MEB, 'burs işlemleri' takvimini yayımladı !

2013 yılı bursluluk hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, ilgi Yönetmelik esaslarına göre e-Burs modülü üzerinden yapılacaktır.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : 84037561/245.04/999199 16/05/2013
Konu : Burs Hizmetleri
İlgi: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarmda Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliği.
2013 yılı bursluluk hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, ilgi Yönetmelik esaslarına göre e-Burs modülü üzerinden yapılacaktır.
Buna göre;
A-Parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş işlemleri;
1- Merkezi sistem smavı, özel giriş sınavı, özel yetenek sınavı veya mahalli sınav sonucunda parasız yatılılık hakkı kazanarak, en az bir ders yılı parasız yatılı olarak öğrenim gören ve yatılılığı devam eden öğrencilerden; 2013-2014 eğitim ve öğretim yılından itibaren bursluluğa geçmek isteyenler başvurularım, 03 Haziran-31 Temmuz 2013 tarihlerinde e-Burs modülü üzerinden parasız yatılı olarak öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne yapacaklardır.
Bu nedenle;
a) Parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş esaslarını bildiren duyuru, en geç 31 Mayıs 2013 tarihine kadar ilgili okul müdürlükleri taralından yapılacaktır.
b) Başvuruda bulunan öğrencinin, başvuru formunun çıktısı alınarak öğrenci velisi ile pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı tarafından imzalanacak ve okul müdürü tarafından tasdik edilerek arşivlenecektir.
c) Başvurusu kabul edilen parasız yatılı öğrencilerin e-Burs modülü üzerinden onay işlemleri;
1- 07 Ağustos 2013 tarihlerinde okul müdürlüklerince,
12-16 Ağustos 2013 tarihlerinde ilçe millî eğitim müdürlüklerince,
19-23 Ağustos 2013 tarihlerinde il millî eğitim müdürlüklerince,
26-29 Ağustos 2013 tarihlerinde Bakanlığımızca yapılacaktır.
d) Bakanlığımızca parasız yatılılıktan bursluluğa geçişi onaylanan öğrenciler, 01 Ekim 2013 tarihinden itibaren burslu olarak öğrenim görmeye hak kazanacaklardır.
2- İlgi Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince sınavsız parasız yatılılığa alman öğrencilerin bursluluğa geçiş haklan olmadığından başvuruları kabul edilmeyecektir.
B-Bursluğun devamı, nakli veya kesilmesi işlemleri;
1- Son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin ve ortaöğretim kuramlarının son sınıflarında beklemeli durama düşenlerin bursları, ilgi Yönetmeliğin 28 inci maddesi gereğince ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilecektir.
Bu nedenle, son sımf öğrencilerinden okulu bitirenlerin veya ortaöğretim kurumlannın son sınıfında beklemeli duruma düşen öğrencilerin burslulukları, 24-28 Haziran 2013 tarihlerinde e-Burs modülündeki “Öğrenci Okul ve Burs Bilgileri” bölümünün “durumu” penceresindeki “burslu” ibaresi “mezun” olarak, beklemeli duruma düşenlerin ise “beklemeli” olarak işaretlenip kaydedilmek suretiyle sona erdirilecektir.
2- Özel okula veya açıköğretime kayıt ya da nakil yaptıran öğrencilerin burslulukları resmî okuldan ayrıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren okul müdürlüğünce e-Burs modülü üzerinden iptal edilecektir.
3- İlköğretim kurumlannın 8 inci sınıfını burslu olarak tamamlayan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kurumlanna burs nakilleri e-Burs modülü üzerinden otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin, e-Burs modülündeki “Öğrenci Okul ve Burs Bilgileri” bölümünün “durumu” penceresindeki “mezun” ibaresi “burslu” olarak değiştirilerek kaydedilecektir.
C- 2013 yılında Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanan öğrencilerden;
1- 2013 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına (PYBS) ilköğretim kurumlannın 5, 6 ve 7 nci sımflanndan katılıp burslu okumaya hak kazananlann kayıt işlemleri öğrencilerin öğrenim gördükleri ilköğretim kurumlar! nca,
2- İlköğretim kuramlarının 8 inci sınıfında sınava girip burslu okumaya hak kazananların bursluluk kayıt işlemleri kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kuramlarınca,
3- Ortaöğretim kuramlarının 9, 10 ve 11 inci sınıflannda sınava girip burslu okumaya hak kazananlann kayıt işlemleri öğrenim gördükleri ortaöğretim kuramlarınca
yapılacaktır.
İlgi Yönetmelik ile 2013 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzunda belirtilen esaslara göre e-Burs modülü üzerinden burs kayıt onay veya ret işlemleri, öğrenci kayıtlannm başladığı tarihten itibaren 30 Eylül 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ilköğretim ve ortaöğretim kuram müdürlüklerince gerçekleştirilecektir.
Buna göre burs kazanan öğrencilerin;
a) Bursluluk sınavına giriş için, ilgi Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen belgelerini verdikleri okul değişmiyor ise okul müdürlükleri öğrencilerin bu belgelerini inceleyecek ve belgeleri tamam olanların bursluluğunu onaylayacaktır. Burslu!uk sınavına giriş için ilgi Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen başvuru belgelerini verdikleri ve bursluluğu kazandıkları okuldan başka bir okula kayıt yaptırmaları halinde eski okullarına verdikleri belgelerin tasdikli birer örneğini yeni kayıt yaptırdıkları okullarına verecekler ve okul müdürlükleri de bu belgeleri inceleyerek, belgeleri tam ve uygun olanların bursluluğunu onaylayacaktır.
b) Ailesinin 2012 yılma ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarı 5.790,00 TL’yi aşması veya belgelerinde eksiklik bulunması halinde bursluluklan onaylanmayarak reddedilecektir.
c) Okul müdürlükleri reddettikleri öğrencilerin red gerekçesini gösteren bir listeyi (mebbis e-Burs modülü onay listesi ekran raporları arasından alınacaktır) 01 Ekim 2013 tarihinde, öğrencilerin ve diğer ilgililerin görebileceği yer/yerlerde ilan edeceklerdir. İlgi Yönetmeliğin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile itirazların kayıt süresi içerisinde yapılması gerekmektedir. Yapılabilecek itirazlar sırası ile okul, ilçe, il milli eğitim müdürlükleri ve Bakanlığımızca kayıt süresi içinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. Gerek kayıt işlemleri ve gerekse iş takviminde belirlenen diğer işlemlerin süresi içerisinde yapılmaması durumunda mazeret kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen kayıtlar için öğrencilerden alman belgeler ile onaylananlar ve reddedilenlerin listeleri dosyalarında muhafaza edilmek üzere okul müdürlüklerince arşivlenecektir.
d) e-Burs modülü üzerinde yapılacak onay veya red işlemleri; ilçe millî eğitim müdürlüklerince 01-04 Ekim 2013, il millî eğitim müdürlüklerince ise 07-11 Ekim 2013 tarihlerinde yapılacaktır. Bu tarihlerden sonra ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri herhangi bir işlem yapamayacaklardır.
e) İlk defa bursluluk kaydı yapılan; okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri ile Bakanlığımızca bursluluğu onaylanan öğrenciler, 01 Ekim 2013 tarihinden itibaren burslu olarak öğrenim görmeye hak kazanacaklardır.
Bursluluktan yararlanacak öğrencilerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi için kayıtlarda istenen belgeler ve iş takviminin ilan edilmesi ile iş ve işlemlerin titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir.
2013 yılı bursluluk hizmetlerinin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ve ekteki iş takvimine göre yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Merdan TUFAN
Bakan a.
2013 YILI BURSLULUK İŞLEMLERİ İŞ TAKVİMİ ÇİZELGESİ
KONUSU BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SORUMLU BİRİM/KİŞİ
Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş başvuruları için duyuru yapılması. 27 Mayıs 2013 31 Mayıs 2013 Pansiyonlu Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri
Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş için başvuruların elektronik ortamda yapılması. 03 Haziran 2013 31 Temmuz 2013 Öğrenci Velileri Pansiyonlu Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri
Ortaöğretim kurumlarımn son sınıfında beklemeli duruma düşenler ile ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarından mezun olanların bursluluklarının modül üzerinde “mezun” olarak işlenmesi ve kaydedilmesi. 24 Haziran 2013 28 Haziran 2013 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri
Devlet parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş işlemlerinin (Onay/Ret) modül üzerinde yapılması. 01 Ağustos 2013 12 Ağustos 2013 19 Ağustos 2013 26 Ağustos 2013 07 Ağustos 2013 16 Ağustos 2013 23 Ağustos 2013 29 Ağustos 2013 Pansiyonlu Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri Bakanlık
İlköğretim kuramlarından mezun olan burslu öğrencilerden, ortaöğretimde bursluluğu devam edeceklerin kayıt yaptırdıkları ortaöğretim kuramlarınca e-Burs modülündeki “Öğrenci Okul ve Burs Bilgileri” bölümünün “durumu” penceresindeki “mezun” ibaresinin “burslu” olarak değiştirilmesi. Öğrenci kayıtlarının başladığı tarih 30 Eylül 2013 Öğrenci Velileri Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri
2013 yılında bursluluğu kazananların kayıt işlemlerinin (Onay/Ret) modül üzerinde yapılması. Öğrenci kayıtlarının başladığı tarih 01 Ekim 2013 07 Ekim 2013 14 Ekim 2013 30 Eylül 2013 04 Ekim 2013 11 Ekim 2013 15 Kasım 2013 Öğrenci Velileri İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri Bakanlık
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş