Torba Kanunun Meclisten çıkan son hali (Tam Metin)

 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6495
Kabul Tarihi: 12/7/2013
MADDE 1- 10/2/1954tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b)
bendine “İlEğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları,” ibaresinden sonragelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik DenetmenYardımcıları,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 17/4/1957tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2- Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayiişletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadarkayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayisiciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz.”
MADDE 3-29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis veŞans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
MADDE 5- Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;
a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahisveya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üçyıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıylacezalandırılır.
b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabitihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sairsuretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dörtyıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahisya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üçyıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıylacezalandırılır.
ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarınadayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamayateşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli paracezasıyla cezalandırılır.
d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahisveya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafındanbeş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.
Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spormüsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarınınoynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunuoluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanmasısuretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göremüsadere edilir.
Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkındabunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihlive 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve BuYayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişiminengellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.
Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin enbüyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreylemühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerininruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsatvermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.”
MADDE 4- 22/6/1965tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri HakkındaKanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın izin verdiği vakıf,kurum ve kuruluşlar dışında, diğer kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzelkişiler tarafından “Diyanet” kelimesi isim, unvan ve marka olarakkullanılamaz.”
MADDE 5- 633sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 4- Mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar GenelMüdürlüğüne ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait olanlar hariç olmaküzere, mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları ile Hazineye ait taşınmazlarınüzerinde dernek veya vakıflarca kendi kaynaklarından ve/veya toplanan bağış veyardımlarla yaptırılan (bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptırılmışolanlar dahil) cami ve mescitler ile Kur’an kurslarının bir kısmında veyaeklentisi ya da bütünleyici parçasında bulunan ve ticari faaliyetlerdekullandırılması öngörülen kısımları; irtifak hakkı tesisine konu edilmemekşartıyla ve elde edilen gelirlerin yüzde onu pay olarak Diyanet İşleriBaşkanlığına aktarılmak, kalan kısmın en az üçte ikisi öncelikle gelirlerinelde edildiği cami, mescit ve Kur’an kurslarının münhasıran yapımı, bakımı,onarımı ve işletilmesine (ısınma, aydınlatma vb.) ilişkin giderlerde, kalanıise tüzüklerinde veya vakfiye ya da vakıf senedinde belirtilen amaçlardakullanılmak şartıyla, işletilmek, işlettirilmek veya kiraya verilmek üzereilgili dernek veya vakfın bedelsiz olarak tasarrufuna bırakılır. Mülkiyetimazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve gerçek ve özelhukuk tüzel kişilerine ait olanlar dışında kalanlar ile mülkiyeti kamu kurum vekuruluşları ile Hazineye ait taşınmazların üzerinde dernek veya vakıflarcakendi kaynaklarıyla ve/veya toplanan bağış ve yardımlarla yaptırılanların (bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptırılmış olanlar dahil) dışındakalan cami ve mescitler ile Kur’an kurslarının bir kısmında veya eklentisi yada bütünleyici parçasında bulunan ve ticari faaliyetlerde kullandırılmasıöngörülen kısımları, irtifak hakkı tesisine konu edilmemek şartıyla Diyanetİşleri Başkanlığınca işletilebilir veya 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devletİhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarıncapazarlık usulüyle yapılacak ihaleyle işlettirilebilir ya da kiralanabilir. Bufıkra uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığına aktarılacak paya esas gelirlerin hesabında;faaliyetin, ilgili dernek veya vakıflarca belirtilen yerlerin işlettirilmekveya kiraya verilmek suretiyle yapılması hâlinde brüt hasılat tutarı, iktisadiişletme oluşturulmak suretiyle işletilerek yapılması hâlinde ise kurum kazancıesas alınır.
Birinci fıkra uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığına aktarılacakolan pay, ilgili dernek veya vakıf tarafından; birinci fıkrada belirtilenyerlerin üçüncü kişilere işlettirilmesi veya kiraya verilmesi hâlinde payınhesaplanmasına esas gelirin tahsilini takip eden ayın sonuna kadar, iktisadiişletme oluşturmak suretiyle işletilmesi hâlinde ise geçici vergibeyannamesinin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ilgili müftülüklerebildirilir ve müftülüklerce yapılan tahakkuk üzerine aynı süre içinde özel gelirkaydedilmek üzere genel bütçe muhasebe birimlerine ödenir. Süresi içindebildirildiği halde ödenmeyen veya eksik ödenen paylar müftülüklerce, 21/7/1953tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunhükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilmek üzereilgili vergi dairelerine bildirilir. Süresi içinde bildirilmediği veya eksikbildirildiği tespit edilen paylara, bildirimin yapılması gereken son gündentahakkuk ettirildiği güne kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 incimaddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında zam uygulanır ve bir ayiçinde ödenmesi için bir yazı tebliğ edilir. Bu süre içinde de ödenmeyen paylar6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
Birinci fıkra kapsamında kalan yerlerin ilgili dernek veyavakıflar tarafından işletilmesi, işlettirilmesi ve kiralanmasına ilişkin iş veişlemler, bu yerlerden elde edilen gelirler ve yapılan harcamalar ilemüftülüklere yapılan bildirimlerin ve tahakkuk ettirilen paylara ilişkinödemelerin zamanında yapılıp yapılmadığı Diyanet İşleri Başkanlığıncadenetlenir ve takip edilir.
Bu madde uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığına aktarılacak olanpaylar ile bu Başkanlık tarafından işletilen, işlettirilen veya kiraya verilen yerlerdenelde edilen gelirleri; bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline özelgelir, diğer yandan Başkanlık bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerineözel ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içindeharcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenekkaydetmeye, Başkanlığın bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir. Bu kapsamdakaydedilen ödenekler; cami ve mescitler ile Kur’an kursları ve bunlarıneklentisi ve bütünleyici parçalarının yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesine(ısınma, aydınlatma vb.) ilişkin giderler ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılıKamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi çerçevesinde aynıamaçlarla kullanılmak üzere dernek ve vakıflara yardım yapılmasına ilişkingiderlerin karşılanmasında kullanılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenönce birinci fıkrada belirtilen yerlerden Diyanet İşleri Başkanlığınca eldeedilen ve banka hesaplarında tutulan gelirler hakkında da bu fıkra hükümleriuygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, MaliyeBakanlığının uygun görüşü alınarak Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenir.”
MADDE 6- 633sayılı Kanunun geçici 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına DairKanunun yürürlüğe girdiği tarihte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve Dinİşleri Yüksek Kurulu Üyesi kadrosunda bulunanlar, aynı unvanlı kadrolaraatanmış sayılırlar. Bunların görev süresi 6002 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiğitarihten itibaren beş yıldır.”
MADDE 7- 633sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 18- 30/6/2013 tarihi itibarıyla Diyanet İşleriBaşkanlığına bağlı Kur’an kurslarında vekil Kur’an kursu öğreticisi olarakgörev yapmakta olanlar ile 4/5/2005 ile 30/6/2013 tarihleri arasında en az üçay süreyle Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında vekil Kur’an kursu öğreticisiolarak görev yapmış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üçay içinde müracaat etmeleri hâlinde, yeterlilik belgesine sahip olmalarıkoşuluyla Başkanlık tarafından Kur’an kursu öğreticisi kadrosuna atanırlar. Bumadde uyarınca memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurumve kuruluşlarına nakli yapılamaz.
Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işlemegerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 190sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Başkanlığa aitbölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi vederecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ayiçinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.”
MADDE 8-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A)fıkrasının (11) numaralı bendine “Ürün Denetmen Yardımcıları,” ibaresindensonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları,” ibaresi ve “Ürün Denetmenliğine,”ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmenliğine,” ibaresieklenmiştir.
b) 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemeküzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu izninkullanımında, bir sonraki yıla devredilme hâli dışında Devlet memurları içinöngörülen hükümler uygulanır.”
c) 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “doğumdansonraki bir yıl süreyle” ibaresi “doğumdan sonraki iki yıl süreyle” şeklindedeğiştirilmiştir.
ç) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel HizmetTazminatı” bölümünün (i) bendine “Gümrük ve Ticaret Denetmenleri,” ibaresindensonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmenleri,” ibaresi eklenmiştir.
d) Ek 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Adalet UzmanYardımcılığı, Millî Savunma Uzman Yardımcılığı, İçişleri Uzman Yardımcılığı,Dışişleri Uzman Yardımcılığı, Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı veBakanlar Kurulunca belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarının uzman yardımcılığıiçin” ibaresi madde metninden çıkarılmış, yedinci fıkrasında yer alan “Üçüncü”ibaresi “İkinci, üçüncü” şeklinde değiştirilmiştir.
e) Geçici 39 uncu maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümleeklenmiştir.
“Ancak, söz konusu mevzuattayabancı dil yeterliğine ilişkin şartların ek 41 inci maddede öngörülenlerdendaha ağır olması hâlinde, yabancı dil yeterliğine ilişkin ek 41 inci maddehükümleri uygulanır.”
f) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdareHizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendine “Gümrük ve Ticaret Denetmenleri,”ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmenleri,” ibaresieklenmiştir.
MADDE 9- 657sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 41- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşrateşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanınbazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ileyükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriylesınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;
a) 25/6/2013 tarihi itibarıyla;
1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,
2) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve TarihYüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,
3) 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve MilliGüvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 17 nci maddesi,
4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncümaddesi,
5) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık TeşkilatıHakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35inci maddesi,
6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi,
7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel MüdürlüğününTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi,
8) 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine MüsteşarlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (e) fıkrası,
9) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde GüçlükÇekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun veKanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
10) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet AkademisiKanununun 24 üncü maddesi,
11) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluşve Görevleri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi,
12) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi BaşkanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası,
13) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık GenelMüdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi,
14) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik KurumuKanununun 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
15) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve GüvenliğiMüsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesininbirinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü maddesi,
16) 24/4/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve AkrabaTopluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 incimaddesinin üçüncü fıkrası,
17) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler KurumuBaşkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi,
18) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve YerleştirmeMerkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinindokuzuncu fıkrası,
19) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski AltındakiAlanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,
20) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek6 ncı maddesi,
21) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu ProjesiBölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,
22) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, DoğuKaradeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresiBaşkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5inci maddesinin üçüncü fıkrası,
23) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve ŞehircilikBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/Amaddesi,
24) 24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği veKoordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun HükmündeKararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası,
uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personelpozisyonlarında çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartlarıtaşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, birinci vedokuzuncu alt bentler kapsamına girenler otuz gün, diğer alt bentler kapsamınagirenler ise altmış gün içinde yazılı olarak başvurmaları hâlindepozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Genel Kadro veUsulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlar bakımından bu KanunHükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıylaaynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadrocetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon unvanlarıylaaynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre l90 sayılı KanunHükmünde Karamameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alankadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet PersonelBaşkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,
b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalliidare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncumaddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmaktaolan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar,sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,
c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 11/11/1983 tarihli ve2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile geçici12 nci maddesi çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla sözleşmeli personelpozisyonlarında çalışmakta olan ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda MemurStatüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde belirtilengenel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibarenotuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynıunvanlı memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosuolmaması hâlinde Kurumda halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmakkaydıyla Genel Müdürlükçe belirlenecek memur kadrolarına,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içindekurumlarınca atanırlar.
Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmaktaiken 25/6/2013 tarihinde askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriylegörevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınmaşartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlariçin birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihtenitibaren başlar.
25/6/2013 tarihinden önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı AileHekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliğiuygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerekkalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.
Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, sözkonusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmetsüreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamakkaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitindedeğerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına görevebaşladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve öncekipozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi birmahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yılsüreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.
25/6/2013 tarihinden önce bu madde kapsamındaki vizeli sözleşmelipersonel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihte yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmelipersonel hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkradabelirtilen süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.
Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatıödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, işsonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekliikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sözleşmelipersonelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyeekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla,başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıylaihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklicetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananlarınpozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdasedilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi,teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmışgünlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve DevletPersonel Başkanlığına bildirilir. Birinci fıkranın (c) bendikapsamında memur kadrolarına atananların pozisyonları da başka bir işleme gerekkalmaksızın iptal edilmiş sayılır, ancak 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesininbirinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında istihdam edileceklerin pozisyonsayısının 300’ün altına düşmesi hâlinde, anılan bent kapsamında istihdamedilecekler için kullanılabilecek toplam pozisyon sayısı 300 olarak uygulanır.
Geçici 37 nci madde kapsamında memur kadrolarına atanamayansözleşmeli personelden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargımercilerine başvuran ve açtıkları idari davalarda verilen yargı kararlarısonucu memur kadrolarına atanmış olup davaları henüz bitmemiş olanlardan bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kurumlarınabaşvuranlar, halen bulundukları memur kadrolarına bu madde kapsamında atanmışve açmış oldukları idari davalardan vazgeçmiş sayılırlar. Söz konusu davalariçin ayrıca vekalet ücretine hükmedilmez.
Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütlerigidermeye birinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenler yönünden MaliyeBakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı, birinci fıkranın (b) bendi kapsamınagirenler yönünden ise İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 10- 14/1/1970tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 45 incimaddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“Banka, muteber saydığı asgari üç imzayı taşımak şartıyla kendibelirleyeceği esaslar dâhilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet vevesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senettürleri ve imzalardan biri yerine geçebilecek teminatlar ile diğer koşullarBankaca tespit edilir.”
MADDE 11- 28/3/1983tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 140 ıncımaddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yüksek İhtisas Üniversitesi”
“Ankara’da Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfı tarafından, 2547sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmaküzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Yüksek İhtisas Üniversitesi adıyla bir vakıfüniversitesi kurulmuştur.”
MADDE 12- 2809sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 44- Yüksek İhtisas Üniversitesinin eğitim-öğretimebaşlama izni alabilmesi için taahhüt edilen hususları yerine getirme süresi, bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.”
MADDE 13- 13/10/1983tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan“Otomobil”, “Kamyonet”, “Otobüs”, “Motosiklet”, “Bisiklet” ve “Motorlubisiklet” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye “Motorlutaşıt sürücüsü sertifikası”, “Sürücü belgesi” ve “Uluslararası sürücü belgesi”tanımları ile maddenin son fıkrasına “Bu maddedeki tanım ve terimlerle ilgiliolarak vergi kanunları hükümleri saklıdır.” cümlesi eklenmiştir.
“Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturmayeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.”
“Kamyonet: Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yüktaşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Sürücü ve yanındaki oturma yerleridışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlerepanelvan denir.”
“Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdanfazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere minibüs denir.”
“Motosiklet: Azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya silindirkapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üçtekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550kilogramı aşmayan dört tekerlekli motorlu taşıtlardır. Elektrik ileçalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkatealınmaz. Bunlardan karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özelbiçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerleklimotosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.”
“Bisiklet: Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya elile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Azamisürekli anma gücü 0,25 KW’ı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla25 km/saate ulaştıktan sonra veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen sonragücü tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu sınıfa girer.”
“Motorlu bisiklet (Moped): Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içtenyanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu iseazami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerleklitaşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dörttekerlekli motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarınınhesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.”
“Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası: Teorik ve uygulamalısınavlarda başarı gösteren sürücü adaylarına verilen belgedir.”
“Sürücü belgesi: Bu Kanunda belirtilen motorlu araçlarınsürülmesine yetki veren belgedir.”
“Uluslararası sürücü belgesi: İki veya çok taraflı anlaşmalaruyarınca sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir.”
MADDE 14- 2918sayılı Kanunun 8 inci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilikve Haberleşme Bakanlığının görev ve yetkileri
MADDE 8- Bu Kanun kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı, SağlıkBakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görev veyetkileri şunlardır:
a) Millî Eğitim Bakanlığı:
1. Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123 üncü maddegereğince sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek,bunları her safhada denetlemek
2. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak vebaşarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
3. Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyentrafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparakuygulamak
b) Sağlık Bakanlığı:
1. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk veacil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak
2. Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerindenistifadelerini temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü dealınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlaragerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
3. Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ilebirlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak
4. Trafik kazalarında yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevkedilenlerden kazanın sebep ve tesiriyle otuz gün içinde ölenlerin kayıtlarınıtutmak ve takip eden ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmek
c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı:
1. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgilibirimleri: Bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri yapmak, bu Kanunaçısından karayolu taşımasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak, tescilebağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, muayene istasyonlarınıdenetlemek, 35 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tutanakdüzenleyerek idari para cezası vermek, bu maddede belirlenen idari tedbirlerialmak, trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçlarınağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek, aykırıgörülen hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkında idari para cezasına dairtutanak düzenlemek
2. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzereyetkilendirilenler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca denetlenirve aykırı hareketi tespit edilen işletme sahipleri 1.700 Türk Lirası idari paracezası ile cezalandırılır. Yetkilendirme konusu işletme şartlarındagiderilebilecek eksiklik olması hâlinde, işletme sahibine, bu eksikliklerigidermesi için azamî on beş gün süre verilir. Bu süre zarfında eksiklikleringiderilmemesi hâlinde, izin belgesi iptal edilir.
3. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerinin yapılması veyayaptırılması ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce verilen hizmetsürdürülürken kullanılan ve Genel Müdürlüğün diğer hizmetleri ile ilişkiliolmayan bina, arazi, arsa gibi taşınmazlar Maliye Bakanlığınca Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına tahsis edilir. Bu görev yürütülürkenyararlanılan tesisat ve teçhizat Ulaştırma, Denizcilik ve HaberleşmeBakanlığına devredilir. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzereUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirme yapılmasıhâlinde tahsis edilen taşınmazlar ile devredilen tesisat ve teçhizatınkullanılması hususunda, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yetkilendirilenler arasında özel hukukhükümleri gereğince sözleşme yapılabilir.”
MADDE 15- 2918sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 38- Sürücü belgesi sınıfları, belge sahiplerine sürmeyetkisi verilen motorlu araçların cinsleri, özellikleri, sürücü belgelerininşekli, içeriği ve verilmesine ilişkin hususlar ile Uluslararası SürücüBelgesinin verilmesine dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 16-2918 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 39- Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerininsınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar ile Türk vatandaşlarının veyabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgelerinin ülkemiz sürücübelgeleri ile değiştirilmesine ve dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyleülkemizde araç kullanmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göresürmeye yetkili oldukları araçların dışındaki araçları sürmeleri yasaktır. Bufıkra hükmüne aykırı hareket eden sürücüye 700 Türk Lirası idari para cezasıverilir. Bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil plakası üzerindenaynı miktarda idari para cezası verilir.
Sürücü belgeleri süreli olarak verilir. Belgelerin geçerliliksüreleri, yenilenmesinde aranacak şartlar ile diğer usul ve esaslaryönetmelikle belirlenir. Bu şekilde yenilenen sürücü belgelerinden harçalınmaz. Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanan sürücüye 343Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi geri alınır.
Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmeliktebelirtilen süre ve şartlara aykırı olarak araç kullananlar hakkında herseferinde 343 Türk Lirası idari para cezası verilir.”
MADDE 17- 2918sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 41- Sürücü belgesi alacakların;
a) Yönetmelikte belirlenen yaş ve deneyim şartlarını taşımaları,
b) Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almışolmaları,
c) İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca müştereken çıkarılacakyönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları,
d) Sürücü kurslarında teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlayıpsürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almışolmaları,
e) Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk CezaKanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılıKaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler HakkındaKanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilensuçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,
f) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesininbulunmaması,
g) Başka sınıf sürücü belgesi alabilmek için, daha önce verilmişancak geri alınmış olan sürücü belgesinin bu Kanunda öngörülen şartlar yerinegetirildiği için sahibine iade edilmiş olması,
zorunludur.
Sürücüler ile sürücü adaylarının hangi şartlarda ve hangi sınıfsürücü belgesi alabilecekleri ile bunların araç kullanma şartları,kullanılabilecek araçların niteliklerine ve sağlık şartlarına dair usul veesaslar İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Bu maddede aranan şartlardan herhangi biri mevcut olmadan veyahileli yollarla temin edilmiş olduğunun anlaşılması hâlinde, sürücü belgesi,Emniyet Genel Müdürlüğü veya bağlı trafik tescil kuruluşlarınca iptal edilir.Bu kişilere, bu madde hükümlerine uygun olarak yeniden sürücü sertifikasıalınması hâlinde yeniden sürücü belgesi verilir.
Sürücü belgesi alındıktan sonra bu maddenin birinci fıkrasının (e)bendinde belirtilen suçlardan biri ile mahkûmiyet hâlinde bu kişilerin sürücübelgeleri, bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından bumaddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen şartlar sağlanıncaya kadargeri alınır. Bu Kanunun 48 inci madde hükümleri saklıdır.”
MADDE 18- 2918sayılı Kanunun 42 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“Sürücü adaylarının sınavları ile sürücü belgelerinin verilmesiesasları
MADDE 42- Sürücü kurslarında teorik eğitimini tamamlayan sürücüadaylarının teorik sınavları yazılı ya da elektronik ortamda Millî EğitimBakanlığınca yapılır.
Uygulamalı sürücü eğitimini sürücü kurslarından alan ve teoriksınavda başarılı olanlar Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak uygulamalı sürücüsınavına girmeye hak kazanır; bu sınavda da başarılı olanlara motorlu taşıtsürücüsü sertifikası verilir.
Sürücülerin eğitimleri ve sınavları, eğitimlerin ve sınavlarınsüresi, içeriği ve yapılacağı yerlerin özellikleri, sınav yapıcılarınnitelikleri ve eğitimi ile diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının uygungörüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Teorik ve uygulamalı sınavlar için sürücü adaylarından alınacaksınav ücreti ile sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde görev alanlara ödenecekücretler her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.
Emniyet Genel Müdürlüğünün motorlu araç sürücüsü ihtiyacınıkarşılamak üzere belirli eğitim programları çerçevesinde yönetmeliktebelirtilen esas ve şartlara uygun olarak, illerde emniyet müdürünün teklifivalinin onayı, merkez teşkilatı için Trafik Hizmetleri Başkanının teklifiEmniyet Genel Müdürünün onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeline veEmniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenimgörenlere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsüsertifikası verilir. Bunların sınavları, nitelikleri Emniyet Genel Müdürlüğüncebelirlenen sınav sorumluları tarafından yapılır.
Jandarma teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamaküzere belirli eğitim programları çerçevesinde ve yönetmelikte belirtilen esasve şartlara uygun olarak, illerde İl Jandarma Komutanlıklarının teklifi,valinin onayı, merkez teşkilatı için Harekât Başkanının teklifi KurmayBaşkanının onayı ile jandarma teşkilatı mensubu subay, astsubay, uzman jandarmave uzman erbaşlar ile Jandarma Okullar Komutanlığında öğrenim gören öğrencileresürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir.Sürücü belgesi sınavları, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen sınavsorumluları tarafından yapılır.
Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen sertifika, bu fıkralardabelirtilenler dışında kimseye verilmez.
İş makinesi sürücülerinin eğitimleri ve sınavda başarılı olanlarınbelgeleri Millî Eğitim Bakanlığınca veya Millî Eğitim Bakanlığıncayetkilendirilen kurumlarca verilir. Bu kurumların işleyişine ilişkin usul veesaslar ile uygulanacak öğretim programları Millî Eğitim Bakanlığıncabelirlenir.
Sınav sonucunda başarı gösterenlerin sürücü belgelerinindüzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, kişiselleştirilen belgelerin basımı veilgililerine teslimi işlemleri sertifikalarında bulunan veya Millî EğitimBakanlığından elektronik ortamda alınan bilgiler esas alınmak suretiyle EmniyetGenel Müdürlüğü veya bağlı trafik tescil kuruluşlarınca yapılır.Kişiselleştirilen sürücü belgelerinin ilgililerine teslimi, Emniyet GenelMüdürlüğü tarafından belirlenen kamu kurum veya kuruluşları ile özel hukuktüzel kişilerine de yaptırılabilir.
Sürücü belgesi almak isteyenlerin müracaatları ile belgelerindüzenlenmesine, kişiselleştirilmesine, basımına ve ilgililerine teslimine dairusul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Sürücü sertifikaları, sınıfına uygun sürücü belgelerinedönüştürülmedikçe sahiplerine karayolunda araç kullanma yetkisi vermez. Sürücüsertifikasını sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullandığı tespitedilen sürücüye 700 Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu kişilere araçkullandıran araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari paracezası verilir.”
MADDE 19- 2918sayılı Kanunun 45 inci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“Sürücülerin sağlık şartlarında sonradan meydana gelendeğişiklikler
MADDE 45- Sürücü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımındansürücülüğe engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti hâlinde, trafikgörevlilerince sürücü belgesi geri alınarak, kişinin sağlık kuruluşlarındamuayenesi istenir. Sağlık şartları bakımından sürücülüğe engel bir hâlininolmadığı veya mevcut olan bu hâlin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuylatespit edildiği takdirde, sürücü belgesi kişiye iade edilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslaryönetmelikle belirlenir.”
MADDE 20- 2918sayılı Kanunun 112 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“Sürücü belgelerinin geri alınmasında ve iptalinde yetki
MADDE 112- Bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevlilerin vetrafik tescil kuruluşlarının yetkilendirildiği hâller hariç olmak üzere, sürücübelgelerinin geri alınmasına ve iptaline sulh ceza mahkemeleri karar verir.
Bu Kanunun 51 inci maddesinin ihlali ve 118 inci maddesinin ikincive üçüncü fıkralarında yazılı “100 ceza puanını doldurmak” eylemi nedeniylesürücü belgelerinin geri alınmasına yine bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılangörevliler yetkilidir.
Sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması veya iptaline dairverilen kesinleşmiş mahkeme kararı örnekleri, sürücülerin sicillerine işlenmek üzeremahkemelerce ilgili trafik birimlerine gönderilir.
Bu Kanuna göre görülen davalar, diğer kanunlara göre görülendavalarla birleştirilemez.
Askeri araçları süren kişiler ile asker kişilerin bu Kanundayazılı suçlarla ilgili davalarına da bu mahkemelerde bakılır.
Askeri görev ve hizmetlerin yürütülmesi sırasında askeri araçsürücülerinin asker kişilere karşı işledikleri trafik kazalarıyla ilgilisuçlarda 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu veYargılama Usulü Kanunu hükümleri saklıdır.”
MADDE 21- 2918sayılı Kanunun 115 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlüktenkaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Trafik idari para cezaları; Maliye Bakanlığına bağlı muhasebebirimlerine, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığıncayetkilendirilen banka ve PTT aracılığıyla ödenebilir.
Bu Kanunun 114 üncü maddesine göre trafik idari para cezası karartutanağı düzenlemeyle yetkilendirilen personel tarafından trafik idari paracezası tahsilatı yapılamaz.
Bu Kanunun 116 ncı maddesine göre yabancı plakalı araçlarınplakasına uygulanan, ancak tebliğ edilememiş olan trafik idari para cezalarınınödenmesi hâlinde trafik idari para cezası karar tutanağının tebliğ tarihiolarak ödeme tarihi esas alınır.
Yabancı plakalı araçların plakalarına düzenlenen, ancak tebliğedilmemiş olan trafik idari para cezalarına ilişkin tutanakların tebliği vetahsiline ilişkin usul ve esaslar Maliye ve İçişleri bakanlıklarınca müşterekenbelirlenir.”
MADDE 22-2918 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Aday sürücülük
EK MADDE 17- İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süreile aday sürücü olarak kabul edilirler.
Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerininiptal edilme ve yeniden sürücü belgesi alma şartları ile diğer usul ve esaslaryönetmelikle düzenlenir.
Aday sürücülerle ilgili olarak yönetmelikte belirtilen iptaledilme şartlarının oluşması hâlinde, bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılangörevliler tarafından sürücü belgeleri iptal edilir.”
MADDE 23- 2918sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 22- Sürücü belgesi sınıfları, sürücü belgelerine aitesaslar ve sürücü adaylarında aranacak şartlar yönetmelikte belirleninceyekadar bu Kanunun 38, 39 ve 41 inci maddelerinin değişiklikten önceki halleriuygulanır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sürücü belgesi sahibi olanlarile motorlu taşıt sürücü sertifikası bulunan veya sürücü kurslarına kayıtyaptırmış olanların alacakları sürücü belgelerinin yönetmelikte belirlenen yenisınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi zorunludur. Bu belgelerindeğiştirileceği sürücü belgesi sınıfları yönetmelikle belirlenir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve buKanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirmeişlemleri İçişleri Bakanlığınca belirlenen süreler içinde tamamlanır. Budeğiştirme işlemlerinden harç alınmaz, ancak 13 Türk Lirası indirimli değerlikağıt bedeli ve bu Kanunun 131 inci maddesinin son fıkrası kapsamında da 2 TürkLirası bedel ödenir. Belirlenen süre içinde değiştirilmeyen sürücü belgelerigeçersiz sayılır. Ancak, başvuruları hâlinde, gerekli harçlar ve indirimsizdeğerli kâğıt bedeli ödendikten sonra kendilerine geçersiz sayılan sürücübelgesinin karşılığı olan yeni sürücü belgesi verilir. Bu işlemlere ait usul veesaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.”
MADDE 24-2918 sayılı Kanunun; 3 üncü maddesinde yer alan “Minibüs” tanımı, 40 ıncımaddesi, 114 üncü maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları, 119 uncumaddesinin birinci fıkrası, 120 nci maddesi ve ek 13 üncü maddesi yürürlüktenkaldırılmıştır.
MADDE 25- 14/10/1983tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 3 üncü maddesinin (c)bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) “Devlet Hava Aracı” terimi: Devletin askerlik, güvenlik,gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullandığı havaaraçları,”
MADDE 26-4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 22 nci maddesininbaşlığı “Vazgeçme, iade ve devir” şeklinde, birinci fıkrasının son cümlesi iseaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kamulaştırmayı yapanidarece kamulaştırma amacına uygun tesisat, yapı veya donatı yapıldıktan ve enaz 5 yıl kullanıldıktan sonra bu ihtiyacın ortadan kalkması nedeniylekamulaştırma amacında kullanılamayan taşınmazlar önceki mal sahibi veyamirasçılarına iade edilmez. Bu taşınmazların kamulaştırma amacı dışında idarecetasarruf edilmesi hâlinde, önceki mal sahibi veya mirasçıları tarafındanidareden herhangi bir hak, bedel veya tazminat talebinde bulunulamaz.”
MADDE 27- 2942sayılı Kanunun 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Baraj, sulama şebekeleri ve boru hatları, karayolu, demiryolu,liman ve havaalanı gibi gelecek yıllara sari büyük projelerde kamu yararıkararı kamulaştırılacak taşınmazların bulunduğu mahalle ve/veya köymuhtarlığında on beş gün süre ile asılmak suretiyle ilan edilir. Kamu yararıkararının ilan süresinin bitiminden itibaren, kamulaştırılacak taşınmazlarüzerine yapılan sabit tesisler ile dikilen ağaçların bedeli, kamulaştırmabedelinin tespitinde dikkate alınmaz. Taşınmazlardaki bu sınırlama ilantarihinin bitiminden itibaren beş yılı geçemez.”
MADDE 28- 2942sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8- Bu Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasınınson cümlesi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilenkamulaştırma işlemleri nedeniyle, kamulaştırılan taşınmazların eski malikleriveya mirasçıları tarafından bu taşınmazların geri alınması, bedel veya tazminattalebiyle açılan ve henüz kesinleşmeyen davalarda da uygulanır.”
MADDE 29- 25/10/1984tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncüfıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“y) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoringve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında; finansal kiralama şirketlerincebizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere vekiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıyadevredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayanasatılması, satan kişilere kiralanması ve devri.”
MADDE 30- 19/6/1987tarihli ve 3392 sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci maddesininelli yedinci fıkrası ile Kanuna ekli (57) sayılı listede yer alan“Çağlıyancerit” ibareleri “Çağlayancerit” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 31- 21/6/1987tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 5- Kadastrosu veya tapulaması tamamlanan çalışmaalanlarında, orman kadastrosu ya da tahdidi yapılmamış ormanlar, 4 üncü ve 39uncu maddelerde yer alan esaslar çerçevesinde kadastroya tabi tutulur.”
MADDE 32- 10/7/2003tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26- Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesine göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesialdığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunanlarabin Türk Lirası, yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesinekaydettirmeden kullananlara beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir veaynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.
b) 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı davranantaşımacılara beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir ve aynı kabahat için48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.
c) 5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetiniyapmaktan kaçınan taşımacılara beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
ç) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı davranan birtaşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi hâlinde binbeş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
d) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılarabeş yüz Türk Lirası, üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranantaşımacılara üç yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
e) 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcutaşımacılarına bin Türk Lirası, ikinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılarabeş yüz Türk Lirası, altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara üç yüz TürkLirası idari para cezası verilir.
f) 10 uncu maddesine aykırı davranan acente ve taşıma işlerikomisyoncularına bin beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir ve aynıkabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.
g) 11 inci maddesine aykırı davranarak ücret ve zaman tarifesidüzenlemeyenlere veya ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişikücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara beş yüz Türk Lirası, ücret ve zamantarifelerini görülebilecek şekilde iş yeri, terminal ve bilet satış yerlerindebulundurmayanlara iki yüz Türk Lirası idari para cezası verilir ve aynı kabahatiçin 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.
ğ) 13 üncü maddesine aykırı olarak yabancı plakalı taşıtlarınTürkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması hâlinde, taşıtsahibine veya şoförüne üç bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve aynıkabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.
h) 14 üncü maddesine aykırı davrananlara beş yüz Türk Lirası idaripara cezası verilir.
ı) 18 inci maddesi hükümlerine göre sorumluluk sigortasıyaptırmayan taşımacılara bin Türk Lirası, 18 inci maddesi hükümlerine göresorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine, ödenmesi gerekensigorta priminin on katı tutarında idari para cezası verilir.
i) 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleriyerine getirmeyen taşımacılara beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
j) 32 nci maddesine aykırı olarak terminal ve ara durak dışındayolcu indirip bindiren taşımacılara üç yüz Türk Lirası idari para cezasıverilir.
k) 5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahipolmadan faaliyet gösteren işletmecilere beş yüz Türk Lirası idari para cezasıverilir.
l) 5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahipolmadan taşıt kullanan şoförlere iki yüz, işletmecisine ise beş yüz Türk Lirasıidari para cezası verilir ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir cezaverilmez.
Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibarenbir ay içinde ödenir.”
MADDE 33-9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 2 nci maddesineaşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafındanuygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar bu Kanun kapsamı dışındadır.”
MADDE 34- 19/10/2005tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine aşağıdaki fıkraeklenmiştir.
“Kurum, bankacılık hizmetleri ve işlemleri ile 23/2/2006 tarihlive 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında yer alanbanka kartı ve kredi kartlarının, 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol veDiğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun5 inci maddesinde yazılı suçların işlenmesinde kullanılmasını önlemekle yükümlüve yetkilidir.”
MADDE 35-23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 43üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 43- Bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası, 9 uncu, 12nci, 24 üncü, 25 inci, üçüncü fıkrası hariç 26 ncı ve 44 üncü maddesi hükümleritacirlere verilen kurumsal kredi kartları hakkında uygulanmaz.”
MADDE 36- 18/4/2006tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanun uyarınca yapılan desteklemelerle ilgiliolarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden her türlüincelemeler veya adli ve idari soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar desteklemeödemelerinin yapılmaması amacıyla konulan ödeme yasakları, bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde haklarında ödemeyasağı konulan kişilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurudabulunmaları durumunda anılan Bakanlık tarafından altı ay içinde yapılacak incelemedegerçek üretim yapıldığına dair bulgu ve emarelerin tespit edilmiş olmasışartıyla kaldırılır.
25/4/2006 tarihinden itibaren desteklemelerden yararlanmak içinbaşvuruda bulunduğu hâlde, meri mevzuat uyarınca desteklemelerdenyararlanabilmek için ibrazı öngörülen makbuz, fatura ve diğer belgeleringerçeğe aykırı, usulsüz veya sahte olduğu gerekçesiyle desteklemedenyararlandırılmayanlara veya yararlandıkları destekleme tutarları aynı gerekçeile bu Kanunun 23 üncü maddesi doğrultusunda geri alınanlara, bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Gıda, Tarım ve HayvancılıkBakanlığına başvurmaları ve Bakanlık tarafından yapılan incelemede bunlarıngerçek üretim yaptığının tespit edilmesi hâlinde hak ettikleri desteklemeödemeleri yapılır. Yapılan ödemelere faiz işletilmez, masraf veya ek ödeme adıaltında herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu hükümden yararlananlardan buKanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde tahsil edilmiş olan faiz, 13/2/2011tarihli ve 6111 sayılı Kanuna göre alınan TEFE/ÜFE tutarı, katsayı tutarı vegeç ödeme zamları iade edilir. Bu hüküm yararlandıkları desteklemetutarlarının, aynı gerekçelerle geri alınması yönünde haklarında takipbaşlatılanlar için de uygulanır ve maddede öngörülen şartların oluşması hâlindehaklarındaki takip işlemlerine son verilir. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihten sonra maddenin kapsadığı dönemlere ilişkin olarak haklarında takipbaşlatılanların, takibe ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ayiçinde anılan Bakanlığa başvurmaları hâlinde bunlar da madde hükmünden aynışartlar dâhilinde yararlandırılır. Bu maddeden yararlananlara 23 üncü maddeninikinci fıkrası uyarınca uygulanması öngörülen herhangi bir hak mahrumiyetiuygulanmaz.
25/4/2006 tarihinden itibaren meri mevzuat uyarıncadesteklemelerden yararlanabilmek için başvuruda bulunan ancak ibrazı öngörülenmakbuz, fatura ve diğer belgelerin herhangi birini ibraz edememesi nedeniyledesteklemeden yararlandırılmayanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren üç ay içinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurmaları veBakanlık tarafından yapılan incelemede bunların gerçek üretim yaptığının tespitedilmesi hâlinde hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılır. Yapılan ödemelerefaiz işletilmez, masraf veya ek ödeme adı altında herhangi bir ödeme yapılmaz.
Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan vemadde hükmünden yararlananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten öncedestekleme ödemeleri ile ilgili olarak açmış oldukları davalar karşılıklıolarak sonlandırılır ve bu sebeple herhangi bir yargılama gideri ile vekâletücreti talep edilemez.
Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan veaçtıkları davalardan vazgeçenlerin bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmazve bu kararlar ile idare aleyhine hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâletücreti bulunması hâlinde bunlar idareden talep edilemez.”
MADDE 37- 16/5/2006tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28 inci maddesininsekizinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleeklenmiştir.
“Genel İdareHizmetleri Sınıfında yer alan kadrolara asaleten veya vekâleten atanan ve GenelSağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde fiilen çalışan doktor, diş hekimi veeczacılara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %700’ünügeçmemek üzere ek ödeme yapılabilir.”
MADDE 38- 5502sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“Birinci fıkraya göre müfettiş yardımcısı olarak atananlar, en azüç yıl fiilen çalışmak ve Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak kaydıylaaçılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavındabaşarılı olan müfettiş yardımcıları müfettiş kadrolarına atanırlar. Müfettişlikyeterlik sınavında başarı gösteremeyenlere yeterlik sınavından itibaren bir yıliçinde bir hak daha verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarıgösteremeyenler durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.”
MADDE 39-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinin sonuna “ile polisnasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabitutulan adaylar” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 40- 5510sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi,dördüncü fıkrasının sonuna “Ancak, Kuruma gönderilen sağlık hizmetifaturalarında yer alan işlem bedellerinin ayrıntılı belirtilemediği durumlarda,söz konusu fatura bedelinin yüzde ellisi Kurumca, kalan yüzde ellisi ise kendikurumlarınca karşılanır.” cümlesi, altıncı fıkrasından sonra gelmek üzereaşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“d) Bu fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında veya bunlarındışında herhangi bir nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan ve Türkvatandaşı olan genel sağlık sigortalılarının ve bakmakla yükümlü olduğukişilerin,”
“Birinci fıkranın (d) bendi gereğince sağlanan sağlık hizmetlerininKurumca karşılanacak bedelleri yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmetsunucularına ödenen tutarı geçemez ve bu sağlık hizmet sunucularına ödenentutarı geçen kısım, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında bulunanlarailişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, kişilerin kendilerince karşılanır. Bukişilerin 65 inci madde hükümlerine göre yapılacak giderleri karşılanmaz.”
MADDE 41- 5510 sayılıKanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİMADDE 51- Geçici 43 üncü madde kapsamında bulunanlardan süresinde müracaatetmediği için borçlanma hakkından yararlanamamış olanlar, bu maddenin yürürlüktarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri hâlinde, geçici 43 üncümaddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde borçlanma hakkından yararlandırılır.
Geçici44 üncü madde kapsamında bulunanlardan öngörülen süre içinde başvuru hakkınıkullanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2013 tarihinekadar Kuruma başvurmaları hâlinde, geçici 44 üncü madde hükümlerindenyararlandırılır.
Geçici44 üncü madde hükümleri, 28/2/1997 ile 23/4/1999 tarihleri arasında tabioldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucumemuriyetleri sona erip, 8/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Kanun uyarıncahaklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanlarhakkında da aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır ve anılan maddedeöngörülen süreler bu fıkra kapsamında bulunanlar için bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihten itibaren başlar.”
MADDE 42- 13/6/2006tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birincifıkrasının (e) bendinin birinci paragrafındaki parantez içi hükmü aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.
“(Taşınmazların;kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralamaşirketlerine satışı ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama,Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla vesözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışıve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığıkuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve butaşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. Ancaksöz konusu taşınmazların; kaynak kuruluş, kiracı veya sözleşmeden kaynaklananyükümlülüklerin yerine getirilememesi hâli hariç olmak üzere, varlık kiralamaveya finansal kiralama şirketi tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılmasıdurumunda, bu taşınmazların kaynak kuruluşta veya kiracıdaki varlık kiralamaveya finansal kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılankurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışıgerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.).”
MADDE 43-22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin BazıDisiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- 28/2/1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezalarınedeniyle memuriyetten çıkarılanlardan 28/8/1999 tarihli ve 4455 sayılıMemurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunveya bu Kanun hükümlerinden yararlanmış olanların;
a) Memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları,
b) Durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması,
c) Bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları,
ç) Üç ay içinde müracaat etmeleri,
kaydıyla yeniden göreve alınmalarında 20/12/2012 tarihli ve 6363sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki (İ) Cetvelinde yer alanatama sayısı sınırlaması uygulanmaz.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aday memur statüsündegörev yapmakta iken 1/1/1990 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) altbendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 ve 57 ncimaddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniylememurlukla ilişiği kesilip asli memurluğa atanamayanlar, bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihten itibaren üç ay içinde eski kurumlarına müracaat etmelerihâlinde, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlarıtaşımaları koşuluyla kurumlarında daha önce işgal ettikleri aynı veya benzerunvanlı kadrolara iki ay içinde atanırlar.
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları ÖğrenciDisiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyleyükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle önlisansveya lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde; bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitirmiş olanlar için bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadarbitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yılsüreyle, kamu görevlerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartıaranmaz.”
MADDE 44- 19/9/2006tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6- (1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dörtİlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tüzel kişiliğikaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde bu Kanunun 16 ncı maddesiuygulamalarına devam edilebilir. Bu yerlerde hak sahipliği, borçlandırma, yerseçimi, yer belirlenmesi, arsa satışı, arsa devri ve imar ile diğer işlereilişkin tüm uygulamalar Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.Bu fıkranın uygulanması sırasında 6360 sayılı Kanun, 10/7/2004 tarihli ve 5216sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılıBelediye Kanunu ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.
(2) Bu madde kapsamındaki taşınmazlardan mera vasfında olanlar,25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu gereğince istenilen ot bedeli alınmaksızıntahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescil edilir ve bu maddekapsamında değerlendirilir.”
MADDE 45-5543 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7- (1) Mülga 2510 sayılı Kanun hükümlerine göreSarıkeçili göçebe grubuna mensup göçebe oldukları gerekçesiyle ve tarım dışıolarak Karaman ilinde iskân edilip, kendilerine taşınmaz verilen ailelerden,evlenmek suretiyle ayrılanlar ile sonradan doğup göçebelik ile ilgili şartlarıhaiz olanlardan, 12/1/2009 tarihinde yapılan iskân duyurusu neticesinde haksahibi olarak kabul edilen aileler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren altmış gün içinde müracaat etmeleri hâlinde bu Kanun kapsamında haksahibi olarak kabul edilebilirler.
(2) Birinci fıkra dışında kalan ve mülga 2510 sayılı Kanun ile buKanun hükümlerine göre hak sahibi olarak belirlenmesine rağmen en az on yıliçinde kendilerine taşınmaz verilemeyen ailelerden, evlenmek suretiyleayrılanlar ile sonradan bu Kanunda belirtilen hak sahipliği şartlarını haizoldukları anlaşılanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıliçinde müracaat etmeleri hâlinde hak sahibi olarak kabul edilebilirler.
(3) Mülga 2510 sayılı Kanuna göre hak sahibi olanların haksahiplikleri herhangi bir koşul aranmaksızın bu Kanuna göre devam eder.”
MADDE 46- 14/3/2007tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve PaylarınDüzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6- (1) İlgili kurum ve kuruluşlardan 6132 sayılıKanun uyarınca şans oyunları tertip edenler (Türkiye Jokey Kulübü) için bumaddenin yayımı tarihinden evvel Maliye Bakanlığı tarafından yapılanincelemeler sonucunda tahakkuk ettirilen kamu payı borçları ödeninceye kadar 5inci maddede düzenlenen yatırım ve işletme giderleri üst sınırı %23 olarakuygulanır. Bu dönem içinde, anılan kamu payı borçları nedeniyle yapılanödemeler hesaplanan kamu payından mahsup edilebilir.”
MADDE 47-4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesive Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(14) 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları HasılatındanAlınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesininbirinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan kurum ve kuruluşlar, kendi görevalanına giren suçların internet ortamında işlendiğini tespit etmeleri hâlinde,bu yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı alabilirler. Erişiminengellenmesi kararları uygulanmak üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınagönderilir.”
MADDE 48-20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 10 uncu maddesinin ikincifıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasındayer alan “(c), (e) ve (f) bentlerinde” ibaresi “(c) ve (e) bentlerinde”şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 49-5737 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24- Kiraya verilen veya tahsis edilen Genel Müdürlük vemazbut vakıf taşınmaz mallarının, yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı,kullananları tarafından Genel Müdürlük adına sigortalanması zorunludur.
Vakıf kültür varlıklarının sigorta işlemlerinde bedel, Çevre veŞehircilik Bakanlığının mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabındakullanılan yapı yaklaşık birim maliyetleri V.Sınıf (D) Grubu Yapılar birimfiyatı ile taşınmazda yer alan taşınırların değeri dikkate alınarak GenelMüdürlükçe belirlenir.”
MADDE 50- 5737sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 12- 1/1/1990 tarihinden bu maddenin yayımı tarihinekadar Genel Müdürlüğün dağıtılma talebiyle açtığı dava sonucunda dağılmasınaveya dağıtılmasına karar verilen yeni vakıfların hayatta bulunan kurucularınınbirlikte başvurusu üzerine vakfın adı ve amacı aynı olmak kaydıyla bin lirakuruluş malvarlığı tahsis edilerek Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre yeni birvakıf kurulabilir.
Kurulan bu vakıflar 4721 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine görefaaliyette bulunurlar, ancak kanunla kurulan vakıf statüsünde sayılmazlar.
Dağıtılan vakfın Genel Müdürlüğe intikal eden ve hâlihazırda GenelMüdürlük tarafından tasarruf edilen taşınmazları, yeni kurulan vakfa mahkemesiciline tescilinden itibaren üç ay içinde devredilir. Devredilen mallarlailgili başkaca bir talepte bulunulamaz.”
MADDE 51-28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu BaşkanlığıKuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki“yüzde onunu” ibaresi “yüzde otuzunu” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 52-13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 621 inci maddesininsonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Bir ortağın şirketten çıkarılma sebeplerinin sonradan şirketsözleşmesine konulabilmesine dair sözleşme değişikliği, şirket sermayesinitemsil eden tüm ortakların genel kurul toplantısında oy birliği ile kararalmasıyla mümkündür.”
MADDE 53- 17/2/2011tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi BaşkanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;
a) 4 üncü maddesinin on birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan“görevlileri belirlemek ve komisyonları oluşturmak” ibaresi “ilkeleribelirlemek” şeklinde değiştirilmiştir.
b) 6 ncı maddesinin on üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesiyürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “hükümleri uyarınca harcırahödenmez.” ibaresi “hükümlerine göre sadece yol gideri ödenir.” şeklindedeğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(19) Yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstüdiploma programlarına kayıtlı öğrencilerden Başkanlıkça hizmetlerine ihtiyaçduyulanlar başvuru, tercih, sınav evrakının tanzimi ve benzeri sınavhizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmî zamanlı olarak çalıştırılabilir. Buşekilde çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabuledilmez. Kısmî zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışmakarşılığı ödenecek ücret, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğinceon altı yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgarî ücreti geçemez.Kısmî zamanlı çalışma karşılığı ücret ödenmesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve YurtlarKurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesi veyaaynı Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılması sonucunu doğurmaz.Kısmî zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma sürelerive yapılacak ücret ödemelerinin tutarı ile diğer usul ve esaslar MaliyeBakanlığının uygun görüşü alınarak Başkanlık tarafından belirlenir. Bunlarhakkında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüuygulanır ve prim ödeme yükümlüsü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme MerkeziBaşkanlığıdır. Hak sahibi olarak almış oldukları gelir ve aylıkları bu çalışmalarındandolayı kesilmez.”
c) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kuruluşlarının”ibaresinden sonra gelmek üzere “sınav evrakını saklamaya, başvuru merkezi veyasınav koordinatörlüğü hizmetlerini yürütmeye ve” ibaresi eklenmiştir.
ç) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlüktenkaldırılmıştır.
d) 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan“Kopya çektirilmesine imkân sağlayan” ibaresinden önce gelmek üzere “Bireyselveya toplu olarak kopya çeken veya” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 54-14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 28 incimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, sosyalgüvenlik kurumlarında, mahallî idarelerde, mahallî idarelerin bağlıidarelerinde, mahallî idare birliklerinde, döner sermayeli kuruluşlarda,kanunlarla kurulan fonlarda, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda,sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, kamu iktisaditeşebbüsleri ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar ilehâkim ve savcılar, kendilerinin muvafakatları alınmak kaydıyla Kurumdagörevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin sayısı Kamu DenetçiliğiUzmanı kadro sayısının yüzde yirmisini aşamaz ve bu şekilde yapılacakgörevlendirme süresi iki yılı geçemez. Ancak ihtiyaç hâlinde bu süre bir yıllıkdönemler hâlinde uzatılabilir. Kurumun bu konudaki talepleri, ilgili kurum vekuruluşlarca on iş günü içinde yerine getirilir. Bu şekilde görevlendirilen personel,kurumlarından aylıklı izinli sayılır. Bu personelin izinli oldukları sürecememuriyetleri ile ilgileri ve özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreleryükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılır ve yükselmeleri başkaca birişleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Bunların Kurumda geçirdiklerisüreler, kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır.”
MADDE 55- 20/6/2012tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncümaddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, işgüvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmişolan prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkatealarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri içinfıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmakşartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmayayetkilidir.”
MADDE 56- 6331sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.
“a) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamındaçalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikelisınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yeralan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”
MADDE 57-6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 128 inci maddesininbirinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“k) Halka açık ortaklıkların yönetim kurullarında, yönetim kuruluüyelerinin tamamının veya bir kısmının görev süresinin dolması veyaüyeliklerinin boşalması sebebiyle yönetim kurulu toplantı yeter sayısınınsağlanamaması ve görev süresi dolan veya üyeliği boşalan yönetim kuruluüyelerinin yerlerine görev sürelerinin bitimini veya üyeliğin boşalmasını takipeden 30 gün içinde yeni yönetim kurulu üyelerini seçmek üzere genel kuruluntoplanamaması veya genel kurulda yeter sayıda yönetim kurulu üyesininseçilememesi durumunda, Kurul, yerlerine halka açık ortaklık genel kuruluncayeni üyeler seçilinceye veya Kurulca başka üyeler atanıncaya kadar görev yapmaküzere yönetim kurulu toplantı yeter sayısını sağlayacak asgari sayıda, Kurulunkurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan yönetimkurulu üyelerini resen atar. Görev süresinin dolması nedeniyle boşalan halkaaçık ortaklık yönetim kurulu üyeliklerine Kurulca atamalar yapılıncaya kadar,görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri görevlerine devam eder. Kurulcayapılan resen atama sonucunda geriye kalan boş üyelikler için, kurumsal yönetimilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan, boş üye sayısının 3 katıkadar kişiyi halka açık ortaklığın ortaklarından aday göstermelerini talepeder. Kurul bu talebini ortakların halka açık ortaklıkta sahip olduğu payoranlarını dikkate alarak belirler ve bu bentteki esaslara uygun olarak atamayapar. Olağan genel kurul toplantısını kanuni süresi içinde üst üste iki hesapdönemi içinde yapmayan ve yönetim kurulu üyeleri kısmen veya tamamen Kurulcayukarıdaki fıkralar uyarınca atanmış halka açık ortaklıklarda genel kurulunyetkileri YTM tarafından kullanılabilir. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usulve esaslar Kurulca belirlenir.”
MADDE 58- 14/3/2013tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 17- Rüzgar enerjisine dayalı üretim faaliyeti içinyapılmış lisans başvurularından Kurul kararı ile lisans verilmesi uygunbulunmuş, ancak uygun bulma kararında belirtilen yükümlülüklerini yerinegetiremediğinden dolayı, bu maddenin yürürlük tarihinden önce lisans başvurusureddedilmiş tüzel kişilerin bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir ayiçinde Kuruma başvurması ve TEİAŞ veya elektrik dağıtım şirketleri tarafındanuygun bağlantı görüşlerinin devam ettiğinin tevsik edilmesi hâlinde bu kapsamagiren tüzel kişilerin başvuruları önlisans başvurusu olarak kabul edilir ve buKanunda belirtilen yükümlülükleri tamamlamaları koşuluyla ilgili tüzel kişilereönlisans verilir. Bu madde kapsamında başvuran tüzel kişilerin daha önce iratkaydedilmiş olan teminatları iade edilmez.”
MADDE 59- 13/12/1983tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile son fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve dördüncüfıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Defterdarlık Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılıKanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak en az dört yıllıkeğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile Bakanlığın görev alanınagiren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezunolmak ve yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekir. DefterdarlıkUzman Yardımcılığı yarışma sınavı, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur.”
“Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarının mesleğealınmaları, yarışma ve yeterlik sınavları, komisyonların oluşumu,yetiştirilmeleri, atanmaları, eğitimleri, çalışma ve görevlendirilmelerineilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”
“Bakanlık merkez teşkilatında daire başkanı, genel müdüryardımcısı ve başkan yardımcısı veya taşra teşkilatında defterdar kadrolarındatoplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bukadrolardan birinde bulunmak şartıyla Maliye Uzmanı kadrosuna atanabilir.”
MADDE 60- 178sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasınınbirinci cümlesinde yer alan “dört” ibaresi “altı” şeklinde, dördüncü ve beşincifıkraları ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Vergi Müfettişleri, en az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk,siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ileyönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliğiYükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olup,sınavın yapıldığı tarih itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olan veyapılacak özel yarışma sınavını kazananlar arasından, Bakan onayı ile mesleğeVergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanır.
Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındakibaşarı sırasına göre en başarılı yüzde beşi 20 nci maddenin ikinci fıkrasının(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında görevlendirilir.Giriş sınavında ilk yüzde beşe giremeyenler 20 nci maddenin ikinci fıkrasının(a) bendinde belirtilen grup başkanlığında görevlendirilir.”
“Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, grup başkanlıklarınıngörev alanları, performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetimiile Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları,yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, grup başkanlıklarındagörevlendirilmeleri ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslaryönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 61- 178sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi başlığıyla birlikteaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yapılamayacak işler
EK MADDE 30- Vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerindenayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıliçinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veyaortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylıolarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangibir görev veya iş alamazlar, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest MuhasebeciMali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşmedüzenleyemezler. Bu yasağa riayet etmeyenler hakkında 2/10/1981 tarihli ve 2531sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunhükümleri uygulanır.”
MADDE 62- 178sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 32 nci maddesine aşağıdaki fıkraeklenmiştir.
“Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığınaait bölümüne eklenmiştir.”
MADDE 63- 178sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 33 üncü maddesi başlığıyla birlikteaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sözlü sınavı
EK MADDE 33- 43 üncü madde, ek 29 uncu madde ve 10/12/2003 tarihlive 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi uyarıncayapılacak giriş sınavlarının sözlü aşaması ile 42 nci maddenin (c) fıkrasıuyarınca yapılacak sınavların sözlü aşaması, adayın;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakemegücünün,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış vetepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav komisyonu, adaylarhakkında yukarıda yazılı özelliklerin her biri için değerlendirme yapar.Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bununharicinde sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.”
MADDE 64-8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel MüdürlüğününTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesininbirinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“i) Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek,Basın Kartı Komisyonunun sekretarya faaliyetlerini yürütmek,
j) Türkiye Medya Veri Tabanını oluşturmak ve güncel kalmasınısağlamak için gerekli tedbirleri almak,
k) Basın yayın alanına yönelik yerli ve yabancı basın mensuplarıiçin meslek eğitimleri düzenlemek maksadıyla eğitim merkezi kurmak.”
MADDE 65- 231sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“MADDE 12- Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğinin görevlerişunlardır:
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamuİdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkinKanun Hükmünde Kararname hükümleri kapsamındaki tüm iş ve işlemleri, söz konusuKanun Hükmünde Kararnamede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek.”
MADDE 66-22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel RejimininDüzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı MaddelerininYürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesiyürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 67- 399sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi başlığıyla birlikteaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Diğer İzinler
MADDE 23- Sözleşmeli personelin mazeret, refakat, hastalıkizinleri ile ücretli veya ücretsiz izinleri hakkında kadroları ekli 1 sayılıcetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır.”
MADDE 68-3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat veGörevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkraeklenmiştir.
“(3) Kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan ilmerkezlerinde temsilcilik açılabilir. Bu temsilciliklerin açılmasına BakanlarKurulu yetkilidir.”
MADDE 69- 634sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasınaaşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Mülga 5916 sayılıKanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında yapılan Avrupa Birliği İşleriUzmanlığı sınavı sonucuna göre ataması yapılanların sınav sonucuna ilişkinhakları saklı olup, bunlar da Bakanlık için ihdas edilen aynı unvanlı kadrolarabulundukları kadro dereceleri ile hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmışsayılır.”
MADDE 70-3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat veGörevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- (1) Bakanlık bünyesinde; gençlerin sosyal, ekonomikve siyasal alanlarda topluma aktif katılımlarını ve kişisel gelişimlerinisağlamak, gençlik alanında üretilecek politikalara katkıda bulunmak, ulusal veuluslararası çalışma ve projeler uygulamak, gençler ve gençlik alanındafaaliyet gösteren organizasyonlar arasında koordinasyona yardımcı olmak vegençlerin karar alma ve uygulama süreçlerine katılımını artırmak amacıylagençlerin oluşturduğu veya gençlik alanında faaliyette bulunan dernekler,vakıflar, federasyonlar, konfederasyonlar, gençlik kulüpleri, öğrencikonseyleri, kent konseyi gençlik meclisleri ve benzeri organizasyonların üye olabileceğiTürkiye Ulusal Gençlik Konseyi kurulur. Konseyin faaliyetlerinigerçekleştirebilmesi için Bakanlık bütçesine yeterli ödenek konulur.
(2) Konseyin kurulması, işleyişi, yönetimi, görevleri vedenetimine ilişkin hükümler ile Konseyin çalışma usul ve esasları ve sairhususlar Bakanlar Kurulunca düzenlenir.”
MADDE 71- 26/9/2011tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeliİdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun HükmündeKararnamenin 1 inci maddesine “genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri”ibaresinden sonra gelmek üzere “(Türkiye Büyük Millet Meclisi,Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve SavcılarYüksek Kurulu ve Sayıştay dâhil)” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 72-26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim StandartlarıKurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;
a) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “haftada en az”ibaresi “en az iki haftada” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “süresi”ibaresi “yedi gün” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “düzenleme vedenetleme mahiyetindeki kararları, tekemmül etmesinden itibaren” ibaresi“kararları, karar tarihinden itibaren kesinleşir ve düzenleme ve denetlememahiyetinde olan kararlar” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü ve onuncu fıkralarıyürürlükten kaldırılmıştır.
b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi yürürlüktenkaldırılmıştır.
c) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan“Kurul tarafından” ibaresi “Bakan tarafından” şeklinde, 13 üncü maddesinde yeralan “üç Başkan Yardımcısı” ibaresi “Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafındanüç başkan yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 73- a)27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;
1) Ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “CumhurbaşkanlığıGenel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı”ibaresi “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanlığı İdari Teşkilatı” şeklinde değiştirilmiştir.
2) Ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan“Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıİdari Teşkilatı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı” şeklinde, aynı bentte yer alan“aşılmamak suretiyle ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” ibaresi“aşılmamak kaydıyla ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” şeklindeve anılan maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri ile ikincifıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal BorAraştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme veDestekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, kalkınmaajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarına ilk defa veyayeniden atanan genel müdür, genel sekreter, genel müdür yardımcısı ve genelsekreter yardımcısı unvanlı personel ile uzman unvanlı meslek personeline,ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim,zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altındaolursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamındayapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; genel müdürve genel sekreterler için bakanlık genel müdürü, genel müdür yardımcısı vegenel sekreter yardımcıları için bakanlık genel müdür yardımcısı, uzman unvanlımeslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlıolarak malî haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülenödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez.
ç) (b) ve (c) bentlerinde yer alan idarelerde istihdam edilenpersonelden anılan bentlerde emsali belirlenmemiş olan personele, ilgili mevzuatıuyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat,ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsunyapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütünayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı, ilgili kurumun önerisiDevlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerineBakanlar Kurulunca belirlenecek emsali Devlet memuruna ilgili mevzuatındakadrosuna bağlı olarak malî haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamındayapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez. Emsalalınacak memur unvanlarının tespitinde, kadro veya pozisyon unvanları ile ifaettikleri görevler itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardakiaynı veya benzer görevlerin aynı veya benzer kadro, unvan veya derecesi dikkatealınır.
d) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadro vepozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanacak personelin zam ve tazminatlarıhakkında 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan BakanlarKurulu kararı hükümleri uygulanır.
Diğer mevzuatın bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.”
3) Geçici 15 inci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“b) Ek 12 nci maddenin ikinci fıkrasıyla 31/12/2011 tarihiitibarıyla yürürlükten kaldırılan 5952 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncüfıkrası ile 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci veüçüncü cümlelerinde yer alan hükümlerin, ek 12 nci maddenin ikinci fıkrasınınyürürlüğe girdiği tarihte anılan hükümler uyarınca yapılan ödemelerdenyararlanan personel bakımından uygulanmasına 31/12/2014 tarihine kadar devamedilir.”
b) 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 incimaddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Uzman ve Denetçi istihdamı
MADDE 31- (1) Bakanlık merkez teşkilatının ilgili hizmetbirimlerinde Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ileAile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilir.
(2) Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarakaşağıdaki şartlar aranır:
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler,iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile hizmetbirimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretimkurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabuledilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezunolmak.
b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
(3) Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmakve istihdam edildikleri birim tarafından belirlenecek konulardahazırlayacakları tezin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesikaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içindetezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veyayeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilâve süre verilir.Yeterlik sınavında başarılı olanların Aile ve Sosyal Politikalar Denetçisikadrolarına atanabilmeleri, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî(C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen veuluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibarenen geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılıolamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazeretiolmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkıverilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defahazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarıgösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dilyeterliliği şartını yerine getirmeyenler Denetçi Yardımcısı unvanını kaybederve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
(4) Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri,yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile diğer hususlaryönetmelikle düzenlenir.”
c) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve TeknolojiBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;
1) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“(3) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usulve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları,bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğerhususlar yönetmelikle belirlenir.”
2) 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı
MADDE 31- (1) Bakanlık merkez teşkilatında, görev alanına girenkonularda çalıştırılmak üzere Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ile Sanayi veTeknoloji Uzman Yardımcısı istihdam edilir.”
ç) 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve HayvancılıkBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncümaddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usulve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları,bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğerhususlar yönetmelikle belirlenir.”
d) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve ŞehircilikBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncümaddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usulve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları,bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğerhususlar yönetmelikle belirlenir.”
e) 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri BakanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesininüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usulve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları,bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğerhususlar yönetmelikle belirlenir.”
f) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı Avrupa Birliği BakanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin62 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EXPO 2020
MADDE 62- (1) EXPO 2020’ye ev sahipliği yapacak kentinbelirlenmesi amacıyla 2013 yılında Uluslararası Sergiler Bürosu genel kurulundayapılacak seçimlerde, İzmir ilinin ülkemiz adına sürdürdüğü adaylığınınbaşarıyla sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere, özelhukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliği haiz EXPO 2020 İzmir YönlendirmeKurulu kurulmuştur.
(2) Yönlendirme Kurulunun organları Yürütme Komitesi ve GenelSekreterliktir.
(3) Yönlendirme Kurulunun gelirleri şunlardır:
a) Genel bütçeden ayrılacak ödenek
b) İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2012 ve 2013 bütçelerine buamaçla konulan ödenek
c) İzmir İl Özel İdaresinin 2012 ve 2013 bütçelerine bu amaçlakonulan ödenek
ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir Ticaret Odası, Egeİhracatçılar Birliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından 2012 ve 2013yıllarında aktarılan tutarlar
d) Her türlü naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri
e) Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak nakdî ve ayni bağış veyardımlar
f) Faiz ve diğer gelirler
(4) Gelirler ulusal bankalardan birinde bu amaçla açılacak hesaptatoplanır. Hesap açmaya, kapamaya veya hesapta toplanan tutarları nemalandırmayaYürütme Komitesi Başkanı yetkilidir. Başkan, bu yetkilerini kısmen veya tamamenYürütme Komitesinin diğer üyelerinden birine veya Genel Sekretere devredebilir.
(5) Bu madde kapsamına giren mal ve hizmet alımları ile her türlüişlemlerde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleriuygulanmaz. Alım, satım ve kiralama işlemleri ile yapılacak harcamalardauygulanacak usul ve esaslar Yönlendirme Kurulunca belirlenir.
(6) Kurulun ve organlarının oluşumu ve çalışma esasları, Kurula veYürütme Komitesine üye olarak katılacak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplumkuruluşları ve diğer gerçek veya tüzel kişiler ile bu maddenin uygulanmasınailişkin diğer hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.
(7) İzmir’in adaylığının Uluslararası Sergiler Bürosu GenelKurulunca kabulü hâlinde Yönlendirme Kurulu, EXPO 2020 İzmir ile ilgiliişlemleri yürütmek üzere yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar faaliyetlerinedevam eder.
(8) İzmir’in adaylığının Uluslararası Sergiler Bürosu GenelKurulunca kabul edilmemesi hâlinde Yönlendirme Kurulunun hesaplarında bulunantutarlar ile taşınırlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen usul ve esaslarçerçevesinde tasfiye edilir.”
g) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim BakanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;
1) 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.
“Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütünbelge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve parahükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına veincelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir.”
2) 40 ıncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlaraek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat,hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletmefakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmeliklebelirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YükseköğretimKurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak.
b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
(3) Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmakve istihdam edildikleri birim tarafından belirlenecek konulardahazırlayacakları tezin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesikaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içindetezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veyayeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.Yeterlik sınavında başarılı olanların Millî Eğitim Denetçisi kadrolarınaatanabilmeleri, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C)düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen veuluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibarenen geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılıolamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazeretiolmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkıverilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defahazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarıgösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dilyeterliliği şartını yerine getirmeyenler Denetçi Yardımcısı unvanını kaybederve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
(4) Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri,yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile diğer hususlaryönetmelikle düzenlenir.”
ğ) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik veHaberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun HükmündeKararnamenin;
1) 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“(2) Denetim Hizmetleri Başkanlığının ve müfettişlerin çalışmausul ve esasları ile müfettiş yardımcılarının mesleğe alınmaları,yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile diğerhususlar yönetmelikle düzenlenir.”
2) 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleriaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Hangi hâllerde uygulanacağını açıkça belirtmek kaydıyla;uyarma, geçici faaliyet durdurma ve yetki iptali şeklinde idari müeyyideleröngörmek ve ihlal edenlere belirlenen idari müeyyideleri uygulamakla görevli veyetkilidirler.
b) Hangi hâllerde uygulanacağını ve miktarını açıkça belirtmekkaydıyla; 7 nci maddede yer alan hizmet birimi beş bin Türk Lirasına kadar, 8inci ve 11 inci maddelerde yer alan hizmet birimleri iki yüz elli bin TürkLirasına kadar, 12 nci maddede yer alan hizmet birimi beş yüz bin Türk Lirasınakadar, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yer alan hizmet birimleri ise beş milyonTürk Lirasına kadar idari para cezası uygulaması öngörmek ve ihlal edenlerebelirlenen miktarda idari para cezası karar tutanağı düzenlemek veyadüzenletmekle görevli ve yetkilidirler.”
h) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve BağlıKuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;
1) 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleriaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek veya göreviningereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmalveya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede olmayan engelliliğinesebebiyet verenlerin üç aydan bir yıla kadar meslekten geçici men edilmesinekarar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde verilecek cezalardaalt ve üst sınırlar iki katı olarak uygulanır.
ç) Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek veya göreviningereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmalveya gecikme göstererek bir kişinin ağır engelliliğine veya ölümüne sebebiyetverenlerin bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. Bufiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde meslekten sürekli men kararı verilir.”
2) 44 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarakaşağıdaki şartlar aranır:
a) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının görev alanına giren veyönetmelikle belirlenen alanlarda en az dört yıllık lisans eğitimi verenyükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulutarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak.
b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
(3) Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmakve istihdam edildikleri birim tarafından belirlenecek konulardahazırlayacakları tezin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesikaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içindetezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veyayeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.Yeterlik sınavında başarılı olanların Sağlık Denetçisi kadrolarına atanabilmeleri,Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dilyeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliğibulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içindesahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeyehak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara,bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içindetezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabuledilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkınıkullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerinegetirmeyenler Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta veya bağlıkuruluşlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
(4) Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri,yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile diğer hususlaryönetmelikle düzenlenir.”
3) 47 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilengörevleri, e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve daha hızlıbiçimde yerine getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağlık kurum vekuruluşlarından; sağlık hizmeti alanların, aldıkları sağlık hizmetinin gereğiolarak ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna vermek zorunda oldukları kişiselbilgileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıtaylatoplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkilidir.
(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları işlediği kişisel sağlıkverilerini ilgili üçüncü kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları ile ancak bu kişive kurumların bu verilere erişebileceği kanunen yetkili olması hâlindegörevlerini yapmalarına yetecek derecede paylaşabilir.
(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilengörevleri yerine getirebilmek için gereken bilgileri, kamu ve özel ilgili bütünkişi ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. İlgili kişi ve kuruluşlar istenilenbilgileri vermekle yükümlüdür.”
ı) 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve TarihYüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yüksek Kurum ve Kurumlar, millî savunma ve millî güvenliğeilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, görev alanıyla ilgili olarak gerekligördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzelkişilerden Başbakan veya ilgili Bakan aracılığıyla istemeye yetkilidir.Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek vetüzel kişiler, bu bilgileri zamanında ve eksiksiz vermekle yükümlüdür. Buşekilde elde edilen bilgilerden ticarî sır niteliğinde olanların gizliliğikorunur.”
i) 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekildeyeniden düzenlenmiş ve (C) bendinde yer alan “35 yaşını bitirmemiş” ibaresi“otuz beş yaşını doldurmamış” şeklinde değiştirilmiştir.
“Kaymakam adaylığıyazılı sınavına daha önce mülakatta üç defa başarısız olanlar katılamaz.”
j) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dışında kalan kadrolu veyasözleşmeli personelin” ibaresi “haricindeki kadrolu veya sözleşmeli personelin”şeklinde değiştirilmiştir.
k) 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri GenelMüdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikincifıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“DSİ’de istihdam edilecek Müfettiş Yardımcılarının giriş veyeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetkive sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar ile Teftiş KuruluBaşkanlığının çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar yönetmeliklebelirlenir.”
l) 657 sayılı Kanunun;
1) Ek 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 40- Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmaksuretiyle alınan ve 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının(11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacakolan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yeralan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavınınyapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamışolmak şeklinde uygulanır.
Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul vekuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyleyapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır.”
2) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdareHizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendinde yer alan “denetmen yardımcısı”ibaresinden sonra gelmek üzere “veya uzman yardımcısı” ibaresi eklenmiş, eki(IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasında yer alan “Türk İşbirliğive Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı,” ibaresi “Türk İşbirliği ve KoordinasyonAjansı Başkanlığı Daire Başkanı,” şeklinde değiştirilmiştir.
m) 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve KöyişleriBakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi HakkındaKanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan“Bakanlık kadro ve pozisyonlarında çalışan personelden” ibaresi “Bakanlık kadrove pozisyonlarında bulunan personelden” şeklinde değiştirilmiştir.
n) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun;
1)1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE1- Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursaolsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigortakolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlarveya nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmakkaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğunakarar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devamettiği müddetçe (1.620) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ileçarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.
Birincifıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirlertoplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylıkgelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylıknet tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlamasımümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.
65yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.”
2)2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE2- 65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra;
a)Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelliolduklarını ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ilekanıtlayan, 18 yaşını dolduran Türk vatandaşı engellilerden; sosyal güvenlikkuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelirveya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısındanzorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafakabağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenleremuhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (4.860) gösterge rakamının memur aylıkkatsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda,
b)İlgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelliolduklarını kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve talebine rağmen Türkiye İş Kurumutarafından işe yerleştirilememiş olan Türk vatandaşlarından; sosyal güvenlikkuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veyaaylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunluolarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış yada nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma veDayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâlidevam ettiği müddetçe (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ileçarpımından bulunacak tutarda,
aylıkbağlanır.
Nafakabağlanan veya nafaka bağlanması mümkün olanlar ile sosyal güvenlikkuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun gelir veyaaylık hakkından yararlanan durumunda ya da uzun vadeli sigorta kollarıaçısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışan durumundakendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan engelli çocuklar hariç olmakkaydıyla; Türk vatandaşı olan, 18 yaşını tamamlamamış ve ilgili mevzuatıçerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli oldukları kanıtlanmışdurumundaki engelli yakınlarının bakımını üstlenen Türk vatandaşlarından, herne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiylehane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükleriçin belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden daha az olanve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna kararverilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe ve bakım ilişkisini fiilengerçekleştirmeleri kaydıyla, (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısıile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.
Birincifıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına giren engellilerden veya ikinci fıkragereğince aylık bağlanacak engelli yakınlarından, her ne nam altında olursaolsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişibaşına düşen ortalama aylık gelir tutarı, 16 yaşından büyükler için belirlenmişolan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynıtutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez vekendilerine aylık bağlanamaz.
65yaşın doldurulmasından önce bu madde hükümlerine göre bağlanmış olan aylıklarınaynı şekilde ödenmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre aylıkbağlananlardan başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadarengelli olduklarını ilgili mevzuatına göre alacakları sağlık kurulu raporu ilekanıtlayanlara da birinci fıkranın (a) bendine göre aylık bağlanır. Aylıkbağlanmasına esas teşkil eden engellilik oranı değişen kişilerin aylıklarıdurumlarına göre yeniden tespit olunur. Engellilik oranı, bu Kanuna göre aylıkbağlanması gereken oranın altına düşen kişiler ile üçüncü fıkrada belirtilenaylık ortalama gelir tutarından fazla gelir elde etmeye başlayan kişilerinaylıkları kesilir.
İkincifıkra kapsamına giren 18 yaşından küçük engelliler, 5510 sayılı SosyalSigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birincifıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamına girenlere ilişkinhükümler çerçevesinde genel sağlık sigortasından yararlandırılır. Buengellilerin bakımı amacıyla ikinci fıkraya göre aylık bağlanacak kişilerdengenel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1)numaralı alt bendi kapsamında kabul edilir.
Birincifıkra hükümlerine göre aylık almaya hak kazanacak şekilde engelli olduğunubelgeleyen ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yetim olarak aylık veyagelir almakta olan çocuklardan bu kurumlardan aldıkları aylık veya gelirtoplamı tutarları, bu madde gereğince durumlarına göre ödenebilecek tutardandaha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından (birdenfazla sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlar için yalnızca tercihedecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından) ödenir ve bu şekilde ödenentutarlar Hazineden tahsil edilir.”
3)3 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “Emekli Sandığına” ibaresi, “SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına” şeklinde, ikinci fıkrasında geçen “SosyalGüvenlik Kurumu” ibaresi, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” şeklinde ve 4üncü maddesinde geçen “usul ve kullanılacak belgeler, Maliye ve Sosyal GüvenlikBakanlıklarınca” ibaresi “usul ve esaslar ile kullanılacak belgeler, MaliyeBakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından” şeklindedeğiştirilmiştir.
4)8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve mevcut dördüncüfıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”şeklinde değiştirilmiştir.
“1inci ve 2 nci maddelerin kapsamına girenlere Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığınca aylık bağlanır ve Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaVakıfları, gerektiğinde; aylık almak için başvuranların kendilerinin ve nafakayükümlülerinin gelir, yaşam düzeyi ve varlıkları hakkında, belirleyeceğiyöntemlerle inceleme yapmaya ve yaptırmaya, özel veya resmi idare, müessese veortaklarından ve şahıslardan bilgi ve belge istemeye yetkilidir.
Aylıkbağlanmasında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal incelemeraporları ve gerektiğinde sağlık kurulu raporları da dikkate alınarakilgililerin bu Kanuna göre aylık bağlanması şartlarını haiz oldukları yönündeverilmiş kararlar esas alınır. Aylık bağlama işlemi sırasında veya aylıkbağlandıktan sonra yapılacak incelemeler sonucunda, aylık bağlama kararınıetkileyebilecek yanlışlık veya eksikliklerin tespit edilmesi hâlinde, bu durumilgisine göre Vakıflara, aylık bağlanana veya bağlanacak olana ve gerektiğindeilgili idarelere Vakıf veya Bakanlık tarafından bildirilir. Aylık bağlanmışveya bağlanacak olanlara yapılacak bildirimlerin iadeli taahhütlü posta ilegönderilmesi esastır. Aylık bağlanmış olanlarla ilgili eksikliklerin veyayanlışlıkların giderilmemesi hâlinde, tebligat tarihinden itibaren üç aylıksürenin sona erdiği tarihin içinde bulunduğu ödeme döneminin sonunda aylıkkesme veya düzeltme işlemi yapılır ve fazla ödenen tutarlar geri alınır. Aylıkbağlanmasına esas rapor ve belgeleri gerçeğine aykırı olarak düzenleyenler ilebu nitelikteki rapor ve belgelere dayanarak aylık aldığı tespit edilenlerhakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göreişlem yapılır.”
5)Geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİMADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Kanun kapsamında yersizveya fazla ödenmiş aylıklar sebebiyle ilgililer adına çıkarılmış olan borç vepara cezaları ile bunlara ilişkin faizler terkin edilmiş sayılır ve haklarındaherhangi bir adli, idari ve icrai takibat yapılmaz.”
6)Ek 1 inci maddesi ile ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlüktenkaldırılmıştır.
o) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;
1) 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“İş Müfettişi Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usulve esasları, İş Müfettişliğine yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları,bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğerhususlar yönetmelikle belirlenir.”
2) 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“Yurt dışı sürekli göreve, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları,Bakanlık merkez teşkilatında ve bağlı ve ilgili kuruluşlarında daire başkanı yada daha üst görevlerde bulunanlardan bu görevlerde en az 1 tam yıl çalışmışolanlar, Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez teşkilâtındamesleğe yarışma sınavıyla girmiş olanlardan yeterliklerini aldıktan sonra en az7 yıl çalışmış olanlar, çıkarılacak yönetmelikle belirlenen esaslar dâhilindeatanabilirler. Yurt dışı görev süresi en çok üç yıldır; bu süre hizmetingerektirdiği hâllerde Bakan onayı ile bir yıla kadar uzatılabilir. Yurt dışıkadrolarına atanacakların, atanma tarihinde yönetmelikte belirtilen yabancıdillerin birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C)düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen veuluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması zorunludur.Ancak, Türkçe’nin ve Türk lehçelerinin konuşulduğu ülkelere sürekli görevleatanma durumunda yabancı dil belgesi şartı aranmaz. Yurt dışı atamalarınailişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”
3) Ek 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeeklenmiştir.
“EK MADDE 3- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İşSağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü kadrolarında görev yapan tabiplere; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazaları ve meslekhastalıklarının önlenmesine ilişkin proje ve araştırma ile sağlık gözetimiçalışmalarının yapılması, sonuç raporlarının üretilmesi, sektörel meslekhastalıkları rehberinin hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz,teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, iş yeri hekimi, iş güvenliğiuzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve belgelendirilmeleri, çalışmaortamına yönelik gerekli kontrol, inceleme ve araştırmalar ile fiziksel,kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuvar analizleri gibi işsağlığı ve güvenliği hizmetlerine yönelik yapmış olduğu hizmetler esas alınmaksuretiyle Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde en yüksek Devlet memuruaylığının (ek gösterge dâhil) %400’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılır. Eködemeye hak kazanılmasında ve ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümleruygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Bu maddekapsamında ödeme yapılan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9uncu maddesine göre ödeme yapılmaz.”
ö) 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii KaynaklarBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;
1) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.
“Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütünbelge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve parahükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına veincelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir.”
2) 31/A maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.
“Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindesayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler,iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislikfakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenenfakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabuledilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılığına atananlar, en azüç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birim tarafından belirlenecekkonularda hazırlayacakları tezin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabuledilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresiiçinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmalarıveya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.Yeterlik sınavında başarılı olanların denetçi kadrolarına atanabilmeleri,Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dilyeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliğibulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içindesahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeyehak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara,bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içindetezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabuledilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkınıkullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerinegetirmeyenler Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder veBakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri,yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile diğer hususlaryönetmelikle düzenlenir.”
p) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun;
1)8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dördüncü cümlesi ile ikincifıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, (c) bendindensonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“Bu planlar onay tarihinden itibarenbelediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerininternet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.”
“Onay tarihinden itibaren valilikçetespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir aysüreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.”
“ç)Bakanlıkça belirlenen tanımlar ve esaslara göre hazırlanıp onaylanan halihazırharitalar, plan, plan değişikliği ve revizyonları, parselasyon planları, yapıruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri ile imar mevzuatına konu edilen diğercoğrafi veri ve bilgilerin, ilgili
idareler ile kurum ve kuruluşlarca;Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ve sayısal olarak;üretilmesi, elektronik ortamda ilan edilmesi, Bakanlıkça tesis edilecekelektronik ortam üzerinden paylaşılması, arşivlenmesi ve güncellenmesizorunludur. Yapı ruhsatına ilişkin işlemlerde bu veriler esas alınır.
d)Arazi kullanımı ve yapılaşmada sadece mekânsal strateji planları, çevre düzeniplanları ve imar planları kararlarına uyulur. Üst kademe planları Bakanlıkçaonaylanan bu Kanunun istisnası olan alanlar ile korumaya yönelik diğer özelkanunlara tabi alanlara ilişkin alt kademe planların onay, askı ve kesinleşmeişlemleri bu Kanunun 9 uncu maddesine göre gerçekleştirilir. Alt kademeplanların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıliçinde ilgili idarece üst kademe planlara uygun hale getirilmesi zorunludur.Aksi halde, üst kademe planları onaylayan kurum ve kuruluşlar alt kademeplanları en geç altı ay içinde uygun hale getirir ve resen onaylar. Bu süreiçinde ruhsat işlemleri, yürürlükte olan uygulama imar planına göregerçekleştirilir. Bu bent uyarınca yapılacak işlemlerde bu maddenin (c) bendihükümlerine uyulur.
e)Kamu kurum ve kuruluşları veya plan müellifleri; ilgili kamu kurum vekuruluşlarından plana ilişkin görüşlerini alır. Kurum ve kuruluşlar,görüşlerini en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır. Görüş bildirilmesiiçin etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması gereken hallerde ilgilikamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine otuz günü geçmemek üzere ilave süreverilir. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuzbir görüşün bulunmadığı kabul edilir.
f)Kentsel asgari standartlar, Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda çevredüzeni planı ile belirlenebilir. Uygulamaya ilişkin kararlar, yöreninkoşulları, parselin bulunduğu bölgenin genel özellikleri, yapının niteliği veihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, çevreye etkisi dikkate alınarakve ölçüleri verilerek Bakanlıkça belirlenen esaslara göre uygulama imarplanında belirlenir.
g)Bakanlık; ilgili idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişiler tarafından yapılan mekansal planlamaya, harita ve parselasyona, etüt veprojelendirmeye, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni düzenlemeye, enerji kimlikbelgesi hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemler ile yapı malzemelerini;denetlemeye, aykırılıklar hakkında işlem tesis etmeye, aykırılıkları gidererekmevzuata uygun hale getirmeye yönelik değişiklik yapmaya ve onaylamaya, yapıtatil tutanağı tanzim etmeye, mühürlemeye, yıkım kararı almaya ve yıkımıgerçekleştirmeye, ilgililer hakkında idari yaptırım kararı vermeye yetkilidir.Bu görevlerden, yapı tatil tutanağı tanzim etmeye, mühürlemeye ve yıkımkararına ilişkin rapor düzenleme işi ile denetlemeye ilişkin görevler,Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında, denetçi belgesini haiz personeltarafından gerçekleştirilir. İlgililer Bakanlık denetçileri tarafındanistenilen her türlü bilgi ve belgeyi, istenilen süre içerisinde vermekzorundadırlar. Bakanlık denetçilerinin seçimi, eğitimleri, görev, yetki vesorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.
ğ)Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen,nüfusu 5.000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdekiuygulamalar, büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça,uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27 nci madde hükümlerine göre yürütülür.Kırsal alanlarda iş yeri açma ve çalışma izni; kadimden kalan veya yapıldığıtarihteki mevzuat kapsamında yola cephesi
olmaksızın inşa edilen yapılar ile köyyerleşik alanlarda kalan yapılara kırsal yapı belgesine, yerleşik alan sınırıdışındaki diğer yapılara ise yapı kullanma izin belgesine göre verilir.Köylerde bulunan konutlarda, iş yeri açma ve çalışma izni alınarak evpansiyonculuğu yapılabilir. Kamuya ait bir yaya veya taşıt yoluna cephesağlanmadan yapı inşa edilemez, parsel oluşturulamaz. Yerleşme ve yapılaşmaözellikleri, mimari doku ve karakteri, gelişme düzey ve potansiyeli açısındanönem arz eden köylerde bu özellikleri korumak, geliştirmek ve yaşatmak amacıylamuhtarlık katılımı ile ilgili idarelerce köy tasarım rehberleri hazırlanabilir.Köy tasarım rehberleri ilgili idare meclisi kararı ile onaylanır ve uygulanır.
h)Köylerde ve kırsal özellik gösteren diğer yerleşmelerde yapıların etüt veprojeleri ilgili idarenin veya Bakanlığın taşra teşkilatının mimar vemühendisleri tarafından hazırlanabilir. Bakanlıkça; bu Kanun kapsamındakiyerleşmelere ilişkin enerji verimli, iklim duyarlı ve ekolojik özellikli planve projeler hazırlanabilir veya hazırlattırılabilir, bu nitelikli yapılar inşaedilebilir veya uzun vadeli kredilendirilmek suretiyle desteklenebilir.
ı)Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilenyetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşunvize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onayyaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşlarınbüro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez.Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez.
i)İdarelerce onaylanmış; mevcut durumu gösteren halihazır haritalar, parselasyonplanları ile teknik ve idari düzenlemeleri içeren bu Kanun kapsamındakiplanların değişiklik ve revizyonlarında ilk müellifin görüşü veya izni aranmaz.
j)İlgili idareler, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre mimari estetik komisyonukurar. Komisyon, yapıların ve onaylı mimari projelerinin özgün fikir ifade edipetmediğine karar vermeye yetkilidir. Özgün fikir ifade etmeyenlerde yapılacakdeğişikliklerde ilk müellifin görüşü aranmaz. Özgün fikir ifade eden mimarlıkeser ve projelerinde; eser sözleşmesinde işleme izni verilenler ile eserinbütünlüğünü bozmadığına, estetik görünümünü değiştirmediğine, teknik, yönetselamaçlar ve kullanım amacı nedeniyle zorunlu olduğuna karar verilen değişikliklermüellifinin izni alınmaksızın yapılabilir. Bu durumda ilk müellif tarafındantalep edilebilecek telif ücreti; ilgili meslek odasınca belirlenen mimari projeasgari hizmet bedelinin, tamamlanan yapılarda yüzde yirmisini, inşaatı sürenyapılarda yüzde on beşini geçemez.”
2) 27 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar
MADDE 27- Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köyyerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesisniteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlıyapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber,köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkıtarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılariçin yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi,muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimariözelliklere, fen, sanat ve sağlık
kurallarına uygunolması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar vemühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine vekadastro planlarına işlenir. Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan veentegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım vehayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur.Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fennî mesuliyet 28inci madde hükümlerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.
Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hâllerde köyyerleşik alan sınırları içinde, jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasındamahzur bulunan alanlar ile köyün ana yolları ve genişlikleri, hâlihazır haritaveya kadastro paftaları üzerinde il özel idarelerince belirlenir. Belirlenenyollar, ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı kararı aranmaksızın kamuyararı kararı alınarak oluşturulur.
Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumundayerleşik alan sınırı 5403 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattıolarak kabul edilir.
İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaçduyulması hâlinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkatealınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklıkalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırıil sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genelmeclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapusicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması hâlinde mevcut köy yerleşik alansınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.
İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyünihtiyacına yönelik olarak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlıktesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaz. Ancak yerseçimi, valilikçe oluşturulan bir komisyonca hâlihazır harita veya kadastropaftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenir. Bu yapı ve tesislereuygulama projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapıruhsatı ve yapı kullanma izni verilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlananyönetmelikle belirlenir.”
3) Ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 4- Mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanımamacıyla geçici yerleşme yeri olarak uygun görülen kısımları valilikçe buamaçla kurulacak bir komisyon tarafından tespit edilir. Bu yerlerin ot bedelialınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescilleriyapılır. Bu taşınmazlar, bu madde kapsamında kullanılmak ve değerlendirilmeküzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalanlar ilgilibelediyelerine, diğer alanlarda kalanlar ise il özel idarelerine veya özelkanunlarla belirlenen ilgili idarelere tahsis edilir. Özel kanunlar kapsamıdışında kalan alanlarda belediyesince veya il özel idaresince geçici yerleşmealanının vaziyet planı ve yapılaşma şartları hazırlanır ve onaylanır. Butaşınmazlardan kamu hizmetleri için gerekli olanların dışındakiler, il özelidaresince veya belediyesince ve özel kanunlarla belirlenmiş alanlarda ilgiliidarece kadastro verileri işlenmiş
hâlihazır haritalarüzerine yapılmış vaziyet planına veya onaylı imar planına uygun olarak talepsahiplerine bedeli karşılığında yirmi dokuz yıla kadar tahsis edilebilir. Buyerlerde umumi ve kamusal yapılar hariç, inşa edilecek yapıların kat adedibodrum hariç olmak üzere ikiyi, yapı inşaat alanı 200 metrekareyi geçemez. Buyapıların yöresel mimariye uygun ve yöresel malzeme kullanılmak suretiyleyapılması zorunludur. Bu fıkranın uygulanmasına, bu fıkra kapsamında tahsis edilecekmera, yaylak ve kışlakların il genelindeki toplam mera, yaylak ve kışlaklarınbinde beşini geçmemek üzere oranının belirlenmesine, bu yerlerin kiralanmaksuretiyle tahsisine, tahsis sürelerine, yıllık kira bedeli taşınmazın emlakvergisine esas metrekare birim bedeli toplamının yüzde birinden az olmamaküzere tahsis bedellerinin belirlenmesine, tahsil edilen bedellerinin yarısıHazine payı olarak genel bütçeye gelir kaydedilmek, diğer yarısı ise ilgilibelediyeye veya il özel idaresine ait olmak üzere gelirlerin kullanım şekline,tahsis süresinin sona ermesine, komisyonun oluşumuna ve diğer konulara ilişkinesas ve usuller, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gıda, Tarım veHayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınınuygun görüşleri alınarak Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.
Mera, yaylak ve kışlakların 2634 sayılı Kanun uyarınca ilan edilenturizm merkezleri ile kültür ve turizm gelişim bölgeleri kapsamında kalankısımları, ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazineadına tescil edilir ve bu yerler, 2634 sayılı Kanun çerçevesinde kullanılmak vedeğerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilir.”
r) 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri BirliğiKanununun;
1) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.
“f) Faaliyet alanı içindeki muayene ve tedavi ücretlerine ilişkinrehber tarife teklifi hazırlayarak Birlik Merkez Yönetim Kuruluna göndermek,”
2) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.
“e) Odaların faaliyet alanı içindeki muayene ve tedavi ücretlerineilişkin rehber tarife tekliflerini tasdik etmek,”
3) 40 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“Rehber tarife belirlenmesi
MADDE 40- Oda Yönetim Kurulları her yıl aralık ayı içinde, dişhekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin bir rehbertarife hazırlayarak Birlik Merkez Yönetim Kuruluna gönderirler.
Birlik Merkez Yönetim Kurulu, rehber tarife tekliflerini aynenveya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak tasdik eder ve bu tarifeleri SağlıkBakanlığına bildirir.”
s) 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Meteoroloji Genel MüdürlüğüTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 32/A maddesi başlığıyla birlikteaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Meteoroloji Uzmanlığı
MADDE 32/A- Genel Müdürlük merkez teşkilatında, görev alanınagiren konularda çalıştırılmak üzere Meteoroloji Uzmanı ile Meteoroloji UzmanYardımcısı istihdam edilir.”
ş) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 incimaddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlgililerden tahsil edilecek fazla çalışma ücretlerinin miktarıve tahsiline ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Fazlaçalışma ücreti olarak yatırılan tutarlar, personelin fazla çalışma süresi,görev yapmış olduğu yer, görevinin önem ve güçlüğü, sınıfı, kadro unvanı gibihususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek usul ve esaslar dâhilindeGümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatına ait kadro ve pozisyonlardabulunanlardan ithalat ve ihracat, giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı gümrükidarelerinde gümrük işlemlerini yürüten memurlar (375 sayılı Kanun HükmündeKararname eki (II) sayılı Cetvel kapsamında yer alan kadrolarda bulunanlarhariç) ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncümaddesinin (B) fıkrasına göre çalışan sözleşmeli personele ödenmek üzere AnkaraGümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılır. Söz konusu ödemeler, MaliyeBakanlığının uygun görüşü alınarak aylık miktarı (36.500) gösterge rakamınınmemur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Gümrükve Ticaret Bakanı tarafından tespit edilir. Bu fıkra uyarınca personele her ayyapılacak fazla çalışma ücretinin net tutarı, 375 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyonunvanı itibarıyla tespit edilmiş olan ek ödemenin net tutarından az olamaz. 375sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca Gümrük ve TicaretBakanlığı personeline yapılacak ödemeler de Ankara Gümrük Muhasebe Birimineaktarılan tutarlardan karşılanır. Bu madde uyarınca yapılan ödemelerden sonrayıl sonu itibarıyla hesapta kalan tutar, takip eden ocak ayı sonuna kadarbütçeye gelir kaydedilir. Bu madde kapsamında personele yapılması gerekenödemelerin Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılan tutarı aşmasıhâlinde, aradaki fark Maliye Bakanlığı tarafından personel giderlerinikarşılama ödeneğinden Bakanlık bütçesine bu amaçla aktarılacak ödenektenkarşılanır.”
t) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi HakkındaKanunun;
1) 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“Bu Kanun;
a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncımaddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci maddesindebelirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar,
b) Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve yapı inşaat alanıtoplam 200 metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar,
c) Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlıyapı ve tesisler,
d) Köy yerleşik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırlarıiçinde olmayan iskân dışı alanlarda ve nüfusu 5000’in altında olanbelediyelerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bodrum katı ve çatıarası dışında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesabakatılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut yapıları ilebunların kömürlük, otopark, depo gibi müştemilatı,
hariç olmak üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde vedışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar. Ruhsata tabiolup, bu Kanun hükümlerine tabi olmayan yapılarda denetime yönelik fennîmesuliyet 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı ve 28 inci maddelerine göre mimar vemühendislerce üstlenilir. Birden fazla müstakil yapının bulunduğu parsellerde,bütün yapıların toplam yapı inşaat alanının 200 metrekareyi geçmesi hâlinde debu Kanun uygulanır. Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızıntoplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda geçici yapı müteahhidiyetki belgesi almak ve mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurmak,yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parselmaliki kendi yapısını inşa edebilir. Ancak bu yapılarda da mimar veya mühendisunvanlı şantiye şefi bulundurulması mecburidir. Parsel malikinin veyahissedarlardan birinin mimar veya mühendis olması hâlinde ayrıca şantiye şefiaranmaz.”
2) 5 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“Yapı denetimi hizmeti için yapı denetim kuruluşuna ödenecekhizmet bedeli, yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilir. Bu bedel, yapıyaklaşık maliyetinin %1,5’inden az olamaz. Hizmet bedeli oranı, yapım süresiiki yılı aşan iş için yıllık %5 artırılır ve yapım süresi iki yıldan daha azolan işler için yıllık %5 azaltılır. Bu bedele, katma değer vergisi ile yapıdenetim kuruluşu tarafından talep edilen ve taşıyıcı sisteme ilişkin olmayanmalzeme ve imalâtlar konusunda yapı müteahhidince yaptırılacak olan laboratuvardeneylerinin masrafları dâhil değildir. Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibindenbaşka bir ad altında, ayrıca hiçbir bedel talebinde bulunamaz. Yapı denetimkuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji GeliştirmeBölgeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri onaylı sınırı içerisinde yer alan tümyapılar için %75 indirimli uygulanır.
Yapı denetim hizmet bedeli, yapı denetim kuruluşlarının hizmetbedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere yapı sahibince il muhasebebirimlerinde açılacak emanet nitelikli hesaba yatırılır. Yatırılan tutarların%3’ü ruhsatı veren idarenin, %3’ü Bakanlık bünyesinde bulunan döner sermayeişletmesinin hesabına aktarılır.”
u) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 15inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekildedeğiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İl İstihdam Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılıKanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak Kurumun görevalanına giren ve yönetmelikle belirlenen en az dört yıllık eğitim verenyükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kuruluncakabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yapılacak özel yarışmasınavında başarılı olmak gerekir.
İl İstihdam Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilençalışmak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavdabaşarılı olamayanlar veya geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkınıkullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavdabaşarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar İl İstihdam UzmanYardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
İl İstihdam Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri,yarışma ve yeterlik sınavları ve İl İstihdam Uzmanlığına atanmaları ile diğerhususlar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
“Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında İş ve Meslek Danışmanıkadrolarına atanabilmek için yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyindemezun olmak ve İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmakzorunludur. İş ve Meslek Danışmanı kadrolarında çalışırken belge şartınıkaybedenler Kurumda Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanırlar.İş ve Meslek Danışmanlarının çalışma usul ve esasları ile diğer hususlarBakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
ü) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 ncimaddesinin birinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.
“Kurumun her türlüpersonelinin bu Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)bentlerinde yer alan niteliklerin yanı sıra yönetmelikle belirlenen diğerşartları taşımaları mecburidir. Kurumda bankacılık, hukuk, bilişim veBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu uzman yardımcılıkları ile bankalaryeminli murakıp yardımcılığına atanacakların, üniversite ve yüksekokulların enaz dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idaribilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık,bankacılık ve finans, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar,bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği,endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği bölümlerinden veya bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlardalisansüstü eğitim yapmış olmaları, yapılacak giriş sınavında başarılı olmalarıve yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımaları gereklidir. Söz konusufakülte ve bölümleri, kadro unvanları ve/veya uzmanlık alanları itibarıyla ayrıayrı belirlemeye Kurul yetkilidir.”
v) 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“a) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarınınhukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler,mühendislik ve iletişim fakülteleri ile istatistik, fizik, matematik,sosyoloji, psikoloji bölümleri ve Başkanlıkça yönetmelikle belirlenecek fakülteve bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtiçindeki ya da yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,”
y) 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik KurumuKanununun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Uhdesinde kamu görevi bulunmayan sektör komitesi başkan veüyelerine, yılda altıdan fazla olmamak üzere her bir toplantı başına (2000)gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacakmiktarda huzur hakkı ödenir.”
z) 5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanununun;
1) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“b) Başkanlık: Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığını,”
2) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikincicümlesi ile (b) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dışişleri Bakanı,Maliye Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Yurtdışı Türklerve Akraba Topluluklar ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon AjansıBaşkanlıklarının bağlı olduğu Bakanlar, Türk Dil Kurumu Başkanı, Türkiye Odalarve Borsalar Birliği Başkanı Mütevelli Heyetin tabii üyeleridir.”
“Bakanlık Müsteşarı,Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü, Millî Eğitim Bakanlığı Dış İlişkilerGenel Müdürü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Türk İşbirliği veKoordinasyon Ajansı Başkanı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, Türkiye Odalar veBorsalar Birliği temsilcisi Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir.”
3) 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5- (1) Kültür Merkezi koordinasyon kurulları, KültürMerkezlerinin bulunduğu ülkelerdeki büyükelçinin veya temsilcisininbaşkanlığında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı temsilcisi,Kültür ve Tanıtma Müşaviri ile Eğitim Müşaviri, ilgili Kültür Merkezi müdürü,Kültür Merkezinin kurulduğu şehirde veya ülkede yaşayan tanınmış Türkişadamları, bilim adamları, kültür ve sanat adamları arasında Yönetim Kurulununüç yıl için seçeceği üç üyeden oluşur. Başkentler dışında kurulan KültürMerkezlerinin koordinasyon kurulu toplantılarına varsa o şehirdeki DışişleriBakanlığı temsilcisi de üye olarak katılır. Kararlarını oy çokluğu ile alır.Görevleri şunlardır:
a) Kültür Merkezinin bulunduğu ülkenin özellikleri dikkatealınarak yerinin belirlenmesi, çalıştırılacak sözleşmeli personelin ve KültürMerkezi müdürünün seçimi, bütçesi, yapılacak faaliyetlerin belirlenmesihususunda Enstitüye önerilerde bulunmak.
b) Kültür Merkezinin faaliyetlerini desteklemek, tanıtmak; Vakfınkuruluş amacıyla, bulunulan ülkenin mevzuatıyla veya ülke menfaatleriylebağdaşmayan herhangi bir eylem veya faaliyetin varlığının tespiti durumunda,durdurulması için gereken acil önlemleri almak ve Enstitüyü durumdan haberdaretmek.
c) Onur Kurulunun oluşumu ve etkin olarak çalışması için gerekliişbirliği ve çalışmaları yapmak.
ç) Enstitü tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesindeKültür Merkezinin yönetimine destek sağlamak.
d) Kültür Merkezinin yönetimi için bulunduğu ülke mevzuatına uygunolarak kuruluş işlemlerini yürütmek, denetimi konularında Enstitü ile işbirliği sağlamak.”
aa) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluşve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Meslek memuru olabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 incimaddesinde sayılan şartlar ile Bakanlıkça açılan yarışma sınavına ilişkinyönetmelikle belirlenen diğer şartlar saklı kalmak üzere, yurt içindekiüniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmışolmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi verenfakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, tarih,sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji, iktisat, işletme, maliye vefinans bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alanderslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerindenmezun olmak ya da üniversitelerin sosyal bilimler alanında veya mühendislikfakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararasıilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarındalisansüstü eğitim yapmış olmak gerekir. Meslek memurluğu sınavının yapıldığıyılın ocak ayının birinci günü itibarıyla, lisans diplomasına sahip bulunanlariçin otuz beş yaşını, lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için otuzyedi yaşını doldurmamış olmak şarttır. Meslek memurluğunda adaylık süresi biryıldır.”
bb) 6004 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d)bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (a) bendineaşağıdaki cümle eklenmiştir.
“d)657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde büyükelçi olarak atananlardanBakanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanlar ile açıktanatananlar, merkeze döndüklerinde, Bakanlıkta çalışabilirler, Bakanlıktakigörevleri süresince büyükelçi unvanını kullanmaya devam ederler ve Bakanlıktayönetici kadrolarına atanma dâhil meslek mensubu olanlar arasındanbüyükelçiliğe atananlarla aynı hükümlere tâbi olur ve aynı haklardanyararlanırlar.”
“657 sayılı Kanunun 59 uncumaddesi çerçevesinde daimi temsilci olarak atananlardan Bakanlığa veya diğerkamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanlar ile açıktan atananlar, merkezedöndüklerinde, Bakanlıkta çalışabilirler, Bakanlıktaki görevleri süresincebüyükelçi unvanını kullanmaya devam ederler ve Bakanlıkta yönetici kadrolarınaatanma dâhil meslek mensubu olanlar arasından büyükelçiliğe atananlarla aynıhükümlere tâbi olur ve aynı haklardan yararlanırlar.”
cc)3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyalgüvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veyadolaylı olarak %50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonimortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslekkuruluşları hariç),
b) Kamu payı %50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılanidarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya dadolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,işletme ve şirketleri,”
MADDE 74- BuKanuna ekli (2), (3), (4) ve (5) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdasedilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KanunHükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye İşKurumu Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiştir.
MADDE 75- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun ek 16 ncımaddesinin birinci fıkrasında yer alan “5.000” ibaresi “8.500” şeklindedeğiştirilmiştir.
MADDE 76- 442 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasındayer alan “15.000” ibaresi “50.000” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 77- 29/8/1977tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 incimaddesinin birinci fıkrasında yer alan “3.000” ibaresi “5.700” şeklindedeğiştirilmiştir.
MADDE78- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı NakdiTazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine “görevliolanların” ibaresinden sonra gelmek üzere
“; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil GüvenlikKomutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan patlayıcı maddelerin incelenmesi,muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerindegörevlendirilenlerin” ibaresi eklenmiştir.
MADDE79-2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonragelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (h) bendi (ı) bendi olarakteselsül ettirilmiştir.
“h)Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığıve Emniyet Teşkilatında bulunan ve 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerdeve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere UygulanacakEsaslara İlişkin Kanunda tanımlanan patlayıcı maddelerin incelenmesi,muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerindegörevlendirilenleri;”
MADDE80-2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan“(5434 sayılı Kanunun 18/1/1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla değişik 64 üncümaddesinden yararlananlar hariç)” ibaresi çıkarılmış, son fıkrası aşağıdakişekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Birincifıkranın (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanarak aylık bağlananlara aylıkbağlama tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kurumlarınca kendi sigortalılığınedeniyle ödenmekte olan gelir ve/veya aylıkların toplamı, 14/7/1965 tarihli ve657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi gereğince öğrenim durumunagöre belirlenecek giriş derece ve kademesi ile 30 yıl fiili hizmet süresi esasalınarak mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine görehesaplanacak vazife malullüğü aylığının %25 artırımlı tutarından az olamaz vebu şekilde belirlenen gelir ve/veya aylıklar ilgili sigortalılık hâlindekiaylık artışları dikkate alınarak artırılır. Birinci fıkranın (a) ve (b)bentleri kapsamına girenler, aylıklara ilişkin hükümler hariç olmak üzere (d)bendi kapsamına girenlerin malullük hâline bağlı olarak yararlandığı haklardanda aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır. Bu Kanuna veya bu Kanunhükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylıkbağlanan maluller ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesikapsamında aylık bağlanan malullerin, malul sayılmaları sebebiyle aylıkbağlandığı tarihten önceki her türlü sigortalılık ve prim ödeme süreleri,iştirakçilik ve fiili hizmet süreleri ile bunların itibari ve fiili hizmetsüresi zammı olarak değerlendirilen süreleri, malullük aylığı bağlanmasındansonra geçecek çalışma veya sigortalılık süreleriyle hiçbir sebeplebirleştirilemez. Bu şekilde aylık bağlanmasından önce geçen söz konusu süreler;malullük aylığı bağlanmasından sonra geçen sigortalılık ve çalışma sürelerinintabi olacağı sigortalılık hâli ile mülga 2829 sayılı Kanun uygulaması yönündendikkate alınmayacağı gibi, sonradan geçen sigortalılık veya çalışma süreleriyaşlılık/emeklilik, malullük ya da ölüm/dul veya yetim aylığı bağlanmasındaveya toptan ödeme yapılmasında ilgili mevzuatına göre ayrı bir çalışma veyasigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Ancak, bu Kanuna göre aylıkbağlandığı tarihten sonra çalışmaya başlayanlardan, aylık bağlandıktan sonrakiçalışmaları 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra olanlar için 5510sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümleri uygulanamaz. Yukarıda belirtilenkanunlara göre malullük aylığı bağlanmasına esas alınmış hastalık ya daengellilik hâlleri ve bu hastalık ya da engellilik hallerindeki ilerlemeler,sonradan geçen çalışmalar sebebiyle yaşlılık aylığına hak kazanılmasıkoşullarının belirlenmesinde dikkate alınmaz.”
“Bumadde hükümleri 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamındakiler ve harpmalulleri hakkında da uygulanır.”
MADDE81- 2330 sayılı Kanuna aşağıdaki geçicimadde eklenmiştir.
“GEÇİCİMADDE 4- 1/1/2012 tarihinden önce meydana gelen ölüm, malullük veya yaralanmahâlleri hariç olmak üzere, ölüm, malullük veya yaralanma sebepleri bu Kanunla 1inci ve 2 nci maddelerde yapılan değişikliklerin kapsamına girenlermüracaatları üzerine, durumlarına uygun olarak bu Kanunla düzenlenen haklardanaynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar. Ancak, bunlara nakdi tazminathakları saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten öncekidönem için geriye dönük olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.
4üncü maddenin bu Kanunla değiştirilen son fıkrası ile aynı maddeye eklenenfıkra kapsamına girenlere, geriye dönük olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.”
MADDE82- 24/5/1983tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa 35 inci maddesinden sonragelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Müeyyideler
MADDE35/A- Gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerine ait sosyal hizmetkuruluşunda yapılan kontrol ve denetim sonucunda, bu kuruluşların açılışına,çalışma şartlarına, yönetimine, hizmetin etkin sunumuna ilişkin olarak yönetmeliklebelirlenen koşullara göre eksiklik veya aykırılığın tespiti hâlinde il müdürütarafından 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücrettutarının on katından elli katına kadar idari para cezası verilir. Bu eksiklikveya aykırılıkların giderilmesi ile idari para cezasının yatırılması için otuzgünü geçmemek üzere uygun bir süre verilerek ilgili kuruluş yazılı olarak ihtaredilir.
Belirlenensüre içinde kuruluş tarafından eksiklik veya aykırılığın giderilmemesi hâlindebirinci fıkra uyarınca verilen idari para cezasının iki katı tutarında tekraridari para cezası uygulanır ve eksiklik veya aykırılığın giderilmesi için otuzgünü geçmemek üzere ek süre verilir. Bu süre içinde de eksiklik veyaaykırılığın giderilmemesi hâlinde kuruluş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıtarafından kapatılır.
Birincive ikinci fıkralar uyarınca verilen sürede eksiklikler veya aykırılıklargiderilinceye kadar kuruluşa yeni bir kişinin kabulü yapılamaz.
Biryıl içinde beş defa idari para cezası uygulanan kuruluş, Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığı tarafından kapatılır.
BuKanun kapsamında verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ayiçinde ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen idari para cezaları, kesinleşmesinimüteakiben Bakanlığın bildirimi üzerine vergi daireleri tarafından 21/7/1953tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göretakip ve tahsil edilir.”
MADDE83- 2828sayılı Kanuna 35 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeeklenmiştir.
“Kuruluşunkapatılması
MADDE35/B- Bu Kanun kapsamında gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerince açılansosyal hizmet kuruluşlarında hizmet verilen kişilere yönelik tehdit veya baskıya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi,psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranışıngerçekleşmesi hâlinde bu tutum ve davranışların engellenmesine yönelik gereklitedbirleri almayan kurucu veya sorumlu müdüre dört yüz günden az olmamak üzereadli para cezası verilir.
Sosyalhizmet kuruluşları aşağıda belirtilen hususlardan birinin tespit edilmesihâlinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kapatılır:
a)Kurucu veya sorumlu müdürün kuruluşta hizmet verilen kişilere yönelik tehditveya baskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel,tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren eylemlerden dolayıcezalandırılmasına karar verilmiş olması
b)Kurucu veya sorumlu müdürün birinci fıkra hükümleri uyarınca cezalandırılmasınakarar verilmiş olması
c)Kuruluşun açılış izin onayı olmadan hizmete başlaması
ç)Kuruluşun izinsiz olarak nakil veya devir işleminin yapılması
d)Kuruluşun açılış işlemleri esnasında ibraz edilen belge ve beyanların gerçeğiyansıtmadığının sonradan ortaya çıkması
İkincifıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde 4/12/2004 tarihli ve 5271sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesi uyarınca hükmünaçıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması, kapatma işlemininyapılmasına engel teşkil etmez.”
MADDE84-2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EKMADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli SandığıKanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 31/5/2006tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47nci maddesine ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve AylıkBağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarakaylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmalarısebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıylaToplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Aynı kanunlar kapsamınagiren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazifemalullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatınıkaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı olmak üzere,öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacakçocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanmakoşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişilerbulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konutsahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.
Birincifıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardansınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgilimevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesikapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerde birinci fıkra hükmünden yararlanırlar.
Bukredinin tavan tutarı, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir. Kredi için yapılacakbaşvurulara, kredilerin kullandırılmasına, geri ödeme süre ve yöntemlerineilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Toplu Konut İdaresince çıkarılanyönetmelik ile belirlenir.”
MADDE85-12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesininbirinci fıkrasının (j) bendine “sivillerden” ibaresinden sonra gelmek üzere“Sosyal Güvenlik Kurumunca” ibaresi eklenmiştir.
MADDE86-3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EKMADDE 1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve KontrolKanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum vekuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özelidareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer hertürlü kamu kurum ve kuruluşları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabimemur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçikadrolarının %2’sini aşağıdaki hükümlerde belirtilen hak sahiplerinin istihdamıiçin ayırmak ve bu madde hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca haksahibi olduğu belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen veBaşkanlıkça atama teklifi yapılanları atamak zorundadır. Kamu kurum vekuruluşlarının kadrolarına, ilgili mali yılda 190 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin ek 7 nci maddesi kapsamında yapabilecekleri toplam atamasayılarının ne kadarını bu madde kapsamında yapılacak atamalar için ayıracağıve buna ilişkin diğer hususlar Başbakan onayı ile belirlenir.
Bumadde kapsamında hak sahipliği sonucunu doğuran durumlar aşağıdabelirtilmiştir:
a)5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 ncimaddesinin sekizinci fıkrası, bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının(j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılıNakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanunhükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veyavazife malulü sayılanlar,
b)5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 ncimaddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulüsayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil GüvenlikKomutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet TeşkilatındanEmniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personeli,
c)(b) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 5434 sayılı Kanunun mülga 45inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasıkapsamında olanlardan vazife malulü sayılanlar,
ç)21 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında vazife malulüsayılanlar, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden DoğanZararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylıkbağlananlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybetmiş veya engelli halegelmiş olanlar ile Makina ve Kimya EndüstrisiKurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarda görevliolanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imhaedilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayıhayatını kaybedenler.
İstihdamhakkından;
a)İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında hayatını kaybedenlerin eş veyaçocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzeretoplam iki kişi; ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam ikikişi; eş veya çocuğu yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmaküzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise birdiğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi,
b)İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan malullerin kendileri veya eşveya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerindenbirisi olmak üzere toplam bir kişi,
c)İkinci fıkranın (c) bendine göre malul sayılanların kendileri veya eş veçocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerindenbirisi; hayatını kaybedenlerin ise eş veya çocuklarından birisi, eşi veyaçocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,
ç)İkinci fıkranın (ç) bendine göre engelli hale gelenlerin kendileri veya eş veçocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerindenbirisi; hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğuyoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,
yararlanır.
Bumadde kapsamında atanacakların, atamalarının yapılacağı kadro veya pozisyonlariçin sınavlara ilişkin hükümler hariç olmak üzere ilgili mevzuatında öngörülennitelik ve şartları taşımaları zorunludur.
Birbaşkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, birinci fıkradasayılan kurumlarda görev yapanlar, istihdam hakkını sağlayan olayın meydanageldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta ikenbu görevinden ayrılmış olanlar ile kırk beş yaşını bitirmiş olanlar istihdamhakkından faydalanamazlar ve bu durumda olanlar yukarıdaki fıkralarınuygulanmasında dikkate alınmaz.
Haksahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlıkadrolara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların ise memur unvanlıkadrolara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. Sözleşmelipersonel pozisyonları ve işçi kadrolarına yapılacak atama tekliflerinde ise haksahiplerinin bu fıkra uyarınca öğrenim durumları itibarıyla atanabileceklerikadro unvanları dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen aynıveya eşdeğer unvanlı pozisyon ve kadrolar esas alınır.
Kamukurum ve kuruluşları bu madde kapsamında atama yapılması amacıyla ayırdıkları%2 oranındaki kadro ve pozisyonların unvan ve sayısını her yılın şubat veağustos aylarının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.
Bumadde kapsamında başvuranlardan hak sahibi olanlar İçişleri Bakanlığınca tespitedilerek, liste hâlinde her yılın mart ve eylül aylarının son gününe kadarDevlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bildirilenlerin atama teklifleri, kamukurum ve kuruluşlarının söz konusu münhal kadro ve pozisyonlarına DevletPersonel Başkanlığınca kırk beş gün içinde yapılır. Kamu kurum vekuruluşlarınca atama yapılabilecek kadro ve pozisyonların bildirilmemesi veyaunvan bazında ihtiyacın karşılanamaması durumunda Devlet Personel Başkanlığıncakapsamdaki kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadro ve pozisyonlarına resenatama teklifi yapılır. Atama işlemlerinin, atama teklifinin kamu kurum vekuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde yapılması zorunludur. Atamaemri ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunuhükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. İlgililerin işe başlama sürelerineve işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun62 nci ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Atama onayı alınmasına rağmengörevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevdenayrılanlar bu madde kapsamında yeniden istihdam edilemezler. Kamu kurum vekuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerintamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığınabildirirler.
Bumaddenin uygulanmasında takip edilecek usul ve esaslar ile diğer hususlar; Aileve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, MaliyeBakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınıngörüşleri alınmak suretiyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibarendört ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığınca müşterekenhazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”
MADDE87-3713 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİMADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci maddekapsamında istihdam hakkı bulunanlardan kırk beş yaşını doldurduğu içinistihdam hakkından yararlanamayacak olanlar, söz konusu maddede öngörülenyönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde İçişleriBakanlığına müracaat etmeleri şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere mezkûrmaddede belirtilen istihdam hakkı sınırlamaları çerçevesinde yararlandırılır.
Bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 1 inci madde kapsamına girenler ile bumaddenin birinci fıkrasında belirtilenlerden İçişleri Bakanlığınca hak sahibiolduğu tespit edilenlerin atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca 2015yılı sonuna kadar kura usulü ile yapılır. Hak sahiplerinin atama teklifleri; ek1 inci madde kapsamına giren kurum ve kuruluşların dolu kadro ve pozisyonsayısının, kurumların toplam dolu kadro ve pozisyon sayısına oranı esas alınmaksuretiyle hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına dengeli dağılımıgözetilerek Devlet Personel Başkanlığınca kura usulü ile gerçekleştirilir. Haksahiplerinin atamasının yapılacağı kadro veya pozisyonun belirlenmesinde ek 1inci maddede öngörülen usul uygulanır. Bu madde kapsamında yapılacak işlemlereilişkin usul ve esaslar, ek 1 inci maddede öngörülen yönetmelikte düzenlenir.Kura sonucu yapılacak atamalarda atama teklifleri ile birlikte atama teklifiyapılan kamu kurum ve kuruluşlarına diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızınve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis vevize edilmiş sayılır. Bu kadro ve pozisyonlar mevzuatı uyarınca düzenlenenilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadro vepozisyonlar herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızıniptal edilmiş sayılır.
Bumadde uyarınca yapılan atamalar, ek 1 inci maddede belirtilen hak sahiplerininatanması için ayrılması gereken %2 oranındaki kadro ve pozisyon sayılarınınhesabında dikkate alınmaz.
Bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci maddeye göre yapılanbaşvurular başvuru tarihindeki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Bumadde ile ek 1 inci madde kapsamında 31/12/2015 tarihine kadar yapılacakatamalar, yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan kısıtlamalara tabitutulmaz.”
MADDE88- 8/1/2002tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve HizmetTarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 incimaddesine birinci ve dördüncü fıkralarından sonra gelmek üzere aşağıdakifıkralar eklenmiş, aynı maddenin mevcut ikinci fıkrasında yer alan “malûl,yaşlı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “ilgilihükümleri” ibaresi “ilgili diğer hükümleri” ve beşinci fıkrasında yer alan“üçüncü fıkrada” ibaresi “beşinci fıkrada” şeklinde değiştirilmiştir.
“24/2/1968tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani HizmetTertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun veya 28/5/1986 tarihli ve3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanunkapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylıkbağlananların; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti EmekliSandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanununun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat veAylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarakaylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malulü sayılarak aylıkbağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamışolan çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veyavazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devamedenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olanaylıkları kesilenlerin kendileri ile eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamışçocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazifemalulü sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylıkalmaktayken hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşınıdoldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; engelliler için sağlık kuruluraporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarınınkendileri, ağır engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzerebirlikte yolculuk ettikleri refakatçileri, demiryolları ve denizyollarınınşehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafındankurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafındanyetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşımahizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.
Türkvatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarınınşehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere,birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özelşahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsizolarak, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise %50indirimli olarak yararlanırlar. Bu fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar, belediyeler,belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeleraltmış ila altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşımahizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilirler.”
“İlgilikurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya daşirketler, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgiliolarak gerekli tedbirleri alırlar. Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkınınkullandırılmaması hâlinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi için toplutaşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari paracezası mülki idare amiri tarafından uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idaripara cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
İkincive üçüncü fıkra hükümleri kapsamında hizmet verecek toplu taşıma araçları,toplu taşıma hizmetlerinin kapsamı ile bu hizmetlerden ücretsiz ve indirimliyararlanmaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye, Ulaştırma, Denizcilik veHaberleşme, İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının görüşlerialınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılanyönetmelikle düzenlenir.
1005sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylıkbağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncümaddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre harp veya vazifemalullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanunhükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylıkbağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görevdeğiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazifemalullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamındaçalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bufıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığıbağlananların ikametgâhlarında kullandıkları elektrik enerjisi ücreti %40’tan;belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti ise %50’den az indirim içermemeküzere belirlenecek tarife üzerinden alınır.”
MADDE89- 4736sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİMADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yetim aylığı alan veücretsiz seyahat hakkı bulunanların bu aylıkları almaya devam ettiklerimüddetçe ücretsiz seyahat hakkı saklıdır.”
MADDE90- 17/7/2004tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan ZararlarınKarşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarıaşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzereaşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9.500)gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın,çalışma gücü kaybı;
a)Yüzde kırktan daha aşağı olanlar hariç olmak kaydıyla, 9 uncu maddenin birincifıkrasının (b) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde altmışıtutarında,
b)9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen malullerinkendilerine yüzde sekseni tutarında,
c)9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen malullerinkendilerine tamamı tutarında,
ç)9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilenlerin 31/5/2006tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34üncü maddesi uyarınca belirlenecek hak sahiplerine ise tamamı üzerindenyapılacak paylaştırma tutarında,
aylıkbağlanır.
SosyalGüvenlik Kurumunca ödenen bu aylıklar her yıl sonunda faturası karşılığındaMaliye Bakanlığından tahsil edilir.
Ancak,ölenlerin anne ve babasına aylık bağlanmasında, 5510 sayılı Kanunun 34 üncümaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç veirattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha azolması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzeregelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaz. Çalışma gücü kayıplarınedeniyle bu maddeye göre aylık bağlanmasına hak kazanmakla birlikte aylıkbağlanmamış olanlardan veya bu maddeye göre aylık almakta iken vefat edenlerinönceden tespit edilmiş malullük oranlarına göre hak kazanabilecekleri ya daalmakta oldukları aylıklar, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarıncabelirlenecek hak sahiplerine birinci fıkranın (ç) bendine göre intikalettirilir.”
MADDE91- 8/6/1949tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 72 ncimaddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi ile dördüncü cümlesi aşağıdakişekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“BuKanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılıKanunun 47 nci maddesi ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat veAylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarakaylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanmış malullerdenölenlerin ya da bu hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylarsebebiyle hayatınıkaybedenlerin ana veya babalarına, ölüm tarihini takip eden ay başından geçerliolmak üzere 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile bu Kanunun mülga 77 nci ve92 nci maddelerinde sayılan haller hariç olmak kaydıyla herhangi bir şartaranmaksızın aylık bağlanır; erbaş ve erler ile yedek subay okuluöğrencilerinin ana veya babasına bağlanan aylığın toplamı 16 yaşından büyükleriçin tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarından az olamaz.”
“Erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana ve babalarınabağlanacak aylığın 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgariücretin net tutarına yükseltilmesi amacıyla aylık yükseltilmesi yapılan hallerdeilave edilen kısım hariç olmak kaydıyla, bu fıkra kapsamında ana ve babalarabağlanacak aylıklar Bakanlar Kurulu kararı ile %200’üne kadar yükseltilebilir.”
MADDE92-5434 sayılı Kanunun ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve(b) bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendindördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinde yer alan “Siviliştirakçiler ile” ibaresi “Sivil iştirakçilere uygulanacak azami derece vekademe, öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademe;”şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzereaşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“BuKanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılıKanunun 47 nci maddesine ve 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleriuygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazifemalullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananların bu aylıkları, aşağıdaki esaslardahilinde yükseltilir.”
“Astsubaylar ve uzman jandarmalardayükselinebilecek azami derece ve kademe, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı TürkSilahlı Kuvvetleri Personel Kanununda kendilerine ilişkin aylık göstergetablosunda belirlenmiş olan en yüksek derece ve kademedir.”
“Bumadde kapsamında yapılacak olan intibak işlemlerinde, 1 Eylül tarihi esasalınır. 1 Eylül tarihi esas alınarak yapılacak olan intibak işlemlerinde,görevde iken yapılan son terfi işleminin üzerinden bir tam yıl geçmemiş olanlarhakkında izleyen yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla intibak işlemi yapılır.”
MADDE93- 5434sayılı Kanunun ek 79 uncu maddesinin birinci, dördüncü, altıncı ve onuncufıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasıyürürlükten kaldırılmıştır.
“BuKanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılıKanunun 47 nci maddesi, 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleriuygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazifemalullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananlara, bu madde uyarınca ek ödemeverilir.”
“Birincifıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylarsebebiyle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri, birinci derece malullereuygulanan gösterge üzerinden; aynı sebeplerle malullük aylığı almakta ikenölenlerin dul ve yetimleri ise malullerin hayatta iken maluliyet derecelerinegöre yararlandıkları gösterge üzerinden ve sosyal güvenlik kanunlarına göre dulve yetim aylığı aldıkları süre ile sınırlı olarak ek ödemeden yararlanır. Dulve yetim sayısının bir kişiden fazla olması hâlinde, verilecek ek ödeme haksahipleri arasında eşit olarak paylaştırılır.”
“Birincifıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylarsebebiyle hayatını kaybedenlerin, aynı sebeplerle malullük aylığı almaktaolanların veya bunlardan ölenlerin çocuklarına her ay için; ilköğretimlerisırasında (1.250), ortaöğretimleri sırasında (1.875) ve yükseköğretimlerisırasında (2.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucubulunacak tutarda eğitim ve öğretim yardımı yapılır. Bu yardımlar, yılda birkez olmak üzere, bulunulan yılın Eylül ayında geçerli olan memur aylıkkatsayısına göre hesaplanarak 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ve öğrenimdurumunu gösterir belge ile birlikte yapılacak talep tarihindeki öğrenimseviyesi esas alınmak suretiyle toptan ödenir. 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılıÖzel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendikapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim alanlar da bufıkranın durumlarına uygun hükümlerinden yararlanırlar.”
“Birincifıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardansınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgilimevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesikapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerde yukarıdaki esaslar dahilinde ek ödeme ile eğitim öğretim yardımındanyararlanırlar.”
MADDE94- 5434sayılı Kanunun ek 81 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ek 77 ncimadde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malûllüğü veya” ibaresiyürürlükten kaldırılmıştır.”
MADDE95-5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİMADDE 225- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunun 56 ncımaddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Kanunun 47 ncimaddesine ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve AylıkBağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarakaylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp malullüğü veya vazifemalullüğü aylığı bağlanmış olanlar ile bunlardan aylık almakta iken ölenlerinveya anılan madde ve kanunlara göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylarsebebiyle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri; bu maddeyi düzenleyenKanunla ana ve babalara aylık bağlanabilmesine ilişkin olarak bu Kanunun 72 ncimaddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişikliklerin, bağlanmış olanaylıkların intibak suretiyle arttırılmasına ilişkin ek 77 nci maddesindeyapılan değişikliklerin, ek ödeme ve eğitim öğretim yardımı verilmesine ilişkinolarak ek 79 uncu maddesinde yapılan değişikliklerin durumlarına uygunhükümlerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki döneme ilişkinolarak herhangi bir fark ödenmeksizin ilgili maddelerde belirlenmiş olan usulve esaslar çerçevesinde yararlandırılırlar.
Ek79 uncu madde kapsamında ek ödemenin beş katı tutarında yardım yapılmış olmasıhâlinde, bu ödemenin yapıldığı beşinci yılı takip eden ödeme dönemine kadar birsüre geçmedikçe bu maddeyi düzenleyen Kanunla ek 79 uncu maddenin dördüncüfıkrasında yapılan değişiklikten dolayı ödeme yapılmaz. Beş yıllık dönemin bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dolmuş olması hâlinde geriye yönelikherhangi bir ödeme yapılmaz.
72nci maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde bu Kanunla yapılandeğişiklik neticesinde, aylık bağlama şartları yeniden düzenlenen kişiler, bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan aylıkları sebebiyleaçtıkları davalardan feragat etmeleri hâlinde; kendilerine çıkarılmış olanborçların faize ilişkin kısmı terkin olunur, anaparaya ilişkin kısmı ise beşyıla kadar taksitlendirilir ve haklarındaki mevcut dava ve icra takiplerindenvazgeçilir. Aylık taksit tutarının kişinin gelirinin dörtte birini aşmasıhâlinde taksit süresi uzatılır. Ancak, adlarına borç çıkartılmış olanlardan bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra vefat edenlerin vefat tarihiitibarıyla borçlarının kalan kısmı; önceden vefat edenlerin ise bu maddeninyürürlüğe girdiği tarih itibarıyla borçlarının kalan kısmı tahsil edilmez vehaklarında bu amaçla dava veya icra takibi bulunması hâlinde bunlardanvazgeçilir.”
MADDE96- 5510sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci veikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Harpmalulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunaveya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun56 ncı maddesi uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazifemalullüğü aylığı bağlanmış malullerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a),(b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlarınaylıkları kesilmez.”
MADDE97-5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ileonbeşinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinin birinci cümleleri aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“Ancak,harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması HakkındaKanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasınıgerektiren kanunlara göre veya 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre vazifemalulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek çalışmayadevam edenlere ise görevden ayrılmalarına ve başkaca bir müracaata gerekkalmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya başladıkları tarihi takipeden ay başından itibaren aylık bağlanır.”
“5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükmüsaklı kalmak kaydıyla vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlardan Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlarınaylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başındanitibaren kesilir ve bunlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları uygulanır.”
“Harpmalulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunaveya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektirenkanunlara göre veya 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre vazife malulüolduğuna karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek 4 üncü maddeninbirinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya devam edenler hakkında uzunvadeli sigorta kollarının uygulanmasına devam edilir.”
MADDE 98- 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birincifıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde, aynı maddenin birinci fıkrasının (d)bendinde geçen “3713 sayılı Kanuna göre” ibaresi ile ikinci fıkrasında geçen “3713sayılı Kanun kapsamında” ibaresi “2330 sayılı Nakdi Tazminat ve AylıkBağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylıkbağlanmasını gerektiren kanunlar veya 5434 sayılı Kanunun 56 ve mülga 64 üncümaddeleri kapsamında” şeklinde değiştirilmiş ve aynımaddenin birinci fıkrasının (d) bendinin son cümlesi yürürlüktenkaldırılmıştır.
“c) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık BağlanmasıHakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasınıgerektiren kanunlara göre veya 5434 sayılı Kanunun 56 ve mülga 64 üncümaddelerine göre vazife malullüğü aylığı almakta iken; bu Kanunun yürürlüğegirdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan bu Kanuna tabiçalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın buKanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır.”
MADDE99-5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİMADDE 52- Bu maddeyi düzenleyen Kanunla 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesikapsamında vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarakçalışanların bu şekilde geçen sigortalı çalışmalarından kaynaklanan haklarınailişkin olarak yapılmış olan düzenlemeler, 3713 sayılı Kanun kapsamına girensebeplerle vazife malullüğü aylığı bağlanmış veya bağlanmasına hak kazanmışolup da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sınıf veya görev değiştirmeksuretiyle çalışmaya devam eden veya bu Kanunun 4 üncü maddesinin birincifıkrasının (c) bendi kapsamında tekrar çalışmaya başlamış olanlardan buçalışmaları devam etmekte olanlar hakkında da uygulanır. Bunlardan, vazifemalullüğü aylığı bağlandıktan sonra geçen çalışmaları bu Kanunun yürürlüğegirdiği tarihten sonra olanların, kesenek ve karşılık ödenmek suretiyle geçenhizmet süreleri prim ödeme gün sayısı olarak ve bu süreler içindeki emeklilikkeseneğine esas aylık tutarları da aynı dönemler için geçerli olan aylık primeesas kazanç olarak sayılır.”
MADDE 100- 3/7/2005tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşviketmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergigelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleriiçin binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.”
MADDE 101- 20/6/2012tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (s)bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen,iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkçayetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgilikuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veyamimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,”
“s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyologunvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programımezunlarını,”
MADDE102- (1)a) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 9uncu maddesinin üçüncü fıkrası,
b)24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara VataniHizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci ve ek 1 incimaddesi,
c)3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri,
ç) 190 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin ek 7 nci maddesinde yer alan“, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılıTerörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi” ibaresi,
yürürlüktenkaldırılmıştır.
(2)Diğer mevzuatta bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlere yapılan atıflar, buKanunla düzenlenen ilgili hükümlere yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1)Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu GenelMüdürlüğü taşra teşkilatı tarafından 14/6/1997 tarihinde yapılan personelsınavında başarı gösterip Devlet memuru olarak atanan ve göreve başlayan ancakdaha sonra sınavlarının iptal edilmesi nedeniyle Devlet memurluğu sonaerdirilen kişilerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ayiçinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına müracaat etmeleri hâlinde veDevlet memuru olabilmek için aranan genel şartları kaybetmemiş olmalarışartıyla, mezkur Bakanlığın taşra teşkilatının durumlarına uygun memurkadrolarına herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın açıktan atamaları yapılır.
(2) Bigadiç Maden İşletmeleri Müessesesi, Şarkkromları Ferrokromİşletmesi Müessesesi, Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi, Seydişehir Alüminyumİşletmesi ve 100. Yıl Gümüş İşletmesi Müdürlüklerinde 7/6/1997 tarihindeyapılan sınavda başarı gösterip 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II)sayılı cetvelinde yer alan koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı sözleşmelipersonel pozisyonlarına ataması yapılıp göreve başladığı halde sınavlarınıniptal edilmesi nedeniyle görevlerine son verilenlerden, tabi oldukları sosyalgüvenlik mevzuatı çerçevesinde emeklilik aylığı, yaşlılık aylığı, malullükaylığı veya sürekli tam iş göremezlik geliri bağlananlar ile kamu kurum vekuruluşlarında çalışmakta olanlar hariç olmak üzere, 399 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin 7 nci maddesinde aranan genel şartları kaybetmemiş olanlar bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Eti Maden İşletmeleriGenel Müdürlüğüne müracaat etmeleri hâlinde, anılan Genel Müdürlük veya bağlıbirimlerinde memur unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına atanırlar. Bufıkra çerçevesinde atama işlemi yapılmasıyla birlikte memur unvanlı pozisyonihdas edilmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen pozisyonlar herhangi bir sebepleboşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bumadde çerçevesinde ataması yapılanlar 1 ay içinde Devlet Personel Başkanlığınabildirilir ve bunlara geçmişe dönük herhangi bir hak sağlanmaz.
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların YenidenYapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu veDiğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması HakkındaKanun kapsamında borçları yapılandırılan ve bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıylaKanundan yararlanma hakları devam eden il özel idareleri, belediyeler vebunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, 6111sayılı Kanun kapsamında 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylülaylarında ödenmesi gereken taksitleri, bu borçluların 6111 sayılı Kanunun 18inci maddesine göre tercih ettikleri taksit sayısına göre belirlenen son taksitödeme süresinde ödenir. Bu şekilde ödeme süresi uzatılan taksitlerin sontaksitle birlikte ödenmesi hâlinde bu taksitlere geç ödeme zammı tatbikedilmez.
(2) 2918 sayılı Kanun ve 4925 sayılı Kanuna göre 31/12/2010tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihitibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi geçmemişbulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş olan idari paracezaları için Ekim 2013 ayı sonuna kadar 6111 sayılı Kanun hükümlerindenyararlanmak üzere ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunulması hâlinde sözkonusu cezalar 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır. Şukadar ki, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutar, 1,05 kat sayısıile çarpılır ve Kanun hükümlerine göre ödenecek tutar bulunur, bulunan tutarıntamamının; Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında üç eşit taksitteödenmesi şarttır. Bu hüküm, fıkra kapsamına giren ve aslı ödenmiş idari paracezalarının fer’îleri hakkında da uygulanır. Bu maddenin yayımlandığı tarihtenönce bu madde kapsamına giren alacaklardan tahsil edilen tutarlar red ve iadeedilmez.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeyeilgisine göre 6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin ikinci fıkrasındabelirtilen kamu kurum ve kuruluşları yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 3- (1) 31/12/2022 tarihine kadar, 10/07/2003 tarihli ve 4925sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan “%15” oranı “%5”olarak uygulanır.
MADDE 103- BuKanunun;
a) 13 üncü maddesi 1/8/2013 tarihinde,
b) 46 ncı maddesi bu Kanunun yayımını takip eden ay başında,
c) 75 inci maddesi 1/10/2013 tarihinde,
ç) 77 nci maddesi 15/1/2014 tarihinde,
d) 80 inci, 91 inci, 92 nci, 93 üncü, 94 üncü, 95 inci, 96 ncı, 97nci, 98 inci ve 99 uncu maddeleri Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmaküzere 1/1/2014 tarihinde,
e) 90 ıncı maddesi 12/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımıtarihinde,
f) Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası 1/6/2013 tarihindengeçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
g) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 104- BuKanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(s.sayısı: 478)

(1) SAYILI LİSTE
KURUMU : MALİYE BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
GİH Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı 1 2 2
  TOPLAM   2 2

(2) SAYILI LİSTE
KURUMU : SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI : MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam
GİH Şube Müdürü 1 10   10
GİH Sportif Eğitim Uzmanı 6 10   10
GİH Memur 7 35   35
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 25   25
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 24   24
  TOPLAM   104   104

KURUMU : SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI : TAŞRA
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam
GİH Şube Müdürü 1 81   81
GİH Şube Müdürü 3 81   81
GİH Şef 3 81   81
GİH Şef 5 81   81
GİH Antrenör 6 300   300
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 200   200
GİH Sportif Eğitim Uzmanı 6 282   282
GİH Memur 7 150   150
SH Sağlık Memuru 10 100   100
SH Psikolog 6 180   180
TH Mühendis 6 80   80
TH Tekniker 8 200   200
TH Sosyolog 6 180   180
TH Teknisyen 9 200   200
YH Teknisyen Yardımcısı 10 200   200
  TOPLAM   2.396   2.396

(3) SAYILI LİSTE
KURUMU : TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI : TAŞRA
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam
GİH İş ve Meslek Danışmanı 9 100   100
  TOPLAM   100   100

(4) SAYILI LİSTE
KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : YURT DIŞI
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
GİH Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri 1 15 15
GİH Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşesi 3 5 5
GİH Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşe Yardımcısı 5 5 5
TOPLAM   25 25

(5) SAYILI LİSTE
KURUMU : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : TAŞRA
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
YH Hizmetli 10 200 200
TOPLAM   200 200
Memurlar.Net
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş