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programları 250 ders saatinden, okulların ara sınıflarındaki öğrencilerin eksikliklerini gidermek amacıyla düzenlenen takviye programları 100 ders saatinden az olamaz.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında okul aile birliği kurulur. Okul öncesi eğitim kurumlarında ise velilerin veya okul yönetimlerinin istemesi halinde kurulur. Aynı kurucuya ait ve aynı bina veya kampüste bulunan okullar için tek okul aile birliği kurulabilir. Kurum yönetimince izin verilmesi halinde okulun bölümlerinin kiraya verilmesi, işletilmesi, öğrenci servis hizmetleri ve benzeri görevleri de yürütür.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, ilkokulda ve ortaokullarda 30, fen ve sosyal bilimler liselerinde 26, meslekî ve teknik liselerde 24, diğer ortaöğretim kurumlarında 30 dan fazla olamaz.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile 9 uncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Akşam liselerinde ise ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu ve 18 yaşını bitirmiş veya okuma hakkını kullanarak örgün ortaöğretim kurumlarından ayrılmış olma hükümlerine yer verilir.”
“(9) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde ilkokul ve ortaokullara devam eden öğrencilerin kaydında; T.C. kimlik numarası, öğrenci belgesi veya kurumca onaylı örneği istenir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Özel okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokul, ortaokul, özel eğitim ve ortaöğretim okullarının bütün sınıflarında ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yıllık,”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin EK-5 İş Sözleşmesi Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Eki için tıklayınız.

21 Temmuz 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28360
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 8/2//2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 27 nci madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Anaokulu: 37-66 ay arası çocukların eğitimi amacıyla açılan okulu,”
“g) Ana sınıfı: 48-66 ay arası çocukların eğitimi amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıfı,”
“h) Uygulama sınıfı: 37-66 ay arası çocukların eğitimi amacıyla okul öncesi eğitimle ilgili program uygulayan mesleki ve teknik öğretim kurumları bünyesinde açılan sınıfı,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendinde geçen “60-72 aylık çocuklara” ibaresi, “60-66 ay arası çocuklara” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Anaokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 37 aydan gün alan ve 66 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılır.”
“b) Ana sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayını dolduran ve 66 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir.”
“c) Rehberlik araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca düzenlenen rapor sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri uygun görülen 37-66 ay arası çocuklar, ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel ve birden çok yetersizliği olmamak şartıyla 10 çocuk bulunan sınıflarda ikiden, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise birden fazla olmayacak şekilde kaydedilirler.”
“e) 60-66 ay arası çocuklardan gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanlar, velisinin yazılı isteği üzerine ilkokula, diğerleri ise okul öncesi eğitim kurumlarına kaydedilebilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 48 – Okul öncesi eğitim kurumlarının denetimi, il millî eğitim denetmenlerince ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

21 Temmuz 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28360
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/9/1998 tarihli ve 23455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı bendinde yer alan “ilköğretimden” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokulundan” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıf öğrencisi olmak.”
“c) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunda sınıf tekrarı yapmamış olmak.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim okullarını” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1 – Bu okullarda öğrencilik hakkını elde edenlerden yurt dışına giderek bir süre eğitim gördükten sonra yurda dönenlerin nakilleri, denklik belgesine dayalı olarak önceki okullarına veya aynı kapsamdaki diğer okullara bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki hükümlere göre yapılır.
Kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere, önceden durumlarını belgelendirerek yurt dışında öğrenim görmek için okuldan ayrılan öğrencilerin kayıtları okullarında saklı tutulur ve bunların durumları boş kontenjan olarak değerlendirilmez, yerlerine naklen öğrenci alınmaz. Bu kapsamda yurt dışında alınan öğrenim belgeleri, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilerek öğrenci başarısına yansıtılır.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

21 Temmuz 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28360
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim 8 inci sınıf” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıf” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- Bu okullarda öğrencilik hakkını elde edenlerden yurt dışına giderek bir süre eğitim gördükten sonra yurda dönenlerin nakilleri, denklik belgesine dayalı olarak önceki okullarına veya aynı kapsamdaki diğer okullara bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki hükümlere göre yapılır.
Kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere, önceden durumlarını belgelendirerek yurt dışında öğrenim görmek için okuldan ayrılan öğrencilerin kayıtları okullarında saklı tutulur ve bunların durumları boş kontenjan olarak değerlendirilmez, yerlerine naklen öğrenci alınmaz. Bu kapsamda yurt dışında alınan öğrenim belgeleri, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilerek öğrenci başarısına yansıtılır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

21 Temmuz 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28360
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/11/2003 tarihli ve 25292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim 8 inci sınıf” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıf” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1 – Bu okullarda öğrencilik hakkını elde edenlerden yurt dışına giderek bir süre eğitim gördükten sonra yurda dönenlerin nakilleri, denklik belgesine dayalı olarak önceki okullarına veya aynı kapsamdaki diğer okullara bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki hükümlere göre yapılır.
Kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere, önceden durumlarını belgelendirerek yurt dışında öğrenim görmek için okuldan ayrılan öğrencilerin kayıtları okullarında saklı tutulur ve bunların durumları boş kontenjan olarak değerlendirilmez, yerlerine naklen öğrenci alınmaz. Bu kapsamda yurt dışında alınan öğrenim belgeleri, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilerek öğrenci başarısına yansıtılır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

21 Temmuz 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28360
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/6/2009 tarihli ve 27260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulu” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim okulunu” ibaresi, “ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İlköğretim diploma puanı” ibaresi, “Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun dört yıllık yılsonu başarı puan ortalaması” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1 – (1) Bu okullarda öğrencilik hakkını elde edenlerden yurt dışına giderek bir süre eğitim gördükten sonra yurda dönenlerin nakilleri, denklik belgesine dayalı olarak önceki okullarına veya aynı kapsamdaki diğer okullara bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki hükümlere göre yapılır.
(2) Kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere, önceden durumlarını belgelendirerek yurt dışında öğrenim görmek için okuldan ayrılan öğrencilerin kayıtları okullarında saklı tutulur ve bunların durumları boş kontenjan olarak değerlendirilmez, yerlerine naklen öğrenci alınmaz. Bu kapsamda yurt dışında alınan öğrenim belgeleri, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilerek öğrenci başarısına yansıtılır.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

21 Temmuz 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28360
YÖNETMELİK
Milli Eğitim Bakanlığından:
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/11/2008 tarihli ve 27046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 33 üncü maddesi 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Okul/kurumların açılması, işletilmesi, eğitim ve öğretim, uygulanacak programlar, öğrenci başarısının değerlendirilmesi ile istihdam edilecek personel ve benzeri hususlar Bakanlığın ilgili birimlerince düzenlenen okul/kurum yönetmelikleriyle belirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – (1) Öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinde yer alan; alan/bölüm/dal derslerinde okul/kurumların özel yönetmeliğinde belirtilen hükümler, bunların dışındaki derslerde ise resmî ilkokul, ortaokul ve genel ortaöğretim okullarının öğretim programlarında belirtilen haftalık ders çizelgeleri uygulanır.
(2) Öğrenci başarısı değerlendirilirken; alan/bölüm/dal derslerinde okul/kurumların özel yönetmelik hükümleri, bunların dışındaki derslerde ise resmî ilkokul, ortaokul ve genel ortaöğretim okullarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“c) Konservatuvarlarca talep edilmesi hâlinde ihtiyaç duyulan dersleri okutmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre valiliklerce öğretmen görevlendirilebilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – (1) Okul/kurumların açılması ve işletilmesi, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi, merkezî sistem sınavları, nakil ve geçiş işlemleri, öğretim programları ile özel yönetmeliklerinin hazırlanması ve uygulanmasıyla öğretmen görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler, Bakanlığın ilgili birimleriyle iş birliği içerisinde yürütülür.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – (1) Konservatuvarlardaki ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının genel denetimi ile derslerin denetimi, rektörlüklerle iş birliği yapılarak Bakanlığın ilgili denetim birimlerince yürütülür.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 1, 2 ve 5 inci maddeleri ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “ilköğretim ve ortaöğretim” ibareleri “ilkokul, ortaokul ve lise”, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen “ilköğretim ve ortaöğretim kurumları” ile 7 nci maddesinde geçen “ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında” ibareleri ise “ilkokul, ortaokul ve lise/liselerde” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş