MEB, dershane taslağını paylaştı

Milli Eğim Bakanlığı Müşteşarı Yusuf Tekin’in son Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde dershane sahipleriyle paylaştığı taslak ortaya çıktı.
   Sınırlı zaman aralığında verilen bu taslakdershane ve etüt merkezlerini kapatırken, izinsiz eğitim kurumu açılmasına yasak getiriliyor.
Hem Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı hem MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, farklı tv kanallarında katıldıkları programlarda Zaman’ın yayınladığı taslağı yalanlanmış, ‘Biz dershaneleriözgürleştiriyoruz, teftiş yok kontrol yok!” demişti. Ancak bakanlığın sektör temsilcileriyle paylaştığı taslakta para cezası dışındaki her madde tek tek sıralanıyor.

   Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) dershanelerinkapatılmasıyla ilgili taslağı, sektör temsilcilerine son anda gönderdiği ortaya çıktı. Geçen hafta Zaman Gazetesi’nin ‘Eğitime Büyük Darbe’ manşetiyle duyurduğu kanun zoruyla dershanelerve etüt merkezlerinin kapatılması girişiminden sonra MEB bürokratları ve müsteşarlığın ilginç bir yol izlediği ortayı çıktı. Haberlerden sonra kamuoyunda büyük bir tartışma başlarken, bakanlık yetkililerinin ÖZDEBİR, TÖDER ve GÜVENDER gibi dershanecilik sektörünün en büyük temsilcilerinin yer aldığı toplantıda Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu sunumundan önce sektör yetkilileriyle paylaştığı ortaya çıktı. Bu taslağa göre, günlerce televizyonlarda etüt merkezleri kapatılmıyor’ açıklamaları yapılmasına rağmen etüt merkezlerinin dershanelerle birlikte çok net şekilde kapatılacağı görülüyor.
Dershane birlik ve temsilcilerinden oluşan paydaşlar, ‘herkese danışıldı’ denmesine karşılık bakanlık taslağını Bakanlar Kurulu toplantısından sadece bir gün önce (Pazar) görebilmelerini de eleştiriyor. Bu taslak metinde, dershanelerin yan ısıra etüt eğitim merkezlerinin de kapatılmasını öngören bir madde bulunuyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bakanlar kurulu sonrasında yaptığı açıklamada “Bizden süre beklemeyin. Etüt merkezleri ve okuma salonlarıyla ilgili bir durum yok. Dershanelerle ilgili düşündüğümüzü ne etüt merkezleri ne de okuma salonları için düşünmüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Bakan Nabi Avcı ve Bakanlık Müsteşarı Yusuf Tekin de katıldıkları televizyonprogramlarında okuma salonlarının kapatılmayacağını duyurmuştu. Ancak, Müsteşar Yusuf Tekin’in dershane temsilcilerine gönderdiği taslağın 31. maddede yer alan hüküm bunun aksi yönde. Bununla ilgili Geçici Madde 5′te, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yenidershane ve öğrenci etüt merkezi kurulmasına izin verilmez” deniliyor. Madde, aynı zamanda bazı bölgelerde ‘etüt eğitim merkezi’ adı altında faaliyet yürüten okuma salonlarının da kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Dershane birlikleri, aynı gün görüştükleri Müsteşar Tekin’e etüt eğitim merkezlerinin taslaktan çıkarılması önerisini sundu. Bakanlık kanadının önerinin değerlendirileceğini belirttiği öğrenildi.
Dershanelerle birlikte bu eğitim merkezlerinin de kapatılmasının gündeme gelmesi her kesimden ciddi tepkiler almıştı. Özellikle bazı bölgelerde okuma salonlarının etüt eğitim merkezi adı altında hizmetvermesi ’acaba onlar da kapatılacak mı?’ sorusunu akıllara getirdi. Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Müsteşar Yusuf Tekin ile bir araya gelen dershaneciler kuşkuya yer bırakılmaması için bu maddededüzenleme yapılmasını istedi. Dershanecilerin ayrıca birçok maddenin ayrıntılarının belli olmamasını eleştirildikleri belirtiliyor.
Taslakta dikkat çeken hususlar şöyle:

Dershane ve etüt merkezleri 2013-2014′te kapatılacak
Yeni taslağa göre para cezasını içeren hükümler kaldırılmış. Ancak bu hükümler yönetmelikle yeniden gündeme getirilebilir. Ayrıca taslakta tüm ayrıntıların mevzuatla belirleneceği ifade ediliyor. Dolayısıyla yapılacak çalışmalar ile ilgili detaylar belirtilmiyor. Buna teşvik tedbirleri de dahil. Çalışma bu haliyle ilk zikredilen “Sadece tabela değişecek” ve dershaneler MEB’in çatısı altından çıkarılacak fikrini anımsatıyor. Fakat müsteşarın gönderdiği taslağa göre MEB, hem kanundaki ‘dershane’ ve ‘etüt merkezi’ maddelerini çıkarıyor. Hem de yine bu alana müdahale edebileceği bir alan bırakıyor. Eğitimciler mevzuatla belirlenecek ifadelerinin, para ya da hapis cezası olmayacağın anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.
Yine aynı şekilde geçici madde 5′teki “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen faaliyetlerine devam etmekte olan dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin faaliyetleri 2013-2014 eğitim öğretim yılı bitiminde sona erer” ifadesiyle dershanelerin kapanacağı tarih net bir şekilde belirtiliyor. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni dershane ve öğrenci etüt merkezi kurulmasına izin verilmeyecek.
Dönüşülecek okul türleri belirtilmiyor
Aynı maddede “Dönüşüm kapsamına alınan kurumların 3 yıl içerisinde mevzuatta öngörülen şartları karşılamaları kaydıyla geçici izinle dönüşebilecekleri okul türleri ile dönüşüm esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” ifadesi yer alıyor. Taslakta birçok maddede olduğu gibi bunun da henüz detayları belli değil.

Öğretmen KPSS’siz sözlü mülakatla alınacak
Taslak gündeme geldikten sonra en çok tartışılan konulardan biri de dershane öğretmenlerinin ne olacağıydı. Bakan Nabi Avcı, KPSS şartı aranmaksızın sözlü mülakatla bu öğretmenlerin devlet kadrosuna alınacağını belirtmişti. Müsteşar Yusuf Tekin ise “öğretmen olmak için prosedür bellidir” ifadelerini kullanmıştı. Dershanecilerle paylaşılan taslakta bununla ilgili geçici madde 6′da şu bilgiler yer alıyor; “Faaliyetleri sona eren dershane ve öğrenci etüt merkezlerinde mevzuat hükümlerine uygun olarak toplam 5 yıldan az olmamak üzere çalışmakta olan eğitim personelinin Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girme şartı aranmaksızın, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, sözlü sınavla Bakanlıkta öğretmen olarak istihdam edilmelerine ilişkin usul ve esaslar ve bu suretle atanacaklarda aranacak diğer şartlar Bakanlıkça belirlenir.”

ÖZDEBİR’DEN BAKANLIĞA YENİ TEKLİF VE ÖNERİLER
Öte yandan Özel Dershaneler Birliği Derneği, MEB’e taslak için yeni tekliflerde bulundu. ÖZDEBİR’in teklifleri şöyle
ÖZ-DE-BİR olarak ilk arzumuz kurumlarımızın mevcut şekliyle devam etmesi.
2- 5580 sayılı yasadan “Dershane ve Öğrenci etüt merkezleri “çıkarılacaksa kanunun 2.maddesi “Çeşitli Kurslar” tanımına “ Örgün eğitimin içinde ya da dışında olan kişilerin derslerine takviye, genel ve akademik, sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek veya isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmek üzere faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,” şekline dönüştürülmesi,
3- 5580 sayılı yasadan “Dershane ve Öğrenci etüt merkezleri ” çıkarılacak ve kurumlarımızı tamamen kanun kapsamından çıkarma düşüncesi varsa ;
MADDE…8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmelidir.
“Her tür sınavlara hazırlık ve derslere takviye amaçlı kursların bu kanuna göre bakanlıktan izin alma zorunluluğu yoktur.”
4- MADDE….5580 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen faaliyetlerine devam etmekte olan dershanelerin faaliyetleri 2013-2014 eğitim- öğretim yılı sonunda (30 Haziran 2014) sona erer. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni dershane kurulmasına izin verilmez. Bakanlığa okula dönüşüm için başvuranlara 31.06.2014 tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde dönüşmek istedikleri kurum türüne ait standartları taşır hale gelmek şartıyla izin verilir.
Halen faaliyetteki dershanelerden dönüşüm için başvuru yapmayan kurumlar ile dönüşümü başaramayan kurumların 31.06.2014 tarihinden itibaren en geç 5 yıl süreyle bakanlıkça kurum açma izinleri kurs olarak değiştirilerek faaliyetlerine devam izni verilir. Bu süre içinde kurumlar bakanlıktan izin aldıkları programlara devam edebilecekleri gibi ihtiyaçlara göre talep edecekleri mevzuatı uygun olan program değişikliği ve benzeri tüm diğer talepleri yürüklükteki mevzuata göre sürdürülür.
5- MADDE 32 – 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 6 – Geçici 5 inci madde kapsamında 2013-2014 eğitim -öğretim yılı sonunda faaliyetleri son erdirilecek olan dershanelerden bu Kanuna tabi eğitim kurumlarına dönüşmek için başvuruda bulunanların başvuruları 15 gün içerisinde sonuçlandırılır.
Bu Kanuna tabi bir eğitim kurumuna dönüşüm başvuruları kabul edilenlere, gerekli dönüşümlerini yapabilmeleri için sağlanacak kolaylıklar ve teşvik tedbirleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Faaliyetleri sona eren dershanelerde mevzuat hükümlerine uygun olarak toplam 5 yıldan az olmamak üzere çalışmakta olan eğitim personelinin Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girme şartı aranmaksızın, Bakanlıkta öğretmen olarak istihdam edilmelerine ilişkin usul ve esaslar ve bu suretle atanacaklarda aranacak diğer şartlar Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık dönüşüm kapsamındaki kurumlardan eğitim konusunda hizmet satın alabilir. Buna ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir. Bu bent kapsamında yapılacak hizmet satın alımları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinden muaftır.

Kaynak: Memuruz.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş