Öğretmenlerin Kariyer Basamakları 5 Kademeden Oluşacak


Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Basamakları sistemini tekrar düzenledi. Kariye Basamakları; Stajyer Öğretmen, Öğretmen, Uzman Öğretmen, Kıdemli Uzman Öğretmen, Başöğretmen olmak üzere beş kademeye ayrıldı. Her kariyerdeki öğretmenin maaşı,
sorumluluğu, iş yükü ve özlük hakları farklı olacak. Kariyer basamaklarında yükselme aşamalı olacak basamakları atlamak olmayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, Başkent Öğretmenevi'nde 3 günlük süren eğitim ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı 81 İl Milli Eğitim Müdürünün katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, öğretmenlerin kariyer basamakları ile ilgili çalışmanın tamamlandığı ve sadece Maliiye Bakanlığı'nın onayının beklendiği bilgisi verildi. Maliye Bakanlığı bütçe onayından sonra kariyer basamakları sisteminin uygulanacağı söylendi.
Öğretmenlerin kariyer basamakları 5 kademeden oluşacak
1. Stajyer öğretmen
2. Öğretmen
3. Uzman öğretmen
4. Kıdemli Uzman Öğretmen
5. Baş Öğretmen
Kademeye göre maaş verilecek
Her kariyerdeki öğretmenin maaşı, sorumluluğu, iş yükü ve özlük hakları farklı olacak. Kariyer basamaklarında yükselme aşamalı olacak basamakları atlamak olmayacak.
Sınav'ın puanının %50'si değerlendirmeyi etkileyecek
Düzenlemede ilk göze çarpan bilgiler şunlar: Kariye Basamakları; Stajyer Öğretmen, Öğretmen, Uzman Öğretmen, Kıdemli Uzman Öğretmen, Başöğretmen olmak üzere beş kademeye ayrıldı. Bu kademeler arasındaki değerlendirmeler %50 Sınav + %50 Değerlendirme Çizelgesi üzerinden oluşacak toplam puan üzerinden yapılacak.
7 yılını dolduran 'Uzmanlık Öğretmenlik Sınavı'na girebilecek
Uzman Öğretmen, Kıdemli Uzman Öğretmen, Başöğretmen kademelerinde kontenjan sınırı bulunmayacak. 7 yılını dolduran öğretmenler "Uzman Öğretmenlik", 12 yılını dolduran öğretmenler "Kıdemli Uzman Öğretmenlik", 17 yılını dolduran öğretmenler "Başöğretmenlik" sınavlarına katılabilecek.
Yükselme aşamalı olacak basamakları atlamak olmayacak
Kariyer basamaklarında yükselme aşamalı olacak basamakları atlamak olmayacak. Geçişler kademeler arasında dikey değil yatay olarak yapılacak, yani "Uzman Öğretmen" olunmadan "Kıdemli Uzman Öğretmen" olunamayacak.
Değerlendirme Çizelgesinde ise ilk göze çarpanlar şunlar:
Doktora ve yüksek lisansa ek puan verilecek. Değerlendirme de öğretmenler arasında tartışma konusu da olan tezli ve tezsiz yüksek lisans ayrımı yapılacak. Kıdeme, e-akademi eğitimlerine, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere puan verilecek. Ayrıca yayımlanmış eseri olanlara(ISBN), yurt içi ve yurt dışı hakemli dergilerde makalesi yayımlananlara, bilimsel inceleme-araştırması bulunanlar ile proje hazırlayıcısı ve yürütücülerine ek puanlar verilecek.

D- ETKİNLİK BİLGİLERİ
ETKİNLİKLER ETKİNLİK KONULARI PUAN DEĞERİ ETKİNLİK PUANI
1. B İ Lİ M S E L(1) Bildiri Sunmuş Olmak Kaydıyla Katıldığı Bilimsel Toplantılar 2
Dergilerde Makale Yayımlama 2
Yurt İçi Hakemli Dergilerde Makale Yayımlamak 3
Yurt Dışı Hakemli Dergilerde Makale Yayımlamak 5
Bölüm Yazarlığı Düzeyinde Yayımlanmış Eseri Olmak 3
Yayımlanmış Eseri Olmak (ISBN) 7
Bilimsel İnceleme Yapma (Yetkili Makamca Onaylanan Araştırma Plânı veya Tasarımı Çerçevesinde Yapılan ve Sonuçlandırılan İncelemeler Değerlendirilecektir) 4
Bilimsel Araştırma Yapma (Yetkili Makamca Onaylanan Araştırma Plân veya Tasarımı Çerçevesinde Yapılan ve Sonuçlandırılan Araştırmalar Değerlendirilecektir) 4
Proje Hazırlama ve Yürütme(2) 3
Bakanlıkça İl Düzeyinde Yapılan Yarışma veya Sınavlara Soru Hazırlama 2
Bakanlıkça Ulusal Düzeyde Yapılan Yarışma veya Sınavlara Soru Hazırlama 3
Yurt İçi Bilgi/Beceri Yarışmalarında Dereceye Giren Öğrencilerin Danışmanlığını Yapmak 3
Yurt Dışı Bilgi/Beceri Yarışmalarında Dereceye Giren Öğrencilerin Danışmanlığını Yapmak 5
Danışmanlığını Yaptığı Proje veya Öğrencilerin Dereceye Girmesi 3
Patent Hakkına Sahip Olduğu Buluş Yapma 10
Yurt İçi Kurumlarca Bilimsel Etkinliklerde Ödüllendirilme 5
Yurt Dışı Kurumlarca Bilimsel Etkinlikleri Ödüllendirilme 7
Eğitim-Öğretim Programı Hazırlama, Geliştirme ve Modül Yazma Komisyon Çalışmalarına Katılmış Olmak(2) 2
Özgün Ders Araç ve Gereci Hazırlamış Olmak (3) 3
Yurt İçinde Bilgisayar Yazılımlarında Ödül Almış Olmak 5
Yurt Dışında Bilgisayar Yazılımlarında Ödül Almış Olmak 7
TOPLAM BİLİMSEL ETKİNLİKLER PUANI 25
AÇIKLAMALAR:
(1) Toplamda 25 puanı geçmemek üzere her bir etkinlik karşısındaki puan değeri üzerinden en fazla bir kez değerlendirilir. Bakanlık Merkez, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan belge veya etkinlik sonucunda etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.
(2) Bakanlık veya İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan yazılı izin veya onay belgeleri sunulacaktır.
(3) İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince belgelenen ürünler değerlendirilecektir.ETKİNLİKLER ETKİNLİK KONULARI (2) PUAN DEĞERİ ETKİNLİK PUANI
2. K Ü L T Ü R E L (1) Yürüttüğü Sosyal Etkinlik ile Millî Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalara İlişkin Çalışmalar (3) 1
Şiir Dinletisi Düzenleme 1
Konser, Konferans, Panel, Müsamere Düzenleme 2
Okul İçi ve Dışı Yarışma 1
Okul-Sınıf Gazetesi 1
Okul-Sınıf Dergisi 1
Okul Yıllığı 1
Kendi Geliştirdiği Deneyler 1
Drama 3
Öğrencinin Gelişimine Yönelik Seminer Çalışmaları 1
Belgelendirilmiş Saha Gezileri 1
Okul Dışındaki Kaynak Kişilerle Konuşma 1
Kişisel Sergi veya Yıl Sonu Sergisinde Bireysel Katkı 1
Fuar Faaliyetlerine Ürün veya Organizasyon Boyutunda Etkin Katılım 3
Yurt İçi Defile Hazırlama 3
Yurt Dışı Defile Hazırlama 5
Alanıyla İlgili Araştırma/Arşiv Çalışması Yapmak, Eğitim-Öğretimde Kullanılır Hâle Getirmek 3
Okulu, Kurumu ve Mesleği Tanıtmaya Yönelik Yazılı ve Görsel Kaynak Hazırlama  (Afiş, broşür, web sitesi vb.) 2
Yurt İçinde Halk Oyunlarında Ödül Alma 3
Yurt Dışında Halk Oyunlarında Ödül Alma 5
Yurt İçinde Müzik Alanında Ödül Alma (Halk Müziği, Türk Sanat Müziği vb.) 3
Yurt Dışında Müzik Alanında Ödül Alma (Halk Müziği, Türk Sanat Müziği vb.) 5
Halk Oyunu veya Müziği ya da Halk Giyimi Araştırmalarını Yapma ve Yayınlama 3
İl Düzeyinde Halk Oyunları veya Müziği Seçici Kurul Üyeliği 2
Ulusal veya Bölgesel Düzeyde Halk Oyunları veya Müziği Seçici Kurul Üyeliği 3
Öğretmen Adaylarına, Aday Öğretmenlere veya Meslektaşlara Uygun Eğitim Programlarının Sağlanması veya Uygulanması ve Rehberlik Danışmanlık Çalışmaları 3
Öğrencilere Meslekleri Tanıtma ve Yönlendirme Çalışmalarına Katılma 1
Okul Mezunlarını İzleme ve İşe Yerleştirme 1
Meslekî Ürün, Ders Araç ve Gereçleri Hazırlama 4
Yeni Meslek Alanlarını Araştırma ve Geliştirme 3
Yok Olmaya Yüz Tutmuş Sanatları ve Meslekleri Araştırma, İnceleme ve Yaşatma Çalışmaları 3
Yurt içi Kurumlarca Kültürel Etkinliklerde Ödüllendirme 3
Yurt dışı Kurumlarca Kültürel Etkinliklerde Ödüllendirme 5
Okulun Gelişmesine Yönelik Çevreden Katkı Sağlama 2
Mevcut İmkânları Kullanarak Atıl Durumda Bulunan Araç-Gereç, Makine vb. Eğitim Materyallerini Kullanılabilir Hale Getirerek Eğitim Hizmetine Sunma 3
Yenilikleri ve Teknolojik Gelişmeleri Takip Etmek ve Eğitime Uygulamak Amacıyla Alanında Kendi İmkânlarıyla Eğitim Alma 2
Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Mesleki İşbirliği Amacıyla Yapılacak Proje ve Protokollerin Uygulanmasında Aktif Olarak Görev Alma 2
Okul/Kurumun Aslî Görevleri Dışında Çevrenin Eğitim İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Tam Gün Tam Yıl Açık Tutulmasına Katkı Sağlama 2
Eğitim Faaliyetleri İçinde Üretim Faaliyetlerinde Görev Alma 1
TOPLAM KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PUANI 25
AÇIKLAMALAR:
(1) Toplamda 25 puanı geçmemek üzere her bir etkinlik karşısındaki puan değeri üzerinden en fazla bir kez değerlendirilir. Bakanlık Merkez, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan belge veya etkinlik sonucunda etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.
(2) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre ilgililerce onaylanarak yürütülen çalışmalar değerlendirilecektir.
(3) Bu bölümde değerlendirilen çalışmalar, diğer kültürel etkinlik konuları içinde değerlendirilmeye alınmayacaktır.ETKİNLİKLER ETKİNLİK KONULARI PUAN DEĞERİ ETKİNLİK PUANI
3. S A N A T S A L (1) Plastik Sanatlar (Resim, grafik tasarımı, seramik, iç mimari, özgün baskı, heykel, moda tasarımı, endüstriyel tasarım, tekstil tasarımı, fotoğraf, sergi, eğitici ve öğretici senaryo yazımı ve film tasarımı vb.) Bireysel Sanat Faaliyetleri (2) 4
Yurt İçinde Bireysel Ödülleri (3) 5
Yurt Dışındaki Bireysel Ödülleri (3) 7
Öğrencilerin Yurt İçindeki Ödülleri (3) 5
Öğrencilerin Yurt Dışındaki Ödülleri (3) 7
Fonetik Sanatlar
(Müzik, Edebiyat vb.)
Bireysel Sanat Faaliyetleri (2) 4
Yurt İçi Bireysel Ödülleri (3) 5
Yurt Dışı Bireysel Ödülleri 7
Öğrencilerin Yurt İçindeki Ödülleri (3) 5
Öğrencilerin Yurt Dışındaki Ödülleri (3) 7
Sahne Sanatları (Tiyatro, Opera, Bale, Sinema, Halk Oyunları, Dans, Fotoğraf v.b) Bireysel Sanat Faaliyetleri (2) 4
Yurt İçindeki Bireysel Ödülleri (3) 5
Yurt Dışındaki Bireysel Ödülleri (3) 7
Öğrencilerin Yurt İçindeki Ödülleri (3) 5
Öğrencilerin Yurt Dışındaki Ödülleri  (3) 7
TOPLAM SANATSAL ETKİNLİKLER PUANI 25
AÇIKLAMALAR
(1) Toplamda 25 puanı geçmemek üzere her bir etkinlik karşısındaki puan değeri üzerinden en fazla bir kez değerlendirilir. Bakanlık Merkez, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan belge veya etkinlik sonucunda etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.
(2) Resim, grafik tasarımı, seramik, özgün baskı, iç mimari, heykel, moda tasarımı, endüstriyel tasarım, tekstil tasarımı, fotoğraf, sergi, eğitici ve öğretici senaryo yazımı ve film tasarımı ve benzeri alanlarındaki etkinlikleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından onaylanan yazılı izin ve onay belgeleri veya etkinlik sonucunda mülkî amirlerce ya da etkinliği düzenleyen kurum veya kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.
(3) Kendisinin veya öğrencilerinin özgün örneklerle katıldığı yarışmalarda aldığı derecelere ilişkin yarışmayı düzenleyen kurum veya kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.ETKİNLİKLER ETKİNLİK KONULARI PUAN DEĞERİ ETKİNLİK PUANI
4. S P O R T İ F(1) Okul İçi Sportif Etkinlikler Düzenleme 1
İl İçi Sportif Etkinlikler Sporcu Hazırlama (2) 2
Okul Takımı Hazırlama (2) 2
İlk Üç Dereceye Girme (4) 3
İller Arası Sportif Etkinlikler Sporcunun Katılımı (2) 3
Okul Takımının Katılımı (2) 3
İlk Üç Dereceye Girme (4) 4
Uluslar Arası Sportif Etkinlikler Sporcunun Katılımı (2) 5
Okul Takımının Katılımı (2) 5
İlk Üç Dereceye Girme (4) 7
Lisans Sahibi Olma (5) Hakem 3
Antrenör (3) 4
Gözlemci 2
Uluslar Arası Hakem 7
Millî Takım Antrenörü 7
Millî Sporcu 5
Millî Sporcu Olarak Dereceye Girme 7
Yurt İçi Kurumlarca Sportif Etkinlikleri Ödüllendirilmek 4
Yurt Dışı Kurumlarca Sportif Etkinlikleri Ödüllendirilmek 6
TOPLAM SPORTİF ETKİNLİKLER PUANI 25

Memurlar7.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş