Öğretmenlerin Puanları Güncelleniyor

MEB MEM’lerden 12-19 Nisan 2013 tarihleri arasında Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 47 nci maddesi hükümleri çerçevesinde güncelleme istedi.


MEB, Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 47 nci maddesi hükümleri çerçevesinde Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi güncellenecektir.
                Güncelleme işlemleri 12-19 Nisan 2013 tarihleri arasında tamamlanacaktır.
                Güncellemelere ilişkin sisteme;
                Atama Kadrolu Modülü
                               Değişen Hizmet Alanı Giriş (ATK53001)
                               İlk Hizmet Alanı Giriş    (ATK53002)
                adresinden ulaşılabilir.
                2013 öğretmen atama ve yer değiştirme sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi bakımından eğitim kurumlarının hizmet alanlarının ve hizmet puanlarının güncellenmesi işlemlerinin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden gerekli tedbirlerin alınarak  süresi içinde tamamlanması gerekmektedir.  12/04/2013
 
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Hizmet alanları ve hizmet puanı
MADDE 47 - (1) Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.
(2) Bu hizmet alanlarına giren eğitim kurumları ve hizmet puanları bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine uygun olarak düzenlenerek Bakan onayından sonra Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
(3) Bu hizmet alanlarının 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında, 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumları ise zorunlu çalışma yükümlülüğü olacak şekilde Bakanlıkça değerlendirilmek üzere valiliklerce belirlenir.
(4) Belirlenen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında;
a) Birinci Hizmet Bölgesi illerin;
1) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10,
2) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,
3) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,
4) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
5) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,
6) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
b) İkinci Hizmet Bölgesi illerin;
1) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,
2) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13,
3) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
4) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
5) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20,
6) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,
c) Üçüncü Hizmet Bölgesi illerin;
1) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
2) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,
3) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
4) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,
5) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26,
6) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30
puan verilir.
(5) Eğitim kurumlarında geçirilen değerlendirmeye esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12’si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır. Ancak, bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda hizmet puanı hiçbir şekilde o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puanı geçemez.
(6) (Değişik ibare:RG-21/7/2012-28360) Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu okullarda görev yaptıkları her yıl için ayrıca bayan öğretmenlere on puan, erkek öğretmenlere altı puan eklenir. Yıldan arta kalan süreler, bu maddenin beşinci fıkrasında belirtildiği şekilde değerlendirilir.
(7) Aynı yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.
(8) (Ek:RG-30/7/2010-27657)(1) Eğitim ve öğretime yeni açılması, dönüştürülmesi ya da benzeri nedenlerden dolayı bu Yönetmelik eki EK-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer almayan eğitim kurumlarının yer alacağı hizmet alanları ile hizmet puanları, EK-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine ekleninceye kadar o eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumları emsal alınarak değerlendirilir. Bu durumdaki eğitim kurumları her yıl kasım ayı içinde Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeden sonra

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş