Polislerin Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar !

Kamu Denetçiliği Kurumundan Polislerin Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararda neler var?
Kamu Denetçiliği Kurumu, polis memuru olarak çalışmakta olan personelin çalışma saatleri, fazla mesai ücreti, idari izin ve özlük haklarının
düzeltilmesi gibi konularda yaşadıkları sıkıntılarla ilgili olarak yapılan başvuruya ilişkin kararını açıkladı.

Fazla çalışma saatleri ve ücretleri şikayet edildi

Kuruma başvuruda bulunan şikâyetçiler, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev yaptıklarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda haftalık çalışma süresinin 40 saat olarak belirlenmesine rağmen belirlenen sürenin çok üzerinde çalıştırıldıklarını, mesai dışında ek görevlerin verildiğini ve bu çalışmaları karşılığında fazla mesai ücreti almadıklarını, bu ağır çalışma şartları nedeniyle psikolojilerinin, sosyal ve aile hayatlarının bozulduğunu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 178 inci maddesi kapsamında yaptıkları fazla mesaiye karşılık olarak verilmesi gereken idari izinlerin verilmediğini; bununla birlikte kendileri gibi polis memuru olan ancak büroda çalışan meslektaşlarıyla aynı maaşı ve ek ödemeyi aldıklarını, bunun da meslektaşlar arasındaki güven ve adalet anlayışını zedelediğini, belirterek, bu uygulamaların hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu gerekçesiyle özlük haklarında düzeltme yapılması yönünde tavsiye kararı verilmesini talep etmişlerdi.

Fazla çalışmanın düzene konulması ve ücretlerin ödenmesi

Kamu Denetçiliği Kurumu ise şikayeti kabul ederek aşağıdaki hususlarda ilgili kurumlara tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı:

1) Emniyet teşkilatı mensuplarının çalışma ile dinlenme saatleri ve şekillerinin, uluslararası sözleşmeler ile garanti altına alınan haklar ve hakkaniyet ilkeleri, AB müktesebatı ve üye ülke uygulamaları gözetilerek ve normlar hiyerarşisi gereği Kanunla ve kanuna uygun olarak Tüzük veya Yönetmelik ile düzenlemesi,

2) Emniyet teşkilatı mensuplarının 40 saat/hafta üzerinde çalıştırılmamaları, mümkün değilse Avrupa Polis Konfederasyonu'nun (EUROCOP) hazırladığı çalışma saatleri yönergesi (Working Time Directive) doğrultusundaazami çalışma süresinin 48 saat olarak belirlenmesi ve 3201 sayılı Kanunun Ek 21 inci maddesinin tekrar düzenlenerek veya başkaca bir yasal düzenleme yapılarak fazla çalışma ücretlerinin hesaplanmasında her bir polis memuru için 40 saatin üzerinde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında saat başı ücretlendirilmenin yapılması,

3) 28 numaralı paragrafta yer verilen Avrupa Birliği ülkeleri uygulamaları da gözetilerek kesintisiz çalışma süresinin (nöbet süresi) 8 saati geçmemesi yönünde düzenleme yapılması,

4) Emniyet teşkilatı mensuplarının ek görevleriyle ilgili esasların yazılı hale getirilerek hukuki açıdan bağlayıcı bir niteliğe ve standarda kavuşturulması, ek görevlendirme yapılacakların öncelikle istekli olanlara arasından seçilmesi, yeterli istekli olmadığı taktirde re'sen görevlendirme yoluna gidilmesi, haftalık çalışma saatini aşan ek görevlendirmeler için fazla mesai ücret ödenmesi,

5) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun Ek 21 inci maddesi kapsamında fazla mesai yapıp yapmadığına bakılmaksızın yapılan fazla mesai ücretinin mesai dışında yapılan fazla çalışma karşılığı olarak değil, görevin niteliği, yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda emniyet hizmeti sınıfı kadrolarında bulunanlardan görev yapılan birime göre salt bu görevi yerine getirmeleri nedeniyle her ay sabit olarak yapılan tazminat niteliğinde bir ödeme olduğu yönündeki Danıştay 11. Dairesinin kararı doğrultusunda görev tazminatı niteliğindeki bu ödemenin görevin taşıdığı risk unsurları, işin önem ve mahiyeti ile ölçülü ve orantılı bir ödemeye dönüştürülmesi,

6) Büro işlerinin önem ve mahiyetine göre sınıflandırılarak yapılacak bu sınıflandırmaya göre güvenlik zafiyeti oluşturmayan ve sivil memur eliyle yürütülmesinde sakınca bulunmayan büro işlerinden polislerin alınarak, polislerin asli görevlerini yerine getirmesi için yasal bir düzenlemenin yapılması,

7) Polislik mesleğinin, doğası gereği memurun ruh halini olumsuz etkileme potansiyeli yüksek olan bir meslek olduğu; polislerin diğer meslek sahipleriyle kıyaslandığında, sosyal, duygusal ve kültürel olarak çabuk yıprandıkları bu hususun bilimsel düzeyde yürütülen çalışmalarla da ortaya konduğu hususları gözetilerek polislere ihtiyaç duydukları gerekli psikolojik destek ve rehberlik hizmetlerinin daha fazla ve etkin bir şekilde verilmesini mümkün kılacak önlemleri alması hususlarında İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ve MALİYE BAKANLIĞI'NA, ilgili Bakanlıklarca hazırlanacak "mevzuat değişikliği teklifi" ne ilişkin tasarıyı gündemine alması hususunda takdir ve gereği için BAŞBAKANLIK'A TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, bu karar üzerine tesis edilecek işlem ya da tavsiye edilen çözümün uygulanabilir nitelikte görülmediği takdirde, gerekçesinin otuz (30) gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna;

Bu kararın, şikâyetçilere, BAŞBAKANLIK'A, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA, MALİYE BAKANLIĞI'NA ve EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE tebliğine, karar verdi.

kaynak: memurunyeri.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş